پایان نامه ها

–17

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت
پایان نامه
جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
عنوان:
بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391
استاد راهنما:
طاهره خالقدوست محمدی
اساتید مشاور:
معصومه ادیب
دکتر احسان کاظم نژاد
پژوهش و نگارش:
مینا محسنی
شهریور 1392
شماره ثبت:8941
تقدیم به پدر و مادر بزرگوارم
به پاس گرمای امید بخش وجودشان
به پاس محبت های بی دریغشان
و به پاس قلب بزرگشان
بر دستهایشان بوسه می زنم…
تقدیم به استاد ارجمندم سرکار خانم خالقدوست
که به من آموخت می توانم،فقط اگر بخواهم و اراده کنم
و در محضر ایشان اتکا به خویش را تجربه کردم
سپاسگذارم از همه حمایت ها و زحمات بی دریغشان
و تقدیم به همه آنهایی که دوستشان دارم…
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
تشکر و امتنان خالصانه خود را از زحمات استاد ارجمندم سرکار خانم خالقدوست به عنوان استاد محترم راهنما که با هدایت و حمایت های خود اینجانب را در کلیه مراحل پژوهش یاری نمودند ابراز می نمایم و سلامتی روز افزون ایشان را آرزومندم.
از استاد محترم مشاور سرکار خانم ادیب که در طول این مدت با کمک های ارزنده و دلسوزانه و نظرات سازنده خود مرا یاری نمودند کمال تشکر را دارم.
مراتب سپاس و قدردانی خود را از جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی استاد محترم آمار که با ارائه پیشنهادات ارزنده و سازنده خود در تنظیم فصول آماری یاریگرم بوده اند ابراز می دارم.
از جناب آقای پورشیخیان و جناب آقای یگانه اساتید محترم ناظر که با نهایت دقت و با رهنمودهای ارزنده خود مرا در بهتر شدن این پژوهش یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
از جناب آقای دکتر منصف و دکتر رهبر که همواره با نظرات سازنده خود در طول این پژوهش مرا یاری نمودند صمیمانه تشکر می کنم.
مراتب تشکر خود را از جناب آقای مقدم نیا ریاست محترم دانشکده،سرکار خانم دکتر قنبری معاونت محترم پژوهشی،سرکار خانم میرحق جو معاونت محترم دانشکده و سرکار خانم پاریاد مسئول محترم تحصیلات تکمیلی،به پاس زحمات و رهنمود هایشان ابراز می دارم.
مراتب تشکر خود را از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان که با تصویب پایان نامه به عنوان طرح تحقیقاتی در تامین هزینه های پژوهش یاری رسان بوده اند اعلام می دارم.
همچنین از همکاری صمیمانه پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی، تریاژ،تروما و درمانگاه پورسینا قدردانی می نمایم.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت
عنوان: بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت در سال92-1391
استاد راهنما:طاهره خالقدوست
استاد مشاور:معصومه ادیب
استاد آمار:احسان کاظم نژاد لیلی
نویسنده:مینا محسنی
مقدمه:امروزه پیشگیری و درمان صدمات تروماتیک مشکل اساسی بهداشت عمومی است.مدیریت مطلوب در امر مراقبت و درمان این بیماران می تواند به میزان زیادی از بروز صدمات ثانویه پیشگیری و مرگ ومیر و ناتوانی این بیماران را کاهش و هزینه های اقتصادی و معضلات اجتماعی آن را تقلیل دهد.هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا بود.
مواد و روش ها:در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی،وضعیت اورژانس 115 و عوامل مرتبط با آن در 577 بیمار ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا،به شیوه نمونه گیری آسان و با استفاده از چک لیست پژوهشگر ساخته در سه شیفت مورد بررسی قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده هااز آزمون های آنالیز واریانس یکطرفه،آزمون اسپیرمن و آزمون t-test و همچنین جهت بررسی عوامل پیش بینی کننده ی اقدامات از مدل های رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید.
نتایج:نتایج پژوهش نشان داد که تصادفات(7/82%)شایعترین مکانیسم تروما بوده و بیشترین زمان صرف شده مربوط به انتقال بیمار از صحنه به بیمارستان(75/9±57/14دقیقه) و کمترین زمان آن بین دریافت پیام تا رسیدن به صحنه (85/4±6/5دقیقه)بوده است.اقدامات ارائه شده در حیطه مراقبتهای عمومی(7/60%)، همودینامیک(8/38%)، عصبی(26%)،تنفسی(5/30%)بوده است.براساس رگرسیون خطی صدمات شغلی در حیطه عمومی(09/7)،سن >60سال در حیطه عصبی(53/7)،زمان بروز حادثه از 8صبح تا 12ظهر(95/5)،از 4 تا 8صبح(7/8)،سن 39-30سال(16/7) و مدت زمان بین صحنه تا بیمارستان(41/0)در حیطه تنفسی سبب تاثیر مثبت بر وضعیت اورژانس بوده در حالیکه صدمات ناشی از چاقو(92/15-)،شیفت عصر(58/4-)در حیطه عصبی و وجود راه فرعی(1/11-)و حوادث داخل شهری(04/9-) در حیطه تنفسی تاثیر منفی بر وضعیت مراقبت اورژانس پیش بیمارستانی داشته اند.در این میان بین هیچ یک از عوامل مداخله گرو حیطه همودینامیک ارتباط معنی داری یافت نشد.
نتیجه گیری:با توجه به اینکه اقدامات ارائه شده ی اورژانس پیش بیمارستانی در اکثر حیطه ها با استاندارد جهانی فاصله نسبتا زیادی دارد نتایج این پژوهش می تواند اطلاعاتی از وضعیت موجود در اختیار مدیران قرار دهد تا با ارتقاء برنامه های پیشگیری مانند اصلاح جاده ها،سیستم GPS،تقلیل ساعات کاری،افزایش مهارت پرسنل و آموزش به آنها و در اختیار قرار دادن تجهیزات ضروری از بروز آسیب جلوگیری نمایند.
کلید واژه ها: خدمات فوریتهای پزشکی.بیماران/پیشگیری و کنترل.زخم ها و آسیب ها
فهرست مطالب:
عناوین صفحه
فصل اول:کلیات
1-1مقدمه(بیان مساله)……………………………………………………………………………………2
2-1اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف جزئی) …………………………………………………………..8
3-1سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………9
4- 1تعاریف نظری واژه ها……………………………………………………………………………….9
5-1تعاریف عملی واژه ها………………………………………………………………………………..11
6-1پیش فرض…………………………………………………………………………………………..13
7-1محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………13
فصل دوم:زمینه و پیشینه تحقیق
1-2چارچوب پژوهش……………………………………………………………………………………15
2-2مروری بر مطالعات…………………………………………………………………………………33
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
1-3نوع پژوهش………………………………………………………………………………………..52
2-3جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………52
3-3روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………..52
4-3مشخصات واحدهای مورد پژوهش………………………………………………………………….54
5-3محیط پژوهش……………………………………………………………………………………….54
6-3ابزار و روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………54
7-3تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار………………………………………………………………….56
8-3روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………56
9-3ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………58
فصل چهارم:نتایج تحقیق
1-4یافته های پژوهش(جداول و نمودار ها)…………………………………………………………….60
2-4جداول و نمودارها………………………………………………………………………………….61
فصل پنجم:بحث و بررسی یافته ها
1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش……………………………………………………………………….89
2-5 نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………104
3-5کاربرد یافته ها………………………………………………………………………………………………107
4-5پیشنهادات بر اساس یافته ها…………………………………………………………………………………………109
5-5سایر پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….110
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسی و انگلیسی………………………………………………………………………112
فرم بررسی متغیرهای فردی و نیروی انسانی………………………………………………………….119
فرم بررسی تجهیزات آمبولانس………………………………………………………………………………..120
فرم بررسی نیروی انسانی حاضر در آمبولانس………………………………………………………………124
فرم بررسی اقدامات اورژانس پیش بیمارستانی……………………………………………………………..125
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول شماره1-4:توزیع اطلاعات فردی بیمار 61
جدول شماره2-4:توزیع اطلاعات مربوط به زمان بروز حادثه 63
جدول شماره3-4:توزیع اطلاعات مربوط به مدت زمان 64
جدول شماره 4-4:توزیع اطلاعات مربوط به مدت زمان بین دریافت پیام تا رسیدن به صحنه بر حسب محل رخداد حادثه 66
جدول شماره 5-4: توزیع سن ،سابقه کار،وتعدادماموریت پرسنل 67
جدول شماره 6-4: توزیع شیفت وتحصیلات پرسنل 67
جدول شماره 7-4:توزیع تجهیزات آمبولانس 68
جدول شماره 8-4:توزیع نیروی انسانی در ماموریت های انجام شده 71
جدول شماره 9-4: توزیع اقدامات درمانی در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب درص 72
جدول شماره10-4:توزیع اقدامات درمانی در هر حیطه 74
جدول شماره 11-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب سن بیمار 75
جدول شماره12-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب جنس بیمار 76
جدول شماره 13-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب مکانیسم تروما 77
جدول شماره 14-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب نوع تروما 78
جدول شماره 15-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب معابر ترافیکی 79
جدول شماره 16-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب RTSمصدوم

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *