–523

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
گروه معماری
عنوان پایان ‌نامه:
موزه جنگ مهران
استاد مربوطه:
جناب آقای سعید یوسفی
دانشجو:
محمد الیاس پور
تابستان 1393
اینجانب این رساله راهر چند اندک است در مقابل دریای عظیم علم ومعرفت،
وهرچند ناقابل است جهت تقدیم به فرشتگانی چون پدر ومادر،
به پاس تشکر وقدر دانی، به پاس ایثار وازخودگذشتگیشان،
وهمچنین به پاس محبت بی دریغشان که هرگز فراموش نخواهم کرد،
تقدیم به مهربان فرشتگانی میکنم که لحظات ناب باهم بودن، لذت وغرور دانستن وعظمت رسیدن را به من آموختند « پدر ومادرم »
وازخداوند بزرگ وبی همتا خود بهشت را برایشان آرزومنم.
حال لازم است تا بدینوسیله از زحمات ارزشمند،تلاشهای بی وقفه وراهنمایی های حکیمانه استاد گرامی، جناب آقای مهندس یوسفی در راستای انجام این پایان نامه در طول یک ترم گذشته تشکر وقدر دانی نمایم همچنین ازتمامی اساتیدی که در این چند ساله در دانشگاه آزاد واحد ایلام آموختن به من آنچه راکه میدانم، تشکر وقدر دانی میکنم وبرایشان آرزوی توفیق وسعادت دارم.
اقرارنامه
اینجانب محمد الیاسی
اعلام می‌دارم که تمام فصل‌های مختلف این رساله واجزاءمربوط آن برای اولین باروتوسط شخص خودم انجام پذیرفته است.
برداشت ازنوشته‌ها،اسناد،مدارک وتصاویرپژوهشگران حقیقی یاحقوقی باذکرمأخذکامل وبه شیوه تحقیق علمی صورت گرفته است. بدیهی است درصورتیکه خلاف مواردفوق اثبات شودمسئولیت آن مستقیماًبه عهده اینجانب است.
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام شماره:
دانشکده فنی و مهندسی تاریخ:
پیوست:
صورتجلسه دفاع از پروژه پایانی کارشناسی پیوسته معماری
(فرم شماره 4)
جلسه دفاع از پایان نامه خانم / آقای
دانشجوی کارشناسی پیوسته معماری دانشگاه آزادایلام در تاریخ
/ / برگزار گردید. ایشان با اخذ نمره به حروف در مقطع کارشناسی پیوسته معماری دانش آموخته شدند.
استاد راهنما
هیئت داوران:ریاست جلسه داوری:
مدیر گروه معماری:
این صورت جلسه در سه نسخه تنظیم گردیده است. دانشجو موظف است در هنگام ثبت نمره دو نسخه از آن را به مدیر گروه و یک نسخه را به مسئول پایان نامه ها ارائه نماید و کپی آن را نیز برای خود نگه دارد
ثبت نمره نهایی توسط اموزش کل تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو می باشد. بنابرین جلسه دفاع یکی از ارکان فارغ التحصیلی دانشجو می باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o “1-3″ \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc396114969 \h 12مقدمه PAGEREF _Toc396114970 \h 13فصل اول: PAGEREF _Toc396114971 \h 15تعاریف وکلیات PAGEREF _Toc396114972 \h 15تعریف موزه PAGEREF _Toc396114973 \h 16تعریف لغوی موزه PAGEREF _Toc396114974 \h 16تعریف اصطلاحی موزه PAGEREF _Toc396114975 \h 17هدف نمایش PAGEREF _Toc396114976 \h 17موزه در بینش اسلامی PAGEREF _Toc396114977 \h 18شورای بین‌المللی موزه‌ها PAGEREF _Toc396114978 \h 18انواع موزه ها PAGEREF _Toc396114979 \h 18موزه تاریخ و باستان شناسی PAGEREF _Toc396114980 \h 18موزه فضای باز PAGEREF _Toc396114981 \h 19موزه های مردم شناسی PAGEREF _Toc396114982 \h 20کاخ موزه ها PAGEREF _Toc396114983 \h 20موزه های هنری PAGEREF _Toc396114984 \h 21موزه علوم و تاریخ طبیعی PAGEREF _Toc396114985 \h 21موزه های محلی یا منطقه ای PAGEREF _Toc396114986 \h 21پارک موزه ها PAGEREF _Toc396114987 \h 22موزه های نظامی PAGEREF _Toc396114988 \h 23فصل دوم: PAGEREF _Toc396114989 \h 24بررسی نمونه های مشابه PAGEREF _Toc396114990 \h 241- موزه فرش ایران PAGEREF _Toc396114991 \h 25ویژگی‌ها PAGEREF _Toc396114992 \h 252- موزه وین PAGEREF _Toc396114993 \h 263- موزه بریتانیا PAGEREF _Toc396114994 \h 27بخش‌های اصلی موزه بریتانیا عبارتند از PAGEREF _Toc396114995 \h 284-موزه لوور PAGEREF _Toc396114996 \h 30فصل سوم: PAGEREF _Toc396114997 \h 33مبانی نظری طرح PAGEREF _Toc396114998 \h 33تاریخچه موزه PAGEREF _Toc396114999 \h 34اهداف موزه PAGEREF _Toc396115000 \h 34وضعیت موزه ها بعد از انقلاب در ایران PAGEREF _Toc396115001 \h 41معماری موزه PAGEREF _Toc396115002 \h 41فضاهای معماری موزه PAGEREF _Toc396115003 \h 46پشتوانه PAGEREF _Toc396115004 \h 46حجم PAGEREF _Toc396115005 \h 47فضای واقعا عمومی PAGEREF _Toc396115006 \h 48فصل چهارم: PAGEREF _Toc396115007 \h 49بسترطرح ومطالعات سایت PAGEREF _Toc396115008 \h 49وضعیت اقتصادی PAGEREF _Toc396115009 \h 50بررسی وضعیت اقلیمی استان ایلام PAGEREF _Toc396115010 \h 50آب و هوای منطقه PAGEREF _Toc396115011 \h 50پراکندگی بارش در استان ایلام PAGEREF _Toc396115012 \h 53دمای هوا در استان ایلام PAGEREF _Toc396115013 \h 54میزان بارندگی PAGEREF _Toc396115014 \h 54روزهای یخبندان PAGEREF _Toc396115015 \h 54بادها مسلط PAGEREF _Toc396115016 \h 54رطوبت نسبی PAGEREF _Toc396115017 \h 55ادبیات قومی استان PAGEREF _Toc396115018 \h 55صنایع دستی PAGEREF _Toc396115019 \h 56دشتها PAGEREF _Toc396115020 \h 58باد PAGEREF _Toc396115021 \h 65بادهای محلی PAGEREF _Toc396115022 \h 65ضوابط طراحی ساختمان PAGEREF _Toc396115023 \h 67جهت ساختمان PAGEREF _Toc396115024 \h 67شکل ساختمان PAGEREF _Toc396115025 \h 68نحوه استقرار ساختمان PAGEREF _Toc396115026 \h 69رابطه فضاهای پر و خالی PAGEREF _Toc396115027 \h 69شکل- تناسبات و محل استقرار حیاط‌ها PAGEREF _Toc396115028 \h 70ویژگی بام‌ها PAGEREF _Toc396115029 \h 70شکل و محل قرارگیری ایوان‌ها PAGEREF _Toc396115030 \h 70نحوه استقرار فضاها وابسته PAGEREF _Toc396115031 \h 71ابعاد و تناسبات فضاهای بسته PAGEREF _Toc396115032 \h 72جداره‌های باز PAGEREF _Toc396115033 \h 72فصل پنجم: PAGEREF _Toc396115034 \h 73استانداردها و ریز فضاها PAGEREF _Toc396115035 \h 73موازین طراحی موزه PAGEREF _Toc396115036 \h 741- فضای فیزیکی موزه PAGEREF _Toc396115037 \h 752- تالار نمایش PAGEREF _Toc396115038 \h 763- تالار ورودی PAGEREF _Toc396115039 \h 774- نور در تالارهای نمایش PAGEREF _Toc396115040 \h 775- دیوارها و سقف‌پوش تالارها PAGEREF _Toc396115041 \h 786- مراکز جانبی موزه PAGEREF _Toc396115042 \h 787- کتابخانه و مرکز اسناد PAGEREF _Toc396115043 \h 798- انبار مخزن PAGEREF _Toc396115044 \h 799 – کارگاه PAGEREF _Toc396115045 \h 7910- آزمایشگاه PAGEREF _Toc396115046 \h 7911- چایخانه و تریا PAGEREF _Toc396115047 \h 7912- بخش اداری، فنی و تأسیسات PAGEREF _Toc396115048 \h 8013- تجهیزات فنی تأسیسات موزه PAGEREF _Toc396115049 \h 8014- سیستم تهویه PAGEREF _Toc396115050 \h 8015- آسانسور و بالابر PAGEREF _Toc396115051 \h 8116- فضاهای عمومی PAGEREF _Toc396115052 \h 81الف) ورودی و کلید PAGEREF _Toc396115053 \h 81ب) سالن انتظار PAGEREF _Toc396115054 \h 81ج) راهروها PAGEREF _Toc396115055 \h 82د) سرویس بهداشتی PAGEREF _Toc396115056 \h 82ذ) فضای اداری PAGEREF _Toc396115057 \h 8217- صحنه PAGEREF _Toc396115058 \h 82الف) انواع صحنه‌ها PAGEREF _Toc396115059 \h 83ب) فضای پشت و کنار صحنه PAGEREF _Toc396115060 \h 83ج) پرده صحنه PAGEREF _Toc396115061 \h 83ذ) کنترل نور و صدا PAGEREF _Toc396115062 \h 84ر) جایگاه شنوندگان PAGEREF _Toc396115063 \h 84ز) حرکت در سالن‌ها PAGEREF _Toc396115064 \h 8418- گالری‌ها PAGEREF _Toc396115065 \h 8519- پارکینگ‌ها PAGEREF _Toc396115066 \h 86ضوابط و استانداردها PAGEREF _Toc396115067 \h 86الف) سیستم خنک‌کننده PAGEREF _Toc396115068 \h 88ب) سیستم‌های هواسازی گرم PAGEREF _Toc396115069 \h 89ج) سیستم تأمین آب گرم PAGEREF _Toc396115070 \h 89د) عایق‌بندی تأسیسات PAGEREF _Toc396115071 \h 89ه) کانال‌های انتقال دهنده هوا PAGEREF _Toc396115072 \h 89و) تأسیسات جانبی PAGEREF _Toc396115073 \h 90استانداردها PAGEREF _Toc396115074 \h 91گالری ها PAGEREF _Toc396115075 \h 91آمفی PAGEREF _Toc396115076 \h 92کتابخانه PAGEREF _Toc396115077 \h 93اداری PAGEREF _Toc396115078 \h 94پژوهشی PAGEREF _Toc396115079 \h 94آموزشی PAGEREF _Toc396115080 \h 95انبار PAGEREF _Toc396115081 \h 95پارکینگ PAGEREF _Toc396115082 \h 95تاسیسات PAGEREF _Toc396115083 \h 96عرصه معرفی PAGEREF _Toc396115084 \h 98عرصه اداری شامل دو حوزه مختلف می باشد PAGEREF _Toc396115085 \h 100عرصه پژوهشی PAGEREF _Toc396115086 \h 101عرصه آموزشی PAGEREF _Toc396115087 \h 101عرصه خدمات رفاهی و عمومی PAGEREF _Toc396115088 \h 101عرصه خدمات پشتیبانی PAGEREF _Toc396115089 \h 102فصل ششم: PAGEREF _Toc396115090 \h 107سیرتکوین ایده وروند طرح PAGEREF _Toc396115091 \h 107موقعیت سایت PAGEREF _Toc396115092 \h 108تحلیل سایت PAGEREF _Toc396115093 \h 109روند تکوین حجم PAGEREF _Toc396115094 \h 110فصل هفتم : PAGEREF _Toc396115095 \h 113آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط PAGEREF _Toc396115096 \h 113منابع و ماخذ PAGEREF _Toc396115097 \h 114
چکیدههدف اولیه از پیدایش موزه‌ها به مفهوم نوین و به روش شناخته شده امروزی ایجاد مکانهایی برای نگهداری اموال شخصی و یا ثروت‌های صرفاً ملی بوده است. اشتیاق به گردآوری اشیاء زیبا، گرانبها و کمیاب و یا صرفاً غریب امری است که ریشه در نهاد و سرشت آدمی داشته و دارد.موزه‌ها به عنوان مؤسساتی در جوامع نوین وظیفه دارند اشیائی را که به لحاظ ارزش فرهنگی‌شان گرامی داشته می‌شوند را نگهداری نموده و تا سرحد امکان از ویرانی و زوال مصون بدارندو جمعی سازمان یافته‌اند که از گنجینه‌هایشان در جهت اهداف فرهنگی استفاده شودهمچنین موزه ایجاد تسهیل تماس مستقیم بین فرد و شیء است خواه فرد یک کودک دبستانی باشد یا یک بزرگسال و خواه شیء با علوم طبیعی و یا یک متنوع عرشه شده در تالار تاریخچه علوم و فنون با شهر و یا یک اثر هنری.حال بی‌مناسبت نیست که هر چند فشرده و با نگرشی الهی به موزه نگریسته و جایگاه و منزلت آن در جهان‌بینی اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم بنابراین به قرآن روی آورده و شیوه برخورد آن را با حوادث تاریخی و آثار باقی‌مانده از پیشینیان را بررسی نمائیم. مشاهده می‌کنیم .
مقدمهنقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها از معدود مراکز حفظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند. هر یک از این اشیا در عین بی زبانی به هزار زبان سخن می گویند، زیرا اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ را ارایه می دهند.میتوان گفت که موزه مقیاس شعور و میزان عقول و درجه افهام، اصناف وآیینه ادراک گذشتگان است. مشکلات لاینحل در اینجا حل می شود وشاهدی برای معلومات تاریخی شهود ارائه می گردد
فصل اول:تعاریف وکلیاتتعریف موزهتاکنون هیچ تعریفی تئوری جامعی برای این که مشخص کند موزه چگونه مکانی است ابراز نگردیده است ابتدا این بدان معنا نیست که هیچ‌گونه درک صحیحی از اینکه موزه چیست وجود نداشته باشد زیرا موزه‌هایی که ساخته شده‌اند و طرح‌هایی که به وسیله طراحان مختلف عرضه گشته‌اند هر کدام خودگویای این مطلب است که موزه بدون تعریف خاصی بتواند بطور جامع در مورد کلیه موزه‌ها صادق باشد می‌تواند بوجود آید و هر موزه‌ای شکل خاص خود را یافته و در دسترس عموم قرار گیرد.
تعریف لغوی موزهاین واژه که زبان لاتین و از کلمه موزن بوده و به معنی مجلس فرشتگان الهام فصل، مشتق شده است. توسط گیوم و در واژه نامه‌اش به نام، فرهنگ یونانی لاتین به عنوان مکان وقف شده به فرشتگان الهام فصل و مطالعه که در آن آدمی به مقوله‌های اصیل می‌پردازد تعریف گشته است.
تعریف موزه از فرهنگ لغت عمید: مجموعه آثار باستانی، عبارتی که آثار باستانی در آنجا نگهداری یا به معرض نمایش گزارده می‌شود. در یونان قدیم نام‌ محلی بوده که در آنجا به مطالعه صنایع و علوم می‌پرداختند و نیز نام تپه‌ای بوده در آتن که در آنجا عبادتگاه و محل مخصوص برای چندین تن از خداییان خود ساخته بودند.
تعریف اصطلاحی موزهموزه محل غیرانتفاعی است که اهداف آموزشی داشته و به وسیله جمعی مشخص اداره می‌شود. از جمله وظایف اصلی هر موزه جمع‌آوری و نگهداری آثار است.
هدف اولیه از پیدایش موزه‌ها به مفهوم نوین و به روش شناخته شده امروزی ایجاد مکانهایی برای نگهداری اموال شخصی و یا ثروت‌های صرفاً ملی بوده است. اشتیاق به گردآوری اشیاء زیبا، گرانبها و کمیاب و یا صرفاً غریب امری است که ریشه در نهاد و سرشت آدمی داشته و دارد.
موزه‌ها به عنوان مؤسساتی در جوامع نوین وظیفه دارند اشیائی را که به لحاظ ارزش فرهنگی‌شان گرامی داشته می‌شوند را نگهداری نموده و تا سرحد امکان از ویرانی و زوال مصون بدارند.
موزه‌ها جمعی سازمان یافته‌اند که از گنجینه‌هایشان در جهت اهداف فرهنگی استفاده شود.
هدف نمایشایجاد تسهیل تماس مستقیم بین فرد و شیء است خواه فرد یک کودک دبستانی باشد یا یک بزرگسال و خواه شیء با علوم طبیعی و یا یک متنوع عرشه شده در تالار تاریخچه علوم و فنون با شهر و یا یک اثر هنری لذا باید در نظر داشت که:
اولاً: موزه وسیله نمایش اشیاء است نه اشیاء وسیله نمایش موزه.
ثانیاً: آنچه مسلم است موزه تنها وسیله ارتباطی عینی نیست بلکه هدف اساسی آن ابقاء تأثیر فرهنگی و هنری و ایجاد رابطه بصری از طریق برخورد مستقیم با اشیای دو بعدی به صورت رویاروی یک جهت با اشیاء سه بعدی از راه برخورد چند جهت است.
موزه در بینش اسلامیدر اینجاست بی‌مناسبت نیست که هر چند فشرده و با نگرشی الهی به موزه نگریسته و جایگاه و منزلت آن در جهان‌بینی اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم بنابراین به قرآن روی آورده و شیوه برخورد آن را با حوادثتاریخی و آثار باقی‌مانده از پیشینیان بررسی نمائیم. مشاهده می‌کنیم که قرآن این کتاب همیشه جاوید و اموزنده سرگذشت اقوام و ملل گذشته را به تکرار بازگو نموده و از آثار برجای مانده‌شان که خود موزه است.
شورای بین‌المللی موزه‌هاطبق آخرین آمار که در اجلاس آیکوم در ملبورن اعلام شده در جهان و در حال حاضر حدود 50000 موزه مشغول فعالیت هستند. یعنی بطور میانگین در هر کشور حدود 330 موزه.
انواع موزه هاموزه تاریخ و باستان شناسیدید تاریخی دارند و بیانگر سلسله ها و دوره های تاریخی هستند. بیشتر این آثار بر اثر کاوش های باستان شناسی به دست آمده اند و بیانگر فرهنگ و تمدن گذشته و تلفیق کننده علم، هنر و دانش یک ملت یا یک قوم هستند. چنین موزه هایی مادر نیز نامیده می شوند.موزه ملی ایران (ایران باستان) موزه ملی” ورسای” در فرانسه و موزه تاریخ در واشنگتن از این نوع هستند
.
موزه فضای بازبا ایجاد این نوع موزه ها می توان به معرفی یافته ها و داده های مهم باستان شناسی کمک بزرگی نمود. زمانی که کاوش علمی باستان شناسی منجر به نتایج مطلوب و کشف آثار ارزشمند غیر منقول می شود و قابل انتقال به موزه ها نیست، با فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم، مکان مورد نظر را جهت بازدید عموم مهیا می نمایند. این امر در اصطلاح به موزه فضای باز مشهور است. از جمله این موزه ها می توان به تخت جمشید در شیراز و محوطه تاریخی هگمتانه در همدان اشاره نمود.این موزه ها در دیگر کشورها مانند چین، یونان و برخی از کشورهای اروپایی نیز معمول است. در استان خراسان محوطه تاریخی ” بندیان” در گز که دارای گچ بری های بسیار زیبایی از دوره ساسانیان است و همچنین محوطه تاریخی ” شادیاخ” نیشابور می توانند مکان مناسبی برای این امر باشند.

موزه های مردم شناسیفرهنگ، آداب و رسوم، اعتقادات، پوشاک و سنن اجتماعی حاکم بر جامعه را نشان می دهند. موزه مردم شناسی تهران و حمام گنجعلی خان کرمان از این نوع هستند.

کاخ موزه هابنا یا اثر تاریخی هستند که از گذشتگان به دست ما رسیده و بیانگر وضعیت و نحوه زندگی صاحبان آن است . ممکن است در این بنا اشیای تاریخی و نیز آثار هنری از جمله نقاشی روی دیوار، کچ کاری و … وجود داشته باشد. کاخ موزه ها معمولاً در مراکز حکومتی به وجود می آیند. هدف از تأسیس این موزه ها به نمایش گذاشتن اثر و بنای تاریخی و نیز عبرت آموزی است. مجموعهکاخ های سعدآبادتهران و باغ ملک آباد مشهد از این نوع موزه ها هستند.
موزه های هنریانواع هنرهای تجسمی وتزیینی که از زیبایی شناسی بالایی بر خوردارند را به نمایش درمی آوردند و معمولأ بازدید کنندگان زیادی نیز دارند. موزه هنرهای زیبا در تهران و موزه هنرهای تزیینی در اصفهان از این نوع هستند.

موزه علوم و تاریخ طبیعیتجربه های علمی بر اساس شواهد و وسایل تاریخی- طبیعی را که در بر گیرنده گونه های مختلف گیاهی به ویژه جانوان است را به نمایش می گذارند. موزه تاریخ طبیعی اصفهان و موزه علوم و تاریخ طبیعی مشهد از این نوع هستند.

موزه های محلی یا منطقه ای بیانگر و نمودار فرهنگ یک منطقه و یا یک محله ی خاص هستند و صرفأ آثار و اشیای تاریخی همان منطقه را به نمایش می گذارند.موزه شوش، تخت جمشید و موزه توس در خراسان از این نوع هستند.موزه های سیاربرای پیشبرد سریع اهداف فرهنگی و به دلیل عدم امکانات موجود در مناطق و شهرهای محروم شکل می گیرند. این موزه ها فرهنگ های گوناگون را در مکان های مختلف در معرض دید عموم می گذارند. اگر به این نوع موزه ها توجه کافی شود، بسیار تأثیر گذار خواهند بود.

پارک موزه هابه دلیل داشتن ابعاد گوناگون علمی و فرهنگی و جاذبه های تفریحی و آموزشی از اهمیت زیاد برخوردارند، چرا که مسایل زیستی و طبیعی را از نزدیک برای مردم به نمایش می گذارند.ویژگی مهم این موزه ها این است که عموم مردم می توانند از دیدن آنها بهره مند شوند. در ایران ایجاد پارک موزه سابقه ندارد ولی در کشورهایی مانند چین و کره شمالی مرسوم است.

مکان های فرهنگی، ملی و تاریخی چون آرامگاه فردوسی در مشهد، آرامگاه عطار و خیام در نیشابور می توانند مکان مناسبی برای این منظور باشند.
موزه های نظامیروند تاریخی انواع سلاح های نظامی و جنگی را در معرض دید همگان قرار می دهند. این نوع اشیا شامل لباس های نظامی رزمی، اسلحه و دیگر وسایل رزمی هستند.
موزه های اندیشمندان (خانه هنرمندان)
برای ارج نهادن به هنرمندان، نویسندگان، مخترعان و مفاخر جامعه، معمولأ پس از درگذشتشان در خانه شخصیشان پدید می آید و در بر گیرنده ی وسایل شخصی، وسایل کار و آثار ایشان است . این موزه ها بیشتر در کشورهای اروپایی مرسوم است.خانه شکسپیر نویسنده مشهور انگلیسی و ادیسون مخترع برق در آمریکا از این نوع است. در ایران هم خانه بزرگ مرد موسیقی “استاد ابوالحسن صبا” تبدیل به موزه شده و در برگیرنده تابلوهای نقاشی، تألیفات و اموال شخصی وی است.
فصل دوم:بررسی نمونه های مشابه1- موزه فرش ایراناین موزه در روز 22 بهمن سال 1356 افتتاح شد. طبقه همکف این موزه برای نمایش دائمی 150 قطعه فرش طبقه دوم آن برای برگزاری نمایشگاه‌های موردی و فصلی در نظر گرفته شده است. هدف از تشکیل این موزه را می ‌توان پژوهشی در سوابق تحصیلات و کیفیت تاریخی هنر و صنعت فرش خاصه فرش ایران دانست. این موزه شامل محصولاتی از قبیل گلیم می‌شود.
ویژگی‌هامجموعه موزه فرش ایران شامل باارزش‌ترین نمونه‌های قالی ایران از قرن نهم هجری تا دوره‌ معاصر است و از صنایع غنی تحقیق برای پژوهشگران و هنردوستان به شمار می‌آید. معمولاً حدود 135 تخته از شاهکارهای قالی ایران، بافت مراکز مهم قالی‌بافی مانند کاشان، کرمان، اصفهان، تبریز، خراسان، کردستان، و جز آنها در تالار طبقه همکف به معرض نمایش گذاشته می‌شود و در کتابخانه موزه حدود 3500 جلد کتاب به زبان‌های فارسی، عربی، فرانسه و انگلیسی و آلمانی در اختیار هند و به طور کلی و کتابهایی در زمینه مذهب، هنر و ادبیات ایران در کتابخانه موزه موجود است. در کنار کتابخانه کتاب‌فروشی موزه نیز مشغول بکار است. همچنین برای استفاده از بازدیدکنندگان موزه، فیلم‌ها و اسلایدهایی در زمینه قالی‌بافی و گلیم و هنرهای دستی ایران در سالن نمایش موزه به نمایش در می‌آید.
بعد از انقلاب با اشغال فرش‌های نفیس و موزه‌ای از کاخ‌های سعدآباد و نیز سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادها و جمع‌آوری مجموعه‌های جدید فعالیت موزه بیشتر بر نگهداری و مرمت فرش، برگزاری نمایشگاهها و پژوهش در زمینه سوابق تاریخی سیر تحول و ارتقای کیفیت فرش معطوف گشته است، این موزه شامل دو تالار برای نمایش قالی و گلیم- کتابخانه و بخش مرمت است و زیر نظر سازمان میراث فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره و تأمین است. انواع قالی‌ها با طرح‌های هندسی و ذهنی بافت عشایر قالی‌های مناطقی چون آذربایجان- کرمان- خراسان و کاشان کپی قالی‌های معروف چون پازیریک و شیخ صفی، قالی‌های کهن و قدیم‌ترین قالی موجود در ایران قالی سنگشو، همراه با مجموعه نفیس از فرشهای سایر کشورها و زیراندازهای دیگری چون گلیم، گبه، جاجیم و … هر بیننده‌ای را مجذوب خود می‌کند. ساختمان موزه فرش ایران با معماری ویژه و نمای بیرونی شبیه به دار قالی در ضلع شمال غربی پارک لاله بنا شده است.
2- موزه وینموزه وین یک موزه عمومی و شهری است که دارای نمایشگاه‌ها و بخش‌های متفاوت و متعددی است، در این موزه از تاریخ شهر تا هنر و فرهنگ‌ها مدرن از اولین روزهای تأسیس این موزه به نمایش در می‌آید.
موزه وین که تنها محل نگهداری آثار هنری می‌باشد بلکه تمامی مراحل شکل‌گیری این آثار از ابتدا تا انتها و یا مراحلی که این آثار طی می‌کند تا خلق شود و به موزه برسد را مورد بررسی قرار می‌دهد.
و موزه وین آثار هنری را در غالب همان محلی که خلق شده از نظر اجتماعی و فرهنگی بررسی می‌کند و تمامی آثار هنری را در بهترین موقعیت آب‌وهوایی و جوی نگهداری می‌کند تا هیچ صدمه‌ای نبیند و مدت سالم ماندن این آثار را طولانی‌تر می‌کند.
3- موزه بریتانیا
(به انگلیسی: British Museum) یکی از عظیم‌ترین و غنی‌ترین موزه‌های جهان است که بیش از ۷ میلیون گنجینه و آثار باستانی از بسیاری از فرهنگ‌ها، قوم‌ها و کشورهای جهان را از دوران پیش از تاریخ تا زمان حال را در خود جای داده است.موزه بریتانیا در سال ۱۷۵۳ میلادی و با مجموعه اهدایی از هانس سلون طبیعی‌دان انگلیسی، شامل دستنوشته‌ها، کتاب‌های قدیمی و آثار باستانی گردآوری شده از برخی مستعمرات وقت بریتانیا رسما تاسیس شد.بازدید از موزه بریتانیا، مجانی است و پولی بابت بلیط و یا ورودیه دریافت نمی‌شود. اما در برخی نمایشگاه‌های ویژه، برای برخی از آثار ویژه و تخصصی که از دیگر موزه‌های معتبر جهان به امانت گرفته می‌شوند، بازدید به صورت مجانی نخواهد بود و پولی بابت بازدید از برخی نمایشگاه‌های موقتی که بصورت امانتی گردآوری شده‌اند، دریافت می‌شود.

نمایی بیرونی از درب اصلی

نمایی از دیوان کبیر در موزه بریتانیا که به نام دیوان ملکه الیزابت دوم
بخش‌های اصلی موزه بریتانیا عبارتند ازنقاشی و تصویر
سکه و نشان
آثار باستانی مصر
آسیای غربی
یونان و روم
قرون وسطی ودوره‌های بعد
هنر اسلامی
آثار باستانی شرقی
آثار پیش از تاریخ
آثار قوم شناختی

نمایی از منشور حقوق بشر کوروش بزرگ که در «بخش ایران باستان» موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

یک جلد از قدیمی‌ترین نسخه‌های موجود از کتاب قرآن که به خط کوفی نگاشته شده است. این کتاب هم‌اینک در «بخش هنر اسلامی» موزه بریتانیا قرار دارد.

تابوت‌های مومیایی خاندان سلطنتی مصر در «بخش مصر باستان» موزه بریتانیا قرار دارد.

بخش خاورمیانه موزه بریتانیا شامل اشیای باستانی بسیار پرارزشی است که از کشورهای ایران، عراق، اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه را شامل می‌شود. گفتنی است بیش از سیزده هزار شئی باستانی ایران در موزه بریتانیا قرار دارد. از آن جمله می‌توان به منشور حقوق بشر کوروش بزرگ اشاره کرد که در بخش خاورمیانه موزه بریتانیا قرار دارد.

4-موزه لوور
(به فرانسوی: Musée du Louvre) در شهر پاریس در کشور فرانسه واقع شده است. بیش از ۳۵هزار اثر هنری در هشت بخش مختلف موزه لوور نگهداری می‌شود. موزه لوور یکی از بزرگ‌ترین موزه‌های جهان است.موزه لوور از سال ۱۷۹۳ میلادی، تا امروزه به عنوان «موزه عمومی» فعال بوده است. تمرکز موزه لوور روی هنر، تاریخ بشر و فرهنگ است و آثار بسیاری در این زمینه‌ها در این موزه جای گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به لوح حمورابی، تابلوی بانوی صخره‌ها و تابلوی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی اشاره کرد.

نمای مشهور به ریشلیو در شب
ساختمان این موزه قبل از انقلاب کبیر فرانسه یکی از کاخ‌های سلطنتی بود،که در آن آثار باارزش هنری نگهداری می‌شد(به عنوان موزه سلطنتی) پس از انقلاب کبیر،در سال ۱۷۸۹ موزه و آثار موجود به مردم فرانسه اهدا شد و در سال ۱۷۹۳ تبدیل به موزه ملی فرانسه شد.در مجموعه‌های مختلف این موزه آثاری از دوران پیش از تاریخ تا کنون نگهداری می‌شود، می‌توان گفت معروف ترین آثار هنری و تاریخی جهان را در این موزه نگهداری می‌کنند.این محل قبل از تبدیل به موزه یکی از کاخ‌های سلطنتی فرانسه بود. در پشت این کاخ باغ زیبایی به نام باغ تویلری وجود دارد و رو به روی باغ نیز میدان کنکورد قرار‌ گرفته است.این مکان نزدیک خیابان معروف شانز الیزه است.

قسمت اندرون شرقی موزه لوور

تابلوی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی، شاخص‌ترین اثر هنری در موزه لوور

تصویری از دیوارهای هخامنشی در بخش «ایران باستان» در موزه لوور
فصل سوم:مبانی نظری طرحتاریخچه موزهپژوهشگران و متخصصان موزه داری ، به دنبال ریشه یابی واژه ی موزه به مبداء هلنی * بسنده کرده و تاریخ موزه و تاریخگذاری این پدیده را این گونه تعریف کرده اند :
معبد خدایان هنر شعر و موسیقی که بر فراز تپه ای در آتن قرار داشت ، نخستین موزه ای است که در تاریخ موزه ها از آن نام برده می شود و موزه آشمولین در شهر آکسفورد ، نخستین موزه ای است که آثار مشرق زمین را در خود محفوظ نگه داشته است . نخستین موزه در قاره ی آسیا ، موزه ی آرمیتاژ در لنینگراد روسیه است و اولین موزه ی ایران در سال 1295 ه . ش به نام موزه ی ملی ایران پایه گذاری و افتتاح شده است. سال 1746 م .  را در تاریخ تحول و تکامل موزه ها ، باید نقطه ی عطفی به شمار آورد؛ چرا که در این سال نویسنده ی فرانسوی ” لاخون دوسن ین ” عقاید و اندیشه های نوینی را در مورد موزه عنوان کرد که موجب تحرک و تسریع در بنیادگیری موزه ها شد .  چهار سال پس از آن به سال 1750 م . اولین موزه ی واقعی جهان در قصر لوکزامبورگ بر پا شد.
اهداف موزههدفهای موزه را می توان بدین صورت خلاصه کرد :
1- نگهداری آثار گذشتگان و نمایش و انتقال آنها به آیندگان .
2- ارزیابی و قیاس میان پدیدارهای تاریخی ، عملی ، فنی ، صنعتی و هنری ِ گذشته و حال.
3- ایجاد و تقویت تفاهم میان ملل و اقوام.
4- شناخت و نمایش سهم اقوال و ملل در فرهنگ و تمدن جهانی .
5- اعتلاء  و بهبود میزان دانش محصلان، دانشجویان، پژوهشگران و …  .
6- جلوگیری از انهدام فرهنگ بومی و ایجاد سدی در برابر فرهنگهای نامأنوس.
منشاء موزه ها ، خواه در گنجینه های سلطنتی یا کلیسایی ِ قرون وسطا  و یا در اطاقهای کوچک ِ حاوی اشیاء و نمونه های کمیاب که  در فاصله قرنهای شانزدهم و هجدهم میلادی  گرد آوری شده ، نهفته است.

نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها از معدود مراکز حفظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند. هر یک از این اشیا در عین بی زبانی به هزار زبان سخن می گویند؛ زیرا اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ را ارایه می دهند.
موزه کلمه ای یونانی است که از «موزیون» به معنای مجلس فرشتگان بر گرفته شده است. به طور کلی موزه به مجموعه ای از آثار و اشیایی اطلاق می شود که در محل یا عمارتی نگه داری و به معرض نمایش گذاشته شوند .
روزنامه شرف، موزه را این گونه تعریف می کند:
” موزه به اصطلاح اهالی فرنگ عبارت است از مکان یا محلی که مخزن آثار قدیمه و اشیای بدیعه و نفایس و مستظرفات دنیاست و از هر تحفه و یادگاری که در آن مخزون و محفوظ است اهل علم و اطلاع، کسب فایدتی و کشف سری می نمایند و از احوال و اوضاع هر زمان، صنایع و حِرَف آن و رسوم آداب معموله ی حروف و عواطف آن ایام و عواطف انام با خبر می گردد. “می توان گفت که موزه مقیاس شعور و میزان عقول و درجه افهام، اصناف وآیینه ادراک گذشتگان است. مشکلات لاینحل در اینجا حل می شود وشاهدی برای معلومات تاریخی شهود ارائه می گردد.در یونان قدیم موزه به محلی گفته می شد که در آنجا به مطالعه صنایع و علوم می پرداختند. “ایکوم” شورای جهانی موزه ها، موزه را مؤسسه ای دایمی دانسته که اهداف مادی ندارد و در آن به روی همگان گشوده است و برای خدمت به جامعه و پیشرفت آن فعالیت می کند. هدف موزه ها، گرد آوری و نگه داری، تحقیق، انتقال و نمایش شواهد بر جای مانده از انسان و محیط زیست او به منظور بررسی، آموزش و بهره برداری معنوی است.
تعریف دیگر ، موزه را بنیادی دانسته که سه وظیفه اصلی جمع آوری، نگه داشتن و نمایش اشیاء را بر عهده دارد. این اشیاء ممکن است نمونه هایی از طبیعت و مربوط به زمین شناسی و ستاره شناسی یا زیست شناسی باشد. یا آن که آفرینش های هنری و علمی انسان را در طول تاریخ به نمایش بگذارد.اولین موزه هایی که در دنیا شکل گرفتند، هدف خاصی نداشتند و فقط اماکن و پرستشگاه های مقدس چون کلیساهای کاتولیک، معابد یونانی و پرستشگاه های بودایی در ژاپن را شامل می شدند.
در دوره رنسانس که تحول عظیم فرهنگی هنری در اروپا (قرن پانزدهم به بعد) پدید آمد، موزه ها نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفتند و ارزش راستین خود را باز یافتند.اوج هنری در موزه داری جهان را می توان در”موزه لوور پاریس” دید. این موزه که هم اکنون به صورت یک مرکز بزرگ پژوهشی در آمده است، بزرگترین موزه دنیا محسوب می شود.

ساختمان این موزه قبل از انقلاب کبیر فرانسه، یکی از کاخ های سلطنتی فرانسه بود که در آن آثار با ارزش هنری نگه داری می شد. پس از انقلاب کبیر فرانسه در سال( 1789 م ) این کاخ با آثارش به مردم فرانسه اهدا شد و در سال ( 1793 م ) تبدیل به موزه ملی فرانسه گردید.
بخش عظیمی از آثار این موزه به دایره”هنر اسلامی” اختصاص دارد که این اشیا را وزارت آموزش و هنرهای ظریفه ی دولت فرانسه برای غنی کردن موزه از کشورهای مشرق زمین گردآوری کرده است . هیأت های مختلف فرانسوی حدود صد سال در ایران به کاوش های باستان شناسی پرداخته اند. که از جمله آنان می توان به “آندره گدار”،” ژاک دمورگان” و” مارسل دیولافوا” اشاره نمود. در سال 1889 م دمورگان به ایران آمد و به حفاری پرداخت. سپس در سال 1895 م امتیاز حفاری در ایران را از ناصرالدین شاه گرفت و بعد از آن در زمان مظفرالدین شاه آن را تمدید کرد که به موجب آن امتیاز انحصار حفاری باستان شناسی در تمام ایران به دولت فرانسه واگذار شد. در این مدت، بیشتر اشیای تاریخی و منحصر به فرد چونلوح قانون حمورابی و ….زینت بخش موزه لوور پاریس شد.
تاریخ تشکیل اولین موزه در ایران را باید در گنجینه های گرانبهایی که باستان شناسان به دست آورده اند، جستجو کرد. ایرانیان برای رهایی از آسیب بیگانگان گاهی گنجینه های گرانبهایی مانند کلوزر، کلماکره و مجموعه سفال آبگینه گرگان را درون چاه ها و حفره هایی پنهان می کردند.

اولین بار به دستور ناصرالدین شاه قاجار در داخلکاخ سلطنتی گلستان، تالاری به موزه اختصاص یافت. که سپس همین مکان با ملحقاتی غنی تر شد و به نام موزه “همایونی” گشایش یافت. روزنامه شرف در توصیف این موزه می نویسد: « طول “موزه همایونی” چهل و سه زرع و عرضاً هیجده زرع مشتمل بر بیست اتاق است. این موزه خزینه ای است مشحون به ظواهر و جواهر گرانبها و ظرایف و نفایس اشیاء آثار جلیله علمیه و مهمان حریبه قدیمه، آلات، ادوات متنوعه و مصنوعات ازمنه سابقه و نتایج خیالات حکمای بزرگوار و تماثیل و تصاویر نگارنده های بی مثل و مانند روزگار و پرده های نقاشی کار نقاش های مشهور و حاصل صناعی کارخانه های معروف و ظروف چینی بسیار و ممتاز کار چین و روسیه و انگلیس و بلور آلات، کارخانه های و نیز کارخانه های معتبر»
این موزه پس از مدتی از بین رفت. جواهرات آن به خزانه بانک ملی انتقال یافت و بعدا به موزه مجهزی تبدیل شد و سلاح های آن به موزه دانشکده افسری سپرده شد . در دوره ی مشروطه به دستور وزیر معارف صنیع الدوله دایره ای به نام اداره عتیقات بین سال های ( 1295- 1297 م) به وجود آمد که کارش سر و سامان دادن به وضع خراب حفاری های غیر مجاز بود. در همین زمان بود که موزه” ایران معارف” تأسیس شد.
این موزه در برگیرنده اشیای عتیقه، کاشی، سفال، سکه و سلاح بود که به عنوان اولین گام موثر در تاریخ موزه داری ایران به شمار می رود.
بیشترین جلوه تاریخ موزه داری ایران را در ایجادموزه ایران باستان باید جستجو کرد. این موزه با 2744 متر زیر بنا به دلیل قدمت اشیا، در زمره یکی از موزه های مادر دنیا محسوب می شود که به سال 1316 خورشیدی افتتاح گردید.
طراحی ساختمان این موزه به عهده ی “آندره گدار” فرانسوی بود و شکل ظاهری ساختمان الهام گرفته از طاق کسرای انوشیروان ساسانی است.
این موزه در برگیرنده آثار مختلفی از هزاره ششم پیش از میلاد تا دوران مختلف اسلامی است که در دو طبقه به نمایش در آمده است. آثار و اشیاء به نمایش در آمده در موزه ی آیینه، تمام نمایی از فرهنگ، هنر، آداب و رسوم، باورها و اعتقادات گذشتگان و نیاکان ماست که آن رامی توان تنها پل ارتباطی بین گذشته، حال و آینده به شمار آورد.
موزه را نبایستی مکانی دانست که در آنجا صرفا آثار تاریخی و باستانی به نمایش در می آید، بلکه تمامی نمایشگاه های هنری، علمی ، جانوری، پزشکی ، نگارخانه ها، کتابخانه ها و آرشیوها و بیشتر بناهای تاریخی به نوعی موزه هستند. هر شیء و اثر به نمایش گذاشته شده در موزه یا نمایشگاه، زبان حالی دارد و با بیننده اش ارتباط برقرار می کند به طوری که با تعمق و تفکر می توان زبان حال این آثار را دریافت و از دیدگاه های مختلف، آن را بررسی نمود.
یکی از مهمترین وظایف یک موزه برقرار کردن ارتباط فرهنگی بازدید کننده با شیء به نمایش در آمده است. در حقیقت باید کوشید تا همان ارتباط و حسی را که بین خالق یک اثر و خود اثروجود داشته به نوعی دیگر به بازدیدکنندگان منتقل نموده که البته این امری دور از دسترس نیست.آمار نشان می دهد که در قرن نوزدهم فقط عده خاصی از موزه ها بازدید کرده اند. کنفرانس عمومی یونسکو در نهمین جلسه خود در دهلی (1956 م) تأکید نموده است که بازدید از موزه ها به ویژه برای طبقه کارگران آسان تر شود و به راه هایی که به منظور پربار شدن و غنی شدن موزه ها پیشنهاد می شود، توجه گردد.
آمار دیگر نشان داده است که کشورهایی که دارای موزه های متنوع هستند و بازدیدشان رایگان است کمتر بازدیدکننده دارند به طوری که از هر دویست نفر که به سینما می روند تنها یک نفر از موزه ها بازدیدمی کند. درانگلستان رسم بر این است که اگر مدرسه و یا هر مرکز آموزشی دیگر، زمانی را به تدریس هنر اختصاص ندهد، موزه ها این کمبود را جبران می کنند. عده ای از کارشناسان، تاسیس موزه های ویژه کودکان را که از جذابیت بیشتری برخوردار است، توصیه می کنند. در اینجا شایسته است که برای روشن دلان هم فکری شود.
موزه ها روزانه بازدید کنندگان زیادی در سنین مختلف و با فرهنگ های گوناگون دارند. اگر با موزه آرایی سنجیده و راهنمایی مناسب ارزش تاریخی و هنری هر شیء بر بیننده مشخص شود، یک شیء سفالی ساده مربوط به هزاره اول پیش از میلاد همانند یک تابلوی نقاشی معاصر، جذاب و پربیننده خواهد شد.
باید وابستگی و دلدادگی فرهنگی بین اشیا و بازدید کنندگان به وجود آورد و موزه را مانند یک مجتمع آموزشی و پژوهشی مورد استفاده همگان قرار داد به فاصله آموزش از طریق اشیا تنها بیننده را به سوی خود جذب نمی کند. بلکه هدفی بالاتر دارد و آن بالاتر بردن سطح آگاهی و دانش بازدیدگنندگان است . در سایه همین آگاهی است که غارتگران اموال فرهنگی کمتر موفق خواهند شد آثار ما را به یغما ببرند.
باید فرهنگ آموزش موزه ها را گسترش داد و پهنه ی گسترده ای را برای این کار در نظر گرفت، رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی را تشویق به معرفی ارزش تاریخی این آثار کرد و با پخش برنامه های مختلف آموزشی بر آگاهی مردم افزود وحتی با ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی در کنار موزه ها از جمله تالار سخنرانی، سینما، تئاتر ، بوستان، شهربازی و … مردم را به سمت موزه ها کشاند.
ارتباط فرهنگی میان موزه ها یکی از مهمترین راه هایی است که به بررسی شناخت فرهنگ ها می پردازد و موزه ها را از سکون و رکود بیرون آورده و پر بار می کند. چه خوب است هر از گاهی آثار موزه های مختلف کشور نزد یکدیگر به امانت گذارده شود و این کار آنقدر ادامه یابد که به صورت چرخه تبادلات فرهنگی موزه در آید. برای نیل به دیگر اهداف موزه ها می توان کلاس های آموزشی مرتبط و در خور نوع موزه ها برگزار نمود؛ مثلا در کنار موزه های هنرهای تزئینی کلاس های تذهیب، تشعیر و کتابت، برای موزه های تاریخ و باستان شناسی کلاس های سفال گری و موزه فرش، کلاس قالی بافی و … دایر نمود.
وضعیت موزه ها بعد از انقلاب در ایران
پس ازاستقرارنظام مقدس جمهوری اسلامی ، گالریها و موزه هایی که با اهداف و شعائر اسلامی مغایرت داشتند، بدون وقفه فعالیتهای گذشته را  ادامه دادند. آن دسته از موزه ها که بی تناسب بودند یا نیاز به بازسازی داشتند، مانند کاخ مرمر، نگارستان آزادی ، آب انبار، دانشکده افسری ، پیشاهنگی ، خوی ، آبدانان ، شوش ، هفت تپه، گرگان، پاسارگاد و هرندی کرمان تعطیل شدند.
معماری موزههر زمان که تصمیم به ساختن موزه ای گرفته می شود- کوچک یا بزرگ – مساله اساسی ومقدماتی که باید به آن پرداخت ، انتخاب محل است ، جایی که امکانات مختلفی را دارا بوده که هر یک به سهم خود باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد
حال باید دید که آیا این محل در وسط شهر یا خارج از آن باشد . تا 20 یا 30 سال پیش به خاطر تسحیلات رفت و آمد ، مرکز شهر ترجیح داده می شد . اما با افزایش تدریجی سرعت و استفاده از وسایط نقلیه خصوصی و عمومی وسهولت رسیدن از نقطه ای به نفطه دیگری از شهر ، چنین تشخیص داده شد که استقرار موزه در مرکز شهر دیگر چندان اهمییتی در بر نخواهد داشت .
همین امر سبب گزینشی برتر در یافتن زمینی – با قیمت ارزان – به دور از همهمه ناشی از ترافیک – مساله واقعی و رو به افزایش و هوایی با آلودگی کمتر از گرد و غبار وگازهایی که ، اگر چه سمی هم نباشند ، وجودشان هیچ خوشایند نیست ، خواهد بود.
موزه باید همیشه از همه نقاط شهر با وسایط حمل و نقل همگانی ، قابل دسترسی باشد ودر صورت امکان بتوان پیاده به آن رسید و حدالمقدور در جوار مدارس ، کالجها ، دانشگاهها و کتابخانه ها باشد.
حقیقت امر این است که همه موسسات گرفتار مسایلی مشابه هستند و از نظر طرح و نقشه نیازهای یکسانتی دارند . صلاح در این است که کلیه مسایل در طرح جامع شهر مورد توجه قرار گیرد تا اینکه هر کدام به طور جداگانه بررسی شوند .
امروزه موزه ها بیش از پیش به عنوان ( مراکز فرهنگی ) تلقی می گردند . اما باید یاد آور شد که تنها دانشجویان از آنها بازدید نمی کنند ، بلکه افرادی با زمینه های مختلف به بازدید از آنها روی می آورند و البته این در صورتی است که موزه کاملا در دسترس و در فاصله نزدیک بوده و آمدن این افراد به موزه حتی به عنوان گذراندن کمترین زمان از اوقات خویش نوعی تفریح آموزشی خواهند بود .
اگر چه هنوز پیش داوری در مخالفت با برپایی موزه ها در پارکها و باغهای عمومی وجود دارد – به بهانه این که این امر سبب پیدایش مشکلات بیشتری در دسترشی به آنها و مختل ساختن آرامش چنین مکانهایی می گردد – ، این پارکها با موزه های جدید مردم پسند تر می شوند . مکانهای یاد شده امتیازات قابل ملاحظه ای را دارا می باشند
کاهش خطر آتش سوزی مقابله نسبی در برابر گرد و غبار ، سروصدا ، لرزش ها ، تصاعد گازها از اتومبیل ها و کارخانه ها ، دود دودکش خانه ها و گرمخانه های شهر داری و گازهای گوگردی آنها که همواره برای آثار هنری زیانبار می باشند
شاخه درختان در اطراف بنای موزه به عنوان یک صافی موثر طبیعی گرد و غبار ومواد شیمیایی که مسبب آلودگی هوای شهر های مدرن صنعتی می باشند به کار می روند ، همچنین در تنظیم رطوبت هوا که نقاشی ها وآثار چوبی به آن حساسیت دارند ، موثرند . اما باید به این نکته اشاره کرد ، درختانی که بیش از اندازه به بنای موزه نزدیک می باشند مانع و یا سبب منحرف شدن نور طبیعی می گردند که نتیجه آن رنگ پریدگی و یا تغییر آثار است . لیکن این عامل کم اهمیت به شمار می آید و میتوان ان را از میان برداشت
زمین اطراف موزه را میتوان به عنوان یک بخش ضمیمه به کار گرفت و در فاصله مناسبی از موزه بخشهای تجهیزاتی و خدماتی (تولید


--523 پایان نامه ها
قیمت: 11200 تومان

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *