پایان نامه ها

پایان نامهi– (182)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده کشاورزی
پايان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته
مهندسی تولیدات گیاهی
گرایش تولید محصولات باغی
عنوان
تهیه پروتکل ریز ازدیادی و تولید نیمه انبوه دو پایه پا کوتاه کننده گلابی OH×F40 و FOX11
استاد راهنما(استادان راهنما)
دکتر حمید عبداللهی
استاد مشاور(استادان مشاور)
دکتر بهاره کاشفی

نگارنده
شیرین حاجیبابایی
شهریور 1392
یرفع الله الذی آمنوا منکم و الذین اوتوالعلم درجات
قرآن کریم
كارشناسي ارشد آقاي / خانم ………………………………………………………………………………………..
با عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………
در جلسه مورخ ………………………………… تحت نظارت شوراي پايان نامه متشكل از استادان زير با درجه …………………………….. و نمره ……………………….. مورد تأييد قرار گرفت .
1- استاد ( استادان) راهنما : نام و نام خانوادگي ………………………………………………………………. امضاء
2- استاد ( استادان) مشاور: نام و نام خانوادگي ……………………………………………………………….. امضاء
3- داور داخل گروه : نام و نام خانوادگي ……………………………………………………………………….. امضاء
4- داور خارج از گروه : نام و نام خانوادگي ……………………………………………………………………. امضاء
دكتر شهرام رضوان بیدختی
معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
تقديم به پدر بزرگوارم
كه با قبول همه رنج ها ،مشقت ها مرارت هاي روزگار بار سنگين زندگي را تحمل و چون چتري مهربان و بي منت ، سايه بلند محبت را در تمام دوران زندگي بر سرم افكند . بدون اين همه لطف وگذشت ، قدم از قدم برداشتن ميسر نبود .
**********
تقديم به مادر عزيز تر از جانم
كه از اولين روز زندگي همچون پرستاري دلسوز ، معلمي مهربان و دوستي شفيق در لحظه لحظه ي زندگي ام بود وچون شمعي پر فروغ تاريكي زندگي ام را روشني بخشيد بودنم براي تو همه رنج بود و بودنت براي من همه مهر . سپاس از اين همه گذشت .
**********
سپاسنامه:
حمد و سپاس پروردگار مهربان را که بی لطف و حمایت او، هیچ کسی را یارای انجام کاری نیست. اینک که به یاری خداوند در مسیر آموختن گام نهادم، برخود واجب میدانم که از حمایت و استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر عبدالهی که با بردباری روشنگر بی بدیل گامهایم به سوی پژوهش و اندیشیدن بودن، سپاسگزاری نمایم.
از استاد مشاور محترم، سرکار خانم دکتر کاشفی که همواره مرا مورد راهنمایی های ارزنده خود قرار دادند، تشکر و قدردانی می نمایم.
از جناب آقای مهندس رضایی که در این مسیر دشوار مرا با بردباری یاری کردند، بی نهایت سپاسگزارم.
از جناب آقای دکتر حکم آبادی که زحمت داوری پایان نامه اینجانب را بر عهده داشتند، به خاطر نظرات و پیشنهادات ارزشمندشان کمال سپاسگزاری را دارم.
از مرکز تحقیقات کشت و نهال و بذر، بخش باغبانی به خاطر همکاری بی دریغشان سپاسگزارم.
خالصانه ترین سپاس ها را به پدر و مادر عزیزم تقدیم میکنم، آنان که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم.
در انتها تشکر و قدردانی خود را تقدیم میکنم به همه کسانی که مرا از کودکی کلماتی آموختند و آنهایی که تا آخرین لحظه زندگی‎ام مرا خواهند آموخت.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: مقدمه2
1-2- گیاه شناسی گلابی7
1-3- ازدیاد و تکثیر گلابی8
1-4- کشت بافت گیاهی9
1-4-1- تعریف ریزازدیادی13
1-5- انواع کشت بافت گیاهی14
1-6- مزایای کشت بافت گیاهی16
1-6-1- تولید گیاهان هاپلوئید17
1-6-2- امتزاج پروتوپلاست17
1-6-3- ریزپیوندی18
1-6-4- تولید و استخراج متابولیت های ثانویه18
1-7- ترکیب محیط های کشت بافت 19
1-8-تنظیم کنندههای رشدگیاهی در کشت بافت 21
1-8-1- چرخه های رشد گیاه 22
1-9- ایجاد کشت عاری از بیماری 23
1-10- محیط های کشت اولیه و شرایط کشت 23
فصل دوم: (مروری بر مطالعات گذشته) 25
2-2- استفاده از روش کشت بافت گیاهی در گلابی 25
3-2- شاخه رویی و پرآوری شاخه ها در گلابی 32
فصل سوم: (مواد و روش ها)37
3-2- نحوه انجام آزمایش 37
3-3- مراحل مختلف و موارد مورد بررسی در آزمایش 38
3-3-1- تهیه محلول استوک 38
3-3-2- ساخت یک لیتر محیط کشت38
3-3-3- ارزیابی محیط های پایه مختلف39
3-3-4- آماده سازی نمونه های گیاهی39
3-3-5- محیط های کشت در نظر گرفته شده39
3-3-6- استقرار ریزنمونه ها40
3-3-7- شرایط اتاقک رشد40
3-3-8- ارزیابی اثر غلظتهای مختلف هورمونی40
3-3-9- ارزیابی توان ریشه زایی41
3-3-10- جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها42
فصل چهارم: (نتایج و بحث)43
4-1- نتايج و ارزيابي اثر سه نوع محيط كشت بافت گياهي بر واکنش رويشي جداکشت‌ها43
4-1-1- ميزان رشد43
4-1-2- پرآوري 44
4-1-3- متوسط تعداد برگ 45
4-1-4- ميزان توسعه برگ 45
4-1-5- متوسط طول ميانگره 46
4-1-6- ميزان نكروز47
4-2- نتايج ارزيابي اثر چهار غلظت از ترکيبات مختلف هورموني بر روي برخي صفات رويشي گلابي (آزمايش دوم)49
4-2-1- ميزان رشد 50
4-2-2- ميزان پرآوري 52
4-2-3- متوسط تعداد برگ53
4-2-4- ميزان توسعه برگ55
4-2-5- متوسط ميزان کالوس56
4-3- نتايج ارزيابي توان ريشه‌زايي (آزمايش سوم)59
4-3-1- توسعه کالوس59
4-3-2- درصد ريشه‌زايي61
4-3-3- متوسط طول ريشه63
4-3-4- كيفيت ريشه65
4-3-5- تعداد برگ66
4-3-6- سياه‌شدگي انتهايي68
4-4- نتیجه گیری کلی70
4-5- پیشنهادات70
منابع71
چکیده انگلیسی 76
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1- بيست و شش گونه شناخته شده از جنس گلابي و پراکنش جغرافيايي جدول3
جدول 3-1- غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد مورد استفاده در آزمایش دوم41
جدول 4-1: تجزيه واريانس اثر سه نوع محيط کشت بافت گياهي (QL، MQL و MS)روي دو پايه گلابي48
جدول 4-2: مقايسه ميانگين اثر سه نوع محيط کشت (QL، MQL و MS) بر روي دو پايه گلابي در شرايط درون شيشه‎اي49
جدول 4-3: تجزيه واريانس اثر چهار غلظت از ترکيبات مختلف هورمون‌هاي رشد بر روي برخي صفات رويشي پايه گلابي FOx-11 در محيط کشت MS 58
جدول 4-4:مقايسه ميانگين اثر چهار غلظت از ترکيبات مختلف هورمون‌هاي رشد بر روي برخي صفات رويشي پايه گلابي FOx-11 در محيط کشت MS58
جدول 4-5: تجزيه واريانس اثر چهار غلظت از ترکيبات مختلف هورمون‌هاي رشد بر روي برخي صفات رويشي پايه گلابي OH×F40 در محيط کشت QL59
جدول 4-6: تجزيه واريانس بررسي صفات رويشي دو پايه گلابي69
جدول 4-7: مقايسه ميانگين بررسي صفات رويشي69
جدول 4-8: مقايسه ميانگين بررسي صفات رويشي69
فهرست شکلها
عنوان صفحه نمودار 4-1- مقايسه اثر سه نوع محيط کشت (MS، QL و MQL) بر طول گياهچه ريزنمونه‏هاي دو پايه گلابي در شرايط درون شيشه‏اي43
نمودار 4-2- مقايسه اثر سه نوع محيط کشت (MS، QL و MQL) بر ميزان پرآوري دو پايه گلابي در شرايط درون شيشه‏اي44
نمودار 4-3- مقايسه اثر سه نوع محيط کشت (MS، QL و MQL) بر متوسط تعداد برگ در دو پايه گلابي در شرايط درون شيشه‏اي45
نمودار 4-4- مقايسه اثر سه نوع محيط کشت (MS، QL و MQL) بر متوسط توسعه برگ در دو پايه گلابي در شرايط درون شيشه‏ای46
نمودار4-5- مقايسه اثر سه نوع محيط کشت (MS، QL و MQL) بر ميانگين طول ميانگره در دو پايه گلابي در شرايط درون شيشه‏اي47
نمودار 4-6- مقايسه اثر سه نوع محيط کشت (MS، QL و MQL) بر ميزان نکروز در دو پايه گلابي در شرايط درون شيشه‏اي48
نمودار 4-7- مقايسه اثر چهار غلظت هورمون‌هاي رشد 2ip، BAPو NAA بر ميزان رشد پايه FOX-1151
نمودار 4-8- مقايسه اثر چهار غلظت هورمون‌هاي رشد 2ip، BAPو NAA بر ميزان رشد پايه OHxF4051
نمودار 4-9- مقايسه اثر چهار غلظت هورمون‌هاي رشد 2ip، BAPو NAA بر ميزان پرآوري پايه گلابي FOX-1152
نمودار 4-10- مقايسه اثر چهار غلظت هورمون‌هاي رشد 2ip، BAPو NAA بر ميزان پرآوري پايه گلابي OHxF4053
نمودار 4-11- مقايسه اثر چهار غلظت هورمون‌هاي رشد 2ip، BAPو NAA بر ميزان تعداد برگ پايه گلابي FOX-1154
نمودار 4-12- مقايسه اثر چهار غلظت هورمون‌هاي رشد 2ip، BAPو NAA بر ميزان تعداد برگ پايه گلابي OHxF40
54
نمودار 4-13- مقايسه اثر چهار غلظت هورمون‌هاي رشد 2ip، BAPو NAA بر ميزان توسعه برگ بر پايه گلابي FOX-1155
نمودار 4-14- مقايسه اثر چهار غلظت هورمون‌هاي رشد 2ip، BAPو NAA بر ميزان توسعه برگ بر پايه گلابي OHxF4056
نمودار 4-15- مقايسه اثر چهار غلظت هورمون‌هاي رشد 2ip، BAPو NAA بر ميزان توسعه کالوس بر پايه گلابي FOX-1157
نمودار 4-16- مقايسه اثر چهار غلظت هورمون‌هاي رشد 2ip، BAPو NAA بر ميزان توسعه کالوس بر پايه گلابيOHxF457
شکل 4-17- مقايسه اثر سه غلظت IBA بر ميانگين ميزان توسعه کالوس در پايه گلابيFOx-1160
شکل 4-18- مقايسه اثر سه غلظت IBA بر ميانگين ميزان توسعه کالوس در پايه گلابي OH×F4060
نمودار 4-19- مقايسه اثر سه غلظت IBA بر درصد ريشه‏زايي پايه گلابي FOx-1162
نمودار 4-20- مقايسه اثر سه غلظت IBA بر درصد ريشه‏زايي پايه گلابي OH×F4062
نمودار 4-21- مقايسه اثر سه غلظت IBA بر ميانگين طول ريشه پايه گلابيFOx-1164
نمودار 4-22- مقايسه اثر سه غلظت IBA بر ميانگين طول ريشه پايه گلابي OH×F4064
نمودار 4-23- مقايسه اثر سه غلظت IBA بر کيفيت ريشه پايه گلابي FOx-1165
نمودار 4-24- مقايسه اثر سه غلظت IBA بر کيفيت ريشه پايه گلابي OH×F4066
شکل 4-25- مقايسه اثر سه غلظت IBA بر ميانگين تعداد برگ پايه گلابي FOx-1167
شکل 4-26- مقايسه اثر سه غلظت IBA بر ميانگين تعداد برگ پايه گلابي OH×F4067
شکل 4-27- مقايسه اثر سه غلظت IBA بر ميانگين ميزان سياه‌شدگي انتهايي در پايه گلابيFOx-1168
شکل 4-28- مقايسه اثر سه غلظت IBA بر ميانگين ميزان سياه‌شدگي انتهايي در پايه گلابي OH×F4068
چکيده
به منظور بررسي ريزازديادي دو پايه پاکوتاه‌کننده گلابي OH×F40 و ‌FOX11،‏ سه آزمايش مجزا صورت پذيرفت. در آزمايش اول اثر سه نوع محيط كشت شامل (MS، QL و QLتغييريافته)، بر روي صفات نسبت پرآوري، ميزان رشد، توسعه برگ‌ها، تعداد برگ‌ها، طول ميانگره و ميزان ظهور سر‌شاخههاي نکروزه مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج به دست آمده از جدول تجزيه واريانس نشان داد كه اختلاف معني‌داري از نظر ميزان رشد در محيط درون شيشه‌اي بين دو پايه مورد بررسي وجود دارد، اما اثر محيط کشت روی میزان رشد معني‌دار نشد. همچنین اثر محیط کشت بر روی میزان پرآوری در محیط درون شیشهای معنیدار بود. محيط كشت MS بيشترين ميزان رشد، توسعه برگي و طول ميانگره را نسبت به محيط کشت QL و QL تغييريافته داشته و محيط کشت QL در مقايسه با محيط کشت MS داراي ميزان پرآوري بيشتر و تعداد برگ بيشتر بود و در نتيجه مشخص گرديد که محيط کشت MS براي رشد پايه FOX11 و محيط کشت QL براي رشد پايه OH×F40مناسب مي‌باشد. در ادامه به منظور ارزيابي دقيق‌تر محيط‌هاي كشت در آزمايش دوم، چهار سطح تنظیم کننده‌های رشد از غلظت‌هاي مختلف تنظیم کننده‌های رشد و دو پايه پاکوتاه‌کننده گلابي در دو محيط كشت مورد آزمايش قرار گرفت و صفات ميزان رشد، پرآوري، تعداد برگ، توسعه برگ و کالوس مورد بررسي قرار گرفتند که براساس نتايج بدست آمده از آزمايش دوم،‏ اختلاف معني‌داري از لحاظ میزان رشد در غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد مشاهده گردید. ميزان رشد و پرآوري در تنظیم کننده‌های رشد با غلظت 1/0 ميلي‌گرم بر ليترNAA و 1 ميلي‌گرم بر ليتر 2iP و 2 ميلي‌گرم بر ليترBAP پايه گلابي OH×F40 در محيط کشت QL از ساير غلظت‌ها بيشتر بود. جدول تجزيه واريانس و مقايسه‌ ميانگين نشان داد كه بين غلظت‌هاي مختلف تنظیم کننده‌های رشد و دو پايه هيبريد گلابي در سطح 5% اختلاف معني‌داري از لحاظ متوسط ميزان کالوس وجود ندارد. در آزمايش سوم به بررسي توان ريشه‌زايي تحت تاثير غلظت‌هاي مختلف از تنظيم‌کننده‌هاي رشد طبيعي و مصنوعي پرداخته شد و صفاتي نظير درصد ريشه‌زايي، کيفيت ريشه، طول ريشه، تعداد برگ، ميزان توليد کالوس و سياه‌شدگي انتهايي مورد بررسي قرار گرفت و اختلاف معنی داری بین غلظت های مختلف IBA بر درصد ریشه زایی در بین پایههای پاکوتاه کننده گلابی مورد استفاده وجود داشت. غلظت 1 و 2 ميلي‌گرم بر ليتر از تنظیم کننده‌های رشد IBA بهترين ريشه‌زايي را در ريزقلمه‌ها تحت تيمار كوتاه مدت ايجاد كرد.
واژه‌هاي کليدي: ريزازديادي، پايه پاکوتاه‌کننده گلابي، ریشه زایی، محيط کشت و پرآوري.
فصل اول:
مقدمه
مقدمه:
گلابي يکي از درختان ميوه مهم مناطق معتدله محسوب مي‏شود و اگرچه تکثير آن به طرق مختلفي امکان‌پذير است، ولي معرفي عملي‏ترين و اقتصادي‏ترين روش تکثير آن مستلزم شناخت همه روش‏هاي ازدياد از جمله روش‏هاي تکثير درون‌شيشه‏اي است (روزبان و همکاران، 1381). اين گياه بومي آسياي غربي و اروپاي شرقي مي‌باشد (Nee et al., 2002). گلابي معمولي يا گلابي اروپايي از گونه communis مي‌باشد که ميوه‌هاي آبدار با دانه‌هاي سنگي و اغلب شکل کشيده دارد، اما گلابي آسيايي شکلي شبيه به سيب دارد (Potter et al., 2007).گلابي از حدود يک هزار سال پيش از ميلاد مسيح در يونان زير کشت در آمده و در حال حاضر، پس از سيب، مهم‌ترين ميوه دانه‌دار دنيا و ايران به شمار مي‌آيد (Jules and James, 1996). تعداد گونه‌هاي جنس Pyrus هنوز به طور کامل و دقيق مشخص نيست، اما تاکنون 60 گونه در اين جنس معرفي شده است (Krichkov and Potanov, 1998) که اکثر آن‌ها بومي آسيا يا اروپا و فاقد ميوه خوراکي مي‌باشند و تنها به عنوان پايه‌اي براي گلابي معمولي به کار مي‌روند، که بيست و شش گونه شناخته شده از جنس گلابي و پراکنش جغرافيايي آنها در جدول 1-1 آورده شده است. 11 گونه مختلف از جنس Pyrus در ايران وجود دارد (Westwood and Bjornstad, 1971، خاتم ساز 1371). گلابي از ميوه‌هاي دانه‌دار به شمار مي‌آيد (Jules and James, 1996). کليه گونه‌هاي جنس گلابي در منطقه معتدله نيمکره شمالي دنياي قديم پراکنده شده‌اند (Tatarintseva, 1981). کليه ارقام و ژنوتيپ‌هاي گونهPyrus communis در 5 زيرگونه و در 5 منطقه، حوالي قفقاز (اوستيا و گرجستان) آسياي ميانه، اروپاي غربي، اروپاي شرقي و اروپاي جنوبي قرار گرفته‌اند. علاوه بر اين گروه، ارقام و ژنوتيپ‌هاي خاور دور از گلابي‌هاي (P. ussuriensis Maxim, P. calleryana و P. betulifolia ) منشاء گرفته‌اند (Krichkov and Potanov, 1998). گلابي معمولي (Pyrus communis) در منطقه قفقاز، روسيه، آسيا، اروپاي جنوبي و مرکزي پراکنده شده است (Kolesnicova, 1997). اين گونه از لحاظ مقاومت زمستانه، اندازه درخت و ديگر صفات مورفولوژيکي و بيولوژيکي داراي تنوع بسيار بوده و تصور بر اين است که تعداد بسيار زيادي از ارقام تحت کشت در آسيا، قفقاز و اروپا از اين گونه بوجود آمده است (Krichkov and Potanov, 1998). ژوکوفسکي معتقد است، منطقه قفقاز و بخش‌هاي غربي ايران يکي از اولين مراکز تنوع گونه‌ها و ارقام تحت کشت گلابي است (Jookovskiy, 1950). گلابي‌هاي آسيا و آسياي صغير به عنوان پايه بکار برده مي‌شوند نه به عنوان رقم قابل مصرف (Chalices and westwood, 1973 and Westwood, 1971 ). در انواع وحشي گونهPyrus communis قدرت رشد بسيار زياد است که مي‌تواند منبع با ارزشي به عنوان پايه براي ارقام تحت کشت باشد (Kolesnicova, 1997).
جدول 1-1- بيست و شش گونه شناخته شده از جنس گلابي و پراکنش جغرافيايي (Krichkov and Potanov, 1998)
رديف گونه جنس خاستگاه
1 amygdaliformisPyrus اروپا (ايتاليا)
2 armeniacifoliaPyrus آسيا (چين)
3 boissierianaPyrus آسيا (ايران و ترکمنستان)
4 bourgaeanaPyrus اروپا (جنوب غربي- شبه جزيره ايبريا)
5 calleryanaPyrus آسيا (چين و ويتنام)
6 communisPyrus اروپا (شرق و مرکز)
7 cordataPyrus اروپا (انگليس و فرانسه)
8 cossoniiPyrus آفريقا (الجزاير)
9 dimorphophyllaPyrus آسيا (ژاپن)
10 elaeagnifoliaPyrus اروپا (ترکيه)
11 faurieiPyrus آسيا (کره)
12 gharbianaPyrus اروپا (جنوب غربي)
13 glabraPyrus آسيا (ايران)
14 hondoensis Pyrus آسيا (ژاپن)
15 koehneiPyrus آسيا (چين و تايوان)
16 korshinskyiPyrus آسيا (چين)
17 mamorensisPyrus اروپا (جنوب غربي)
18 nivalisPyrus اروپا (جنوب شرقي)
19 pashiaPyrus آسيا (افغانستان)
20 pseudopashiaPyrus آسيا (چين)
21 pyrifoliaPyrus آسيا (چين، کره و ژاپن)
22 regeliiPyrus اروپا (روسيه)
23 salicifoliaPyrus آسيا (خاورميانه)
24 syriacaPyrus آسيا (سوريه)
25 ussuriensisPyrus آسيا (چين)
26 xerophilaPyrus آسيا (چين)
شاخه برخي از ارقام گلابي خاردار بوده، برگ‌هاي اره‌اي و مضرس با حاشيه صاف دارند. گل‌هاي گلابي هم‌زمان با برگ‌ها ظاهر مي‌شوند و روي گل‌آذين ديهيم قرار مي‌گيرند. معمولاً اکثر گونه‌هاي گلابي خودناسازگار بوده و نياز به ارقام گرده‌زا دارند. درخت گلابي در برابر سرما حساس‌تر از سيب بوده و مي‌تواند تا 30- درجه سانتي‌گراد را تحمل کند (خوشخوي و همکاران، 1377). در ضمن گونه‌هاي مختلف گلابي گرماي تابستان را نيز تحمل مي‌کنند و تابستان‌هاي خشک در کنترل بيماري آتشک که گلابي به آن بسيار حساس مي‌باشد، مناسب است (Jakson, 2003).
برخلاف پايه‌هاي سيب که همگي از گونه Malus pumila مي‌باشند، پايه‌هاي گلابي از چندين گونه متفاوت Pyrus بوده و حتي تعدادي از آن‌ها به جنس ديگري متعلق مي‌باشند. گلابي حداقل 3000 سال است که در چين کشت مي‌شود، در قسمت‌هاي ديگري از دنيا، گلابي‌هاي زراعي از گونه P. communis بدست آمده‌اند (Davarynejad et al., 2007). کشت گلابي در تمدن غرب اولين بار توسط هومر حدود سه هزار سال پيش شرح داده شده است.
بدون شك اولين گونه‌اي كه اهلي شده Pyrus pyrifolia بوده است، زيرا تيپ وحشي آن بدون انجام گزينش، خوراكي است (Jakson, 2003). گونه‌هاي گلابي را براساس خصوصيات گياه‌شناسي و پراكنش جغرافيايي مي‌توان به پنج گروه طبقه‌بندي نمود که شامل، گونه‌هاي اروپايي، گونه‌هاي آفريقاي شمالي، گونه‌هاي غرب آسيا، گونه‌هاي آسيايي با ميوه بزرگ و گونه‌هاي آسيايي با ميوه كوچك مي‌باشند (Bell et al., 1996).
مهم‌ترين ارقام بومي گلابي در ايران شامل: شاه‌ميوه نطنزی، محمدعلي مشهد، سه فصله کرج، گلابي دم کج کرج، سبري و پيغمبري می باشند. گلابي را شاه‌ ميوه يا آمرود هم مي‌نامند و به ميوه‌هاي پيوندي و شاداب آن شاه‌آمرود گويند (شکل 1- 1). همچنين از گلابي‌هاي خارجي نيز که کم و بيش در ايران کشت مي‌شوند مي‌توان ، بارتلت، دوشس، ویلیام دوشس، لوئیزبون، اسپادونا و کوشیارا نام برد. بارتلت که در اروپا بنام ويليامز مشهور است (شکل 1- 2)، مهم‌ترين و پرکشت‌ترين گلابي در دنيا به شمار مي‌رود (محمودزاده و ابراهيميان، 1390).

شکل 1- 1: چهار رقم از مهم‌ترين ارقام گلابي بومي ايران a. گلابي شاه‌ميوه b. گلابي شاه‌ميوه نطنز c. گلابي دم کج کرج d. گلابي بيروتي

شکل 1- 2: دو رقم از مهم‌ترين ارقام گلابي خارجي که در ايران کشت مي‌شوند. a. گلابي بارتلت b. گلابي دوشس
بالا بودن هزينه‏هاي توليد، يکي از عمده‏ترين مشکلات بخش کشاورزي، در راه توليد و صادرات محصولات به بازار‏هاي جهاني محسوب مي‏شود. توليد و تکثير نهال، يکي از بخش‏هاي مهم صنعت ميوه‏کاري هر کشوري به شمار مي‏رود و اساس باغ‏هاي خوب هر کشوري از بذل توجه به اين بخش نشات مي‏گيرد. در باغداري روز دنيا، ايجاد باغ‏هاي يکنواخت، علاوه بر سيستم تک کشتي، هم‌اندازه بودن درختان باغ، رسيدن همزمان ميوه‏ها، کاهش اندازه درخت، مقاومت به آفات و امراض و زودباروري درختان، بسيار مورد توجه مي‌باشد. براي نيل به اين اهداف، روش‏هاي مختلف کشت بافت، امروزه به عنوان يکي از ابزار‏هاي مطمئن و کارآمد، مورد توجه و اهتمام توليد‏کنندگان نهال در سراسر جهان قرار گرفته است (صفاري، 1378).
کشت بافت روش نوين و مهم در ازدياد گياهان است که در حال حاضر در دسترس پرورش‌‌دهندگان قرار دارد (صفاري، 1378). تكثير درون‌شيشه‌اي اين امكان را فراهم مي‌نمايد كه در طول سال به پايه‌هاي مورد نياز براي استفاده در خزانه دسترسي داشته باشيم (خوشخوي، 1377). ژرم‏پلاسم گلابي تكثير شده در محيط استريل، به دليل عاري بودن از عوامل بيماري‌زا، با اطمينان كامل از سدهاي قرنطينه كشاورزي كشورهاي مختلف قابل تبادل خواهند بود (Shibli et al., 1997). ارقام و گونه‌هاي مختلف گلابي هر يك داراي خصوصياتي هستند كه باعث گرديده از آنها به عنوان پايه، پيوندك، تزئيني و يا دومنظوره استفاده گردند. از ارقام و گونه‌هايي كه موجب بهبود كيفيت رشد درختان گلابي مي‌گردند به عنوان پايه استفاده مي‌شود. زودرسي، پاكوتاه‌كنندگي، تاثير روي عملكرد و كيفيت ميوه، بهبود مقاومت به آفات و بيماري‌ها و كمك به سازگاري با خاك‌هاي مرطوب و آهكي از جمله شاخصه‌هاي ارقامي مي‌باشد كه به عنوان پايه استفاده مي‌شوند (رسول زادگان، 1370).
مقايسه کلي بر وضعيت باغهاي سيب و گلابي در کشور ايران نشان‌دهنده اين است که برخلاف باغ‌هاي سيب، در باغهاي گلابي استفاده از پايههاي پاکوتاه‌کننده و روشهاي کشت متراکم چندان متداول نشده است. مسلماً مهم‌ترين دليل اين امر عدم وجود پايههاي مطلوب و سازگار با شرايط اقليمي- خاکي بر ارقام گلابي کشور بوده و به اين ترتيب که پايههاي رويشي گلابي که طي 30 سال گذشته وارد شده همگي متعلق به گونه Cydonia oblonga مي‌باشند که اين پايهها حساس به کلروز و خاکهاي آهکي بوده و با برخي از ارقام گلابي نظير گلابي ويليامز داراي ناسازگاري است، علاوه بر اين که در سرماهاي شديد زمستانه آسيب ديده و از بين خواهد رفت که اين معايب سبب توسعه محدود اين پايهها در کشور شده است. همچنين پايه‏هاي پا‏كوتاه‌كننده گلابي كه متعلق به گونهP. communis L. مي‏باشند و داراي سازگاري بسيار خوبي با ارقام تجاري هستند، را مي‌توان از طريق روش‏هاي کشت بافت با سرعت بالايي تکثير و عرضه نمود. تعداد محدودي از پايه‏هاي پا‏كوتاه‌كننده گلابي حاصل از کشت بافت به كشور وارد شده است. با توجه به اين که پايه‏هاي پا‏کوتاه‌کننده گلابي به تکثير از طريق ريزازديادي پاسخ داده‌اند، در حال حاضر يکي از اصلي‏ترين روش‏هاي تکثير آن‌ها کشت بافت محسوب مي‏شود (نصرتي، 1382). بر اين اساس با تلاش دهه‌هاي اخير در ساير کشورها نظير ايتاليا و آمريکا براي دستيابي به پايههاي مطلوب‌تري که فاقد معايب فوق باشند، دو پايه FOX11و OH×F40 وارد کشور گرديده است. اين پايهها که متعلق به گونه گلابي مي‌باشند، داراي محاسن متعددي شامل تحمل بهتر به غرقاب، خشکي و خاکهاي آهکي بوده و با هيچ يک از ارقام گلابي ناسازگاري نشان نمي‌دهند. استفاده از اين پايهها سبب کاهش هزينه برداشت و هرس مي‌شود، همچنين کاهش مبارزه با بيماري آتشک با استفاده از بهبود مديريت باغهاي متراکم خواهد شد (روزبان، 1380). از اين‌رو پژوهش حاضر به منظور تهيه پروتکل انبوه پايههاي پاکوتاه‌کننده گلابي OH×F40 و FOX11 با ميزان ريشهزايي بالا از طريق تعيين موارد ذيل صورت پذيرفت. شامل الف): ارزيابي اثر محيط‏هاي پايه مختلف ب): ارزيابي اثر غلظت‏هاي مختلف سايتوکينين نظير2iP و BAP ج): ارزيابي توان ريشه‏زايي پايههاي پاکوتاه‌کننده گلابي OH×F40 و FOX11
موفقيت در تحقيق فوق مي‌تواند به توليد و تکثير نيمه انبوه پايههاي پاکوتاه‌کننده گلابي OH×F40 و FOX11 و تامين هستههاي اوليه اين پايهها براي انجام طرحهاي تحقيقاتي و حفظ در شرايط خارج از شيشه کمک کند.
1-2- گياه‌شناسي گلابي:
برگ‌هاي درخت گلابي اره‌اي مضرس هلالي يا با كناره صاف و به ندرت كنگره‌اي، جوانه‌ها در داخل از پهنا پيچيده و دمبرگ‌ها داراي گوشوارك‌هاي كم و بيش بزرگي مي‌باشند و فلس جوانه روي هم خوابيده و گل‌ها همزمان يا كمي قبل از جوانه‌هاي برگ ‌باز مي‌شوند (عبداللهي، 1388). گل‌ها خوشه‌اي، چترمانند، سفيد به ندرت در برخي گونه‌ها و يا ژنوتيپ‌هاي وحشي صورتي و يا رگه‌هاي صورتي رنگ در آنها مشهود است. كاسبرگ‌ها به عقب برگشته يا گسترده و گلبرگ‌ها داراي قاعده دمبرگ‌‌مانند مي‌باشند. گلبرگ‌ها تا حدودي مدور تا مستطيلي پهن بوده و 20 تا 30 پرچم‌ را در بر گرفته‌اند. بساک‌ها قرمز تا ارغواني و 2 تا 5 خامه آزاد در قاعده به وسيله ديسك يك‏جا جمع مي‌شوند. تخمك‌ها به تعداد دو عدد در هر خانه و ميوه پوم كروي تا گلابي شكل است و كاسه گل پايا يا خزان‌كننده و گوشت ميوه وابسته به رقم يا ژنوتيپ درصدهاي متفاوتي را از سلول‌هاي اسكلروئيدي دارا مي‌باشند. بذور رسيده گلابي قهوه‌اي تا سياه و در برخي گونه‌هاي اين جنس بسيار بزرگ‌تر از بذر گلابي‌هاي اروپايي است (عبداللهي، 1385).
از نظر گرده‌افشاني و تشكيل ميوه، تقريبا همه ارقام گلابي خودناسازگار و دگرباورند. اگرچه بعضي از ارقام گلابي در برخي شرايط آب و هوايي توليد ميوه بدون بذر مي‌كنند، با اين وجود بهترين عملكرد هنگامي است كه درخت گرده‌زا در بين ارقام اصلي كشت شده باشد (Westwood, 1993). درخت گلابي در برابر سرما از سيب حساس‌تر است و گل‌هاي گلابي در بهار کمي زودتر از سيب باز مي‌شوند. به همين دليل بیشتر در معرض خطر سرماي بهاره قرار مي‌گيرند (عبداللهي، 1385) .در تابستان گیاه گلابی گرما را بیشتر از سیب تحمل می کند. گل و ميوه گلابي در انتهاي شاخه‌ها و اسپورهای دو ساله بوجود مي‌آيد، بنابراين هنگام هرس درختان بارور، بايد در حفظ اسپورها دقت کرد. ميزان محصول گلابي در باغ‌هاي معمولي به 45 تن در هکتار مي‌رسد و تعداد ارقام گلابي موجود در ايران حدود 120 نوع است (محمودزاده و ابراهيميان، 1390).
1-3 – ازدياد و تکثير گلابي:
در ازدياد پايه‌هاي گلابي سه روش استاندارد وجود دارد که مورد استفاده قرار مي‌گيرند که این سه روش شامل: الف): روش جنسي کشت بذر ب): خوابانيدن کپه‌اي شاخه در درخت به ج): چوب سخت میباشند.
در موارد خاص براي ريشه‌دار کردن تيپ‌هايي که به سختي ريشه مي‌دهند از قلمه‌هاي ريشه يا پاجوش‌هاي ريشه مي‌توان استفاده نمود. قلمه‌هاي برگ‌دار را تحت شرايط ميست پس از تيمار با IBA ريشه‌دار مي‌کنند. آماده کردن بذر بسياري از گونه‌هاي Pyrus براي سبز شدن نياز به خيساندن آن‌ها به مدت يک روز و سپس شستن کامل و استراتيفيکاسيون آن‌ها براي سرما دادن دارد. براي ازدياد سريع يک پايه، قلمه‌هاي ريشه را به قطر حدود 7/0 تا 5/1 سانتیمتر انتخاب، به صورت اسکنه با واريته پيوندک پيوند مي‌زنند. رقم پيوندک را براي ريشه‌دهي مي‌توان به روش قلمه چوب سخت يا برگ ازدياد نمود (محمودزاده و ابراهيميان، 1390). برخي از گونه‌ها مثل P. calleryana و P. betulifolia با استفاده از قلمه برگدار که در اواسط تابستان انجام مي‌گيرد بهتر ريشه‌دار مي‌شوند. براي پيوند گلابي علاوه بر گونه‌هاي وحشي و اهلي آن، مي‌توان از به و زالزالک نيز، براي پايه، استفاده کرد که در اين صورت درختان پاکوتاه خواهند بود و براي جلوگيري از ناسازگاري پايه و پيوندک بايد از يک رقم مناسب گلابي براي ميان‌پايه استفاده کرد (عبداللهي، 1388). فاصله کشت برحسب نوع پايه و قدرت رشد آن، 7-10 متر در باغ‌هاي معمولي است، ولي در انواع پاکوتاه مي‌توان اين فواصل را به چهار متر بين رديف‌ها و دو متر روي رديف‌ها کاهش داد که اين کار باعث افزايش محصول نيز خواهد شد (محمودزاده و ابراهيميان، 1390). تمام ارقام گلابي، خودناسازگار هستند، بنابراين براي توليد ميوه کافي، بطور حتم نياز به درخت گرده‌زاي مناسب و کندوگذاري دارند. بعضي از ارقام گلابي، مانند بارتلت، در صورت گرمي هوا در هنگام گل دادن مي‌توانند از طريق بکرباري محصول کافي توليد کنند. از پايه‌هاي به اصلاح شده که شامل QA، QB و QC مي‌باشند به عنوان پايه‌هاي پاکوتاه‌کننده براي گلابي استفاده مي‌شود (نصرتي، 1382). در ضمن از پايه‌هاي بذري نيز مي‌توان استفاده نمود. در اين صورت درختان تنومند با رشد زياد حاصل مي‌آيند. در كانادا، نيوزيلند، آفريقاي جنوبي و شيلي از نهال‌هاي بذري ارقام تجاري نظير ويليامز و وينترنليس استفاده به عمل مي‌آيد و پايه‌هايي كه در آسيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد از كشوري به كشور ديگر متفاوت است (نصرتي، 1382). از نهال بذري، P. pyrifolia اصولاً در ژاپن براي ارقام همان‌گونه استفاده مي‌شود. در تايوان گلابي هميشه سبز P. kawakamii عمده‌ترين پايه‌ مصرفي مي‌باشد. در قسمت شمالي چين، نهال بذري P. betuliafolia به عنوان پايه براي ارقام هيبريد P. pyrifolia و P. ussuriensis به كار مي‌رود. در كشور ما نيز استفاده از پايه‌هاي بذري حاصل از كشت بذر ارقام تجاري بيش از پايه‌هاي وحشي مرسوم است. اين در حالي است كه در استان‌هاي شمالي كشور، عموماً از بذور پايه‌هاي جنگلي جهت پايه استفاده به عمل مي‌آيد (عبداللهي، 1388). ارقام مختلف گلابي به دليل ميزان بالاي هتروزيگوسي از طريق بذري به خوبي قابل تكثير نيستند. با اين حال در بسياري از كشورهاي جهان استفاده از پايه‌هاي بذري گلابي به صورت كامل منسوخ نگرديده است. در كشورهاي اروپاي شرقي، تايوان و هند استفاده از پايه‌هاي بذري گلابي‌هاي وحشي هنوز رايج است. معمولاً گلابي را روي پايه‌هاي انتخابي، پيوند شاخه يا جوانه مي‌زنند. گونه اروپايي P. communis به طور گسترده مخصوصاً در آمريكا شمالي به عنوان پايه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از هم‌گروه‌هاي درخت به (Cydonia oblonga L.) نيز به دليل قابليت پا‏كوتاه‌كنندگي آنها به عنوان پايه استفاده مي‌شود. اما پيوند آنها با همه ارقام گلابي سازگار نمي‌باشد (Bell et al., 1999). تكثير ارقام گلابي از طريق قلمه چوب نرم و سخت به دليل ريشه‌زايي ضعيف مشكل مي‌باشد (Hartmann et al., 1997). ريشه‌زايي مستقيم قلمه در برخي از گونه‌هاي گلابي گزارش شده است (Shibli et al.,1997). همچنين نشان داده شده است، كه امكان ريشه‌زايي برخي از ارقام گلابي مانند الدهوم و بارتلت توسط قلمه چوب سخت يا قلمه‌هاي برگ‌دار تحت سيستم مه‌افشان منوط به تيمار آنها با تنظیم کننده رشد ايندول بوتيريك اسيد (IBA) وجود دارد (Bell et al., 1996). با اين تفاصيل، روشن است كه روش‌هاي كلاسيك تكثير رويشي گلابي، عليرغم دارا بودن مزاياي بسيار، معايبي مثل وابسته بودن به فصولي خاص از سال،‌ مشكل آلودگي‌‌هاي ويروسي و نياز به مهارت خاص را دارا مي‌باشند.
1-4- کشت بافت گياهي:
کشت بافت گياهي به رشد مواد گياهي عاري از ميکروب در شرايط عاري از ميکروارگانيسم‌ها مانند محيط غذايي استريل در يک لوله آزمايش کشت بافت گياهي اطلاق مي‌شود که شامل کشت پروتوپلاست، سلول، بافت و اندام گياهي مي‌باشد (خوشخوي، 1377). در سال‌هاي اخير فنون کشت بافت گياهي به يک ابزار بسيار قدرتمندي جهت تکثير بسياري از گونه‌هاي گياهي تبديل شده‌اند. اين تکنولوژي با نظريه‌پردازي دانشمند آلماني، هابرلنت، در مورد توانايي تبديل يک سلول به موجود کامل در اوايل قرن بيستم شروع شد. هابرلنت پيشنهاد کرد که فنوني جهت جداسازي و کشت بافت ايجاد شود و ادعا کرد که اگر محيط و تغذيه سلول‌هاي کشت شده تنظيم شود اين سلول‌ها مي‌توانند گياهان نرمالي را بوجود آورند. اولين کشت موفقيت‌آميز بافت‌هاي گياهي توسط وايت در سال 1934 انجام شد. در سال 1939 وايت اولين کشت موفقيت‌آميز کالوس هويچ و توتون را گزارش کرد. در سال 1957 يک مقاله کليدي توسط اسکوگ و ميلر منتشر شد در آن مقاله، آنها اظهار داشتند که اثرات متقابل بين مقدار اکسين‌ها و مقدار سيتوکينين‌‌ها تعيين‌کننده نوع رشد و تغييرات ريخت‌شناسي مي‌باشد. مطالعات آنها بر روي توتون نشان داد که نسبت بالاي اکسين به سيتوکينين باعث القاي ريشه‌زايي مي‌شود، در حاليکه عکس اين حالت توليد نوساقه را تحريک مي‌کند. متاسفانه اين الگوي پاسخ عموميت ندارد. عليرغم تغيير نسبت اکسين‌ها به سيتوکينين‌ها براي بدست آوردن يک ريخت خاص در بسياري از گونه‌ها موفقيت‌آميز بوده است. در حال حاضر مشخص شده که عوامل بسيار ديگري بر توانايي سلول‌ها براي تمايز و تبديل شدن به ريشه، نوساقه يا جنين موثر هستند. بزرگ‌ترين مشوق براي استفاده از فنون کشت بافت گياهي در تکثير بسياری از گونه‌ها ممکن است کار اوليه مورل روي تکثير ارکيده در سال 1960 و کار موراشيگ و اسکوگ در 1964 در ايجاد محيط کشت جديدي با غلظت بالاي نمک‌هاي معدني بوده باشد. علم گياه‌شناسي پايه، عامل بسيار مهمي در موفقيت‌آميز بودن فنون کشت بافت گياهي محسوب مي‌شود (فارسي و ذوالعلي، 1388).
کشت بافت و سلول گياهي به همراه روش‌هاي مهندسي ژنتيک از ارکان مهم فناوري زيستي به عنوان يکي از علوم پيشرفته دنيا به شمار مي‌آيند. با علم به اين موضوع که هر يک از سلول‌هاي گياهي تمايز نيافته توانايي تبديل شدن به گياه کامل را دارند، دريچه‌اي تازه پيش روي دانشمندان و محققان علوم زيستي گشوده شد، به نحوي که در مقايسه با روش‌هاي اصلاح سنتي گياهان، تسريع قابل ملاحظه‌اي در مدت زمان اجراي برنامه‌هاي اصلاحي به وجود آمد و امکان انجام تلاقي‌هاي بين جنسي را نيز فراهم نمود. علاوه بر اين نگهداري ذخاير توارثي، توليد گياهان عاري از ويروس و توليد گياهان هاپلوئيد از جمله کاربردهاي مهم ديگر کشت بافت و سلول گياهي مي‌باشند. همچنين روش‌هاي کشت بافت مبتني بر دو مرحله تمايززدايي و تمايزيابي است که انجام هر يک از اين مراحل به شرايط خاصي نياز دارد و بايد در محيطي عاري از هرگونه آلودگي صورت پذيرد که گاه باعث افزايش هزينه توليد مي‌شود. با اين وجود مراکز توليدي ساليانه ميليون‌ها نهال و گياه مختلف را از طريق روش‌هاي ريزازديادي به بازار عرضه مي‌کنند و فرآورده‌هاي زيستي متعددي نيز با استفاده از روش‌هاي کشت بافت توليد مي‌شوند (باقري، 1382). انواع روش‌هاي کشت بافت گياهي شامل، کشت پينه، کشت سوسپانسيون سلولي، کشت پروتوپلاست، کشت هاپلوييد، کشت جنين و اندام، باززايي و ريزازديادي می شود. كشت سلول و بافت گياهي، ابزاري مهم در مطالعات پايه و كاربردهاي تجاري است (شکل 1-3). در حال حاضر به عملياتي نظير كشت سلول‌ها، بافت‌ها و اندام‌هاي استريل و اجزاي آنها تحت شرايط مطلوب فيزيكي و شيميايي در آزمايشگاه، كشت بافت گياهي اطلاق مي‌شود (باقري و صفاري، 1387).
استفاده از فن‌آوري كشت بافت براي تكثير رويشي گياهان يا ريزازديادي مهم‌ترين كاربرد تجاري اين فناوري است. با اين فن آوري مي‌توان از يك گياه ميليون‌ها گياه جديد، با كيفيت خوب و در زمان كوتاه توليد كرد. كشت بافت سلولي با ارائه تئوري سلولي در قرن 19 آغاز گرديد. اين تئوري عنوان مي‌كند كه سلول واحد ساختماني مستقل و عملي يك موجود است. كاربرد تجاري كشت بافت در سال 1960 در آمريكا با ريزازديادي اركيده آغاز شد (حسندخت، 1385).
در بسياري از گونه‌ها مي‌توان تشکيل اندام‌هاي گياهي مثل ريشه، نوساقه‌ يا پياز را روي بافت‌هايي که در حالت عادي چنين اندام‌هاي را توليد نمي‌کنند تحريک نمود. بيشترین پتانسيل تکثير کلوني از طريق جنين‌زايي سوماتيکي انجام مي‌شود که طي آن يک تک سلول جدا شده و منفرد مي‌تواند ابتدا يک جنين و سپس يک گياه کامل توليد کند. تکثير نوساقه‌ ممکن است که به چندين روش انجام شود، يا انتهاي ساقه يا جوانه ممکن است طويل شده و گره‌ها و ميان‌گره‌هاي جديدي توليد نمايد که با تقسيم آنها مي‌توان تعداد زيادي نوساقه به دست آورد. جوانه‌هاي جانبي روي ريزنمونه ممکن است نوساقه توليد کنند که روي خود اين نوساقه‌ها جوانه‌هاي ديگري را خواهيم داشت. اغلب اين جوانه‌هاي جانبي به سختي با چشم غيرمسلح قابل رويت هستند، اما در اکثر زواياي برگي طرح اوليه جوانه‌ها وجود دارد. نوساقه‌هاي طويل شده را يا مي‌توان در شرايط درون شيشه‌اي ريشه‌دار کرد و يا اينکه آنها را به عنوان ريزقلمه درنظر گرفته و در شرايط غيراستريل کشت نماييم. بعضي از اين نوساقه‌ها را مي‌توان جهت تکثير مجدد کشت قطعه قطعه نمود. نوساقه‌ها چه به صورت ريزقلمه و چه به حالت گياهک‌هاي ريشه‌دار پس از انتقال به خاک با تغييرات قابل ملاحظه محيطي مواجه مي‌شوند و در معرض تنش‌هاي شديد قرار مي‌گيرند، مگر اينکه از قبل پيش‌بيني‌هاي لازم به عمل آمده باشد. اغلب در کشت بافت اين مرحله به عنوان يک مرحله بحراني محسوب مي‌شود و مي‌تواند با تلفات سنگيني همراه باشد (پيري و نظريان فيروزآبادي، 1385).
شرايط درون شيشه‌اي شامل رطوبت نسبي بالا، عاري از عوامل بيماري‌زا تامين مواد غذايي در حد مطلوب، شدت نور پايين، تامين ساکارز و يک بستر جامد يا مايع است. گياهان توليد شده با اين شرايط سازگار شده‌اند. گياهک‌هايي را که در شرايط درون شيشه‌اي به دست آمده‌اند بايد با شرايط خارج سازگار کرد. با شل نمودن درب ظروف يا با افزايش غلظت آگار رطوبت نسبي شرايط درون شيشه‌اي را مي‌توان کاهش داد، با کاهش ميزان ساکارز و افزايش شدت نور در طي چند هفته قبل از انتقال گياهچه‌ها، مي‌توان سنتز کلروفيل و فعاليت‌هاي فتوسنتزي را تحريک نمود. بستري که گياهان درون شيشه‌اي به آن منتقل مي‌شوند، بايد توانايي حفظ رطوبت را داشته باشد و نيز از زهکشي خوبي برخوردار باشد. لازم نيست که خاک و محيط اطراف آن استريل باشد، ولي تحت شرايط رطوبت خيلي زياد رعايت اصول بهداشتي بسيار اهميت دارد. اگر تعداد گياهچه‌ها کم باشد مي‌توان آن را در داخل جعبه‌اي قرار داد که بتوان درب آن را بتدريج حذف نمود. ابتدا جعبه را در سايه قرار داده و سپس به تدريج آن را در معرض نور معمولي مناسب براي گونه‌ها قرار مي‌دهند. ريزازديادي به عنوان يک تکنيک داراي کاربردهاي تجاري قابل توجهي است، زيرا با اين تکنيک مي‌توان تعداد زيادي واريته‌هاي گياهي جديد و پايه‌هاي گياهي عاري از بيماري توليد نمود. در حال حاضر اين تکنيک‌ها به خوبي مشخص شده‌اند و منابع بسيار، حاوي اطلاعات دقيقي در مورد کشت گونه‌هاي گياهي مختلف وجود دارد. همچنين در حال حاضر در استراليا شرکت‌هاي تجاري زيادي وجود دارند که از دستورالعمل‌هاي مفيد براي ازدياد گونه‌هاي گياهي استفاده مي‌کنند. اکثر اين موارد شرکت‌هاي کوچکي هستند و سود اندکي دارند، چنانچه سوددهي کشت بافت گياهي اصلاح شود توانايي تجاري خوبي دارد (سوهاني، 1379).

شکل 1- 3- شيشه‌هاي محتوي محيط کشت استريل و قطعات گياهي قرار گرفته در اتاقک رشد
به طور كلي امتيازهاي روش ريزازديادي شامل مواردی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از اینکه، گياهان تكثير شده به روش كشت بافت از قدرت رشد بالايي نسبت به گياهاني كه به روش‌هاي سنتي تكثير مي‌شوند برخوردارند، ازدياد آن گروه از گياهاني كه با روش‌هاي سنتي به سختي تكثير شده و يا از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيستند، تكثير و توليد تعداد زيادي از كلون‌هاي با ژنتيك معين امکان‌پذير است، بذور از ریسکكم‌تري براي جوانه‌زدن برخوردارند، آزاد شدن از قيود اقليمي موجود از نظر فصل و زيستگاه و در تمام طول سال مي‌توان گياه توليد كرد، حمل و نقل مواد گياهي را راحت‌تر مي‌كند، نگهداري درازمدت و ميان‌مدت مواد گياهي امکان‌پذير است، تكنيك‌هاي كشت بافت در توليد گياهان عاري از ويروس، دستكاري ژنتيكي، هيبريداسيون سوماتيكي، اصلاح نباتات و مطالعات پايه استفاده مي‌شوند.

شکل 1-2- قفسه‌هاي حاوي شيشه‌هاي محيط کشت و قطعات گياهي در اتاق استريل رشد واقع در مركز پژوهش‌هاي بيوتكنولوژي خليج فارس
1-4-1- تعريف ريزازديادي:
ريزازدياي، عبارت است از توليد گياه با استفاده از قسمت‌هاي بسيار ريز گياه، بافت‌ها و سلول‌هاي گياهي، كه تحت شرايط استريل شده درون لوله آزمايش و يا ظرف‌هاي ديگري كه محيط و مواد غذايي آنها به دقت كنترل مي‌شوند، انجام مي‌گيرد. ريزازديادي يا کشت اندام، با يک بخش سازماندهي شده گياهي (اغلب يک جوانه) شروع مي‌شود و روند کشت بافت اين ساختار سازماندهي شده را حفظ مي‌کند، در حالي‌که رشد و نمو بعدي آن را به سمت تکثير و باززايي يک گياه کامل جديد هدايت مي‌کند. در کشت بافت اگر ريزنمونه‌ها از گياهان سالم و قوي تهيه شوند احتمال موفقيت بیشتر مي‌شود (فارسي و ذوالعلي، 1388). معمول‌ترين عضو مورد استفاده جوانه يا گره مي‌باشد، اما برحسب گونه گياهي و هدف موردنظر ممکن است از اجزاء ديگر گياه استفاده شود. صرفنظر از انتخاب فرم‌هاي مورد علاقه گونه‌ها، گرايش طبيعي براي کشت بافت، بالاخص تشکيل ريشه‌هاي نابجا نيز ممکن است قابل توارث باشد. استفاده از طيفي از والديني که از نظر ژنتيکي متفاوتند امکان‌پذير است. هر قدر که اندازه ريزنمونه کوچک‌تر باشد احتمال انتقال بيماري‌هاي درون‌زا يا تنوع ناشي از شيمر (در مواردي که شيمر وجود دارد) کمتر است، از طرف ديگر در ريزنمونه کوچک‌تر احتمال آسيب ديدن آن در طول عمليات کشت و همچنين احتمال عدم موفقيت در کشت اوليه بیشتر مي‌شود. کشت بافت بعضي گونه‌ها يا ارقام، راحت‌تر از بقيه است. معمولاً کشت بافت گياهاني که براحتي از طريق قلمه‌زني سنتي تکثير مي‌شوند ساده‌تر است و بالعکس. انتهاي ساقه‌ها و جوانه‌هاي در حال رشد بهترين ريزنمونه‌ها هستند. بایستی استفاده از ريزنمونه‌هايي که در تماس با خاک هستند اجتناب گردد، بخاطر اينکه احتمال آلودگي آنها زياد است. صرفنظر از آلودگي سطحي، بافت‌هاي گياهي ممکن است داراي ميکروارگانيسم‌هاي بيماريزا باشند، فقط بافت‌هاي سالم از انتهاي ساقه‌هايي با رشد فعال، آلودگي‌هاي کم‌تري دارند. ده‌ها سال است كه در آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي، قابليت رشد بافت‌هاي گياهي مانند كالوس و يا تعليق سلولي و اندام‌هاي گوناگون گياهي، مانند ساقه، گل، ريشه و جنين كم و بيش و به صورت نامحدود به عنوان ابزاري پژوهشي در دست متخصصين ژنتيك، باغباني، گياهشناسي و بيماري‌هاي گياهي مي‌باشد. روش‌هايي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، به طور كلي كشت بافت ناميده مي‌شدند (حاجنجاري، 1373). از آنجا كه ريزازديادي يكي از روش‌هاي تكثير غيرجنسي گياهان مي‌باشد؛ لذا مزيت آن در مقايسه با ساير روش‌هاي تكثير غيرجنسي و همچنين تكثير جنسي قابل بررسي مي‌باشد؛ به طوري كه همه مواردي كه براي كاربردهاي كشت بافت در قسمت‌هاي قبلي مطرح شد از مزاياي ريزازديادي مي‌باشد، با اين حال اين روش داراي معايبي نيز هست كه شامل، پرهزينه بودن، زيرا به امكانات و تجهيزات خاصي نياز دارد، نياز به نيروي متخصص دارد و تغييرات ژنتيكي و اپي‌ژنتيكي كه در حين كار به وجود مي‌آيند و باعث تغيير در ساختار گياه مي‌شوند.
به طور كلي از تمام قسمت‌هاي يك گياه براي استفاده در كشت بافت مي‌توان استفاده كرد. ريزنمونه ممكن است قطعاتي از برگ، ساقه، ريشه، در سيستم انتهايي ساقه يا ريشه، ميوه‌هاي كوچك، غنچه‌هاي گل يا مادگي و حتي يك سلول يا پروتوپلاست يك سلول باشد. از كشت هر يك از اين قسمت‌ها ممكن است بافتي به نام كالوس به وجود آيد، كه اين بافت از تعداد زيادي سلول‌هاي غيرتخصصي تشكيل شده است؛ اين بافت از تقسيم سلولي، سلول‌هاي بافت كشت شده به دست مي‌آيد. از بافت كالوس در ريزازديادي و كشت بافت استفاده زيادی مي‌شود و با ايجاد شرايط مناسب از آن گياه كامل به دست مي‌آورند، يا ممكن است از قطعه يا اندام كشت شده مستقيماً به شاخه‌زايي رسيد و بعد اين شاخه‌ها را به گياه كامل تبديل كرد (حاج نجاري، 1373).
 1-5- انواع کشت بافت گياهي:
انواع روش‌هاي کشت بافت گياهي شامل کشت مريستم، کشت کالوس، کشت ريزازديادي، کشت سوسپانسيون و ساير کشت هاي ديگر مي باشد که در ذيل آورده شده اند (سوهاني، 1379).
کشت مريستم:
اين اصطلاح اغلب به قطعات بسيار کوچکي که از جوانه‌هاي انتهايي يا جانبي نوساقه جدا مي‌شوند اطلاق مي‌شود (فارسی و ذوالعلی، 1388).
کشت کالوس:
بافتي که از تکثير سازمان نيافته سلول‌ها به وجود مي‌آيد. معمولاً در ريزازديادي بهتر است که از تشکيل کالوس جلوگيري شود، به علت اينکه کالوس باعث ايجاد تنوع مي‌شود. اکثر کارهاي اوليه کشت بافت شامل کالوس توتون، هويچ، گل اطلسي و غيره بوده است که همه آنها جزء گياهان علفي بوده‌اند. هر ميليمتر کالوس از هزاران سلول تشکيل شده و هر يک از آنها توانايي تشکيل يک جنين را دارند، لذا نسبت تکثير مي‌تواند بسيار زياد باشد (باقری، 1382).
کشت ريزازديادي:
ريزازديادي يا کشت اندام، با يک بخش سازماندهي شده گياهي (اغلب يک جوانه) شروع مي‌شود و روند کشت بافت اين ساختار سازماندهي شده را حفظ مي‌کند، در حاليکه رشد و نمو بعدي آن را به سمت تکثير و باززايي يک گياه کامل جديد هدايت مي‌کند (فارسی و ذوالعلی، 1388).
کشت سوسپانسيون سلولي يا محيط کشت مايع:
سوسپانسيون سلولي از کشت کالوس تهيه مي‌شود کالوس که يک توده سلولي تمايز نيافته است وقتي که در محيط کشت مايع قرار گيرد، سلول‌هاي آن از هم جدا شده و سوسپانسيون سلولي را به وجود مي‌آورد (فارسی و ذوالعلی، 1388).
کشت پروتوپلاست:
کشت پروتوپلاست را ممکن است مرحله بعدي کشت سوسپانسيون در نظر گرفت، به عبارتي با هضم ديواره سلول‌هاي تشکيل‌دهنده سوسپانسيون سلولي با آنزيم سلولاز، پروتوپلاست‌ها جدا مي‌شوند. در پروتوپلاست‌ها، محتويات سلولي توسط يک غشاء با تراوايي نسبي احاطه شده است. با حذف ديواره سلولي داخل نمودن مواد خارجي شامل مواد ژنتيکي پايه ( RNAو DNA) يا امتزاج کامل گونه‌هاي مختلف امکان‌پذير مي‌شود. مي‌توان اين سلول ها را با سلول‌هاي گونه‌هاي کاملاً متفاوت امتزاج داد (فارسی و ذوالعلی، 1388).
کشت جنين نارس:
در بعضي موارد ناسازگاري بين گونه‌ها يا ارقام، بعد از تشکيل جنين اتفاق مي‌افتد و منجر به سقط جنين مي‌شود. چنين جنين‌هايي را در حالت نارس و قبل از سقط شدن مي‌توان خارج کرده و در شرايط درون شيشه‌اي آنها را رشد داد (فارسی و ذوالعلی، 1388).
کشت اسپور سرخس:
کشت درون شيشه‌اي، شرايط رشد ايده‌آلي را فراهم مي‌کند، اما الگوي رشد همانند الگوي رشد در شرايط طبيعي است (باقری، 1382).
1-6- مزاياي کشت بافت گياهي:
توليد انبوه گياهاني با ساختار ژنتيکي يکسان معمول‌ترين مزيتي است که به کشت بافت گياهي نسبت داده مي‌شود، مهم‌ترين مزاياي کشت بافت گياهي شامل، تکثير سريع کلون‌ها، حتي با ريزازيادي ممکن است که از يک ريزنمونه تعداد بسيار زياد نوساقه جديد بوجود آيد که هر کدام از اين نوساقه‌ها را مي‌توان دوباره کشت کرده و از طريق يک ريزازديادي ديگر تعداد بسيار زيادي گياه جديد توليد کرد. با يک ضريب تکثير نسبتا کم، طي 9 نسل که 12ـ9 ماه طول مي‌کشد مي‌توان تقريبا 2 ميليون گياهچه توليد نمودT همچنین، يکنواختي ژنتيکي که اين موضوع در جايي که نياز به يکنواختي گياه است و يا در جائيکه لازم است که مطمئن شويم که يک خصوصيت قابل توارث حفظ شده است حائز اهميت است، شرايط غيرآلوده زیرا حفظ کشت‌هاي گياهي تحت شرايط غيرآلوده يک منبع بزرگي از مواد گياهي عاري از بيماريزا را در اختيار ما قرار مي‌دهد.محيط کنترل شده، هنگامي که نگهداري کشت‌هاي گياهي در شرايط محيطي کنترل شده مدنظر باشد يا برحسب نيازهاي کشت (مانند گياهان مادري فوق‌الذکر) يا شايد براي ساير اهداف مانند ريشه‌دار کردن در گونه‌هايي که از اين نظر مشکل دارند کشت‌هاي درون شيشه‌اي در اينگونه موارد داراي مزاياي آشکاري مي‌باشند. حفظ و نگهداري منابع ژنتيکی، که نياز به فضاي کوچک و سهولت فراهم کردن شرايط مناسب موجب شده است که کشت‌هاي درون شيشه‌اي، روش کاربردي مناسبي جهت حفظ گياهان مادري کلکسيون‌ها محسوب شوند. از اين روش مي‌توان براي نگهداري گياهان زراعي، گونه‌هاي کمياب و گونه‌هايي که در معرض خطر هستند استفاده کرد. از فنون کشت بافت ممکن است جهت توليد گياهان هيبريد در گونه‌هاي ناسازگار، از طريق کشت جنين يا تخمک استفاده شود (فارسی و ذوالعلی، 1388).
استفاده از روش‌هاي كشت آزمايشگاهي بافت‌هاي گياهي، به منظور نگهداري ذخاير توارثي گياهي در سال‌هاي اخير به شدت رو به افزايش بوده است. دلايل اين امر عبارتند از، حمله حشرات و بيماري‌هاي گياهي، تغييرات ناگهاني شرايط اقليمي، كاهش و از دست رفتن قوه ناميه بذور، بالا بودن هزينه‌هاي كاشت، داشت و برداشت به منظور نگهداري و مسائل سياسي و اقتصادي اين روش در مورد بسياري از گونه‌ها تاكنون اجرا شده است، به طور مثال نيشكر، قهوه، كاكائو، سيب‌زميني كه كلكسيون جهاني ذخيره توارثي سيب‌زميني در مركز بين‌المللي تحقيقات سيب‌زميني (C.I.P) در كشور پرو مي‌باشد(باقري و صفاري، 1387). بانک ژن پسته در انگلستان كه تمام ذخاير ژنتيكي اين گونه را از سراسر جهان از جمله: افغانستان، شوروي سابق، ايران، جنوب ايتاليا، قبرس و آمريكا گردآوري كرده است قابل ذكر است (خوشخوي، 1377).
روش‌هاي نگهداري ذخاير توارثي گياهي از طريق كشت بافت نیز شامل، نگهداري در شرايط انجماد خشك، به طوري كه نمونه‌هاي گياهي در ازت مايع و در دماي 196 درجه سانتي‌گراد زير صفر براي مدت زيادي حفظ مي‌شوند و نگهداري مواد گياهي در شرايط حداقل رشد که در اين حالت نمونه‌ها در شرايطي قرار مي‌گيرند كه تقسيم سلولي در آنها به حداقل مي‌رسد و يا به طور كلي متوقف مي‌گردد، می شود (باقري و صفاري، 1387). براي نيل به اين هدف از روش‌هاي مختلفي استفاده مي‌شود كه عمده‌ترين آنها عبارتند از، الف) تغيير دادن شرايط فيزيكي كشت از قبيل دما و يا تركيبات گازي ظروف محتوي كشت، ب) تغيير دادن محيط غذايي پايه، از قبيل حذف و يا تغيير غلظت برخي از اجزاء محيط كشت و ج) افزودن مواد كندكننده رشد به محيط كشت كه سبب مي‌شود تعداد واكشت‌ها به يك بار در سال يا دو بار در سال كاهش يابد. موادي كه بدين منظور به كار مي‌روند عبارتند از، اسيدآبسزيك، مانيتول، سوربيتول، فسفون- دي، مالئيك هيدرازيد، سوكسينيك اسيد، سايكوسل. همچنین انبار كردن در دماي پايين، يكي ديگر از روش‌هاي بسيار مؤثر نگهداري بافت‌ها مي‌باشد. گونه‌هاي گياهي كه به اين روش نگهداري شده‌اند عبارتند از: مو، سيب‌زميني، سيب، توت‌فرنگي و چند گونه ديگر. به عنوان يك اصل كلي، بافت‌هاي گياهي نواحي معتدله در دماي صفر تا 6 درجه سانتي‌گراد و گياهان نواحي گرمسيري در دماي 15 تا 20 درجه سانتي‌گراد نگهداري مي‌شوند (حاج نجاري، 1373).
1-6-1- توليد گياهان هاپلوئيد:
در اصلاح نباتات گاهي ضرورت ايجاب مي‌نمايد كه گياهان هموزيگوت داشته باشيم و يكي از راه‌هاي توليد اين گياهان توليد گياهان هاپلوئيد است كه بعد با دو برابر كردن كروموزم‌ها مي‌توان به اين هدف نايل آمد و گياهان حاصله دابل هاپلوئيد هستند (حاج نجاري، 1373).
1-6-2- امتزاج پروتوپلاست:
سلول گياهي داراي ديواره سلولي مي‌باشد. حال اگر با روش‌هايي از جمله: روش مكانيكي و آنزيمي ديواره سلولي را از سلول جدا كنيم، باقيمانده را كه شامل غشاء سيتوپلاسمي و ضمائم سلولي مي‌باشد، پروتوپلاست گويند. گاهي به دلايلي از جمله ناسازگاري جنسي و يا فيزيكي امكان تهيه گياهان دورگه با روش معمولي نيست. لذا براي حل مشكل فوق و اصلاح درختان و گياهان زراعي از امتزاج پروتوپلاست‌ها استفاده مي‌شود. در حال حاضر از پروتوپلاست‌ها در ايجاد پيوند پروتوپلاسمي بين دو يا چند سلول و تهيه گياهان دورگ با كشت پروتوپلاست‌هاي امتزاج يافته، وارد كردن مواد ژنتيكي خارجي به داخل سلول از قبيل كلروپلاست، ميتوكندري، DNA، پلاسميد، باكتري، ويروس و غيره، مطالعه نحوه ترشح و ساخت ديواره سلولي در سلول‌هاي جدا شده و مطالعه مجموعه‌اي از پروتوپلاست‌ها به صورت يك سيستم سلولي واحد و در تمام موارد پس از ايجاد تغييرات لازم در سطح سلولي، براي كشت دادن، استفاده مي‌شود (پيري و نظريان فيروزآبادي، 1385).
1-6-3- ريزپيوندي:
ريزپيوندي به پيوندزدن قسمت كوچكي از يك گياه، مانند مريستم بر روي يك گياه ديگر گفته مي‌شود. از آنجا كه اين كار در آزمايشگاه و در شرايط عاري از عوامل بيماريزا صورت مي‌گيرد و از طرفي طول ريزنمونه‌هايي كه به عنوان پيوندك استفاده مي‌شوند كم‌تر از 5/0 ميلي‌متر مي‌باشد؛ براي رشد بعدي لازم است كه در محيط كشت مصنوعي رشد داده شوند؛ لذا مي‌تواند يكي ديگر از كاربردهاي كشت بافت باشد. ريزپيوندي به منظورهاي ذيل انجام مي‌گيرد:
عدم تجانس احتمالي، بين پايه و پيوندك؛ كه اين وضعيت در شرايط آزمايشگاهي به سرعت پديدار مي‌شود، در حالي كه در شرايط طبيعي به 5 تا 10 سال وقت نياز دارد.
كمك به گياهان مسن جهت تحريك بازگشت به دوره جواني.
توليد گياهان عاري از ويروس، كه در اين حالت از مريستم به عنوان پيوندک استفاده مي‌شود (حاج نجاري، 1373).
1-6-4- توليد و استخراج متابوليت‌هاي ثانويه:
علاوه بر مواد شيميايي حاصل از فرآيندهاي دروني گياه كه در تمامي گياهان مشترك مي‌باشد، تركيبات شيميايي بخصوص در برخي از گياهان توليد مي‌شود كه توسط تعداد معدودي از گونه‌هاي گياهي و يا حتي رقم خاصي از يك گونه ساخته مي‌شوند. اين تركيبات خاص را متابوليت‌هاي ثانويه گويند و برخي از آنها عبارتند از: آلكالوئيدها، آنتي‌بيوتيك‌ها، روغن‌هاي فرار، رزين‌ها، تانن‌ها، گليكوزيدها، استرول‌ها و غيره. ضرورت توليد اين مواد توسط گياه، يا براي حفاظت از خود در مقابل حمله ميكروارگانيسم‌ها و جانوران مي‌باشد و يا براي افزايش توانايي گونه‌هاي گياهي در رقابت با ساير گونه‌ها مي‌باشد (فارسي و ذوالعلي، 1388). كاربرد كشت بافت در توليد و استخراج اين مواد عبارت است از:
– كشت و تكثير بافت‌ها و يا سلول‌هاي توليد‌كننده اين مواد و استخراج مستقيم متابوليت‌ها از آنها بدون ضرورت توليد گياه كامل، مانند استخراج مرفين از كشت كالوس.
– كشت و تكثير سريع گياهان توليدكننده اين مواد به منظور دارا بودن منابع توليد طبيعي.
– تسريع در ساخت اين مواد در بافت‌ها و سلول‌ها، از طريق افزودن پيش‌ماده‌هاي آنها
1-7- ترکيب محيط‌هاي کشت بافت:
در مورد وضعيت تغذيه و رشد در کشت بافت گياهي دو پارامتر يعني مقادير عناصر قابل دسترس و تعادل بين آنها وجود دارد. در کشت بافت همه عناصر ضروري که بطور طبيعي در خاک هستند را بايستي به نسبت‌هاي مساوي (در مقايسه با خاک) در محيط کشت قرار داد (خوشخوي و همکاران، 1377). قابليت استفاده از مواد غذايي تحت تاثير تعادل بين عناصر با pH محيط کشت قرار مي‌گيرد، وضع تغذيه‌اي گياه مادري هم ممکن است موثر باشد (خوشخوي و همکاران، 1377). در اکثر حالات کشت بافت، مخلوط استانداردي از عناصر پرمصرف و کم‌مصرف وجود دارد و فقط تغيير در غلظت‌هاي آنها مقايسه مي‌شود. گياهان به طور پيوسته به يک نسبت رشد نمي‌کنند. رشد بخش‌هايي از گياه ممکن است براي دوره‌اي آهسته و يا متوقف شود که معمولاً به اين دوره خواب گفته مي‌شود. در هر گياهي رشد بخش‌هاي مختلف ممکن است بطور همزمان يا غيرهمزمان باشد. مشخص‌ترين نماي اين حالت ريزش برگ‌ها و خواب زمستانه درختان برگ‌ريز مي‌باشد. درختان هميشه‌سبز نيز دوره خواب دارند، با اين تفاوت که درختان هميشه سبز همه برگ‌هايشان را از دست نمي‌دهند و در هر زمان بعضي از نوساقه‌ها به خواب مي‌روند، در حاليکه بقيه نوساقه‌ها در حال رشد هستند. حالت خواب ممکن است که در مراکز رشد بخصوصي مثل ساقه‌ها، ريشه‌ها، برگ‌ها و جوانه‌ها اتفاق افتد (خوشخوي و همکاران، 1377).
صرفنظر از اينکه نور منبع انرژي براي فتوسنتز است، اثرات مختلفي بر روي رشد گياه دارد، بالعکس حذف نور از گياه يا يک بافت بخصوص مي‌تواند بر روي فيزيولوژي آن تاثير بگذارد. تحت شرايط شدت نور کم يا تاريکي ميزان هيدرات‌کربن کاهش مي‌يابد. با تغيير در شدت دوره، يا کيفيت نور (رنگ يا طول‌موج) ميزان تنظیمکننده‌های رشد درون‌زا يا ساير اجزاء فيزيولوژيکي گياه ممکن است تغيير کند. اين اثرات مي‌تواند بر روي گياه مادري يا در هر مرحله‌اي از کشت اتفاق افتد (خوشخوي و همکاران، 1377).
مهم‌ترين ترکيبات محيط‌هاي کشت بافت گياهي به شرح ذيل آورده شده است (حسندخت، 1385).
عناصر معدني:
تعداد 12 ماده غذايي معدني براي رشد گياهان ضروري هستند و همچنين گزارش شده که تعدادي ديگري هم در شرايط درون شيشه‌اي بر روي گياهان موثرند. جهت رشد نرمال در کشت بافت اين عناصر ضروري بايد در محيط کشت وجود داشته باشند.
عناصر غذايي آلي:
گياهان تحت شرايط طبيعي اتوتروف هستند و مي‌توانند تمام مواد آلي مورد نياز خود را سنتز کنند. عليرغم اينکه گياهان شيشه‌اي توانايي سنتز اين ترکيبات را دارند، ولي عقيده بر اين است که ميزان توليد بعضي از ويتامين‌ها براي رشد سالم کافي نيست و بايد يک يا چند ويتامين به محيط کشت اضافه شود. از ميان ويتامين‌ها افزودن تيامين به محيط کشت ضروري است و اسيد نيکوتينيک، پيريدوکسين و اينوزيتول نيز معمولاً به محيط کشت اضافه مي‌شوند.
منبع کربن:
گياهان در کشت بافت بصورت هتروتروفيک رشد مي‌کنند و قادر نيستند که مقدار کربن مورد نياز خود را در حد کافي سنتز کنند، لذا يک منبع کربن (معمولاً سازگار) بايد به محيط کشت اضافه گردد. منبع کربن علاوه بر تامين انرژي مورد نياز براي رشد گياه واحدهاي ساختماني براي توليد مولکول‌هاي بزرگ‌تر مورد نياز براي رشد گياه را نيز فراهم مي‌کند.
آگار:
بعضي از گياهان يا بافت‌هاي آنها در محيط کشت مايع کشت مي‌شوند. اين محيط کشت ممکن است ساکن باشد و يا اينکه معمولاً توسط يک همزن تکان داده شود. اکثر بافت‌ها روي محيط کشت جامدي کشت مي‌شوند که توسط آگار يا جانشين آن مانند ژالريت يا فيتاژل، ژله‌اي شده باشد.
:pH
pH محيط کشت معمولاً بين 6/5 تا 8/5 تنظيم مي‌شود، اما گياهان مختلف براي رشد مطلوب ممکن است به pHهاي متفاوتي نياز داشته باشند. معمولاً pH محيط کشت در زمان تهويه محيط کشت روي 5/5 تنظيم مي‌شود. pH محيط کشت مي‌تواند بر رويقیمت: 12000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *