پایان نامه ها

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه93

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شاهرود
دانشکده فنی و مهندسی ، گروه عمران
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته عمران (M.Sc)
گرایش سازه
عنوان :
کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه
استاد راهنما:
دکتر یونس باقری
نگارش :
علیرضا حاجی محمد علی
زمستان 93

Islamic Azad University
Unit anymore
Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering
Thesis for the degree of MSc in Civil Engineering
Structural trends
Title:
Regulatory control optimization algorithm for fuzzy rules with an active phase control structures
Supervisor:
Y.Bagheri.P.hd
Writing:
A.R.Hajimohammadali
Winter2014
سپاسگزاری
پس از حمد وسپاس ایزد منان از استاد ارجمند آقای دکتر یونس باقری و تمامی کسانی که در طول انجام این پروژه حداکثر همکاری را مبذول داشته اند کمال تشکر را دارم.

تقديم به

همسر عزیزم که در تمامی مراحل زندگی همراه و مشوق من بوده‌اند.

فهرست مطالب
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..صفحه2
1-2-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………صفحه2
1-3-شدت زلزله……………………………………………………………………………………………………صفحه3
1-4-بررسی اثرات زلزله در سطح شهر………………………………………………………………………صفحه3
1-5-وضعیت بحرانهای طبیعی در دنیا………………………………………………………………………..صفحه3
1-6-امواج زلزله…………………………………………………………………………………………………….صفحه4
1-7-اقسام زلزله…………………………………………………………………………………………………….صفحه4
1-8-مقیاس ریشتر………………………………………………………………………………………………….صفحه5
1-9-مقیاس شدت یا مرکالی……………………………………………………………………………………صفحه5
1-10-سنسور تشخیص زلزله……………………………………………………………………………………..صفحه8
1-11-کنترل کننده PID …………………………………………………………………………………………صفحه10
1-12-روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………….صفحه11
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- مروری بر ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………صفحه12
2-2- سیستمهای فازی……………………………………………………………………………………………..صفحه13
2-3- تاریخچه مختصری از سیستم فازی……………………………………………………………………..صفحه13
2-4- چرا سیستم فازی……………………………………………………………………………………………..صفحه15
2-5- مشکلات عمده سیستم فازی TSK………………………………………………………………………صفحه17
2-6- سیستم های فازی کجا و چگونه استفاده می شوند………………………………………………..صفحه17
2-7- ماشین شستشوی فازی……………………………………………………………………………………..صفحه18
2-8- تثبیت کننده تصویر دیجیتال………………………………………………………………………………صفحه18
2-9- کنترل فازی کوره سیمان…………………………………………………………………………………..صفحه19
2-10- کنترل فازی قطار زیرزمینی……………………………………………………………………………..صفحه20
2-11- زمینه های تحقیق عمده در تئوری فازی…………………………………………………………….صفحه20
2-12- مهمترین خصوصیات منطق فازی……………………………………………………………………..صفحه21
2-13- منطق فازي و مديريت اطلاعات……………………………………………………………………….صفحه21
2-14- تضمين امنيت منابع………………………………………………………………………………………..صفحه22
2-15- روش‌های کد کردن……………………………………………………………………………………….صفحه23
2-16- الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………..صفحه23
2-17- درباره علم ژنتیک…………………………………………………………………………………………صفحه24
2-18- تکامل طبیعی ……………………………………………………………………………………………….صفحه24
2-19- رابطه تکامل طبیعی با روش‌های هوش مصنوعی…………………………………………………صفحه26
2-20- الگوریتم……………………………………………………………………………………………………..صفحه28
2-21- الگوریتم‌های جستجوی ناآگاهانه…………………………………………………………………….صفحه28
2-21-1- جستجوی لیست………………………………………………………………………………………..صفحه28
2-21-2- الگوریتم‌های جستجوی آگاهانه……………………………………………………………………صفحه29
2-22- هیوریستیک…………………………………………………………………………………………………..صفحه31
2-23- انواع الگوریتم‌های هيوریستیک………………………………………………………………………..صفحه32
2-24- پیاده سازی الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………صفحه33
2-25- مكانيزم الگوريتم ژنتيك………………………………………………………………………………….صفحه35
2-26- عملگرهاي الگوريتم ژنتيك……………………………………………………………………………..صفحه37
2-26-1- کدگذاری…………………………………………………………………………………………………صفحه37
2-26-2- ارزیابی…………………………………………………………………………………………………….صفحه38
2-26-3- ترکیب…………………………………………………………………………………………………….صفحه38
2-26-4- جهش………………………………………………………………………………………………………صفحه38
2-26-5- رمزگشايي……………………………………………………………………………………………….صفحه38
2-26-6- کدینگ باینری…………………………………………………………………………………………..صفحه39
2-26-7- کدینگ جایگشتی………………………………………………………………………………………صفحه40
2-26-8- کد گذاری مقدار……………………………………………………………………………………….صفحه41
2-26-9- کدینگ درخت………………………………………………………………………………………….صفحه41
2-27- نمایش رشته‌ها………………………………………………………………………………………………صفحه42
2-28- انواع روش‌های تشکیل رشته………………………………………………………………………….صفحه44
2-29- باز گرداندن رشته‌ها به مجموعه متغيرها……………………………………………………………صفحه44
2-30- تعداد بيت‌هاي متناظر با هر متغير………………………………………………………………………صفحه45
2-31- جمعيت ………………………………………………………………………………………………………صفحه46
2-32- ايجادجمعيت اوليه…………………………………………………………………………………………صفحه46
2-33- اندازه جمعيت……………………………………………………………………………………………….صفحه47
2-34- محاسبه برازندگي (تابع ارزش) ……………………………………………………………………….صفحه47
2-35- انواع روش‌های انتخاب…………………………………………………………………………………صفحه48
2-36- انتخاب چرخ رولت……………………………………………………………………………………….صفحه49
2-37- انتخاب حالت پایدار………………………………………………………………………………………صفحه50
2-38- انتخاب نخبه گرایی………………………………………………………………………………………..صفحه51
2-39- انتخاب رقابتی………………………………………………………………………………………………صفحه51
2-40- انتخاب قطع سر…………………………………………………………………………………………….صفحه51
2-41- انتخاب جایگزینی نسلی اصلاح شده………………………………………………………………..صفحه52
2-42- انتخاب مسابقه تصادفی…………………………………………………………………………………..صفحه52
2-43- انواع روش‌های ترکیب…………………………………………………………………………………..صفحه52
2-44- جابه‌جایی دودوئی…………………………………………………………………………………………صفحه53
2-45- جابه‌جایي حقيقي…………………………………………………………………………………………..صفحه55
2-46- ترکیب تک‌نقطه‌ای………………………………………………………………………………………..صفحه55
2-47- ترکیب دو نقطه‌ای ………………………………………………………………………………………..صفحه55
2-48- ترکیب n نقطه‌ای…………………………………………………………………………………………..صفحه56
2-49- ترکیب یکنواخت…………………………………………………………………………………………..صفحه56
2-50- ترتیب …………………………………………………………………………………………………………صفحه57
2-51- چرخه………………………………………………………………………………………………………….صفحه58
2-52- بخش_نگاشته……………………………………………………………………………………………….صفحه59
2-53- احتمال تركيب………………………………………………………………………………………………صفحه60
2-54- تحليل مكانيزم جابجایي………………………………………………………………………………….صفحه60
2-55- جهش………………………………………………………………………………………………………….صفحه61
2-56- جهش باينري……………………………………………………………………………………………….صفحه62
2-57- جهش حقيقي………………………………………………………………………………………………..صفحه63
2-57-1- وارونه سازی بیت………………………………………………………………………………………صفحه63
2-57-2- وارون

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *