پایان نامه ها

–523

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام
گروه معماري
عنوان پايان ‌نامه:
موزه جنگ مهران
استاد مربوطه:
جناب آقای سعید یوسفی
دانشجو:
محمد الیاس پور
تابستان 1393
اینجانب این رساله راهر چند اندک است در مقابل دریای عظیم علم ومعرفت،
وهرچند ناقابل است جهت تقدیم به فرشتگانی چون پدر ومادر،
به پاس تشکر وقدر دانی، به پاس ايثار وازخودگذشتگيشان،
وهمچنین به پاس محبت بي دريغشان که هرگز فراموش نخواهم کرد،
تقديم به مهربان فرشتگاني میکنم که لحظات ناب باهم بودن، لذت وغرور دانستن وعظمت رسيدن را به من آموختند « پدر ومادرم »
وازخداوند بزرگ وبی همتا خود بهشت را برایشان آرزومنم.
حال لازم است تا بدينوسيله از زحمات ارزشمند،تلاشهاي بي وقفه وراهنمايي هاي حکیمانه استاد گرامی، جناب آقای مهندس یوسفی در راستاي انجام اين پایان نامه در طول يک ترم گذشته تشکر وقدر داني نمايم همچنین ازتمامی اساتیدی که در این چند ساله در دانشگاه آزاد واحد ایلام آموختن به من آنچه راکه میدانم، تشکر وقدر دانی میکنم وبرایشان آرزوی توفیق وسعادت دارم.
اقرارنامه
اينجانب محمد الیاسی
اعلام مي‌دارم که تمام فصل‌هاي مختلف اين رساله واجزاءمربوط آن برای اولین باروتوسط شخص خودم انجام پذيرفته است.
برداشت ازنوشته‌ها،اسناد،مدارک وتصاويرپژوهشگران حقيقي ياحقوقي باذکرمأخذکامل وبه شيوه تحقيق علمي صورت گرفته است. بديهي است درصورتيکه خلاف مواردفوق اثبات شودمسئولیت آن مستقیماًبه عهده اینجانب است.
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام شماره:
دانشکده فنی و مهندسی تاریخ:
پیوست:
صورتجلسه دفاع از پروژه پایانی کارشناسی پیوسته معماری
(فرم شماره 4)
جلسه دفاع از پایان نامه خانم / آقای
دانشجوی کارشناسی پیوسته معماری دانشگاه آزادایلام در تاریخ
/ / برگزار گردید. ایشان با اخذ نمره به حروف در مقطع کارشناسی پیوسته معماری دانش آموخته شدند.
استاد راهنما
هیئت داوران:ریاست جلسه داوری:
مدیر گروه معماری:
این صورت جلسه در سه نسخه تنظیم گردیده است. دانشجو موظف است در هنگام ثبت نمره دو نسخه از آن را به مدیر گروه و یک نسخه را به مسئول پایان نامه ها ارائه نماید و کپی آن را نیز برای خود نگه دارد
ثبت نمره نهایی توسط اموزش کل تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو می باشد. بنابرین جلسه دفاع یکی از ارکان فارغ التحصیلی دانشجو می باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u چکیده PAGEREF _Toc396114969 h 12مقدمه PAGEREF _Toc396114970 h 13فصل اول: PAGEREF _Toc396114971 h 15تعاريف وكليات PAGEREF _Toc396114972 h 15تعريف موزه PAGEREF _Toc396114973 h 16تعريف لغوي موزه PAGEREF _Toc396114974 h 16تعريف اصطلاحي موزه PAGEREF _Toc396114975 h 17هدف نمايش PAGEREF _Toc396114976 h 17موزه در بينش اسلامي PAGEREF _Toc396114977 h 18شوراي بين‌المللي موزه‌ها PAGEREF _Toc396114978 h 18انواع موزه ها PAGEREF _Toc396114979 h 18موزه تاریخ و باستان شناسی PAGEREF _Toc396114980 h 18موزه فضای باز PAGEREF _Toc396114981 h 19موزه های مردم شناسی PAGEREF _Toc396114982 h 20کاخ موزه ها PAGEREF _Toc396114983 h 20موزه های هنری PAGEREF _Toc396114984 h 21موزه علوم و تاریخ طبیعی PAGEREF _Toc396114985 h 21موزه های محلی یا منطقه ای PAGEREF _Toc396114986 h 21پارک موزه ها PAGEREF _Toc396114987 h 22موزه های نظامی PAGEREF _Toc396114988 h 23فصل دوم: PAGEREF _Toc396114989 h 24بررسي نمونه هاي مشابه PAGEREF _Toc396114990 h 241- موزه فرش ايران PAGEREF _Toc396114991 h 25ويژگي‌ها PAGEREF _Toc396114992 h 252- موزه وين PAGEREF _Toc396114993 h 263- موزه بریتانیا PAGEREF _Toc396114994 h 27بخش‌های اصلی موزه بریتانیا عبارتند از PAGEREF _Toc396114995 h 284-موزه لوور PAGEREF _Toc396114996 h 30فصل سوم: PAGEREF _Toc396114997 h 33مباني نظري طرح PAGEREF _Toc396114998 h 33تاريخچه موزه PAGEREF _Toc396114999 h 34اهداف موزه PAGEREF _Toc396115000 h 34وضعيت موزه ها بعد از انقلاب در ايران PAGEREF _Toc396115001 h 41معماري موزه PAGEREF _Toc396115002 h 41فضاهاي معماري موزه PAGEREF _Toc396115003 h 46پشتوانه PAGEREF _Toc396115004 h 46حجم PAGEREF _Toc396115005 h 47فضاي واقعا عمومي PAGEREF _Toc396115006 h 48فصل چهارم: PAGEREF _Toc396115007 h 49بسترطرح ومطالعات سايت PAGEREF _Toc396115008 h 49وضعيت اقتصادي PAGEREF _Toc396115009 h 50بررسي وضعيت اقليمي استان ايلام PAGEREF _Toc396115010 h 50آب و هوای منطقه PAGEREF _Toc396115011 h 50پراكندگی بارش در استان ايلام PAGEREF _Toc396115012 h 53دمای هوا در استان ايلام PAGEREF _Toc396115013 h 54ميزان بارندگي PAGEREF _Toc396115014 h 54روزهاي يخبندان PAGEREF _Toc396115015 h 54بادها مسلط PAGEREF _Toc396115016 h 54رطوبت نسبي PAGEREF _Toc396115017 h 55ادبيات قومي استان PAGEREF _Toc396115018 h 55صنايع دستي PAGEREF _Toc396115019 h 56دشتها PAGEREF _Toc396115020 h 58باد PAGEREF _Toc396115021 h 65بادهاي محلي PAGEREF _Toc396115022 h 65ضوابط طراحي ساختمان PAGEREF _Toc396115023 h 67جهت ساختمان PAGEREF _Toc396115024 h 67شكل ساختمان PAGEREF _Toc396115025 h 68نحوه استقرار ساختمان PAGEREF _Toc396115026 h 69رابطه فضاهاي پر و خالي PAGEREF _Toc396115027 h 69شكل- تناسبات و محل استقرار حياط‌ها PAGEREF _Toc396115028 h 70ويژگي بام‌ها PAGEREF _Toc396115029 h 70شكل و محل قرارگيري ايوان‌ها PAGEREF _Toc396115030 h 70نحوه استقرار فضاها وابسته PAGEREF _Toc396115031 h 71ابعاد و تناسبات فضاهاي بسته PAGEREF _Toc396115032 h 72جداره‌هاي باز PAGEREF _Toc396115033 h 72فصل پنجم: PAGEREF _Toc396115034 h 73استانداردها و ريز فضاها PAGEREF _Toc396115035 h 73موازین طراحی موزه PAGEREF _Toc396115036 h 741- فضاي فيزيكي موزه PAGEREF _Toc396115037 h 752- تالار نمايش PAGEREF _Toc396115038 h 763- تالار ورودي PAGEREF _Toc396115039 h 774- نور در تالارهاي نمايش PAGEREF _Toc396115040 h 775- ديوارها و سقف‌پوش تالارها PAGEREF _Toc396115041 h 786- مراكز جانبي موزه PAGEREF _Toc396115042 h 787- كتابخانه و مركز اسناد PAGEREF _Toc396115043 h 798- انبار مخزن PAGEREF _Toc396115044 h 799 – كارگاه PAGEREF _Toc396115045 h 7910- آزمايشگاه PAGEREF _Toc396115046 h 7911- چايخانه و تريا PAGEREF _Toc396115047 h 7912- بخش اداري، فني و تأسيسات PAGEREF _Toc396115048 h 8013- تجهيزات فني تأسيسات موزه PAGEREF _Toc396115049 h 8014- سيستم تهويه PAGEREF _Toc396115050 h 8015- آسانسور و بالابر PAGEREF _Toc396115051 h 8116- فضاهاي عمومي PAGEREF _Toc396115052 h 81الف) ورودي و كليد PAGEREF _Toc396115053 h 81ب) سالن انتظار PAGEREF _Toc396115054 h 81ج) راهروها PAGEREF _Toc396115055 h 82د) سرويس بهداشتي PAGEREF _Toc396115056 h 82ذ) فضاي اداري PAGEREF _Toc396115057 h 8217- صحنه PAGEREF _Toc396115058 h 82الف) انواع صحنه‌ها PAGEREF _Toc396115059 h 83ب) فضاي پشت و كنار صحنه PAGEREF _Toc396115060 h 83ج) پرده صحنه PAGEREF _Toc396115061 h 83ذ) كنترل نور و صدا PAGEREF _Toc396115062 h 84ر) جايگاه شنوندگان PAGEREF _Toc396115063 h 84ز) حركت در سالن‌ها PAGEREF _Toc396115064 h 8418- گالري‌ها PAGEREF _Toc396115065 h 8519- پاركينگ‌ها PAGEREF _Toc396115066 h 86ضوابط و استانداردها PAGEREF _Toc396115067 h 86الف) سيستم خنك‌كننده PAGEREF _Toc396115068 h 88ب) سيستم‌هاي هواسازي گرم PAGEREF _Toc396115069 h 89ج) سيستم تأمين آب گرم PAGEREF _Toc396115070 h 89د) عايق‌بندي تأسيسات PAGEREF _Toc396115071 h 89ه) كانال‌هاي انتقال دهنده هوا PAGEREF _Toc396115072 h 89و) تأسيسات جانبي PAGEREF _Toc396115073 h 90استانداردها PAGEREF _Toc396115074 h 91گالری ها PAGEREF _Toc396115075 h 91آمفی PAGEREF _Toc396115076 h 92کتابخانه PAGEREF _Toc396115077 h 93اداری PAGEREF _Toc396115078 h 94پژوهشی PAGEREF _Toc396115079 h 94آموزشی PAGEREF _Toc396115080 h 95انبار PAGEREF _Toc396115081 h 95پارکینگ PAGEREF _Toc396115082 h 95تاسیسات PAGEREF _Toc396115083 h 96عرصه معرفی PAGEREF _Toc396115084 h 98عرصه اداری شامل دو حوزه مختلف می باشد PAGEREF _Toc396115085 h 100عرصه پژوهشی PAGEREF _Toc396115086 h 101عرصه آموزشی PAGEREF _Toc396115087 h 101عرصه خدمات رفاهی و عمومی PAGEREF _Toc396115088 h 101عرصه خدمات پشتیبانی PAGEREF _Toc396115089 h 102فصل ششم: PAGEREF _Toc396115090 h 107سیرتکوین ایده وروند طرح PAGEREF _Toc396115091 h 107موقعیت سایت PAGEREF _Toc396115092 h 108تحلیل سایت PAGEREF _Toc396115093 h 109روند تکوین حجم PAGEREF _Toc396115094 h 110فصل هفتم : PAGEREF _Toc396115095 h 113آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط PAGEREF _Toc396115096 h 113منابع و ماخذ PAGEREF _Toc396115097 h 114
چکیدههدف اوليه از پيدايش موزه‌ها به مفهوم نوين و به روش شناخته شده امروزي ايجاد مكانهايي براي نگهداري اموال شخصي و يا ثروت‌هاي صرفاً ملي بوده است. اشتياق به گردآوري اشياء زيبا، گرانبها و كمياب و يا صرفاً غريب امري است كه ريشه در نهاد و سرشت آدمي داشته و دارد.موزه‌ها به عنوان مؤسساتي در جوامع نوين وظيفه دارند اشيائي را كه به لحاظ ارزش فرهنگي‌شان گرامي داشته مي‌شوند را نگهداري نموده و تا سرحد امكان از ويراني و زوال مصون بدارندو جمعي سازمان يافته‌اند كه از گنجينه‌هايشان در جهت اهداف فرهنگي استفاده شودهمچنین موزه ايجاد تسهيل تماس مستقيم بين فرد و شيء است خواه فرد يك كودك دبستاني باشد يا يك بزرگسال و خواه شيء با علوم طبيعي و يا يك متنوع عرشه شده در تالار تاريخچه علوم و فنون با شهر و يا يك اثر هنري.حال بي‌مناسبت نيست كه هر چند فشرده و با نگرشي الهي به موزه نگريسته و جايگاه و منزلت آن در جهان‌بيني اسلامي مورد مطالعه قرار دهيم بنابراين به قرآن روي آورده و شيوه برخورد آن را با حوادث تاريخي و آثار باقي‌مانده از پيشينيان را بررسي نمائيم. مشاهده مي‌كنيم .
مقدمهنقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها از معدود مراکز حفظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند. هر یک از این اشیا در عین بی زبانی به هزار زبان سخن می گویند، زیرا اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ را ارایه می دهند.میتوان گفت که موزه مقیاس شعور و میزان عقول و درجه افهام، اصناف وآیینه ادراک گذشتگان است. مشکلات لاینحل در اینجا حل می شود وشاهدی برای معلومات تاریخی شهود ارائه می گردد
فصل اول:تعاريف وكلياتتعريف موزهتاكنون هيچ تعريفي تئوري جامعي براي اين كه مشخص كند موزه چگونه مكاني است ابراز نگرديده است ابتدا اين بدان معنا نيست كه هيچ‌گونه درك صحيحي از اينكه موزه چيست وجود نداشته باشد زيرا موزه‌هايي كه ساخته شده‌اند و طرح‌هايي كه به وسيله طراحان مختلف عرضه گشته‌اند هر كدام خودگوياي اين مطلب است كه موزه بدون تعريف خاصي بتواند بطور جامع در مورد كليه موزه‌ها صادق باشد مي‌تواند بوجود آيد و هر موزه‌اي شكل خاص خود را يافته و در دسترس عموم قرار گيرد.
تعريف لغوي موزهاين واژه كه زبان لاتين و از كلمه موزن بوده و به معني مجلس فرشتگان الهام فصل، مشتق شده است. توسط گيوم و در واژه نامه‌اش به نام، فرهنگ يوناني لاتين به عنوان مكان وقف شده به فرشتگان الهام فصل و مطالعه كه در آن آدمي به مقوله‌هاي اصيل مي‌پردازد تعريف گشته است.
تعريف موزه از فرهنگ لغت عميد: مجموعه آثار باستاني، عبارتي كه آثار باستاني در آنجا نگهداري يا به معرض نمايش گزارده مي‌شود. در يونان قديم نام‌ محلي بوده كه در آنجا به مطالعه صنايع و علوم مي‌پرداختند و نيز نام تپه‌اي بوده در آتن كه در آنجا عبادتگاه و محل مخصوص براي چندين تن از خداييان خود ساخته بودند.
تعريف اصطلاحي موزهموزه محل غيرانتفاعي است كه اهداف آموزشي داشته و به وسيله جمعي مشخص اداره مي‌شود. از جمله وظايف اصلي هر موزه جمع‌آوري و نگهداري آثار است.
هدف اوليه از پيدايش موزه‌ها به مفهوم نوين و به روش شناخته شده امروزي ايجاد مكانهايي براي نگهداري اموال شخصي و يا ثروت‌هاي صرفاً ملي بوده است. اشتياق به گردآوري اشياء زيبا، گرانبها و كمياب و يا صرفاً غريب امري است كه ريشه در نهاد و سرشت آدمي داشته و دارد.
موزه‌ها به عنوان مؤسساتي در جوامع نوين وظيفه دارند اشيائي را كه به لحاظ ارزش فرهنگي‌شان گرامي داشته مي‌شوند را نگهداري نموده و تا سرحد امكان از ويراني و زوال مصون بدارند.
موزه‌ها جمعي سازمان يافته‌اند كه از گنجينه‌هايشان در جهت اهداف فرهنگي استفاده شود.
هدف نمايشايجاد تسهيل تماس مستقيم بين فرد و شيء است خواه فرد يك كودك دبستاني باشد يا يك بزرگسال و خواه شيء با علوم طبيعي و يا يك متنوع عرشه شده در تالار تاريخچه علوم و فنون با شهر و يا يك اثر هنري لذا بايد در نظر داشت كه:
اولاً: موزه وسيله نمايش اشياء است نه اشياء وسيله نمايش موزه.
ثانياً: آنچه مسلم است موزه تنها وسيله ارتباطي عيني نيست بلكه هدف اساسي آن ابقاء تأثير فرهنگي و هنري و ايجاد رابطه بصري از طريق برخورد مستقيم با اشياي دو بعدي به صورت روياروي يك جهت با اشياء سه بعدي از راه

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *