پایان نامه ها

پایان نامهi– (194)

دانشگاه ازاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده فنی مهندسی ، گروه کشاورزی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ”M.Sc”
رشته : مهندسی تولیدات گیاهی ( تولید محصولات باغی )
عنوان :
بررسي اثر كاربرد عنصر روي، بور و پوترسين بر انبارماني شليل رقم كيوتا
استاد راهنما:
دكتر حسين افشاري
استادان مشاور:
دکتر حسن خوش قلب
دکتر سید حمیدرضا ضیاء الحق
دانشجو:
سيد علي موسوی
بهار 1393

دانشگاه ازاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده فنی مهندسی ، گروه کشاورزی
دانشكده كشاورزي
پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي توليدات گياهي-توليد محصولات باغي
سپاسگزاريبر خود لازم مي‌دانم بعد از اتمام اين پژوهش با سپاس و حمد خدای بزرگ از تمام ‌كساني كه در انجام اين رساله راهنما و مشاور و مشوقم بودند صميمانه سپاسگزاري كنم.
در آغاز جا دارد از تلاشهاي بي شائبه استاد ارجمندم جناب آقاي دكتر افشاري و همچنين استادان مشاور خود جناب آقاي دكتر حسن خوش قلب و جناب آقاي دكتر سيد حميدرضا ضياء الحق كه با راهنماييهای ارزنده و موثرشان در بسياري از موارد راهگشاي اینجانب بودند تشكر و قدرداني نمايم و نیز وظیفه خود میدانم از زحمات خانوادهام که در این راه با صبوری و کمک ارزنده در تهیه این رساله مرا یاری نمودند، سپاسگزاری نمایم.
تقدیم به
تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:
به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی سخاوت، سکوت، مهربانی و …..
پدرم راه تمام زندگیست
پدرم دلخوشی همیشگیست
 
 
تقدیم به مادر عزیزتر از جانم:
مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست
غمگسار جاودانی مادر است
چشم سار مهربانی مادر است
فهرست مطالب
عناوین صفحه
TOC \o “1-3” \h \z \u چکیدهPAGEREF _Toc390368944 \h1فصل اول : مقدمه 1-1- مقدمهPAGEREF _Toc390368946 \h4-2-1شلیلPAGEREF _Toc390368947 \h5-1-2-1تاریخچه شلیلPAGEREF _Toc390368948 \h51-2-2- مناطق مناسب کشت و  پرورش هلوو شلیل در دنیا و ایرانPAGEREF _Toc390368949 \h61-2-3- مشخصات گیاهشناسی شلیلPAGEREF _Toc390368950 \h7-4-2-1سطح زیر کشت هلو و شلیل در ایرانPAGEREF _Toc390368951 \h8-5-2-1استان هایی که در ایران شلیل پرورش می دهندPAGEREF _Toc390368952 \h8-6-2-1مسائل و مشکلات پرورش شلیل در ایرانPAGEREF _Toc390368953 \h9-7-2-1ارقام مختلف شلیلPAGEREF _Toc390368954 \h9-8-2-1ویتامینها و املاح موجود در شلیلPAGEREF _Toc390368955 \h9-9-2-1ترکيب مواد مغذي در شليلPAGEREF _Toc390368956 \h9-10-2-1ترکیبات شیمیایی شلیلPAGEREF _Toc390368957 \h10-3-1دستورالعمل احداث باغ میوه شلیلPAGEREF _Toc390368958 \h11-1-3-1انتخاب مکان کشتPAGEREF _Toc390368959 \h11-2-3-1انتخاب زمینPAGEREF _Toc390368960 \h11-3-3-1خاک و پ هاشPAGEREF _Toc390368961 \h12-4-3-1کاشتPAGEREF _Toc390368962 \h12-5-3-1فواصل کاشت نهال در باغPAGEREF _Toc390368963 \h12-6-3-1گلدهی و گرده افشانی درختان شلیلPAGEREF _Toc390368964 \h13-4-1خواص شلیلPAGEREF _Toc390368965 \h13-5-1شاخص های برداشت میوه شلیلPAGEREF _Toc390368966 \h14-6-1اسید غالب در شلیلPAGEREF _Toc390368967 \h15-7-1اهمیت فیزیولوژی پس از برداشتPAGEREF _Toc390368968 \h15-8-1ضایعات پس از برداشت محصولات باغیPAGEREF _Toc390368969 \h17-9-1برداشت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه هلو و شلیلPAGEREF _Toc390368970 \h181-10- سولفات روی ZnSO4PAGEREF _Toc390368971 \h181-11- بورPAGEREF _Toc390368972 \h191-12- پلی آمین هاPAGEREF _Toc390368973 \h201-12-1- تاثیر پیش تیمارهاي دمایی بر میزان سنتز پلی آمین هاPAGEREF _Toc390368974 \h211-12-2- تاثیر پلی آمین ها بر تولید اتیلنPAGEREF _Toc390368975 \h221-12-3- تاثیر پلی آمین ها بر سفتی بافتPAGEREF _Toc390368976 \h221-12-4- تاثیر پلی آمین ها بر دیگر خصوصیات کیفی میوه ها و سبزیجاتPAGEREF _Toc390368977 \h231-12-5- ارتباط تیمارهاي شیمیایی با پلی آمین هاي درونی میوهPAGEREF _Toc390368978 \h24فصل دوم : مروری بر مطالعات گذشته
2-1- افزایش عمر انبارمانی میوه هاPAGEREF _Toc390368980 \h262-2-اثر پلی آمین ها بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه هاPAGEREF _Toc390368981 \h302-3- کاربرد عناصر غذایی و اثر آنها در ماندگاری میوه هاPAGEREF _Toc390368982 \h382-3-1- رویPAGEREF _Toc390368983 \h382-3-2- بورPAGEREF _Toc390368984 \h39فصل سوم : مواد و روشها
3-1- مواد گیاهیPAGEREF _Toc390368986 \h423-2- زمان و موقعیت محل اجرای طرحPAGEREF _Toc390368987 \h423-3- تیمارهای مورد استفادهPAGEREF _Toc390368988 \h423-4- صفات اندازه گیری شدهPAGEREF _Toc390368989 \h443-4-1- اندازه گیری وزن تر میوهPAGEREF _Toc390368990 \h453-4-2- اندازه گیری وزن خشک میوهPAGEREF _Toc390368991 \h453-4-3- اندازه گیری میزان اسید میوهPAGEREF _Toc390368992 \h463-4-4- اندازه گیری درصد مواد جامد محلولPAGEREF _Toc390368993 \h483-4-5- اندازه گیری میزان پ هاش میوهPAGEREF _Toc390368994 \h503-4-6- محاسبه میزان سفتی بافت میوهPAGEREF _Toc390368995 \h523-4-7- اندازه گیری مقدار فلاونوییدPAGEREF _Toc390368996 \h523-4-8- اندازه گیری مقدار آنتوسیانینPAGEREF _Toc390368997 \h543-5- تجزیه و تحلیل آماریPAGEREF _Toc390368998 \h56فصل چهارم : نتایج
4-1- نتایج اثر عناصر و زمان های مختلف انبارداری بر میزان اسید شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369000 \h584- 2- اثر عناصر و زمان بر وزن تر میوه در انبارمانی شليل رقم كيوتاPAGEREF _Toc390369001 \h604- 3- اثر عناصر و زمان بر درصد مواد جامد محلول در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369002 \h634-4-اثر عناصر و زمان بر ميزان پ هاش ميوه در انبارماني شليل رقم كيوتاPAGEREF _Toc390369003 \h654-5- اثر عناصر و زمان بر سفتي بافت ميوه در انبارماني شليل رقم كيوتاPAGEREF _Toc390369004 \h674-6- اثر عناصر و زمان بر میزان فلاونوئید در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369005 \h704-7- اثر عناصر و زمان بر میزان آنتوسیانین در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369006 \h724-8- اثر عناصر و زمان بر وزن خشک میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369007 \h744-9- همبستگي بین خصوصیات اندازه گیری شده764-10- ضريب همبستگي بين خصوصيات مورد بررسي77
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- اسيد ميوهPAGEREF _Toc390369010 \h909
5-2- وزن تر ميوه795-3- درصد مواد جامد محلول805–4- ميزان پ هاش ميوه815-5- سفتي بافت ميوه815-6- ميزان فلاونوئيدPAGEREF _Toc390369015 \h955-7- ميزان آنتوسيانين835-8- وزن خشك ميوه83نتيجه گيري كلي85پيشنهادات86منابع فارسیPAGEREF _Toc390369020 \h100منابع انگلیسی89چكيده انگليسي93
فهرست اشکال
عناوین صفحه
TOC \h \z \t “اشکال;1” شکل 3-1- ترازوی دیجیتال برای اندازه گیری وزن تر میوه.PAGEREF _Toc390369022 \h45شكل 3-2- دستگاه آون جهت اندازه گیری وزن خشک میوه.PAGEREF _Toc390369023 \h46شكل 3-3 –دانشجو در حال اندازه گیری میزان اسید میوه.PAGEREF _Toc390369024 \h47شکل 3-4- نمونه اندازه گیری شده برای اسید میوه.PAGEREF _Toc390369025 \h47شكل 3-5- دانشجو در حال اندازه گیری مقدار مواد جامد محلول با استفاده از دستگاه رفرکتومتر.PAGEREF _Toc390369026 \h49شکل 3-6 –دستگاه رفرکتومتر جهت اندازه گیری مقدار مواد جامد محلول.PAGEREF _Toc390369027 \h50شكل 3-7 –دستگاه پ هاش متر جهت اندازه گیری پ هاش میوه.PAGEREF _Toc390369028 \h51شكل 3-8 –دانشجو در حال اندازه گیری پ هاش میوه با استفاده از دستگاه پ هاش متر.PAGEREF _Toc390369029 \h51شكل 3- 9- دانشجو در حال اندازه گیری میزان سفتی بافت میوه با استفاده از دستگاه پنترومتر.PAGEREF _Toc390369030 \h52شكل 3 -10 –دانشجو در حال تهیه نمونه جهت اندازه گیری فلاونویید و آنتوسیانین.PAGEREF _Toc390369031 \h53شکل 3-11 –نمونه گیری برای اندازه گیری فلاونوئید.PAGEREF _Toc390369032 \h54شكل3 -12 –دانشجو در حال اندازه گیری آنتوسیانین.PAGEREF _Toc390369033 \h55شکل 3 – 13 –نمونه گیری برای اندازه گیری مقدار آنتوسیانین.PAGEREF _Toc390369034 \h55شکل 3-14- دستگاه اسپکتوفتومتر( جهت اندازه گیری آنتوسیانین و فلاونوئید).PAGEREF _Toc390369035 \h56
فهرست جداول
عناوین صفحه
TOC \h \z \t “جدول;1” جدول1-4- اثر عناصر و زمان بر میزان اسید در انبارمانی شليل رقم كيوتاPAGEREF _Toc390369036 \h58جدول 2-4- اثر عناصر و زمان بر وزن تر میوه در انبارمانی شليل رقم كيوتاPAGEREF _Toc390369037 \h62جدول 3-4- اثر عناصر و زمان بر درصد مواد جامد محلول در انبارمانی شليل رقم كيوتاPAGEREF _Toc390369038 \h64جدول 4-4- اثر عناصر و زمان بر میزان پ هاش میوه در انبارمانی شليل رقم كيوتاPAGEREF _Toc390369039 \h66جدول 5-4- اثر عناصر و زمان بر سفتی بافت ميوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369040 \h68جدول 6-4- اثر عناصر و زمان بر میزان فلاونوئید در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369041 \h70جدول 7-4- اثر عناصر و زمان بر میزان آنتوسیانین در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369042 \h72جدول8-4- اثر عناصر و زمان بر وزن خشک میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369043 \h74جدول9-4- اثر عناصر و زمان بر وزن خشک میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369044 \h75جدول10-4- مقایسه میانگین اثر زمان و غلظت بر روی خصوصیات مورد بررسی در شلیل رقم كيوتاPAGEREF _Toc390369045 \h77جدول10 -4- مقایسه میانگین اثر زمان و غلظت بر روی خصوصیات مورد بررسی در شلیل رقم كيوتاPAGEREF _Toc390369046 \h78جدول10 -4- مقایسه میانگین اثر زمان و غلظت بر روی خصوصیات مورد بررسی در شلیل رقم كيوتاPAGEREF _Toc390369047 \h79جدول 10-4- مقایسه میانگین اثر زمان و غلظت بر روی خصوصیات مورد بررسی در شلیل رقم كيوتاPAGEREF _Toc390369048 \h80جدول10 -4- مقایسه میانگین اثر زمان و غلظت بر روی خصوصیات مورد بررسی در شلیل رقم كيوتاPAGEREF _Toc390369049 \h81جدول10 -4- مقایسه میانگین اثر زمان و غلظت بر روی خصوصیات مورد بررسی در شلیل رقم كيوتاPAGEREF _Toc390369050 \h84جدول 11-4- ضریب همبستگی بین خصوصیات مورد بررسیPAGEREF _Toc390369051 \h88

فهرست نمودار
عناوین صفحه
TOC \h \z \t “نمودار;1” نمودار 1- 4 –اثر عناصر بر میزان اسید در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369053 \h60نمودار 2- 4 –اثر زمان بر میزان اسید در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369055 \h60نمودار 3- 4 –اثر عناصر بر وزن تر میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369056 \h62نمودار 4- 4 –اثر زمان بر وزن تر میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369057 \h63نمودار 5- 4 –اثر عناصر بر درصد مواد جامد محلول در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369058 \h64نمودار 6- 4 –اثر زمان بر درصد مواد جامد محلول در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369059 \h65نمودار 7- 4 –اثر عناصر بر میزان PH میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369060 \h66نمودار 8- 4 –اثر زمان بر میزان PH میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369061 \h67نمودار 9- 4 –اثر عناصر بر سفتی بافت در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369062 \h69نمودار 10- 4 –اثر زمان بر سفتی بافت در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369063 \h69نمودار 11- 4 –اثر عناصر بر میزان فلاونوئید در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369064 \h71نمودار 12- 4 –اثر زمان بر میزان فلاونوئید در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369065 \h71نمودار 13- 4 –اثر عناصر بر میزان آنتوسیانین در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369066 \h73نمودار 14- 4 –اثر زمان بر میزان آنتوسیانین در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369067 \h73نمودار 15- 4 –اثر عناصر بر وزن خشک میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369068 \h76نمودار 16- 4 –اثر زمان بر وزن خشک میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتاPAGEREF _Toc390369069 \h76
چکیدهشلیل با نام علمی prunuspersica.bath درختی از خانواده گل سرخ و زیرخانواده پرونوییده و جنس پرونوس می باشد. شلیل نوعی هلواست که توسط جهش رویشی در یکی از ژن های هلو به وجود آمده است. هدف از این تحقیق بررسی غلظت های مختلف سولفات روی، اسیدبوریک و پوتریسین و زمان های مختلف اندازه گیری بر روی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و انبارمانی شلیل رقم كيوتا بود. اين آزمايش به صورت فاكتوريل با 2 فاكتور زمان در 5 زمان ( 5، 10، 15، 20 و 25 روز) و غلظت در 7 سطح ( شاهد، 2 گرم در ليتر سولفات روي، 5 گرم در ليتر سولفات روي، 2 گرم در ليتر اسيد بوريك، 5 گرم در ليتر اسيد بوريك، 2 پي پي ام و 5 پي پي ام پوترسين ) در قالب طرح كاملا تصادفي با 3 تكرار در سال 1392 در مركز تحقيقات كشاورزي شهرستان شاهرود انجام گرفت. سبدهای میوه در طول مدت انجام آزمایشات مربوط به تحقیق در سردخانه و در دمای یک درجه سانتیگراد و رطوبت 90% نگهداری شدند. اندازه گیری صفات آزمایشی هر 5 روز یک بار انجام شد. صفاتی که مورد بررسی قرار گرفتند شامل وزن ترمیوه، وزن خشک میوه، میزان اسید میوه، درصد مواد جامد محلول موجود در میوه، میزان پ هاش میوه، سفتی بافت، مقدار فلاونویید و مقدار آنتوسیانین بود. نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد که تاثیر زمان و غلظت های مختلف عناصر غذایی بر درصد مواد جامد محلول و مقدار اسید میوه در سطح 1 درصد، و تاثیر آن در مقدار ` پ هاش میوه درسطح 5 درصد معنی دار بود. در صورتیکه در مقدار آنتوسیانین و سفتی بافت میوه و وزن تر میوه اختلاف معنی داری بین غلظت های مختلف مشاهده نگردید. همچنین ضرایب همبستگی بين صفات نشان داد كه بین صفات وزن تر و خشک میوه رابطه مثبت و معنی داری در سطح احتمال یک درصد و همچنین بین سفتی بافت با میزان اسید میوه، درصد مواد جامد محلول با وزن خشک میوه و سفتی بافت با میزان اسید میوه رابطه منفی و معنی داری در سطح یک درصد وجود داشت.واژه های کلیدی: شلیل، سولفات روی، اسید بوریک، پوترسین، خصوصیات فیتوشیمیایی

فصل اول :
مقدمه
1-1- مقدمههر انسان برای فعالیتهای روزانه خود به2300–2600کیلوکالری انرژی نیازدارد. میوه هاوسبزیها به علت دارا بودن کربوهیدرات، چربی وپروتئین قادربه تامین انرژی موردنیاز انسان هستند.زیرا ارزش کالری میوه ها و سبزیهابین 5الی 150کیلوکالری در 100 گرم ماده غذایی است. میوه هاوسبزیها علاوه برترکیبات انرژی زادارای انواع املاح معدنی وویتامین ها نیزهستندوازاین نظردر حفظ تعادل غذایی انسان وجلوگیری ازسوء تغذیه نقش مهمی دارند( جلیلی مرندی، ر. 1374 ).
فیزیولوژی پس ازبرداشت علمی است که تغییرات متابولیکی رادربافتهای گیاهی یاجداشدن ازگیاه مادری ودر پی توزیع و نگهداری تاهنگام مصرف بررسی می شود. این دانش با گیاه ونیز اندامهای گیاهی مثل دانه ها، میوه ها، سبزیها، گلهای بریده، قلمه، نهال وقارچ های خوراکی مرتبط است که البته دراین بین میوه هاوسبزیهای تازه ازاهمیت بیشتری برخوردارهستند( جلیلی مرندی، ر. 1373). ازسال 1994-1970میلادی تولیدسبزی ومیوه 50 درصد افزایش داشته است. نقش عمده سبزیهاومیوه ها درتامین ویتامین ها ومواد معدنی موردنیازانسان می باشددرصورتیکه میوه ها وسبزیهادرتامین انرژی نقش پررنگی راندارند.علاوه برتامین ویتامین هاواملاح دارای ترکیبات دیگری به نام متابولیت های ثانویه هستند که نقش آنهاایجادتنوع دررژیم غذایی است( ایران منش ، م . و ملک یارند ، م 1390 ).
مشکلات میوه هاوسبزیها این است که درصد آب آنهابالاست درواقع درحدود80 درصد حاوی آب می باشندبنابراین فسادپذیر هستند. بین25–85 درصد میوه ها وسبزیهابعدازبرداشت ازبین می روندکه این میزان درکشورهای درحال توسعه بیشترازکشورهای توسعه یافته است وهمین امراهمیت فیزیولوژی پس ازبرداشت رابیشتر مشخص می کند( رسول زادگان ی، 1371 ).
اهمیت پرورش محصولات باغی به ویژه بعدازجنگ جهانی اول دراثرپیشرفت علم وتکنولوژی واضح گردید.زیرابه ارزش غذایی واهمیت میوه هاوسبزیهادرسلامتی انسان پی برده شد. یکی از مشکلات عمده درمسیرتولید وعرضه محصولات باغبانی ضایعات پس ازبرداشت اینگونه محصولات به دلیل عدم آشنایی به علم برداشت وحمل و نقل آنها است( جلیلی مرندی ، ر .1388 ).
-2-1شلیل-1-2-1تاریخچه شلیلاولین بار که به زبان انگلیسی به شلیل اشاره شده است در سال 1616 بوده است. اما احتمالا در مراکز شرقی و مرکزی آسیا که هلو بومی آن مناطق است قدمت بسیار بیشتری دارد. وزارت کشاورزی ایالات متحده به طور رسمی برای اولین بار در 1906 میلادی به شلیل اشاره کرد. اما تعدادی از مقالات روزنامه های دوران استعمار آمریکا قبل از آن به شلیل اشاره کرده بودند. به عنوان مثال شماره 28 مارس  1768 میلادی یعنی قبل از استقلال ایالات متحده، روزنامه “نیویورک گزت” (New York Gazette) از مزرعه ای در جامائیکا نام برده است که در آن شلیل کشت می شده است (Halverson, 1996).  تا مدتها تصور بر این بود که احتمالا شلیل دورگ بین هلو و آلو می باشد، اما بعدها مشخص گردید که شلیل نوعی هلو است که توسط جهش رویشی(vegetative mutation) در یکی از ژن های هلو ایجاد شده است. این ژن، ژنی متواتر است که سبب می شود این جهش نه یک بار، بلکه بارها از جهش جوانه روی درخت هلو ایجاد شود. مطالعات ژنتیکی متعددی نشان داده است که شلیل به دلیل بروز یک ژن مغلوب تولید می شود و پوست کرک دار هلو آلل غالب است (Crisosto, 1994).
 1-2-2- مناطق مناسب کشت و پرورش هلو و شلیل در دنیا و ایراننقشه مناطق عمده پراکنش و کشت هلو و شلیل در جهان در شکل زیر نشان داده شده است:

 ده کشور برتر تولید کننده هلو  و شلیل در جهان در سال 2011 در جدول زیر آورده شده اند:
کشور تولید (هزارتن)
چین 11500
ایتالیا 1640
اسپانیا 1340
آمریکا 1180
یونان 690
ترکیه 550
ایران 500
شیلی 320
فرانسه 300
آرژانتین 280
کل جهان 21510
1-2-3- مشخصات گیاهشناسی شلیلشلیل با نام علمی prunuspersica.bath درختی از خانواده گل سرخ و زیرخانواده پرونوییده و جنس پرونوس می باشد. شلیل نوعی هلواست که توسط جهش رویشی در یکی از ژن های هلو به وجود آمده است و در نتیجه این جهش کرکهای روی میوه از بین رفته و رنگ و عطرو طعم خاص در آن ایجاد کرده است. در میوه های هسته دار مانند شلیل برون بر و میان بر آنها گوشتی است اما درون بر میوه سفت و چوبی بوده و دانه را احاطه می کند. درون برسفت و سخت را همراه با دانه داخل آن هسته می نامند. شلیل تا عرض جغرافیایی 50درجه شمالی و جنوبی رشد می کند و در عرض های بالاتر اندام های رویشی و زایشی این درختان سرمارا تحمل نمی کند. شلیل بسته به رقم به 400 تا 1000 ساعت سرما بین 0 تا 7 درجه سانتیگراد برای بر طرف شدن خواب فیزیولوژیکی نیاز دارد( اثنی عشری ؛م . و زکایی خسروشاهی ؛ م . ر .1387 ) .-4-2-1سطح زیر کشت هلو و شلیل در ایرانسطح زیر کشت هلو و شلیل در کشور 71073 هکتار بوده که 574958 تن محصول از این سطح برداشت می شود( بی نام 1389 ).
-5-2-1استان هایی که در ایران شلیل پرورش می دهندمهمترین استانهای تولیدکننده شلیل درایران شامل استانهای تهران، مازندران، گلستان، قزوین، فارس، اردبیل، مرکزی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، سمنان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، خراسان رضوی، کرمان وکرمانشاه می باشد( بی نام 1389 ).
-6-2-1مسائل و مشکلات پرورش شلیل در ایران در مناطق پرورش شلیل همواره سرما مسئله ساز بوده است. یکی دیگر از مشکلات عمده پرورش دهندگان شلیل عدم دسترسی به ارقام جدید و پر محصول و استفاده از ارقام ناشناخته است که میزان تولید، بازارپسندی و کیفیت محصول آنها کم می باشد(جلیلی مرندی ؛ ر . 1389 ).
-7-2-1ارقام مختلف شلیلارقام مختلف شلیل عبارتنداز: کیوتا، ایندیپندنس، ایتارگلد، استارک سانگلو، سانکینگ، شبرنگ کرج، قرمز پاییزه مشهد، وینبرگر، وگا، اوریون، جی اوایا، نکتارد6، استارک ردگلد، فانتاسیا، سان میست، سان ریکر و سان کرست .(Sarig, 1996)
-8-2-1ویتامین ها و املاح موجود در شلیلدر هلو و شلیل 87 درصد قسمت خوراکی میوه را آب تشکیل داده است. میوه شلیل دارای طبیعت سرد وترمی باشد و حاوی ویتامین های A – B – Cقند و املاح معدنی می باشد( جزایری ، 1388 ).
-9-2-1ترکيب مواد مغذي در شليلقند – 13 درصد
اسيدهاي آلي – 5 / 1 درصد
پکتين – 1 درصد
پروتئين –1/1 درصد
ويتامين آ – 8 ميلي گرم
ويتامين سي – 12 ميلي گرم
فسفر – 40 ميلي گرم
کلسيم –8/0ميلي گرم
منيزيم – 14/5 ميلي گرم (جلیلی مرندی، ر. 1389 ).
-10-2-1ترکیبات شیمیایی شلیلترکیبات شیمیایی عبارت است از گروهی ازمواد شیمیایی که از 2 یا چند عنصر شیمیایی مختلف که بوسیله پیوند شیمیایی مختلف به هم متصل شده اند و می توانند به وسیله واکنش شیمیایی به مواد ساده تری تبدیل گردند . ترکیبات شیمیایی مختلف ساختمان شیمیایی مختلفی دارند.به عبارت دیگر هر ترکیب نسبت اتمی یکسانی دارد که باعث این می شود که به صورت خاصی به وسیله پیوند شیمیایی آرایش یابد. ترکیبات شیمیایی ممکن است به صورت ترکیب مولکول ها باشد که در این صورت مولکول ها با پیوند کوالانسی در کنار هم قرار می گیرند، هم چنین ممکن است به صورت املاح باشند که در این صورت به وسیله پیوند یونی با هم پیوند پیدا می کنند. گل و مغز هسته شلیل دارای آمیگدالین است و برگ ها و شاخه های شلیل دارای آمیگدو نیتریل و فلاوونول گلیکوسید می باشند( Galston1990 ).
-3-1دستورالعمل احداث باغ میوه شلیل-1-3-1انتخاب مکان کشتهر گونه گیاهی درمناطق خاصی قابلیت پرورش داردوباید مکان با شرایط اقلیمی مناسب را برای آن انتخاب نمود. شرایط اقلیمی و طول دوره رشد علاوه برتاثیر در شرایط رشدو نمو در جمعیت آفات وبیماری های آن منطقه نیز تاثیردارند. بنابراین به منظوردسترسی به عملکرد وکیفیت بالا انتخاب مکان مناسب جهت کشت نهال ضروری است.
شلیل بانیاز سرمایی 400-1000ساعت دمای 0-7 درجه سانتیگراد در مناطق با آب وهوای تابستانهای گرم وخشک وفاقدسرمای دیررس بهاره به خوبی پرورش می یابد. هلو وشلیل نسبتا زودتر ازسیب وگلابی وگیلاس گل می دهند ودرمقایسه با بسیاری ازگونه های درختان میوه نسبت به سرما مقاومت کمتری دارند. شلیل درمحدوده عرض جغرافیایی 50 درجه شمالی وجنوبی کشت می شود. جوانه های گل شلیل درزمان خواب تادمای 31- درجه راتحمل می کنندوجوانه های چوب در دمای کمتراز31- درجه ازبین می روند. گلهای باز شده ی شلیل ومیوه های ریز در صورتیکه در زمان محدودی در دمای 2/2- ویاکمتر قرارگیرند ازبین می روند( ناصری ، ل .ع 1391 ).
-2-3-1انتخاب زمین قبل ازاحداث باغ باید اطلاعات کامل ودقیق وجامع درزمینه خاک منطقه به دست آورد. در واقع انجام آزمایش وتجزیه خاک ضروری است. در صورتیکه در زمین مورد نظر قبلا باغ احداث شده باشد آن زمین ممکن است حاوی انواع عوامل بیماریزا (قارچها، نماتدها و غیره) باشد. بنابراین3-4 سال نباید در این زمین ها باغ احداث شود ویا اینکه باید نسبت به ضدعفونی این خاکها اقدام شود( Dibble, 1988).خاکهای عمیق وبا زهکشی خوب برای تولید خوب وطول عمرمناسب درختان شلیل ضروری می باشد. درختان جنسprunus نسبت به تنش زهکشی ضعیف ونسبت به غرقاب شدن بسیار حساس هستند( ناصری ، ل .ع 1391 ).
-3-3-1خاک و پ هاشخاکهای لومی تا شنی متوسط بهترین خاک برای کشت و پرورش شلیل می باشند. پ هاش مناسب خاک برای شلیل 5/6-5/7 می باشد. کشت شلیل در زمین هایی که سابقه کشت این محصول رادارند باعث افزایش ابتلا به بیماری کوتاهی عمر هلو( (ptsl و یا بیماری زوال هلو می شود که این بیماری ها به شدت باردهی را کاهش می دهند( رسول زادگان ، ی . 1370 ).
-4-3-1کاشتزمین مورد نظر باید قبلا آماده شده باشد. زمان کاشت نهال در مناطق معتدل در فصل پاییز و شروع دوره خواب درختان و در مناطق سردسیر در اواخر زمستان و اوایل بهار می باشد.-5-3-1فواصل کاشت نهال در باغفواصل کاشت نهال شلیل در باغ 5*5 متر می باشد که در این صورت تعداد 400 اصله نهال در هر هكتار باغ کاشته می شود. لازم به ذکر است که ابعاد چاله کشت نیز 70*70*70 سانتیمتر می باشد و در زمان کشت به ازای هر چاله 5 –10 کیلوگرم کود دامی پوسیده به خاک چاله اضافه می شود. با توجه به حساسیت درختان شلیل به پوسیدگی طوقه باید دقت شود که طوقه ها درون خاک قرار نگیرند. پس از کاشت نهال باید بلافاصله اقدام به آبیاری نمود( قاسمی ا. 1380).-6-3-1گلدهی و گرده افشانی درختان شلیل 
تقریبا همه ارقام هلو و شلیل خود بارور هستند و به دگر گرده افشانی نیاز ندارند. هر چند استثنا هایی هم در این مورد وجود دارد مانند رقم جی . اچ . هیل (J.H.Hale) هلو که خود بارور نیست اما این رقم می تواند با هر رقم هلویی که با آن همزمانی گلدهی داشته باشد به جز رقم آلبرتا (Elberta)گرده افشانی شود(فرومدین، 1378).
در هلو ممکن است به خاطر کمبود زنبورعسل، گرده افشانی به میزان کافی صورت نگیرد. در چنین شرایطی قرار دادن کندوهای زنبور عسل در زمان گلدهی در کنار درختان می تواند به گرده افشانی موثر بیانجامد.دیده شده است که دگرگرده افشانی ارقام خود بارور هلو، باعث تولید محصول بیشتر خواهد شد ( فرومدین، 1378).
-4-1خواص شلیلخوردن شليل مي تواند خطر ابتلا به بيماري هاي حاد مانند بيماري هاي قلبي، بيماري هاي چشمي مانند دژنراسيون ماکولار و حتي سرطان را به طور چشمگيري کاهش دهد. اين ميوه داراي ترکيبات فيتوکميکال ها مانند ليکوپن و لوتئين بوده و رنگ زرد و قرمز شليل ها ناشي از وجود لوتئين در آنها است.شليل همچنين منبع خوبي از فيبر و پتاسيم است که براي سلامتي مفيد و سودمند هستند؛فيبرهايي که در شليل يافت مي شود نقش مهمي را در پاک سازي کولون و سلامتي کولون ايفا مي کنند. پتاسيم نيز موجب افزايش شادابي و تحرک در فرد مي شود، فشار خون بالا را کنترل مي کند و خطر ابتلا به سکته مغزي را کاهش مي دهد.شليل ها سرشار از فلاوونوئيدها، کاروتن ها و قندهاي طبيعي هستند. اين ميوه هم چنين حاوي مقدار زيادي ويتامين A و C بوده که خواص مفيد هر دوي آن ها براي سلامتي ثابت شده است(چیت ساز، 1388).
در هلو و شلیل 87 درصد قسمت خوراکی میوه را آب تشکیل داده است. میوه شلیل دارای طبیعت سرد و ترمی باشد و حاوی ویتامین های A – B – C قند و املاح معدنی می باشد(جزایری، 1388).
ويتامين C موجود در شليل اثرات مفيد در سلامت پوست، دندان و استخوان دارد. اين ميوه منبع بسيار غني از بتا كاروتن است. بتا كاروتن با خاصيت آنتي اكسيداني بسيار نيرومندي كه دارد و با ارتقاي سطح ايمني بدن از بروز بسياري از بيماري ها جلوگيري مي كند. يكي ديگر از خواص بتاكاروتن، جلوگيري از بروز بيماري هاي قلبي ـ عروقي است. فيبر ديگر تركيب قابل توجه در اين ميوه است كه سبب كاهش سرعت جذب برخي مواد مغذي به ويژه قندها مي شود و در عين حال ميزان حساسيت به انسولين را نيز افزايش مي دهد. مصرف شليل مي تواند در كنترل قند خون موٌثر باشد(ستوده، 1385).مغز هسته شلیل خون را تصفیه می کند، ضد اسپاسم است، تسکین دهنده سرفه، رماتیسم، رفع خونریزی، فشار و کاهش خون، برای درد شکم و رفع کم خونی مفید است(صدیق، 1387).
-5-1شاخص های برداشت میوه شلیلبه طور کلی می توان گفت که همه میوه ها و سبزیها دارای شاخص برداشت یکسان نمی باشند به طور مثال شاخص برداشت در گیلاس و آلبالو تشکیل رنگ مطلوب در پوست میوه و مقدار مواد جامد قابل حل می باشد ولی در انگور ضریب رسیدگی و میزان قند میوه از شاخص های برداشت به حساب می آیند. شاخص های برداشت در شلیل سفتی بافت میوه و ذخیره حرارتی می باشند. لازم به ذکر است برای ارسال به بازار های دور دست بهتر است میوه ها کمی سفت تر برداشت شوند(ا ثنی عشری ، م . و خسرو شاهی م . ر . 1387 ).
-6-1اسید غالب در شلیلاسیدهای آلی زیادی در میوه ها و سبزیها تولید می شود که مقدار زیادی از آنها در چرخه کربس و سایر فعالیت های متابولیکی نظیر سنتز فنول ها، مواد فرار و اسیدهای آمینه شرکت می کنند و بقیه در واکوئل سلولها آزاد و یا به شکل نمک پتاسیم محلول ذخیره می شوند. اسیدهای آلی منبع انرژی برای محصولات بوده و در چرخه تنفس مصرف می شود. اسیدهای آلی همراه قندها در طعم میوه تاثیر دارند و نسبت های مختلف اسید و قند موجب ایجاد طعم ترش و یا شیرین میوه ها می شود. اسید مالیک در میوه های هلو، شلیل، سیب، موز، آلبالو، هویج، کرفس، کاهو، ریواس، کلم گل، شلغم، بامیا، لوبیا سبز، کدو و زردآلو اسید غالب است. معمول ترین و فراوان ترین اسید هایی که در بافت های خوراکی گیاهی یافت می شوند سیتریک اسید و مالیک اسید هستند که هر کدام می توانند در موارد خاصی بیش از 2 درصد وزن ماده تازه راتشکیل دهند( ا ثنی عشری ، م . و خسرو شاهی م . ر . 1387 ).
-7-1اهمیت فیزیولوژی پس ازبرداشت1-علم فیزیولوژی پس ازبرداشت درسهولت عملیات جابه جایی نقش دارد.
2-نگهداری بهتر محصول وبالا بردن عمر قفسه ایshelfliffe.
3-درکاهش ضایعات محصول اهمیت دارد.
فیزیولوژی پس ازبرداشت بامطالعه بیوشیمی درمورد فیزیولوژی بافت واندام زنده وبا شناخت دقیق تغییرات وعملیات موثربرکاهش مرغوبیت راه های کنترل آنها راازهنگام برداشت تازمان مصرف بررسی مینماید وبااستفاده ازدانش فنی وابزارموجوددرصددجلوگیری از فساد، افزایش عمر انباری، حفظ ارزش غذایی وکیفیت میوه ها و سبزیها بر می آید.
دراین رابطه دونکته رابایدمدنظرقرارداد:
1-محصولات گیاهی دردوره بعدازبرداشت هنوززنده اندوبه حیات خودادامه می دهند.
2-این بافت ها واندامهای زنده به سوی مرگ پیش می روندونمی توان فعل وانفعالاتی راکه منجر به پیری ومرگ گیاه می شودمتوقف نمودوفقط میتوان این فعالیت هاراکند کرده وعمرانباری محصول راافزایش داد( خوشخوی ، مرتضی 1384 ).
نوع محصول در اینجا اهمیت زیادی دارد و لزوما با استفاده از تکنیک های موجود نمی توان در همه میوه ها و سبزی ها عمر انباری طولانی ایجادکرد. رفتار فیزیولوژیک و عمرانباری یک محصول تابعی از عوامل مختلف از جمله ساختمان محصول، مرحله نموی آن و میزان فعالیت های متابولیکی آن می باشد. حفظ کیفیت محصول در مراحل مختلف برداشت، نگهداری و حمل و نقل به اطلاعات ویژه نیازدارد. با توجه به این که میوه ها و سبزیها موجودات زنده هستند در فرآیندتنفس – اکسیژن و مواد ذخیره شده را مصرف می کنند و در ازای آن گاز دی اکسیدکربن متصاعد می کنند. علم فیزیولوژی پس از برداشت شرایط حفظ کیفیت محصولات را در مراحل مختلف نگهداری، بسته بندی و حمل و نقل مورد بررسی قرار می دهد( خوشخوی ، مرتضی 1384 ).
-8-1ضایعات پس از برداشت محصولات باغینگهداری و حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری میوه ها و سبزیها از اهمیت فراوانی برخوردار است که به طور عمده با وضعیت بازار فروش ارتباط دارد. بنابراین برای افزایش سود تجاری، حفظ کیفیت محصولات ضروری است. بخش زیادی از محصولات باغی تولید شده قبل از این که به مصرف برسد به صورت ضایعات دور ریخته می شود. به طور کلی در فاصله زمانی بین برداشت تا مصرف محصولات باغی کیفیت و کمیت محصول کاهش می یابد.تلفات بعد از برداشت به دو عامل تخریبات فیزیکی و آسیب های ناشی از تغییرات فیزیولوژیکی محصولات بستگی دارد. ضایعات فیزیکی می تواند از تبخیرآب بین سلولی ناشی شود که به ازدست دادن مستقیم وزن منجر می شود. ضربه های مکانیکی در حین برداشت طی حمل و نقل محصول، نگهداری و در چرخه دست به دست شدن در بازار از خسارت های فیزیکی به شمار می آیند که سبب غیر قابل استفاده شدن محصول و زیان اقتصادی می شود. دومین عامل موثر در تلفات بعد از برداشت محصولات کاهش کیفیت آنها می باشد و این در اثر تغییرات فیزیولوژیکی و نیز تغییر در ترکیبات بیوشیمیایی درون بافت محصول منجر به کاهش کیفیت آن گردیده و باعث غیر قابل استفاده شدن آن از سوی مصرف کننده ها می شود. میزان ضایعات محصولات باغبانی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. میزان ضایعات بعد از برداشت میوه ها و سبزی های تازه در کشورهای توسعه یافته بین5-25 درصد می باشد در حالی که این میزان در کشورهای در حال توسعه گاهی به بیش از 80 درصد نیز می رسد(راحمی ،مجید 1378 ).
-9-1برداشت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه هلو و شلیل 
زمان رسیدن میوه های هلو را می توان از روی شاخص هایی مثل تغییر رنگ گوشت میوه از سبز به کاهی، میزان سفتی گوشت و تعداد روز از مرحله تمام گل و به طور دقیق تر “درجه ساعت واحد حرارتی” تعیین کرد(طلایی، علیرضا، 1377 ).
برای مصارف تازه خوری، تهیه آب میوه و مربا بهتر است میوه ها که کاملا رسیده برداشت شوند، در این حالت به دلیل نازک بودن پوست میوه های هلو باید در زمان برداشت دقت زیادی به کار گرفته شود. در صنایع تبدیلی مخصوصا تهیه کنسرو و ارسال به نقاط دوردست بهترین زمان برداشت این میوه ها زمانی است که بافت میوه هنوز کمی سفت بوده اما تغییر رنگ در پوست میوه قابل رویت باشد. میوه های بسته بندی شده هلو در صورت نگهداری شدن در دمای 1-0/5 درجه سانتیگراد در سردخانه و در رطوبت نسبی 90-85 درصد تا بسته به رقم و زمان برداشت به مدت 30-14 روز پس از برداشت قابل نگهداری خواهند بود( خوشخوی ، مرتضی 1384 ).
1-10- سولفات رویZnSO4 روی سولفات(به انگلیسی(Zinc sulfate) (ZnSO4) یک نوع ترکیب معدنی است. سولفات روی ترکیب معدنی با فرمول ZnSO4 و همچنین هر یک از سه هیدرات است. این به لحاظ تاریخی به عنوان “سولفات سفید” شناخته شده بود. این یک جامد بی رنگ است که منبع مشترک از یونهای روی قابلحل است. سولفات‌ روی‌ به‌ عنوان‌ مکمل‌ در پیشگیری‌ و درمان‌ کمبود روی‌ مصرف‌ می‌شود. عنصر روی برای رشد طبیعی تمام گیاهان الزاماً ضروری است و نقش مهمی در رشد و کیفیت محصولات کشاورزی ایفا می کند. کمبود روی موجب زردی داخل دانه و کوچک شدن اندازه برگها و تغییر شکل شاخه ها می گردد. در باغ های میوه کمبود روی موجب کچلی و در سایر محصولات کشاورزی نظیر غلات مرکبات نیشکر، چغندر قند، پنبه و… به صورت های مختلف کمبود خود نمایی می کند( ملکوتی ولطف اللهی 1390 ).
1-11- بور(به انگلیسی: Boron ) با نماد شیمیایی B نام یک عنصر شیمیایی با عدد اتمی ۵ است. این عنصر از شبه فلزها است و چون در اثر دگرگونی‌های هسته‌ای ستارگان ایجاد نمی‌شود، فراوانی کمی در پوسته زمین و منظومه خورشیدی دارد. ترکیبات رایجی از این عنصر که به صورت طبیعی در زمین ایجاد می‌شوند، در آب محلول اند. بور از کانی های بور به کمک عمل آوری صنعتی مانند تبخیر به دست می‌آید، مانند اور، بوره و کرنیت.
عنصر بور در سطح زمین به صورت آزاد یافت نمی‌شود و همیشه با ماده‌ای دیگر ترکیب شیمیایی شده‌ است. در صنعت تهیه بور بسیار خالص با سختی روبه رو است چون این عنصر تمایل زیادی به تشکیل پیوند پایدار با دیگر عنصرها مانند کربن دارد. چندین دگر شکلی از بور وجود دارد. جامد آمورف آن گَرد قهوه‌ای رنگ و بلور آن سیاه است. سختی موس بور حدود ۹٫۵ (بسیار سخت) می‌باشد و در دمای محیط هدایت الکتریکی کمی دارد. در نیمه رساناهای صنعتی از کمی از بور به عنوان ناخالصی استفاده می‌کنند ( ملکوتی ولطف اللهی 1390 ).
1-12- پلی آمین هاپلی آمین ها گروهی از تنظیم کننده هاي رشد گیاهی با وزن مولکولی کم و گروه هاي هیدروکربنی متفاوت هستند که تقریبا در همه موجودات زنده یافت می شوند و در طیف وسیعی از فرآیند هاي فیزیولوژیکی از جمله جنین زایی، تشکیل ریشه، تشکیل دانه گرده و گل انگیزي، نمو زودتر میوه و واکنش در برابر تنش ها نقش دارند. نقش تنظیم کنندگی پلی آمین ها در ارتباط با واکنش در برابر استرس ها و پیري می باشد که از طریق استحکام غشاهاي سلولی و بازداري از فعالیت آنزیم هاي هیدرولتیکی از پیري جلوگیري می کنند. بیشتر پلی آمین هاي موجود در گیاهان پوتریسین، اسپرمیدین و اسپرمین می باشد Valero, 2003)).
بیو سنتز پلی آمین ها و اتیلن از یک پیش ماده مشترک یعنیS – آدنوزین متیونین می باشد و به همین سبب اتیلن وپلی آمین ها بر سر باند شدن با پیش ماده مشترک خود رقابت می کنند و بیو سنتز یکی از اثر بازدارندگی از سنتز دیگری دارد. در مراحل اولیه نمو گیاهان در مرحله تقسیم سلولی پلی آمین ها به بیشترین مقدار خود سنتز می شوند و سپس با رسیدن به مرحله پیری و رسیدن میوه ها کاهش می یابند که هم زمان میزان تولید اتیلن افزایش می یابد( حبیبی، 1391 ). بر اساس همین اثر متضاد پلی آمین ها،پس از برداشت میوه ها، سبزی جات و گل ها جهت افزایش عمر انباری از پلی آمین ها که عمدتا پوتریسین، اسپرمیدین و اسپرمین می باشند استفاده می شود( حبیبی، 1391 ).
1-12-1- تاثیر پیش تیمارهاي دمایی بر میزان سنتز پلی آمین هاشرایط تیمارهاي مختلف پس از برداشت موجب تحمل محصولات باغبانی به شرایط تنش سرمایی حاصل از دماي پائین انبار شده و از گسترش خسارت سرمازدگی با افزایش میزان پلی آمین ها جلوگیري می کند. اما هنوز مشخص نشده است که سنتز و تجمع پلی آمین ها تحت تاثیر این تیمار ها بوده و یا این که تحت تنش سرمایی که در انبار قرار می گیرند سنتز می شوند در بسیاري از محصولات از پیش تیمارهاي دمایی قبل از قرار گیري در انبار استفاده می شود در بسیاري از میوه ها مانند مرکبات انواع واریته هاي آلو، هلو، از دماهاي پائین و در محصولاتی مانند انار و بلوبري ها از دماهاي بالا به عنوان پیش تیمار قبل از قرارگیري در انبار استفاده می شود قرار دادن محصولات در دماهاي پائین باعث تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در بافت هاي میوه می شود از جمله باعث افزایش میزان پلی آمین ها درونی شده که موجب ایجاد مقاومت می شوند میزان پلی آمین ها با توجه به دماي مورد استفاده در پیش تیمار متفاوت است مثلا در بررسی که روي هلو انجام شده مشخص شد در هلوهایی که در 5 درجه سانتیگراد به مدت 3 تا 5 هفته انبار شدند میزان اسپرمین افزایش یافت اما در میوه هایی که در دماي 1تا5 درجه به مدت1تا2هفته انبارشدند میزان اسپرمیدین کاهش یافت. همچنین نتایج نشان می دهند آلوهایی که در زمان پیش تیمار در 45 درجه سانتیگراد به مدت 35 دقیقه یا در 50 درجه سانتیگراد به مدت30 قبل از قرار گیري و در طول و بعد از انبار سرد، تیمار شدند میزان پلی آمین ها در آنها افزایش یافت که به همین نسبت مدت ماندگاري این میوه ها نیز افزایش یافت در لیمو هیچ ارتباطی بین فرآیندهاي القا شده توسط تیمارهای دمایی و میزان پوتریسین و اسپرمیدین یافت نشدTassoni, 2003)).
1-12-2- تاثیر پلی آمین ها بر تولید اتیلناتیلن و پلی آمین ها اثرات متضادي در رسیدن و پیري دارد. کاهش سطوح پلی آمین ها در ارتباط با افزایش تولید اتیلن است که تعادل بین مقدار بین این دو تنظیم کننده جهت تسریع یا تاخیر در فرآیند هاي بسیار مهم و حیاتی گیاه موثر می باشد. ارتباط متضاد بین تولید اتیلن و پلی آمین ها به سبب مکانیسم رقابتی بیوسنتز این دو ماده می باشدکه داراي پیش ماده مشترك SAM می باشند. بعد از برداشت میزان پلی آمین ها کاهش می یابند، با کاربرد پلی آمین ها پس از برداشت در میزان اتیلن کاهش می یابد که این تاثیر براي میوه هاي فرازگرا و نافرازگرا صدق می کند پس از برداشت به سبب افزایش سنتز اتیلن، میزان پلی آمین ها کاهش می یابد. استفاده از پوتریسین قبل و پس از برداشت تولید اتیلن و میزان تنفس را به تاخیر انداخته و متوقف می کند. پلی آمین ها با جلوگیري از نسخه برداري، تولید و فعالیت آنزیم ACC سنتاز تولید اتیلن را تحت تاثیر قرار می دهند. توانایی پلی آمین ها در متوقف نمودن فعالیت آنزیم ACC اکسیداز با از بین بردن رادیکال هاي آزاد سوپر اکسید که براي تبدیل ACC به اتیلن ضروري هستند منجر به کاهش تولید اتیلن می گردد. در گوجه فرنگی ثابت شده است که کاهش میزان سه نوع پلی آمین ) پوتریسین، اسپرمین، اسپرمیدین ) در ارتباط با افزایش تولید اتیلن استTassoni, 2003) ).
1-12-3- تاثیر پلی آمین هابر سفتی بافتکاهش نرم شدن میوه با کاربرد پوتریسین ممکن است به دلیل کاهش فعالیت آنزیم هاي تجزیه کننده دیواره سلولی از جمله ان دو پلی گالاکتروناز، اگزو پلی گالاکتروناز، متیل استراز باشد. افزایش سفتی میوه در تیمار با پلی آمین ها به ارتباط پلی آمین ها با مواد پکتیکی موجود در دیواره سلولی نسبت داده می شود، در كاربرد پلی آمین ها، پلی آمین ها به بارهاي منفی ترکیبات فسفولیپیدي یا مکان هاي آنیونیک روي غشاها به صورت کووالانس باند می شوند بنابراین پایداري و استحکام این غشاها را تغییر می دهند، این باند شدن میزان سطوح پوتریسین آزاد درونی در میوه ها کاهش می دهد. باند شدن پلی آمین ها با مواد پکتیکی میزان دسترسی آنزیم هاي تخریب کننده دیواره سلولی و هیدرولتیکی را به مواد پکتینی کاهش می دهد. مشخص شده است که فعالیت آنزیم گالاکتروناز متناسب با غلظت پلی آمین ها کاهش می یابد. پلی آمین ها می توانند به عنوان غیر فعال کننده هاي رادیکال هاي آزاد عمل کرده و غشاهاي سلولی در برابر اکسید شدن حفظ می کنند و بدین ترتیب مقاومت غشاها را افزایش می دهند(( Kramer1991.
1-12-4- تاثیر پلی آمین ها بر دیگر خصوصیات کیفی میوه ها و سبزیجاتپوتریسین باعث کاهش خطی در سطح آسکوربیک اسید می شود که به سبب افزایش فعالیت آسکوربات اکسیداز تحت تاثیر تیمار پلی آمین ها می باشد. کاهش در کل سطح آنتی اکسیدانت ها به سبب افزایش فعالیت سیتوکروم اکسیداز، آسکوربیک اسید اکسیداز و آنزیم هاي پراکسیداز می باشد. کاهش در نمو رنگ در کاربرد خارجی پوتریسین به تخریب کمتر کلروفیل دو تاخیر در فرآیند پیري نسبت داده می شود. تیمار پلی آمین ها بر روي درصد کاهش وزن نیز موثر بوده که از طریق کاربرد پلی آمین ها به مقدار قابل توجهی افزایش نسبت مواد جامد محلول به اسید در طول فرآیند رسیدن کاهش یافت. تیمار میوه هاي انار با پلی آمین ها منجر به حفظ غلظت اسید آسکوربیک و افزایش ترکیبات فنولیکی در مقایسه با میوه هاي شاهد می شود که نشان دهنده کاهش فعالیت هاي آنزیم هاي فنل اکسیداز بوده در نتیجه میزان قهوه اي شدن نیز کاهش می یابد(2002،Benavides).
1-12-5- ارتباط تیمارهاي شیمیایی با پلی آمین هاي درونی میوهیکی از ترکیباتی که معمولا در افزایش عمر انباري محصولات باغبانی استفاده می شود استفاده از جاسمونات ها می باشد، اطلاعات کمی در مورد ارتباط بین پلی آمین ها و جاسمونات ها در میوه وجود دارد، اگر چه در تعدادي از موارد اشاره شده که جاسمونات ها ممکن است از طریق افزایش در پلی آمین ها اثر بگذارند. ثابت شده است که جاسمونات ها رسیدن هلو را به تاخیر انداخته که بر روي تجمع پلی آمین ها و ژن هاي بیوسنتز آنها تاثیر می گذارد. در تیمار هلو با متیل جاسمونات و نوع سنتتیک آن تولید اتیلن و نرم شدن میوه کاهش یافته و رونویسی آمینوسیکلوپروپان – 1- کربوکسیلیک اسید اکسیداز و بیان ژن گیرنده اتیلن نیز دچار اختلال شد. کلرید کلسیم به عنوان پیش تیمار در بسیاري از میوه ها استفاده می شود. تاثیرکلسیم در به تاخیر انداختن نرم شدن میوه ها به سبب نقش کاتیونی این عنصر است و نه به دلیل افزایش در غلظت پوتریسین افزایش سفتی میوه در ارتباط با کلسیم در ارتباط با باند شدن کلسیم با مواد پکتیکی دیواره سلولی می باشد که مانند پلی آمین ها نتایج حاصل از سفتی خیلی زود بعد از تیمار کردن قابل تعیین استBregoli,2002)).

فصل دوم:
مروري بر مطالعات گذشته

2-1- افزایش عمر انبارمانی میوه هامیوه های گوشتی و آبدار مانند شلیل و هلو به خاطر داشتن آب زیاد و سرعت تبخیر بالای تنفس در دوره پس از برداشت شدیدا در معرض فساد بوده و انبارمانی کوتاهی دارند. کاهش سرعت رسیدن و به تعویق انداختن مرحله پیری در این قبیل میوه ها به منظور افزایش مدت زمان انبارمانی آنها بسیار ضروری به نظر می رسدValero 2002)). با به کار بردن موادی مانند پلی آمین ها (polyamines) که رسیدن میوه را به تاخیر می اندازند می توان انبار مانی و نیز ویژگی های کیفی این میوه ها را تا حدودی بهبود بخشید Valero 2002)). گزارش ها حاکی از آن است که پلی آمین های برون زاد عمر پس از برداشت و کیفیت میوه را از طریق حفظ سفتی بافت، کاهش تولید اتیلن و از دست دادن آب، به تاخیر انداختن تغییرات رنگ، مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون و نیز محافظت میوه در برابرآسیب سرمازدگی و صدمات مکانیکی بهبود می بخشد(Kakkar, R.K. and V.K. Sawhney. 2002) در این راستا گزارش شده است که تولید اتیلن کلیه میوه ها طی انبار داری افزایش یافت اما تیمار پوترسین به شکل معنی داری تولید اتیلن را در میوه ها نسبت به شاهد کاهش داد. در توت فرنگی، زردآلو و گیلاس تولید حداکثر میزان اتیلن مستقل از غلظت های به کار برده شده پوترسین بود و به ترتیب در 13- 15 و20 روز پس از شروع انبار داری اتفاق افتاد. در میوه های هلو تولید حداکثر اتیلن برای شاهد و تیمار های 5/0 و 1 میلی مولار پوترسین 15 روز پس از انبارداری و برای سایر تیمارها در روز بیستم (با 5 روز اختلاف) اتفاق افتاد. ممانعت از تولید اتیلن بارزترین ویژگی پلی آمین ها می باشد و بسیاری از آزمایش ها نقش ضد اتیلنی پلی آمین ها را تایید می کنند. گزارش ها حاکی از آن است که پلی آمین ها با از بین بردن رادیکال های آزاد سوپر اکسید که برای تبدیلacc به اتیلن ضروری هستند از فعالیت آنزیم ACC اکسیداز و تولید اتیلن ممانعت می کنند(زکائی و همکاران، 1392).
مالاکو و همکاران در سال 2005 میوه هلو را در دمای 46 درجه سانتیگراد به مدت 25 دقیقه تیمار کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار حرارتی با آب گرم باعث کاهش آلودگی به کپک ها در میوه هلو در طی نگهداری شدMalakou, A 20005);). همچنین میزان فنول افزایش و میزان سفتی بافت میوه کاهش یافت. میزان پ هاش در طی نگهداری به خصوص پس از 2 هفته از زمان نگهداری افزایش یافت. تیمار گرما دهی به تدریج باعث کاهش میزان اسیدیته میوه هلو در زمان نگهداری شد ولی با تيمار شاهد اختلاف معنی داری نداشتMargossan, D.A., Smilanick, J.L., and D.J., Henson1997)). انرژی مایکروویو به عنوان یک روش سریع گرمادهی در صنایع غذایی استفاده می شود. Neven, L.G., Rehfield, L.M., and K.C) Shellie. (1996) ). اثر تابش مایکروویو بر خصوصیات کیفی و پوسیدگی میوه هلو در سردخانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که که واریته سبز مشهد حداکثر کاهش وزن و رقم آلبرتا حداقل کاهش وزن را داشت. نمونه شاهد که تیمار مایکروویو بر آن اعمال نشده بود بیشترین کاهش وزن را داشت. با افزایش مدت نگهداری در سردخانه میزان کاهش وزن میوه افزایش داشت. در بررسی اثرات متقابل واریته و توان اشعه دهی بالاترین درصد کاهش وزن مربوط به واریته سبز مشهد و هر دو توان 200 و800 وات بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین دو توان مشاهده نشد. کمترین میزان کاهش وزن در واریته آلبرتا با هر دو توان200 و800 وات مشاهده گردید(آذرپژوه و نیکخواه، 1387).
استفاده از مایکروویو به منظور کنترل بیماری های بعد از برداشت روش غیر شیمیایی موثری است.(Oleson (C.M. (1999);. استفاده از تیمار حرارت دهی با مایکروویو باعث بروز تغییرات مثبت از جمله افزایش قند و کاهش اسیدیته و افزایش میزان فاکتور رسیدگی، افزایش در سفتی بافت میوه، کاهش درصد کاهش وزن میوه طی مدت نگهداری در سردخانه می شود. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق رقم آلبرتا مناسب ترین رقم برای نگهداری در سردخانه می باشد. همچنین استفاده از توان 200 وات مایکروویو به مدت 60 ثانیه به عنوان روش مناسب تیماردهی هلو معرفی گردید. نتایج نشان می دهد که استفاده از این تیمار سبب حفظ خصوصیات کیفی و حسی میوه طی مدت نگهداری در سردخانه شد(آذرپژوه و نیکخواه، 1387).
استفاده از گاز ازن ( با غلظت 3/0 پی پی ام )، با زمان های تیماردهی 5، 10 و15 دقیقه در انگور رقم فخری مورد ارزیابی قرار گرفته و شاخص های کیفی وکمی پوسیدگی، ویتامین ث، قندهای احیا شونده، شاخصه رسیدگی، درصد کاهش وزن، ریزش حبه، آب کشیدگی دم خوشه و ترک خوردگی پایین تری داشته اند. به عنوان نتیجه کلی، تیمار ازن موجب کاهش میزان پوسیدگی و افزایش انبارمانی نمونه ها گردید(مستوفی و همکاران، 1392).
ازن در غلظت مناسب نقش بسیار مهمی در حفظ خصوصیات کیفی میوه انگور رقم فخری دارد و موجب افزایش عمر انبارمانی آن می گردد. همچنین نمونه ها با زمان تیماردهی طولانی تر (15دقیقه)، از کمترین میزان پوسیدگی، کمترین میزان ویتامین ث، کمترین درصد کاهش وزن، کمترین مقدار ریزش حبه، کمترین میزان آبکشیدگی دم خوشه، کمترین میزان ترک خوردگی حبه و بیشترین میزان قندهای احیا شونده و بیشترین میزان عمر انبارمانی برخوردار بودند(مستوفی و همکاران، 1392).
تاثیر غلضت های مختلف پوترسین برعمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا در دمای 5 درجه سانتیگراد بررسی شد. میوه ها در محلول پوترسین با غلظت های 3/0 – 5/0 -1 و2 میلی مولار و نیز آب مقطر (شاهد) به مدت 5 دقیقه غوطه ور شده و به همراه میوه های تیمار نشده (تیمار خشک) به یخچال(5 درجه سانتی گراد ) منتقل شدند. استفاده از پوترسین به طور معنی داری باعث افزایش عمر انباری میوه توت فرنگی شد، به طوری که میوه های تیمار خشک و شاهد به ترتیب 6 و 8 روز عمر انباری داشتند، در حالی که میوه های غوطه ور شده در محلول های 1 و2 میلی مولار پوترسین به ترتیب در روزهای دوازدهم و چهاردهم هنوز قابل عرضه به بازار بودند. استفاده از پوترسین به طور معنی داری باعث کاهش تولید اتیلن در میوه ها شد. در هر سه زمان اندازه گیری(روز های پنجم، نهم وسیزدهم انبارداری) بالاترین میزان تولید اتیلن میوه مربوط به تیمار خشک و پایین ترین آن مربوط به تیمار 2 میلی مولار پوترسین بود. همچنین استفاده از پوترسین به طور معنی داری از نرم شدن میوه طی انبارداری جلوگیری کرد و باعث حفظ سفتی بافت میوه ها گردید، به طوری که در هر سه زمان اندازه گیری، بیشترین میزان سفتی بافت مربوط به تیمار 2 میلی مولار پوترسین بود. کمترین میزان سفتی در روزهای پنجم و نهم مربوط به تیمار آب مقطر و در روز سیزدهم مربوط به تیمار خشک بود. استفاده ازپوترسین تاثیر معنی داری بر پ هاش واسیدیته قابل تیتراسیون ومواد جامد محلول میوه ها نداشت، ولی در هر سه زمان اندازه گیری بیشترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون مربوط به تیمار 2 میلی مولار پوترسین و کمترین آن مربوط به تیمار خشک بود(زکایی و همکاران، 1385).
تیمار پوترسین به میزان قابل توجهی طول عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی را افزایش داد. میوه های خشک پس از 7 روز قابل عرضه به بازار نبودند ولی میوه های تیمار شده با غلظت 1 میلی مولار پوترسین پس از 12 روز و میوه های تیمار شده با غلظت 2 میلی مولار پوترسین پس از 14 روز هنوز قابل عرضه به بازار بودند(زکایی و همکاران، 1385).
روند تغييرات بيو شيميايي بافت هاي انگور رقم شاهرودي در شرايط بسته بندي در اتمسفر تعديل يافته بررسی شده است. نتايج به دست آمده از 45 روز انبار داري نشان داد كه همزمان با كاهش ميزان قندهاي احياگر شانس بروز آلودگي افزايش مي يابد. از سوي ديگر مشاهده شد كه يك افزايش شديد در ميزان قندهاي احياگر پس از ظهور با كمترين GC آلودگي ديده مي شود. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه افزايش زود هنگام در ميزان قندهاي احياگر در نمونه هاي بسته بندي شده با 4 بر اين نمونه هاي فوق ملايمتراست(مسیب زاده و همکاران، 1388).
2-2-اثر پلی آمین ها بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه هاپلي آمين ها پلي كاتيون هاي مهمي هستند كه در مراحل مختلف فيزيولوژيك و نموي گياهان نقش دارند. پلي آمين ها در القاي تقسيم سلولي، جنين زایي، ريخت زایي، نمو گل، ميوه و دانه و پيري نقش ايفا مي كنند. مهمترين پلي آمين ها شامل اسپرميدين(تري آمين) اسپرمين(تترا آمين) و پيش ساز آنها پوترسين(دي آمين) است. در بافت گياهان پلي آمين ها به شكل با مولكول هاي آلي ديگر و يا (conjugate ) هم يون آزاد يافت مي شوند اخيراً نقش پلي آمين ها در افزايش تحمل گياهان به تنش هاي غير زيستي، از جمله شوري و خشكي مورد توجه قرار گرفته است(Groppa and Benavides, 2008) در بسياري از موارد، تنش به انباشتگي پلي آمين هاي آزاد و هم يوغ منجر مي گردد كه نشان مي دهد بيوسنتز پلي آمين ها يكي از مهمترين پاسخ هاي بيوشيميايي گياهان به تنش است Kakkar and Sawhney, 2002). افزايش در آسكوربات كل در گياهان فلفل تيمار شده با اسپرميدين مي تواند نشان دهنده افزايش توانايي اين گياه در از بين بردن گونه هاي واكنش پذير اكسيژن باشد(نوح پیشه و منوچهری، 1390).
انواع پلي آمين ها از نظر تأثير تخفيف تنش با يكديگر متفاوتند. رقم هاي متحمل شوري در گياه برنج، مقدار بالايي اسپرميدين انباشته مي كنند، در حالي كه ارقام حساس پوترسين را انباشته مي نمايند. به بيان ديگر در اين گياه انباشتگي بالاي پوترسين و كاهش اسپرميدين و اسپرمين همراه با حساسيت به شوري است. مشابه اين نتايج در ساير گونه ها ديده شده و به همين دليل برخي پژوهشگران نسبت(اسپرميدين + اسپرمين)/ پوترسين را در تعيين پاسخ گياه به شوري، مهم قلمداد كرده اند(Bregoli, 2002).
پلی آمین ها گروهی از تنظیم کننده هاي رشد گیاهی با وزن مولکولی کم و گروه هاي هیدروکربنی متفاوت هستند که تقریبا در همه موجودات زنده یافت می شوند و در طیف وسیعی از فرآیند هاي فیزیولوژیکی از جمله جنین زایی، تشکیل ریشه، تشکیل دانه گرده و گل انگیزي، نمو زودتر میوه و واکنش در برابر تنش ها نقش دارند. نقش تنظیم کنندگی پلی آمین ها در ارتباط با واکنش در برابر استرس ها و پیري می باشد که از طریق استحکام غشاهاي سلولی و بازداري از فعالیت آنزیم هاي هیدرولتیکی از پیري جلوگیري می کنند. بیشتر پلی آمین هاي موجود در گیاهان پوتریسین، اسپرمیدین و اسپرمین می باشدValero, 2003)).
در مراحل اولیه نمو گیاهان در مرحله تقسیم سلولی پلی آمین ها به بیشترین مقدار خود سنتز می شوند و سپس با رسیدن به مرحله پیري و رسیدن میوه ها کاهش می یابند که همزمان میزان تولید اتیلن افزایش می یابد. بر اساس همین اثر متضاد پلی آمین ها، پس از برداشت میوه ها، سبزیجات و گل ها جهت افزایش عمر انباري از پلی آمین ها استفاده می شود. کاربرد خارجی این ترکیبات باعث حفظ سفتی میوه، کنترل خسارت سرمازدگی و حفظ خصوصیات تغذیه اي و کیفیت محصولات باغبانی در طول نگهداري در انبار می شوند.آخرین مرحله از نمو گیاهان مرحله پیري و رسیدن می باشد که جز جدایی ناپذیر از یک چرخه نمو در گیاهان است. نمو و رسیدن توسط یک سري امواج مولکولی تنظیم می شود. از نقطه نظر کشاورزي رسیدن داراي دو صفت مثبت و منفی است که اثرات مثبت آن شامل: طعم مطلوب، ویژگی هاي کیفی مطلوب(رنگ و بافت)، تامین کربوهیدرات ها، اسید هاي آلی، فیبر، ویتامین، مواد معدنی می باشد. درحالی که اثرات منفی کاهش کیفیت میوه از طریق کاهش وزن میوه، افزایش حساسیت به پاتوژن ها و غیره خود را نشان می دهد Kakkar and Sawhney, 2002 )).
میوه های گوشتی و آبدار مانند شلیل و هلو به خاطر داشتن آب زیاد و سرعت تبخیر بالای تنفس در دوره پس از برداشت شدیدا در معرض فساد بوده و انبارمانی کوتاهی دارند. کاهش سرعت رسیدن و به تعویق انداختن مرحله پیری در این قبیل میوه ها به منظور افزایش مدت زمان انبارمانی آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. با به کار بردن موادی مانند پلی آمین ها (poly amines) که رسیدن میوه را به تاخیر می اندازند می توان انبارمانی و نیز ویژگی های کیفی این میوه ها را تا حدودی بهبودبخشید) 2002 Valero,). پلی آمین ها دسته ای از ترکیبات طبیعی با وزن مولکولی کم و دارای گروه های ازت دار خطی هستند که تقریبا در همه موجودات زنده یافت می شوند و در طیف وسیعی از فرایند های فیزیولوژیکی در گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم ها نقش ایفا می کنند( 2003،Tassoni). پلی آمین های معمول که در هر سلول گیاهی یافت می شوند عبارت از پوترسین(دی آمین) اسپرمیدین(تری آمین) و اسپرمین(تترا آمین) هستند. نشان داده شده است که پلی آمین ها به عنوان کاتیون های آلی همانند کاتیون های غیرآلی مثل کلرید کلسیم فعالیت آنزیم پکتین استراز را در گوشت میوه گریپ فروت کاهش داده و مانع از نرم شدن این میوه در انبار می شود(Leiting, 2003). هم چنین ممکن است که از طریق اتصال به اسیدهای فنولی نقش دفاعی درگیاه داشته باشند. عقیده بر این است که پلی آمین ها خاصیت ضد پیری دارند. نقش ضد پیری پلی آمین های برون زاد برای اولین بار در پروتوپلاست های جدا شده از مزوفیل برگ یولاف مشاهده شدGalston, 1990)). ممکن است تاثیر فوق با نقش ضد اتیلنی پلی آمین ها همراه باشد. زیرا نشان داده شده است که پلی آمین های برون زاد با ممانعت از تولید آنزیم های ضروری برای سنتز اتیلن از تولید و فعالیت اتیلن در شرایط invive جلوگیری می کنند. ارقام گوجه فرنگی lcobacaو liberty که طول انبارمانی آنها به دلیل به تاخیر افتادن پیری بیشتر از سایر ارقام می باشد پوترسین بیشتری تولید می کنند(Rastogi, 1991).
تیمار پوترسین تولید اتیلن در میوه ها را کاهش داد. ممانعت از تولید اتیلن بارزترین ویژگی پلی آمین هاقیمت: 12000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *