–523

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
گروه معماری
عنوان پایان ‌نامه:
موزه جنگ مهران
استاد مربوطه:
جناب آقای سعید یوسفی
دانشجو:
محمد الیاس پور
تابستان 1393
اینجانب این رساله راهر چند اندک است در مقابل دریای عظیم علم ومعرفت،
وهرچند ناقابل است جهت تقدیم به فرشتگانی چون پدر ومادر،
به پاس تشکر وقدر دانی، به پاس ایثار وازخودگذشتگیشان،
وهمچنین به پاس محبت بی دریغشان که هرگز فراموش نخواهم کرد،
تقدیم به مهربان فرشتگانی میکنم که لحظات ناب باهم بودن، لذت وغرور دانستن وعظمت رسیدن را به من آموختند « پدر ومادرم »
وازخداوند بزرگ وبی همتا خود بهشت را برایشان آرزومنم.
حال لازم است تا بدینوسیله از زحمات ارزشمند،تلاشهای بی وقفه وراهنمایی های حکیمانه استاد گرامی، جناب آقای مهندس یوسفی در راستای انجام این پایان نامه در طول یک ترم گذشته تشکر وقدر دانی نمایم همچنین ازتمامی اساتیدی که در این چند ساله در دانشگاه آزاد واحد ایلام آموختن به من آنچه راکه میدانم، تشکر وقدر دانی میکنم وبرایشان آرزوی توفیق وسعادت دارم.
اقرارنامه
اینجانب محمد الیاسی
اعلام می‌دارم که تمام فصل‌های مختلف این رساله واجزاءمربوط آن برای اولین باروتوسط شخص خودم انجام پذیرفته است.
برداشت ازنوشته‌ها،اسناد،مدارک وتصاویرپژوهشگران حقیقی یاحقوقی باذکرمأخذکامل وبه شیوه تحقیق علمی صورت گرفته است. بدیهی است درصورتیکه خلاف مواردفوق اثبات شودمسئولیت آن مستقیماًبه عهده اینجانب است.
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام شماره:
دانشکده فنی و مهندسی تاریخ:
پیوست:
صورتجلسه دفاع از پروژه پایانی کارشناسی پیوسته معماری
(فرم شماره 4)
جلسه دفاع از پایان نامه خانم / آقای
دانشجوی کارشناسی پیوسته معماری دانشگاه آزادایلام در تاریخ
/ / برگزار گردید. ایشان با اخذ نمره به حروف در مقطع کارشناسی پیوسته معماری دانش آموخته شدند.
استاد راهنما
هیئت داوران:ریاست جلسه داوری:
مدیر گروه معماری:
این صورت جلسه در سه نسخه تنظیم گردیده است. دانشجو موظف است در هنگام ثبت نمره دو نسخه از آن را به مدیر گروه و یک نسخه را به مسئول پایان نامه ها ارائه نماید و کپی آن را نیز برای خود نگه دارد
ثبت نمره نهایی توسط اموزش کل تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو می باشد. بنابرین جلسه دفاع یکی از ارکان فارغ التحصیلی دانشجو می باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u چکیده PAGEREF _Toc396114969 h 12مقدمه PAGEREF _Toc396114970 h 13فصل اول: PAGEREF _Toc396114971 h 15تعاریف وکلیات PAGEREF _Toc396114972 h 15تعریف موزه PAGEREF _Toc396114973 h 16تعریف لغوی موزه PAGEREF _Toc396114974 h 16تعریف اصطلاحی موزه PAGEREF _Toc396114975 h 17هدف نمایش PAGEREF _Toc396114976 h 17موزه در بینش اسلامی PAGEREF _Toc396114977 h 18شورای بین‌المللی موزه‌ها PAGEREF _Toc396114978 h 18انواع موزه ها PAGEREF _Toc396114979 h 18موزه تاریخ و باستان شناسی PAGEREF _Toc396114980 h 18موزه فضای باز PAGEREF _Toc396114981 h 19موزه های مردم شناسی PAGEREF _Toc396114982 h 20کاخ موزه ها PAGEREF _Toc396114983 h 20موزه های هنری PAGEREF _Toc396114984 h 21موزه علوم و تاریخ طبیعی PAGEREF _Toc396114985 h 21موزه های محلی یا منطقه ای PAGEREF _Toc396114986 h 21پارک موزه ها PAGEREF _Toc396114987 h 22موزه های نظامی PAGEREF _Toc396114988 h 23فصل دوم: PAGEREF _Toc396114989 h 24بررسی نمونه های مشابه PAGEREF _Toc396114990 h 241- موزه فرش ایران PAGEREF _Toc396114991 h 25ویژگی‌ها PAGEREF _Toc396114992 h 252- موزه وین PAGEREF _Toc396114993 h 263- موزه بریتانیا PAGEREF _Toc396114994 h 27بخش‌های اصلی موزه بریتانیا عبارتند از PAGEREF _Toc396114995 h 284-موزه لوور PAGEREF _Toc396114996 h 30فصل سوم: PAGEREF _Toc396114997 h 33مبانی نظری طرح PAGEREF _Toc396114998 h 33تاریخچه موزه PAGEREF _Toc396114999 h 34اهداف موزه PAGEREF _Toc396115000 h 34وضعیت موزه ها بعد از انقلاب در ایران PAGEREF _Toc396115001 h 41معماری موزه PAGEREF _Toc396115002 h 41فضاهای معماری موزه PAGEREF _Toc396115003 h 46پشتوانه PAGEREF _Toc396115004 h 46حجم PAGEREF _Toc396115005 h 47فضای واقعا عمومی PAGEREF _Toc396115006 h 48فصل چهارم: PAGEREF _Toc396115007 h 49بسترطرح ومطالعات سایت PAGEREF _Toc396115008 h 49وضعیت اقتصادی PAGEREF _Toc396115009 h 50بررسی وضعیت اقلیمی استان ایلام PAGEREF _Toc396115010 h 50آب و هوای منطقه PAGEREF _Toc396115011 h 50پراکندگی بارش در استان ایلام PAGEREF _Toc396115012 h 53دمای هوا در استان ایلام PAGEREF _Toc396115013 h 54میزان بارندگی PAGEREF _Toc396115014 h 54روزهای یخبندان PAGEREF _Toc396115015 h 54بادها مسلط PAGEREF _Toc396115016 h 54رطوبت نسبی PAGEREF _Toc396115017 h 55ادبیات قومی استان PAGEREF _Toc396115018 h 55صنایع دستی PAGEREF _Toc396115019 h 56دشتها PAGEREF _Toc396115020 h 58باد PAGEREF _Toc396115021 h 65بادهای محلی PAGEREF _Toc396115022 h 65ضوابط طراحی ساختمان PAGEREF _Toc396115023 h 67جهت ساختمان PAGEREF _Toc396115024 h 67شکل ساختمان PAGEREF _Toc396115025 h 68نحوه استقرار ساختمان PAGEREF _Toc396115026 h 69رابطه فضاهای پر و خالی PAGEREF _Toc396115027 h 69شکل- تناسبات و محل استقرار حیاط‌ها PAGEREF _Toc396115028 h 70ویژگی بام‌ها PAGEREF _Toc396115029 h 70شکل و محل قرارگیری ایوان‌ها PAGEREF _Toc396115030 h 70نحوه استقرار فضاها وابسته PAGEREF _Toc396115031 h 71ابعاد و تناسبات فضاهای بسته PAGEREF _Toc396115032 h 72جداره‌های باز PAGEREF _Toc396115033 h 72فصل پنجم: PAGEREF _Toc396115034 h 73استانداردها و ریز فضاها PAGEREF _Toc396115035 h 73موازین طراحی موزه PAGEREF _Toc396115036 h 741- فضای فیزیکی موزه PAGEREF _Toc396115037 h 752- تالار نمایش PAGEREF _Toc396115038 h 763- تالار ورودی PAGEREF _Toc396115039 h 774- نور در تالارهای نمایش PAGEREF _Toc396115040 h 775- دیوارها و سقف‌پوش تالارها PAGEREF _Toc396115041 h 786- مراکز جانبی موزه PAGEREF _Toc396115042 h 787- کتابخانه و مرکز اسناد PAGEREF _Toc396115043 h 798- انبار مخزن PAGEREF _Toc396115044 h 799 – کارگاه PAGEREF _Toc396115045 h 7910- آزمایشگاه PAGEREF _Toc396115046 h 7911- چایخانه و تریا PAGEREF _Toc396115047 h 7912- بخش اداری، فنی و تأسیسات PAGEREF _Toc396115048 h 8013- تجهیزات فنی تأسیسات موزه PAGEREF _Toc396115049 h 8014- سیستم تهویه PAGEREF _Toc396115050 h 8015- آسانسور و بالابر PAGEREF _Toc396115051 h 8116- فضاهای عمومی PAGEREF _Toc396115052 h 81الف) ورودی و کلید PAGEREF _Toc396115053 h 81ب) سالن انتظار PAGEREF _Toc396115054 h 81ج) راهروها PAGEREF _Toc396115055 h 82د) سرویس بهداشتی PAGEREF _Toc396115056 h 82ذ) فضای اداری PAGEREF _Toc396115057 h 8217- صحنه PAGEREF _Toc396115058 h 82الف) انواع صحنه‌ها PAGEREF _Toc396115059 h 83ب) فضای پشت و کنار صحنه PAGEREF _Toc396115060 h 83ج) پرده صحنه PAGEREF _Toc396115061 h 83ذ) کنترل نور و صدا PAGEREF _Toc396115062 h 84ر) جایگاه شنوندگان PAGEREF _Toc396115063 h 84ز) حرکت در سالن‌ها PAGEREF _Toc396115064 h 8418- گالری‌ها PAGEREF _Toc396115065 h 8519- پارکینگ‌ها PAGEREF _Toc396115066 h 86ضوابط و استانداردها PAGEREF _Toc396115067 h 86الف) سیستم خنک‌کننده PAGEREF _Toc396115068 h 88ب) سیستم‌های هواسازی گرم PAGEREF _Toc396115069 h 89ج) سیستم تأمین آب گرم PAGEREF _Toc396115070 h 89د) عایق‌بندی تأسیسات PAGEREF _Toc396115071 h 89ه) کانال‌های انتقال دهنده هوا PAGEREF _Toc396115072 h 89و) تأسیسات جانبی PAGEREF _Toc396115073 h 90استانداردها PAGEREF _Toc396115074 h 91گالری ها PAGEREF _Toc396115075 h 91آمفی PAGEREF _Toc396115076 h 92کتابخانه PAGEREF _Toc396115077 h 93اداری PAGEREF _Toc396115078 h 94پژوهشی PAGEREF _Toc396115079 h 94آموزشی PAGEREF _Toc396115080 h 95انبار PAGEREF _Toc396115081 h 95پارکینگ PAGEREF _Toc396115082 h 95تاسیسات PAGEREF _Toc396115083 h 96عرصه معرفی PAGEREF _Toc396115084 h 98عرصه اداری شامل دو حوزه مختلف می باشد PAGEREF _Toc396115085 h 100عرصه پژوهشی PAGEREF _Toc396115086 h 101عرصه آموزشی PAGEREF _Toc396115087 h 101عرصه خدمات رفاهی و عمومی PAGEREF _Toc396115088 h 101عرصه خدمات پشتیبانی PAGEREF _Toc396115089 h 102فصل ششم: PAGEREF _Toc396115090 h 107سیرتکوین ایده وروند طرح PAGEREF _Toc396115091 h 107موقعیت سایت PAGEREF _Toc396115092 h 108تحلیل سایت PAGEREF _Toc396115093 h 109روند تکوین حجم PAGEREF _Toc396115094 h 110فصل هفتم : PAGEREF _Toc396115095 h 113آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط PAGEREF _Toc396115096 h 113منابع و ماخذ PAGEREF _Toc396115097 h 114
چکیدههدف اولیه از پیدایش موزه‌ها به مفهوم نوین و به روش شناخته شده امروزی ایجاد مکانهایی برای نگهداری اموال شخصی و یا ثروت‌های صرفاً ملی بوده است. اشتیاق به گردآوری اشیاء زیبا، گرانبها و کمیاب و یا صرفاً غریب امری است که ریشه در نهاد و سرشت آدمی داشته و دارد.موزه‌ها به عنوان مؤسساتی در جوامع نوین وظیفه دارند اشیائی را که به لحاظ ارزش فرهنگی‌شان گرامی داشته می‌شوند را نگهداری نموده و تا سرحد امکان از ویرانی و زوال مصون بدارندو جمعی سازمان یافته‌اند که از گنجینه‌هایشان در جهت اهداف فرهنگی استفاده شودهمچنین موزه ایجاد تسهیل تماس مستقیم بین فرد و شیء است خواه فرد یک کودک دبستانی باشد یا یک بزرگسال و خواه شیء با علوم طبیعی و یا یک متنوع عرشه شده در تالار تاریخچه علوم و فنون با شهر و یا یک اثر هنری.حال بی‌مناسبت نیست که هر چند فشرده و با نگرشی الهی به موزه نگریسته و جایگاه و منزلت آن در جهان‌بینی اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم بنابراین به قرآن روی آورده و شیوه برخورد آن را با حوادث تاریخی و آثار باقی‌مانده از پیشینیان را بررسی نمائیم. مشاهده می‌کنیم .
مقدمهنقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها از معدود مراکز حفظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند. هر یک از این اشیا در عین بی زبانی به هزار زبان سخن می گویند، زیرا اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ را ارایه می دهند.میتوان گفت که موزه مقیاس شعور و میزان عقول و درجه افهام، اصناف وآیینه ادراک گذشتگان است. مشکلات لاینحل در اینجا حل می شود وشاهدی برای معلومات تاریخی شهود ارائه می گردد
فصل اول:تعاریف وکلیاتتعریف موزهتاکنون هیچ تعریفی تئوری جامعی برای این که مشخص کند موزه چگونه مکانی است ابراز نگردیده است ابتدا این بدان معنا نیست که هیچ‌گونه درک صحیحی از اینکه موزه چیست وجود نداشته باشد زیرا موزه‌هایی که ساخته شده‌اند و طرح‌هایی که به وسیله طراحان مختلف عرضه گشته‌اند هر کدام خودگویای این مطلب است که موزه بدون تعریف خاصی بتواند بطور جامع در مورد کلیه موزه‌ها صادق باشد می‌تواند بوجود آید و هر موزه‌ای شکل خاص خود را یافته و در دسترس عموم قرار گیرد.
تعریف لغوی موزهاین واژه که زبان لاتین و از کلمه موزن بوده و به معنی مجلس فرشتگان الهام فصل، مشتق شده است. توسط گیوم و در واژه نامه‌اش به نام، فرهنگ یونانی لاتین به عنوان مکان وقف شده به فرشتگان الهام فصل و مطالعه که در آن آدمی به مقوله‌های اصیل می‌پردازد تعریف گشته است.
تعریف موزه از فرهنگ لغت عمید: مجموعه آثار باستانی، عبارتی که آثار باستانی در آنجا نگهداری یا به معرض نمایش گزارده می‌شود. در یونان قدیم نام‌ محلی بوده که در آنجا به مطالعه صنایع و علوم می‌پرداختند و نیز نام تپه‌ای بوده در آتن که در آنجا عبادتگاه و محل مخصوص برای چندین تن از خداییان خود ساخته بودند.
تعریف اصطلاحی موزهموزه محل غیرانتفاعی است که اهداف آموزشی داشته و به وسیله جمعی مشخص اداره می‌شود. از جمله وظایف اصلی هر موزه جمع‌آوری و نگهداری آثار است.
هدف اولیه از پیدایش موزه‌ها به مفهوم نوین و به روش شناخته شده امروزی ایجاد مکانهایی برای نگهداری اموال شخصی و یا ثروت‌های صرفاً ملی بوده است. اشتیاق به گردآوری اشیاء زیبا، گرانبها و کمیاب و یا صرفاً غریب امری است که ریشه در نهاد و سرشت آدمی داشته و دارد.
موزه‌ها به عنوان مؤسساتی در جوامع نوین وظیفه دارند اشیائی را که به لحاظ ارزش فرهنگی‌شان گرامی داشته می‌شوند را نگهداری نموده و تا سرحد امکان از ویرانی و زوال مصون بدارند.
موزه‌ها جمعی سازمان یافته‌اند که از گنجینه‌هایشان در جهت اهداف فرهنگی استفاده شود.
هدف نمایشایجاد تسهیل تماس مستقیم بین فرد و شیء است خواه فرد یک کودک دبستانی باشد یا یک بزرگسال و خواه شیء با علوم طبیعی و یا یک متنوع عرشه شده در تالار تاریخچه علوم و فنون با شهر و یا یک اثر هنری لذا باید در نظر داشت که:
اولاً: موزه وسیله نمایش اشیاء است نه اشیاء وسیله نمایش موزه.
ثانیاً: آنچه مسلم است موزه تنها وسیله ارتباطی عینی نیست بلکه هدف اساسی آن ابقاء تأثیر فرهنگی و هنری و ایجاد رابطه بصری از طریق برخورد مستقیم با اشیای دو بعدی به صورت رویاروی یک جهت با اشیاء سه بعدی از راه

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *