پایان نامه ها

پهنه بندي آمايش سرزمين بر اساس رويکرد اصلاحي و کمي مدل فعلي(مطالعه موردي شهرستان جهرم)

چکیده
پهنه بندي آمايش سرزمين بر اساس رويکرد اصلاحي و کمي مدل فعلي(مطالعه موردي شهرستان جهرم)
به کوشش
پرویز جوکار
آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگیهای اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی اجتماعی آن، نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می سازد. در بسیاری از مناطق ایران، انتخاب کاربری و مدیریت زمین بدون توجه به قابلیت و توان سرزمین انجام می شود که سبب اتلاف سرمایه و کاهش ظرفیت محیطی می گردد. این تحقیق در شهرستان جهرم از توابع استان فارس با مساحت 5737 کیلومتر ﻣﺮﺑﻊ، که 68/4 درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ، انجام شد. هدف اصلی این تحقیق، اصلاح و توسعه مدل های ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین فعلی در منطقه مطالعاتی با مدل پیشنهادی EMOLUP می باشد. روش تحقیق به دو بخش اصلی شامل ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش کاربری ها تقسیم می شود. در بررسی ارزیابی توان اکولوژیک، روش های مورد بررسی شامل روش مخدوم بر اساس منطق بولین، روش های پیشنهادی حداکثر محدودیت (منطق بولین)، میانگین حسابی، میانگین هندسی و در نهایت کالیبره آن از طریق ادغام نقشه ها در GIS می باشد. در فرآیند آمایش و اولویت بندی کاربری ها نیز از 6 روش شامل روش کیفی و کمی مخدوم، روش کیفی و کمی اصلاح شده، روش تلفیقی کیفی- کمی و روش کمی با در نظر گیری دو سناریوی اقتصادی و اجتماعی استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که مدل های ارزیابی توان اکولوژیک با روش میانگین هندسی و بویژه کالیبره آنها بهتر از سایر مدل ها، توان محیط را برآورد می کند. پس از مدلهای فوق به ترتیب مدلهای حداکثر محدودیت پیشنهادی، مخدوم و در انتها مدل میانگین حسابی (در نظرگیری در مدلهای معروف MCEفعلی) قرار دارند. همچنین نتایج نشان داد که مدل آمایش با روش تلفیقی کیفی- کمی با در نظر گیری دو سناریوی اقتصادی و اجتماعی بهتر از سایر مدل های آمایش و اولویت بندی کاربری ها است. به طور کلی روش پیشنهادی با عنوان EMOLUP که خود، نوعی روش چند معیاره می باشد از قابلیت و انعطاف بالاتری نسبت به سایر مدل ها در منطقه مورد مطالعه با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک برخوردار است.
کلید واژه: آمایش سرزمین، مدل EMOLUP ، مدل مخدوم، میانگین هندسی، ارزیابی چند معیاره
فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
مقدمه 2
تعاریف کلی، مفهومی و اصطلاحات علمی 4
اهداف آمایش سرزمین6
مراحل آمایش 8
روش های آمایش سرزمین در جهان 8
روش های ارزیابی توان سرزمین در جهان (پهنه بندی) 9
تکنیک های ارزیابی تناسب سرزمین در جهان (تصمیم گیری) 14
بیان مسئله 16
اهمیت و ضرورت مطالعه 20
اهداف مطالعه 22
فرضیات تحقیق 23
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- پژوهش های صورت گرفته در ایران 27
2-2- پژوهش های صورت گرفته در خارج از ایران 33
فصل سوم: مواد و روش‏ها
3-1- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 39
3-2- روش تحقیق 45
3-2-1- فرآیند مدلسازی 45
3-2-1-1- تعریف و شناخت مسئله 45
3-2-1-2- جمع آوری داده ها 45
3-2-1-3- مشخص کردن معیارها و شاخص های ارزیابی 46
3-2-1-3-1- معیارها و شاخص های مورد بررسی 47
3-2-1-3-2- مدل های کاربری اراضی 53
3-2-1-3-2-1- مدل کشاورزی آبی 54
3-2-1-3-2-2- مدل کشاورزی دیم 59
3-2-1-3-2-3- مدل مرتعداری 62
3-2-1-3-2-4- مدل جنگلداری تجاری و حفاظتی 65
3-2-1-3-2-5- مدل توسعه شهری، روستایی و صنعتی 69
3-2-1-3-2-6- مدل اکوتوریسم متمرکز 72
3-2-1-3-2-7- مدل اکوتوریسم گسترده 75
3-2-1-3-2-8- مدل حفاظت محیط زیست 76
3-2-1-4- فرموله کردن مدل و ایجاد ارتباط بین معیارها و شاخص ها 79
3-2-1-4-1- مدل های مخدوم 79
3-2-1-4-2- روش حداکثر محدودیت و میانگین هندسی پیشنهادی 80
3-2-1-4-3- میانگین حسابی (ارزیابی چند معیاره) 82
3-2-1-5- ارزیابی فرآیند و مسئله مورد بررسی 82
3-2-1-6- بررسی صحت و عملکرد مدل طرح ریزی شده 83
3-2-1-6-1- تست کاربری کشاورزی آبی 88
3-2-1-6-2- تست کاربری کشاورزی دیم 90
3-2-1-6-3- تست کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی 91
3-2-1-6-4- تست کاربری مرتعداری (با و بدون توپوگرافی) 92
3-2-1-6-5- تست کاربری توسعه شهری، روستایی و صنعتی 93
3-2-1-6-6- کاربری اکوتوریسم 94
3-2-2- ارزیابی اقتصادی اجتماعی و آمایش سرزمین 94
3-2-2-1- روش کیفی (اصلاح شده پیشنهادی) تعیین اولویت 95
3-2-2-2- روش کمی (اصلاح شده پیشنهادی) تعیین اولویت 99
3-2-2-3- روش تلفیقی کیفی- کمی (اصلاح شده پیشنهادی) 104
3-2-2-4- روش کمی (اصلاح شده پیشنهادی) بدون سناریوی وسعت و اکولوژیک 105
3-2-2-5- روش های کیفی و کمی مخدوم 105
3-2-2-6- ارزیابی صحت مدل آمایش بر اساس مقایسه کاربری های فعلی و بهینه (آمایش) با بهره گیری از الگوی کاربری های مدل EPM 106
فصل چهارم: نتایج، بحث و نتیجه گیری
4-1- مدل های کاربری اراضی 112
4-1-1- مدل کشاورزی آبی (با رویکرد باغبانی) 112
4-1-1-1- مدل کشاورزی آبی بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب 112
4-1-1-1-1- تست مدل کشاورزی آبی بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب 116
4-1-1-2- مدل کشاورزی آبی با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب 118
4-1-1-2-1- تست مدل کشاورزی آبی با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب 122
4-1-2- مدل کشاورزی دیم 123
4-1-2-1- تست مدل کشاورزی دیم 127
4-1-3- مدل مرتعداری 128
4-1-3-1- مدل مرتعداری با در نظر گیری معیار توپوگرافی 128
4-1-3-1-1- تست مدل مرتعداری با در نظر گیری معیار توپوگرافی 131
4-1-3-2- مدل مرتعداری حفاظتی بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی 133
4-1-3-2-1- تست مدل مرتعداری حفاظتی 136
4-1-4- مدل جنگلداری 137
4-1-4-1- مدل جنگلداری تجاری 137
4-1-4-1-1- تست مدل جنگلداری تجاری 141
4-1-4-2- مدل جنگلداری حفاظتی 142
4-1-4-2-1- مدل جنگلداری حفاظتی با تغییر دامنه توپوگرافی 142
4-1-4-2-1-1- تست مدل جنگلداری حفاظتی با تغییر دامنه توپوگرافی 144
4-1-4-2-2- مدل جنگلداری حفاظتی با حذف توپوگرافی 146
4-1-4-2-2-1- تست مدل جنگلداری حفاظتی با حذف توپوگرافی 149
4-1-5- مدل توسعه شهری، روستایی و صنعتی 150
4-1-5-1- تست مدل توسعه شهری، روستایی و صنعتی 154
4-1-6- مدل اکوتوریسم 156
4-1-6-1- مدل اکوتوریسم متمرکز 156
4-1-6-2- مدل اکوتوریسم گسترده 159
4-1-7- مدل حفاظت محیط زیست 161
4-2- مدل های آمایش سرزمین 162
4-3- بحث و نتیجه گیری 173
4-3-1- بحث 173
4-3-2- نتیجه گیری 192
4-3-3- پیشنهادات 193
فهرست منابع 195
چکیده به زبان انگلیسی 208

فهرست جدول ها
عنوان و شماره صفحه
جدول1-1: طبقه بندی بر اساس منطق بولین 18
جدول1-2: طبقه بندی بر اساس منطق فازی (فازی طبقه ای) 18
جدول2-1: دوره بندی فعالیت های آمایش سرزمین در ایران 25
جدول 3-1: معیار توپوگرافی (فیزیوگرافی) برای کاربری کشاورزی آبی(باغبانی و زراعت آبی) 56
جدول 3-2: معیار اقلیم برای کاربری کشاورزی آبی (باغبانی و زراعت آبی) 56
جدول 3-3: معیار خاک برای کاربری کشاورزی آبی (باغبانی و زراعت آبی) 57
جدول 3-4: معیار آب برای کاربری کشاورزی آبی(باغبانی و زراعت آبی) 58
جدول 3-5: معیار توپوگرافی برای کاربری کشاورزی دیم 59
جدول 3-6: معیار اقلیم برای کاربری کشاورزی دیم 60
جدول 3-7: معیار آب برای کاربری کشاورزی دیم 60
جدول 3-8: معیار خاک برای کاربری کشاورزی دیم 61
جدول 3-9: معیار توپوگرافی برای کاربری مرتعداری 62
جدول 3-10: معیار اقلیم برای کاربری مرتعداری 63
جدول 3-11: معیار خاک برای کاربری مرتعداری 63
جدول 3-12: معیار پوشش گیاهی برای کاربری مرتعداری 65
جدول 3-13: معیار توپوگرافی برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی 66
جدول 3-14: معیار اقلیم برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی 66
جدول 3-15: معیار خاک و زمین شناسی برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی 67
جدول 3-16: معیار پوشش گیاهی برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی 68
جدول 3-17: معیار فیزیوگرافی برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی 69
جدول 3-18: معیار اقلیم برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی 70
جدول 3-19: معیار خاک برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی 70
جدول 3-20: معیار زمین شناسی برای کاربری توسعه شهری، روستایی و صنعتی 71
جدول 3-21: معیار پوشش گیاهی برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی 71
جدول 3-22: معیار آب برای کاربری توسعه شهری، روستایی و صنعتی 72
جدول 3-23: معیار توپوگرافی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز 72
جدول 3-24: معیار اقلیم برای کاربری اکوتوریسم متمرکز 73
جدول 3-25: معیار خاک برای کاربری اکوتوریسم متمرکز 73
جدول 3-26: معیار زمین شناسی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز 74
جدول 3-27: معیار پوشش گیاهی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز 74
جدول 3-28: معیار آب برای کاربری اکوتوریسم متمرکز 74
جدول 3-29: معیار حفاظت برای کاربری اکوتوریسم متمرکز 75
جدول 3-30: معیار توپوگرافی برای کاربری اکوتوریسم گسترده 75
جدول 3-31: معیار اقلیم برای کاربری اکوتوریسم گسترده 76
جدول 3-32: معیار آب برای کاربری اکوتوریسم گسترده 76
جدول 3-33: معیار حفاظت برای کاربری حفاظت محیط زیست 78
جدول3-34: نحوه امتیازدهی طبقات توان اکولوژیک بر اساس رویکرد کمی در روش های میانگین هندسی و حسابی (کاربری های 4 طبقه ای) 82
جدول 3-35: نحوه امتیازدهی طبقات توان بر اساس رویکرد کمی در روش های میانگین هندسی و حسابی (کاربری های 3 طبقه ای) 82
جدول3-36: مقایسه کلاس های واقعیت زمینی با نقشه طبقه بندی شده و نحوه محاسبه ارزیابی صحت 85
جدول3-37: نحوه طبقه بندی ارزیابی صحت بر اساس ضریب کاپا 86
جدول 3-38: نحوه ارزیابی دقت در کاربری کشاورزی آبی بر اساس تولید سرزمین 89
جدول 3-39: نحوه ارزیابی دقت در کاربری کشاورزی دیم 90
جدول 3-40: نحوه ارزیابی دقت در کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی (حذف توپوگرافی و تغییر دامنه طبقات توپوگرافی) 91
جدول 3-41: نحوه ارزیابی دقت در کاربری مرتعداری 92
جدول 3-42: نحوه ارزیابی دقت در کاربری توسعه شهری و روستایی 93
جدول 3-43: نمونه پرسشنامه توزیع شده بین ادارات مختلف 101
جدول3-44: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه بر اساس کاربری های مدل EPM 106
جدول3-45: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری شهر (مسکونی) 107
جدول 3-46: مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری شهر (مسکونی) بر اساس درجه توان 108
جدول3-47: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری حفاظت 108
جدول3-48: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری اکوتوریسم 109
جدول 3-49: مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری اکوتوریسم متمرکز بر اساس درجه توان 109
جدول 4-1: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی آبی(بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) 117
جدول 4-2: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری کشاورزی آبی(بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) 118
جدول 4-3: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی آبی (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) 122
جدول 4-4: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری کشاورزی آبی (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) 123
جدول 4-5: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی دیم 127
جدول 4-6: جدول ماتریس خطا در روش مخدوم برای کاربری کشاورزی دیم 128
جدول 4-7: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک مرتعداری (با در نظر گیری معیار توپوگرافی) 132
جدول 4-8: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری مرتعداری (با در نظر گیری معیار توپوگرافی) 132
جدول 4-9: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک مرتعداری حفاظتی (بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی) 136
جدول 4-10: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری مرتعداری حفاظتی (بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی) 137
جدول 4-11: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری تجاری 141
جدول 4-12: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری جنگلداری تجاری 142
جدول 4-13 : شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری حفاظتی (با تغییر دامنه توپوگرافی) 145
جدول 4-14: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری جنگلداری حفاظتی (با تغییر دامنه توپوگرافی) 146
جدول 4-15: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری حفاظتی (با حذف توپوگرافی) 149
جدول 4-16: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری جنگلداری حفاظتی (با حذف توپوگرافی) 150
جدول 4-17: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه 155
جدول 4-18: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری توسعه 155
جدول 4-19: امتیاز سناریوی اکولوژیک بر اساس میانگین اولویت ها در روش کمی 163
جدول 4-20: امتیاز سناریوی اقتصادی بر اساس میانگین اولویت ها در روش کمی 163
جدول 4-21: امتیاز سناریوی اجتماعی بر اساس میانگین اولویت ها در روش کمی 163
جدول 4-22: امتیاز سناریوی وسعت بر اساس مساحت کاربری فعلی 164
جدول 4-23: رتبه سناریوی اقتصادی- اجتماعی در روش کمی و کیفی 165
جدول 4-24: مجموع امتیازات کسب شده برای کاربری های مختلف با توجه به چهار سناریو و توان های موجود در شهرستان جهرم 166
جدول 4-25: مجموع امتیازات کسب شده برای کاربری های مختلف با توجه به دو سناریو و توان های موجود در شهرستان جهرم 167
جدول 4-26: راهنمای کد کاربری ها در نقشه های آمایش سرزمین 168
جدول 4-27: ارزیابی دقت روش های آمایش سرزمین 171
جدول4-28: مقایسه درصد مساحت کاربری های بهینه در

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *