مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

82112144671

به نام
خداوند مهر و ماه

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده برق
پایان‌نامه کارشناسی ارشد
گرایش مدیریت و کنترل شبکه های قدرت
عنوان
مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی
نگارش
محسن کیا
استاد راهنما
دکتر سید حمید حسینی
تابستان 90
(صفحه تصویب نامه)
به نام خدا
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی برق
رساله کارشناسی ارشد
عنوان: مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی
نگارش: محسن کیا
کمیته ممتحنین:
استاد راهنما: دکتر سید حمید حسینی امضاء……………………………….
استاد ممتحن: دکتر محمود فتوحی فیروزآباد امضاء……………………………….
استاد ممتحن: دکتر مصطفی پرنیانی امضاء……………………………….
استاد مدعو: دکتر مسعود مقدس تفرشی امضاء……………………………….

تاریخ:31/06/1390
-7219293701
تقدیم به
آنانکه راه زندگی را به من آموختند. عزیزانی که وجودم برایشان همه رنج بود و وجودشان برایم همه مهر، مویشان سپیدی گرفت تا رویم سپید بماند.
آنانکه فروغ نگاهشان، گرمی کلامشان و روشنی رویشان، سرمایههای جاودانی زندگیم بوده و خواهد بود.
آنانکه راستی قامتم، در شکستگی قامتشان تجلی یافت. در برابر وجود گرامیشان، زانوی ادب بر زمین مینهم و با دلی مملو از عشق و محبت، بر دستانشان بوسه میزنم.
بلندای وجودشان همیشه استوار
به رسم ادب و حقشناسی صمیمانه از استاد گرانقدرم دکتر سید حمید حسینی که هدایت اینجانب را در این پایان نامه تقبل فرمودند و با راهنماییهایشان در به ثمر رسیدن پروژه مرا یاری نمودند، قدردانی میکنم. همچنین از دانشجوی دکتری ایشان جناب آقای مهندس علیرضا نوری که در تمام مراحل این پایان نامه از راهنماییهای ایشان بهرهمند شدم نهایت سپاسگزاری را دارم.
در پایان مراتب سپاس خود را از همه اساتیدی که در دوره کارشناسی ارشد از محضرشان استفاده نمودهام اعلام میدارم.
چکیده
در سیستم تجدید ساختار شده صنعت برق بهرهبرداری ایمن از سیستم قدرت یکی از مسائل چالش برانگیز میباشد. ساختارهای مختلفی برای بستن بازارهای انرژی و رزرو و سایر خدمات جانبی در سیستم‏های قدرت وجود دارد. در برخی از سیستم‏ها بهره‏بردار شبکه برای یافتن نقطه عملکرد سیستم در کوتاه مدت بازارهای متنوعی را در نظر می‏گیرد؛ برای مثال بازار انرژی، بازار تنظیم، بازار رزرو و … . در برخی دیگر بهرهبردار برای یافتن نقطه عملکرد سیستم با انجام یک بهینه‏سازی، وضعیت و توان تولیدی واحدها، رزروها و سایر متغیرهای موجود در سیستم را به صورت هم زمان بگونه‏ای که تمامی قیود شبکه، از جمله قیود امنیتی، برآورده شوند بدست می‏آورد.
تمایل روزافزون بهرهگیری از انرژی باد به عنوان یک انرژی تجدیدپذیر ارزان و در عین حال متغیر در نظر گرفته میشود. بنابراین استفاده از مزرعه بادی در برنامهریزی و بهرهبرداری سیستم قدرت مطرح میشود. عملکرد اقتصادی و قابلیت اطمینان یک شبکه قدرت وابستگی قابل ملاحظهای به دقت پیشبینی بار دارد. بنابراین با توجه به امکان وجود خطا در پیشبینی تولید بادی و میزان بار شبکه، برنامهریز سیستم باید الگوی تولید را به نحوی تعیین نماید که علاوه بر تامین بار مصرفی، رزروها نیز تامین گردد و خطای پیشبینی بار، تولید بادی و همچنین خروج واحد تولید و خط جبران شود.
در این پایان‏نامه به معرفی ساختاری جدید برای در نظر گرفتن عدم قطعیت پیشبینی بار در تسویه همزمان بازارهای انرژی و رزرو در حضور مزرعه بادی ضمن در نظر گرفتن فرمولاسیونی نو برای لحاظ کردن هزینه وقوع هر سناریو در مسئله بهینه سازی دو مرحلهای در کوتاه مدت (24ساعت) پرداخته شده است. لازم به ذکر است که عدم قطعیتهای سیستم، اعم از تولید مزرعه بادی، بار پیشبینی شده و همچنین خروج واحدهای تولید و خطوط نیز در مسئله بهینهسازی در نظر گرفته شده است. برای مدلسازی مسئله بر اساس تکنیک برنامه‏ریزی ترکیبی با اعداد صحیح و حقیقی در حالت خطی استفاده شده است.
با بهرهگیری از سیستمهای تست قابلیت اطمینان IEEE، کارائی فرمولبندی ارائه شده، نشان داده شده و نتایج بدست آمده از انجام این مطالعات تشریح گردیده است. در انتها، پیشنهاداتی برای ادامه این پایاننامه آورده شده است.
کلمات کلیدی: برنامه مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی، پخش بار اقتصادی، تسویه بازار، رزرو بالا رونده و پایین رونده در سمت تولید و مصرف، قطع بار، برنامه ریزی ترکیبی با اعدادصحیح و حقیقی .
فهرست مطالب TOC \h \z \t “Heading 1,1,Heading 2,1,Heading 3,1,Heading 0,1,Heading 01,1” TOC \o “2-3” \h \z \t “Heading 1,1,Heading 0,1,Heading 01,1”
فصل1 PAGEREF _Toc306284650 \h 1مقدمه PAGEREF _Toc306284651 \h 1فصل2 : برنامه مشارکت واحدها و بازار همزمان انرژی و رزرو با در نظر گرفتن محدودیت‏های امنیتی PAGEREF _Toc306284654 \h 102-1 مقدمه PAGEREF _Toc306284655 \h 122-2 مروری بر منابع PAGEREF _Toc306284656 \h 152-3 فرمولاسیون متداول مسئله مشارکت واحدها PAGEREF _Toc306284657 \h 192-3-1 معرفی شمای کلی الگوریتم PAGEREF _Toc306284658 \h 192-3-2 تابع هدف PAGEREF _Toc306284659 \h 212-3-3 قیود موجود در مسئله اصلی PAGEREF _Toc306284660 \h 242-3-4 قیود شبکه در حالت عملکرد عادی PAGEREF _Toc306284661 \h 272-3-5 قیود شبکه در حالت عملکرد بعد از وقوع حوادث محتمل PAGEREF _Toc306284662 \h 282-4 فرمولاسیون مورد استفاده برای حل مسئله بکارگیری واحدها PAGEREF _Toc306284663 \h 292-4-1 تفاوتهای بین روش مورد استفاده و فرمولاسیون مرسوم PAGEREF _Toc306284664 \h 302-4-2 زیربرنامه تعیین نوع باسها بعد از وقوع هر حادثه PAGEREF _Toc306284665 \h 322-4-3 جمع بندی الگوریتم PAGEREF _Toc306284666 \h 342-5 مطالعات موردی PAGEREF _Toc306284667 \h 372-5-1 بررسی شبکه نمونه IEEE RTS1 در بازه یک ساعته در پیک بار PAGEREF _Toc306284668 \h 402-5-2 بررسی شبکه نمونه IEEE RTS1 در بازه سه ساعته PAGEREF _Toc306284669 \h 452-5-3 بررسی شبکه نمونه IEEE RTS2 در بازه یک ساعته PAGEREF _Toc306284670 \h 492-5-4 بررسی شبکه نمونه IEEE RTS1 در بازه 24 ساعته PAGEREF _Toc306284671 \h 532-5-5 بررسی شبکه نمونه IEEE RTS2 در بازه 24 ساعته PAGEREF _Toc306284672 \h 572-6 نتیجه گیری PAGEREF _Toc306284673 \h 60فصل3 : مدل کردن عدم قطعیت باد PAGEREF _Toc306284675 \h 603-1 مقدمه PAGEREF _Toc306284676 \h 613-2 مروری بر منابع PAGEREF _Toc306284677 \h 643-3 مدل کردن عدم قطعیتِ نیروگاه بادی PAGEREF _Toc306284678 \h 673-3-1 فرمولاسیون مشارکت واحدها با لحاظ کردن نیروگاه بادی PAGEREF _Toc306284679 \h 683-3-2 قیود موجود در مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی PAGEREF _Toc306284680 \h 703-3-3 زیربرنامه تعیین نوع باس ها بعد از وقوع حادثه PAGEREF _Toc306284681 \h 713-3-4 ایجاد و کاهش سناریوهای باد و خروج واحدها و خطوط PAGEREF _Toc306284682 \h 733-3-5 جمع بندی الگوریتم PAGEREF _Toc306284683 \h 733-4 مطالعات موردی PAGEREF _Toc306284684 \h 753-5 نتیجه گیری PAGEREF _Toc306284685 \h 83فصل4 : مدل کردن عدم قطعیت بار PAGEREF _Toc306284687 \h 874-1 مقدمه PAGEREF _Toc306284688 \h 894-2 مروری بر منابع PAGEREF _Toc306284689 \h 924-3 مدل کردن عدم قطعیتِ پیش بینی بار PAGEREF _Toc306284690 \h 934-3-1 فرمولاسیون مشارکت واحدها باقیود امنیتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید باد و بار PAGEREF _Toc306284691 \h 954-3-2 قیود موجود در مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید باد و بار PAGEREF _Toc306284692 \h 964-3-3 ایجاد و کاهش سناریوی بار PAGEREF _Toc306284693 \h 974-3-4 جمع بندی الگوریتم PAGEREF _Toc306284694 \h 984-4 مطالعات موردی PAGEREF _Toc306284695 \h 1014-5 نتیجه گیری PAGEREF _Toc306284696 \h 104فصل5 : نتیجه‏گیری و ارائه پیشنهاد جهت ادامه کار PAGEREF _Toc306284698 \h 1095-1 نتایج بدست آمده PAGEREF _Toc306284699 \h 1105-2 ارائه پیشنهاد جهت ادامه کار PAGEREF _Toc306284700 \h 112پیوستها : پیوست (الف): لیست متغیرها پیوست، (ب): رزرو بالارونده و پایین رونده، پیوست (ج): عدم قطعیتها، تولید و کاهش سناریو PAGEREF _Toc306284703 \h 114پیوست (الف) : لیست متغیرها PAGEREF _Toc306284705 \h 115متغیرها و توابع: PAGEREF _Toc306284706 \h 115بردارها و ماتریس‏ها: PAGEREF _Toc306284707 \h 116پیوست (ب) : کارکردهای مختلف انواع رزرو در حفظ امنیت شبکه PAGEREF _Toc306284709 \h 117پیوست (ج) : مدل کردن عدم قطعیتها PAGEREF _Toc306284711 \h 120تولید سناریوی خروج های واحدها و خطوط شبکه PAGEREF _Toc306284712 \h 121تولید سناریوی باد و یا بار PAGEREF _Toc306284713 \h 122کاهش سناریو PAGEREF _Toc306284714 \h 124مراجع PAGEREF _Toc306284715 \h 125
فهرست شکلها
TOC \h \z \t “Style1 شکل,1” شکل (2-1): شمای کلی الگوریتم متداول معرفی شده PAGEREF _Toc306285342 \h 20شکل (2-2): تکهای خطی کردن تابع هزینه واحدهای تولید PAGEREF _Toc306285343 \h 23شکل (2-3): الگوریتم مراحل اجرای برنامه مشارکت امنیتی واحدها PAGEREF _Toc306285344 \h 35شکل (2-4): دیاگرام شبکه نمونهای IEEE RTS1 [50] PAGEREF _Toc306285345 \h 39شکل (2-5): دیاگرام شبکه نمونه ای IEEE RTS2 [52] PAGEREF _Toc306285346 \h 50شکل (3-1): پخش بار اقتصادی برای یک روز با حضور نیروگاه بادی PAGEREF _Toc306285347 \h 63شکل (3-2): الگوریتم مراحل اجرای برنامه مشارکت امنیتی واحدها در حضور مزرعه بادی PAGEREF _Toc306285348 \h 75شکل (3-3) : هزینه بستن بازار به ازای درصد نفوذ تولید نیروگاه بادی در شبکه 24 باس (نیروگاه بادی در باس 3 نصب شده است) PAGEREF _Toc306285349 \h 80شکل (3-4) : هزینه بهره برداری سیستم به ازای درصد عدم قطعیت های متفاوت نیروگاه بادی در شبکه PAGEREF _Toc306285350 \h 81شکل (4-1) : مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور نیروگاه بادی و عدم قطعیت در پیش بینی بار PAGEREF _Toc306285351 \h 100شکل (ض-1): شبکه کوچک معرفی شده در توضیح کارکرد اول رزروهای پایین رونده PAGEREF _Toc306285352 \h 118شکل (ض-2): شبکه کوچک معرفی شده در توضیح کارکرد دوم رزروهای پایین رونده PAGEREF _Toc306285353 \h 119شکل(ض-3): مدل مارکوف پیوسته زمان دو حالته برای واحدهای تولید و خطوط انتقال PAGEREF _Toc306285354 \h 120شکل ( ض-4) : توزیع نرمال تقسیم شده به 5 بازه برای توان تولیدی باد PAGEREF _Toc306285355 \h 123
فهرست جدولها
TOC \h \z \t “Style2 جدول,1″ جدول (2-1) : ارتباط بین y(i,t)، z(i,t) وu(i,t) PAGEREF _Toc306285553 \h 27جدول (2-2): مشخصات واحدهای نیروگاهی شبکه های مورد بررسی در مطالعات موردی PAGEREF _Toc306285554 \h 40جدول (2-3): توان مصرفی در باس‏های گوناگون PAGEREF _Toc306285555 \h 40جدول (2-4): نرخهای پیشنهادی برای رزرو بالارونده و پایین رونده هر واحد [41] PAGEREF _Toc306285556 \h 41جدول (2-5): پیشامدهای احتمالی در نظر گرفته شده در شبیه سازی ها مطابق با مرجع [51] PAGEREF _Toc306285557 \h 42جدول (2-6): وضعیت قرارگیری واحدها در باس ها و مقایسه نتایج اجرای برنامه با مرجع [41] در شبکه 24 باس برای یک ساعت PAGEREF _Toc306285558 \h 42جدول (2-7): مقایسه کلی روش پیشنهادی و روش مرجع [41] در شبکه 24 باس برای یک ساعت PAGEREF _Toc306285559 \h 43جدول (2-8): مقایسه رزرو بالا رونده سمت مصرف برای روش پیشنهادی و روش مرجع [41] در شبکه 24 باس برای یک ساعت PAGEREF _Toc306285560 \h 43جدول (2-9): خطوط پر شده برای مطالعه موردی 1 ساعته در شبکه 24 باس برای یک ساعت PAGEREF _Toc306285561 \h 44جدول (2-10): نوع باس های شبکه مطالعه موردی اول بعد از هر حادثه در شبکه 24 باس برای یک ساعت PAGEREF _Toc306285562 \h 44جدول (2-11): مقایسه کلی روش پیشنهادی و روش [41] در شبکه 24 باس برای سه ساعت PAGEREF _Toc306285563 \h 46جدول (2-12): وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها در شبکه 24 باس برای سه ساعت PAGEREF _Toc306285564 \h 46جدول (2-13): وضعیت مشارکت واحدها در باسها و نتایج اجرای برنامه با روش پیشنهادی و روش مرجع [41] برای توان تولیدی در شبکه 24 باس برای سه ساعت PAGEREF _Toc306285565 \h 46جدول (2-14): وضعیت مشارکت واحدها در باس ها و نتایج اجرای برنامه با روش پیشنهادی و روش مرجع [41] برای رزرو بالا رونده سمت تولید در شبکه 24 باس برای سه ساعت PAGEREF _Toc306285566 \h 47جدول (2-15): وضعیت مشارکت واحدها در باس ها و نتایج اجرای برنامه با روش پیشنهادی و روش مرجع [41] برای رزرو پایین رونده سمت تولید در شبکه 24 باس برای سه ساعت PAGEREF _Toc306285567 \h 48جدول (2-16): نتایج اجرای برنامه با روش پیشنهادی و روش مرجع [41] برای رزرو بالا رونده سمت مصرف در شبکه 24 باس برای سه ساعت PAGEREF _Toc306285568 \h 48جدول (2-17): مقایسه کلی روش پیشنهادی و روش مرجع [41] در شبکه 48 باس برای یک ساعت PAGEREF _Toc306285569 \h 50جدول (2-18): رزرو بالا رونده سمت مصرف با روش پیشنهادی و مرجع [41] در شبکه 48 باس برای یک ساعت PAGEREF _Toc306285570 \h 51جدول (2-19): وضعیت قرارگیری واحدها در باس ها و نتایج اجرای برنامه با روش پیشنهادی و مرجع [41] در شبکه 48 باس برای یک ساعت PAGEREF _Toc306285571 \h 51جدول (2-20): وضعیت مشارکت واحدها در شبکه IEEE RTS1 در 24 ساعت PAGEREF _Toc306285572 \h 53جدول (2-21): برنامه تولید مشارکت واحدها در شبکه IEEE RTS1 در 24 ساعت PAGEREF _Toc306285573 \h 54جدول (2-22): برنامه رزرو بالارونده سمت تولید در شبکه IEEE RTS1 در 24 ساعت PAGEREF _Toc306285574 \h 55جدول (2-23): برنامه رزرو پایین رونده سمت تولید در شبکه IEEE RTS1 در 24 ساعت PAGEREF _Toc306285575 \h 55جدول (2-24): برنامه رزرو بالا رونده سمت بار در شبکه IEEE RTS1 در 24 ساعت PAGEREF _Toc306285576 \h 56جدول (2-25): نتایج کلی شبیه سازی روش پیشنهادی در IEEE RTS1 در بازه 24 ساعته PAGEREF _Toc306285577 \h 56جدول (2-26): مقایسه کلی روش پیشنهادی و روش [51] در شبکه 24 باس برای یک ساعت PAGEREF _Toc306285578 \h 56جدول (2-27): برنامه تولید واحدها در شبکه IEEE RTS2 در 24 ساعت PAGEREF _Toc306285579 \h 57جدول (2-28): برنامه رزرو بالا رونده سمت تولید در شبکه IEEE RTS2 در 24 ساعت PAGEREF _Toc306285580 \h 58جدول (2-29): برنامه رزرو بالا رونده سمت بار در شبکه IEEE RTS2 در 24 ساعت PAGEREF _Toc306285581 \h 59جدول (2-30): نتایج کلی شبیه سازی روش پیشنهادی در IEEE RTS2 در بازه 24 ساعته PAGEREF _Toc306285582 \h 59جدول (3-1): هزینه های انرژی به ازای نصب نیروگاه در باس i PAGEREF _Toc306285583 \h 76جدول (3-2): برنامه تولید مشارکت واحدها با قیود امنیتی در شبکه IEEE RTS1 در 24 ساعت به ازای نصب نیروگاه بادی در باس شماره 3 PAGEREF _Toc306285584 \h 77جدول (3-3): برنامه رزرو بالارونده سمت تولید در شبکه IEEE RTS1 در 24 ساعت به ازای نصب نیروگاه بادی در باس شماره 3 PAGEREF _Toc306285585 \h 78جدول (3-4): برنامه رزرو پایین رونده سمت تولید در شبکه IEEE RTS1 در 24 ساعت به ازای نصب نیروگاه بادی در باس شماره 3 PAGEREF _Toc306285586 \h 78جدول (3-5): برنامه رزرو بالا رونده سمت بار در شبکه IEEE RTS1 در 24 ساعت در حضور نیروگاه بادی در باس شماره 3 PAGEREF _Toc306285587 \h 78جدول (3-6) : هزینه بستن بازار به ازای درصد نفوذ تولید نیروگاه باد در سیستم قدرت با عدم قطعیت 10% () PAGEREF _Toc306285588 \h 79جدول (3-7) : میزان تغییرات هزینه به ازای درصد تغییرات در تولید نیروگاه بادی با میانگین بادهای متفاوت PAGEREF _Toc306285589 \h 81جدول (3-8) : مقایسه نتایج بدست آمده در شبیه سازی شبکه سه باسه با مرجع [69] (مقادیر توان بر حسب مگاوات است) PAGEREF _Toc306285590 \h 82جدول (4-1): برنامه تولید واحدها با قیود امنیتی در شبکه IEEE RTS1 با عدم قطعیت تولید بادی در باس شماره3 و بار پیش بینی شده PAGEREF _Toc306285591 \h 101جدول (4-2): برنامه رزرو بالارونده سمت تولید در شبکه IEEE RTS1 با عدم قطعیت تولید بادی در باس شماره3 و بار پیش بینی شده PAGEREF _Toc306285592 \h 102جدول (4-3): برنامه رزرو پایین رونده سمت تولید در شبکه IEEE RTS1 با عدم قطعیت تولید بادی در باس شماره3 و بار پیش بینی شده PAGEREF _Toc306285593 \h 103جدول (4-4): برنامه رزرو بالا رونده سمت بار در شبکه IEEE RTS1 با عدم قطعیت تولید بادی در باس شماره3 و بار پیش بینی شده PAGEREF _Toc306285594 \h 103جدول (4-5): هزینه مشارکت واحدها با قیود امنیتی در شبکه IEEE RTS1 با عدم قطعیت تولید بادی در باس شماره3 و بار پیش بینی شده PAGEREF _Toc306285595 \h 104
فصل1مقدمهمقدمهبعد از تحول تجدید ساختار در سیستم‏های قدرت، جنبه‏های اقتصادی سیستم‏های قدرت موضوع بسیاری از تحقیقات در زمینه مهندسی قدرت بوده است؛ زیرا تغییرات مختلف و سریع در ساختار اجتماعی- اقتصادی این سیستم‏ها منجر به تحولات شگفت انگیزی در جنبه‏های فنی بهرهبرداری و کنترل و مدیریت آنها شده است.
استراتژیهای گوناگونی برای حداقل کردن هزینه واحدهای تولید انرژی الکتریکی پیشنهاد شده است که برنامهریزی مشارکت واحدها و پخش بار اقتصادی جزو بهترین راه ها برای تامین برق با کیفیت، برای مشتری در یک حالت اقتصادی و امن میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Padhy</Author><Year>2001</Year><RecNum>2</RecNum><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Padhy, N. P.</author></authors></contributors><titles><title>Unit commitment using hybrid models: a comparative study for dynamic programming, expert sys–, fuzzy sys– and genetic algorithms</title><secondary-title>International Journal of Electrical Power &amp; Energy Sys–s</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Electrical Power &amp; Energy Sys–s</full-title></periodical><pages>827-836</pages><volume>23</volume><number>8</number><keywords><keyword>Unit commitment</keyword><keyword>Dynamic programming</keyword><keyword>Expert sys–</keyword><keyword>Fuzzy sys–</keyword><keyword>Neural network and genetic algorithms</keyword></keywords><dates><year>2001</year></dates><isbn>0142-0615</isbn><work-type>doi: 10.1016/S0142-0615(00)00090-9</work-type><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061500000909</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
امروزه در اکثر کشورهای دنیا مبادلات توان الکتریکی از طریق بازار برق صورت میگیرد و بهرهبردار سیستم موظف به حفظ سطح قابل قبولی از امنیت در این سیستم‏هاست. در عین حال عملکرد اقتصادی سیستم‏های قدرت مطلبی است که شدیداً مدنظر بهرهبردار قرار میگیرد. لازم است انواع رزروهای بالارونده و پائین رونده در سمت تولید و احتمالاً در طرف مصرف درنظر گرفته شود تا از به خطر افتادن سیستم درصورت خروج واحدها و سایر تجهیزات جلوگیری شود.
ساختارهای گوناگونی برای اجرای بازارهای انرژی و رزرو و سایر خدمات جانبی در سیستم‏های قدرت مختلف وجود دارد. هر یک از این ساختارها دارای نقاط قوت و ضعف بسیاری هستند. استفاده از هر یک از این ساختارها به گستردگی سیستم و خواسته‏های بهره‏بردار بستگی دارد. در برخی از سیستم‏ها برای یافتن نقطه عملکرد سیستم در کوتاه مدت بازارهای متنوعی در نظر گرفته می‏شود. برای مثال بازار انرژی، بازار تنظیم، بازار رزرو و … . ضعف اصلی این ساختار بهینه نبودن پاسخ نهایی است. در برخی سیستم‏ها بهرهبردار برای یافتن نقطه عملکرد سیستم با انجام یک بهینه‏سازی، وضعیت و توان تولیدی واحدها، پیشنهادهای رزرو پذیرفته شده و سایر متغیرهای موجود در سیستم را به صورت هم زمان، بگونه‏ای بدست می‏آورد که تمامی قیود شبکه، از جمله قیود امنیتی، برآورده شوند. ضعف‏ اصلی این ساختار دشواری اجرای آن بر روی سیستم‏های گسترده با تعداد زیاد واحدهای تولیدی می‏باشد.
قیمت برق در سیستم سنتی بر مبنای هزینههای تولید برق بوده و در بسیاری از موارد با توجه به اینکه نیروگاهها در این سیستم متعلق به دولت میباشند، قیمت برق از سیاست های دولت تاثیر میپذیرد. در سیستم سنتی رقابت تولیدکنندگان برق در بهبود خدمات و بهینهسازی امور در سطح پایینی قرار داشته و نیروگاهها با توجه به برنامهریزی انجام گرفته قبلی، موظف به تولید مقدار پیش بینی شده توان برای ساعت خاصی میباشند.
صاحبان سیستم قدرت انتظار دارند با تعمیم خصوصیسازی به سیستمهای قدرت، کندی موجود در سرعت پیشرفت و نوآوری در تکنولوژی ساخت نیروگاهها و خطوط انتقال مرتفع شود. در کشورهای توسعه یافته و حتی جهان سوم نیز تجدیدساختار با استقبال مواجه شده است، چرا که این امر معمولاً سبب میشود که سرمایهگذارهای خصوصی اقدام به ساخت، نصب و راهاندازی نیروگاهها به خرج خود نمایند و هزینه سنگین احداث آنها از دوش دولت برداشته شود. در سیستم تجدید ساختار شده صنعت برق بهرهبرداری ایمن از سیستم قدرت یکی از مسائل چالش برانگیز بهرهبردار مستقل سیستم میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Madrigal</Author><Year>2000</Year><RecNum>3</RecNum><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>3</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Madrigal, M.</author><author>Quintana, V. H.</author></authors></contributors><titles><title>A security-constrained energy and spinning reserve markets clearing sys– using an interior-point method</title><secondary-title>Power Engineering Society Summer Meeting, 2000. IEEE</secondary-title><alt-title>Power Engineering Society Summer Meeting, 2000. IEEE</alt-title></titles><pages>489 vol. 1</pages><volume>1</volume><keywords><keyword>contracts</keyword><keyword>electricity supply industry</keyword><keyword>power sys– security</keyword><keyword>ISO</keyword><keyword>direct-current model</keyword><keyword>energy supply</keyword><keyword>enrgy markets clearing sys–</keyword><keyword>interior-point method</keyword><keyword>optimization problem</keyword><keyword>re-schedulable bilateral contracts</keyword><keyword>security-constrained energy market</keyword><keyword>security-constrained spinning reserve market</keyword></keywords><dates><year>2000</year><pub-dates><date>2000</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2]. بهرهبردار مستقل سیستم با موضوعات سخت و پیچیدهای در ارتباط با تامین امنیت و قابلیت اطمینان سیستم مواجه است که یکی از آنها تامین رزرو سیستم است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Flynn</Author><Year>2001</Year><RecNum>4</RecNum><record><rec-number>4</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>4</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Flynn, M. E.</author><author>Sheridan, W. P.</author><author>Dillon, J. D.</author><author>O&apos;Malley, M. J.</author></authors></contributors><titles><title>Reliability and Reserve in Competitive Electricity Market Scheduling</title><secondary-title>Power Engineering Review, IEEE</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Engineering Review, IEEE</full-title></periodical><pages>54-54</pages><volume>21</volume><number>2</number><dates><year>2001</year></dates><isbn>0272-1724</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3].
برنامه زمانبندی تولید (کوتاه مدت-بلندمدت)، که با عنوان مشارکت واحدها نیز شناخته میشود یکی از مسائل عمده سیستم قدرت میباشد. برنامهریزی مشارکت واحدها شامل بهینهسازی منابع تولید برای حداقلسازی هزینه تولید توان با رعایت قیود مربوطه میباشد که پتانسیل کافی برای صرفه جویی میلیونها دلار در سال، به عنوان عملیات اقتصادی را دارا میباشد. در مدار قرارگرفتن یک واحد تولیدی به معنی روشن کردن آن و سپس سنکرون کردن آن با سیستم و متصل کردن آن به گونهای است که بتواند توان الکتریکی را به شبکه انتقال دهد. بکارگیری تعداد زیادی واحد تولید که تقریباً گران است و یا خارج کردن تعدادی از واحدها زمانی که مورد نیاز نباشند میتواند موجب صرفهجویی در حجم زیادی از پول شود. به صورت بنیادی، دقیقترین روش برای حل مسئله مشارکت واحدها، روش یکایک شماری است. بدین ترتیب که با آزمایش تمام ترکیبات ممکن روشن و خاموش بودن واحدها در بازه زمانی مورد مطالعه تعداد کل ترکیبات ممکن خواهد بود که N نشان دهنده تعداد واحدها و M تعداد ساعات مورد مطالعه میباشد. با در نظر گرفتن سرعت پروسسورهای کنونی، حل مسئله به این روش برای سیستمهای قدرت امروزی کاملاً غیر ممکن است. بنابراین لزوم اعمال یک الگوریتم مناسب به این مسئله ضروری به نظر میرسد. تکنیکهای حل مختلفی برای این مسئله وجود دارد که بطور کلی آنها را میتوان به سه دسته روشهای عددی، روشهای هوشمند و روشهای ترکیبی تقسیم کرد. روشهای هوشمند به لحاظ همگرایی عددی و نیز کیفیت پاسخ مقبولیت بالایی ندارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pappala</Author><Year>2008</Year><RecNum>5</RecNum><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Pappala, V. S.</author><author>Erlich, I.</author></authors></contributors><titles><title>A new approach for solving the unit commitment problem by adaptive particle swarm optimization</title><secondary-title>Power and Energy Society General Meeting – Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, 2008 IEEE</secondary-title><alt-title>Power and Energy Society General Meeting – Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, 2008 IEEE</alt-title></titles><pages>1-6</pages><keywords><keyword>integer programming</keyword><keyword>particle swarm optimisation</keyword><keyword>power generation scheduling</keyword><keyword>PSO</keyword><keyword>adaptive particle swarm optimization</keyword><keyword>adaptive penalty function approach</keyword><keyword>constrained optimization problem</keyword><keyword>dependent penalty functions</keyword><keyword>optimal swarm size selection</keyword><keyword>parameter tuning</keyword><keyword>penalty coefficient tuning</keyword><keyword>unit commitment problem</keyword></keywords><dates><year>2008</year><pub-dates><date>20-24 July 2008</date></pub-dates></dates><isbn>1932-5517</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4].
استفاده از روشهایی مانند لیست اولویت، برنامهریزی دینامیکی، روش شاخه و کران، روش لاگرانژ و برنامهریزی اعداد صحیح در بالا رفتن دقت جوابها تاثیر زیادی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Cohen</Author><Year>1983</Year><RecNum>6</RecNum><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>6</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Cohen, A. I.</author><author>Yoshimura, M.</author></authors></contributors><titles><title>A Branch-and-Bound Algorithm for Unit Commitment</title><secondary-title>Power Apparatus and Sys–s, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Apparatus and Sys–s, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>444-451</pages><volume>PAS-102</volume><number>2</number><dates><year>1983</year></dates><isbn>0018-9510</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5] و ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pang</Author><Year>1981</Year><RecNum>7</RecNum><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Pang, C. K.</author><author>Sheble, G. B.</author><author>Albuyeh, F.</author></authors></contributors><titles><title>Evaluation of Dynamic Programming Based Methods and Multiple area Representation for Thermal Unit Commitments</title><secondary-title>Power Apparatus and Sys–s, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Apparatus and Sys–s, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>1212-1218</pages><volume>PAS-100</volume><number>3</number><dates><year>1981</year></dates><isbn>0018-9510</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6].
در برخی از محیطهای تجدید ساختار یافته، اپراتور مستقل سیستم از مشارکت واحدها با قیود امنیتی برای برنامهریزی روز بعد بهره میجوید [6]. این برنامهریزی یکی از پیچیدهترین مسائل بهینهسازی در سیستمهای قدرت است، که باید در آن قیود تولید، انتقال و امنیت شبکه در نظر گرفته شوند. قیود این برنامهریزی عباتند از: قیود تامین توان شبکه، کمینه و بیشینه میزان تولید هر واحد، کمینه و بیشینه زمان روشن و خاموش بودن واحدها، ذخیره چرخان، ذخیره های بالارونده و پایین رونده سمت تولید و بار، نرخ شیب افزایش و کاهش توان نیروگاهها، و… ، برای شبکه انتقال نیز قیدهای میزان توان انتقالی هر خط و ولتاژ باسها در نظر گرفته میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mohammad Shahidehpour</Author><Year>April 2002</Year><RecNum>8</RecNum><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Mohammad Shahidehpour, Hatim Yamin, Zuyi Li </author></authors></contributors><titles><title>Market Operations in Electric Power Sys–s: Forecasting, Scheduling, and Risk Management</title></titles><pages>552-978-0-471-44337-7</pages><num-vols>1</num-vols><dates><year>April 2002</year></dates><pub-location>New York</pub-location><publisher>Wiley-IEEE Press</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
مسئله مشارکت واحدها با قید امنیتی یک مسئله غیرخطی و غیرمحدب است که متغیرهای آن بصورت صفر و یک میباشند. تعداد این متغیرها وابسته به اندازه مسئله است که هر چه ابعاد مسئله بزرگتر شود تعداد متغیرهای آن نیز افزایش مییابد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yong</Author><Year>2007</Year><RecNum>9</RecNum><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Yong, Fu</author><author>Shahidehpour, M.</author></authors></contributors><titles><title>Fast SCUC for Large-Scale Power Sys–s</title><secondary-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>2144-2151</pages><volume>22</volume><number>4</number><keywords><keyword>integer programming</keyword><keyword>iterative methods</keyword><keyword>large-scale sys–s</keyword><keyword>power generation dispatch</keyword><keyword>power generation economics</keyword><keyword>power generation scheduling</keyword><keyword>power markets</keyword><keyword>power sys– security</keyword><keyword>1168-bus sys–</keyword><keyword>4672-bus sys–</keyword><keyword>daily-weekly-ahead market</keyword><keyword>economic dispatch</keyword><keyword>economical hourly generation schedule</keyword><keyword>independent power sys– operators</keyword><keyword>large-scale power sys–s</keyword><keyword>mixed-integer programming</keyword><keyword>regional transmission organizations</keyword><keyword>restructured power sys–s</keyword><keyword>security-constrained unit commitment</keyword><keyword>single-hour unit commitment adjustment</keyword></keywords><dates><year>2007</year></dates><isbn>0885-8950</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
تعیین میزان رزروها میتواند بصورت قطعی، احتمالاتی و یا ترکیب این دو صورت پذیرد. در روش قطعی تابع هدف تنها شامل هزینه‏های موجود سیستم بدون درنظر گرفتن هزینه سیستم بعد از وقوع حادثه‏های محتملِ گوناگون است ولی در حالت احتمالاتی هزینه آینده سیستم (بعد از وقوع حادثه‏های محتمل مختلف) باتوجه به احتمال وقوع این وقایع در تابع هدف برنامه بکارگیری واحدها لحاظ میشود.
بدلیل نگرانی از کاهش منابع سوختهای فسیلی و همچنین گرانی روزافزون این منابع، متخصصین صنعت برق به فکر استفاده از منابع تجدیدپذیر و رایگان موجود در طبیعت افتادند. از طرف دیگر بحرانهای محیط زیستی فکر استفاده از انرژیهای نو را گسترش داده است. از میان منابع پاک جایگزین سوختهای فسیلی، انرژی باد دارای بیشترین پتانسیل برای تولید الکتریسیته میباشد. لذا کشورهای صنعتی به فکر گسترش تولید الکتریسیته از طریق ایجاد مزرعه بادی افتادهاند. یکی از مشکلات بهرهبرداری در هنگام استفاده از انرژی باد که موجب نگرانی میشود، عدم قطعیت تولید ژنراتورهای بادی میباشد. این امر از ماهیت احتمالی وزش باد ناشی میشود. میزان تولید یک ژنراتور بادی کاملاً به شرایط باد در همان زمان وابسته است. اگر چه با اعمال برنامههای پیشبینی تولید نیروگاههای بادی میتوان میزان تولید ژنراتورهای بادی را برای روز بعد تقریب زد. اما این پیشبینیها با استفاده از بهترین روشها هم، بسته به افق زمانی مورد مطالعه میتواند تا 50 درصد با خطا همراه باشد. همانطور که بیان شد گسترش بهرهگیری از انرژی باد برای تولید الکتریسیته در شبکه قدرت، عدم قطعیت تولید سیستم را بالا برده و در نتیجه ریسک سیستم افزایش یافته و قابلیت اطمینان آن کاهش مییابد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lei</Author><Year>2010</Year><RecNum>11</RecNum><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>11</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lei, Wu</author><author>Shahidehpour, M.</author><author>Yong, Fu</author></authors></contributors><titles><title>Security-Constrained Generation and Transmission Outage Scheduling With Uncertainties</title><secondary-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>1674-1685</pages><volume>25</volume><number>3</number><keywords><keyword>Monte Carlo methods</keyword><keyword>integer programming</keyword><keyword>load forecasting</keyword><keyword>maintenance engineering</keyword><keyword>power generation dispatch</keyword><keyword>power generation scheduling</keyword><keyword>power sys– security</keyword><keyword>power transmission lines</keyword><keyword>trees (mathematics)</keyword><keyword>IEEE 118-bus sys–</keyword><keyword>Lagrangian relaxation</keyword><keyword>Monte Carlo simulation</keyword><keyword>branch-and-cut method</keyword><keyword>fuel price fluctuations</keyword><keyword>independent sys– operator</keyword><keyword>load forecast errors</keyword><keyword>mixed-integer programming</keyword><keyword>optimal coordinated long-term maintenance scheduling</keyword><keyword>power sys– uncertainty</keyword><keyword>random disturbances</keyword><keyword>scenario trees</keyword><keyword>security-constrained generation</keyword><keyword>stochastic long-term SCUC</keyword><keyword>transmission outage scheduling</keyword></keywords><dates><year>2010</year></dates><isbn>0885-8950</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[9].
یکی از مسائل حائز اهمیت در بهرهبرداری اقتصادی و طراحی بهینه سیستمهای قدرت، پیشبینی بار سیستم است. در این میان پیشبینی کوتاهمدت از اهمیت ویژهای برخوردار است. یکی از کاربردهای پیشبینی کوتاه مدت بار در برنامه مشارکت واحدها می باشد. از آنجایی که دقت در پیشبینی بار روی هزینه تاثیر مستقیم دارد و با توجه به امکان وجود خطا در پیشبینی بار، برنامهریز سیستم باید الگوی تولید را به نحوی تعیین نماید که علاوه بر تامین بار مصرفی، رزروها نیز تامین گردد. به این ترتیب خطای پیشبینی بار و همچنین خروج واحد تولید یا خط جبران شود [9]-[13]. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lei</Author><Year>2010</Year><RecNum>11</RecNum><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>11</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lei, Wu</author><author>Shahidehpour, M.</author><author>Yong, Fu</author></authors></contributors><titles><title>Security-Constrained Generation and Transmission Outage Scheduling With Uncertainties</title><secondary-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>1674-1685</pages><volume>25</volume><number>3</number><keywords><keyword>Monte Carlo methods</keyword><keyword>integer programming</keyword><keyword>load forecasting</keyword><keyword>maintenance engineering</keyword><keyword>power generation dispatch</keyword><keyword>power generation scheduling</keyword><keyword>power sys– security</keyword><keyword>power transmission lines</keyword><keyword>trees (mathematics)</keyword><keyword>IEEE 118-bus sys–</keyword><keyword>Lagrangian relaxation</keyword><keyword>Monte Carlo simulation</keyword><keyword>branch-and-cut method</keyword><keyword>fuel price fluctuations</keyword><keyword>independent sys– operator</keyword><keyword>load forecast errors</keyword><keyword>mixed-integer programming</keyword><keyword>optimal coordinated long-term maintenance scheduling</keyword><keyword>power sys– uncertainty</keyword><keyword>random disturbances</keyword><keyword>scenario trees</keyword><keyword>security-constrained generation</keyword><keyword>stochastic long-term SCUC</keyword><keyword>transmission outage scheduling</keyword></keywords><dates><year>2010</year></dates><isbn>0885-8950</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[9]، ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>م.پارسامقدم</Author><Year>1387</Year><RecNum>12</RecNum><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Paper”>47</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ت.اکبری، م.پارسامقدم</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>پیش بینی کوتاه مدت بار در حوزه برق منطقه¬ای تهران با استفاده از فیلتر کالمن</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سیزدهمین کنفرانس شبکه¬های توزیع نیروی برق</style></secondary-title></titles><dates><year>1387</year></dates><pub-location><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>گیلان</style></pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[10]، ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>ه.رزمی،م.باغمیشه</Author><Year>1384</Year><RecNum>13</RecNum><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Paper”>47</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ه.رزمی،م.باغمیشه</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی شبکه سرتاسری ایران با استفاده از شبکه های عصبی و منطق فازی</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بیستمین کنفرانس بین¬المللی برق</style></secondary-title></titles><dates><year>1384</year></dates><pub-location><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>تهران</style></pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11]، ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>ن.وفادار</Author><Year>1383</Year><RecNum>14</RecNum><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>14</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Paper”>47</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>م.فرهادی، م. تفرشی، ن.وفادار</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>یش بینی روزانه مصرف بار الکتریکی ایران توسط مدلی جدید از ترکیب دو شبکه عصبی کوهنن</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نوزدهمین کنفرانس برق</style></secondary-title></titles><dates><year>1383</year></dates><pub-location><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>تهران</style></pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12]و ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>کبریایی</Author><Year>1388</Year><RecNum>15</RecNum><record><rec-number>15</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>15</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Paper”>47</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ح. کمالی نژاد</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”> ح. کبریایی</style></author

></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی بر اساس معیار مامتقارن جریمه با ترکیب شبکه و سیستم فازی</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بیست و چهارمین کنفرانس برق</style></secondary-title></titles><dates><year>1388</year></dates><pub-location><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>تهران</style></pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[13]
در ادامه رئوس مطالب و ساختار فصول این پایاننامه معرفی میشود.
در فصل دوم، مسائل مربوط به انجام بهینهسازی برای حل مسئله بکارگیری واحدها با رعایت قیود امنیتی و پخشِ بار اقتصادی با رعایت قیود امنیتی در سیستم‏های قدرت گسترده اعم از مشکلات و فرمولاسیون مربوطه مورد بررسی قرار میگیرند. مشکل اصلی در سیستم‏های قدرت بزرگ زیاد بودن تعداد متغیرهای بهینهسازی و قیود مسئله است. تعداد این متغیرها و قیود با افزایش اندازه شبکه شدیداً افزایش مییابد. افزایش تعداد حادثه‏های محتمل که باید درنظر گرفته شوند نیز منجر به افزایش تعداد متغیرها و قیود مسئله میشود. هرچه شبکه به نقاط مرزی خود نزدیکتر باشد تعداد حوادث محتملی که به عنوان خروجی برنامه انتخاب حوادث محتمل ، منجر به فعال شدن قیود جدید می‏شوند افزایش مییابد. مطالب این فصل برای بکارگیری در سیستم‏های قدرت گسترده که در نزدیکی نقاط مرزی پایداری خود بهرهبرداری میشوند مناسب است. ایده اصلی در روش مورد استفاده برای مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی حذف متغیرها و قیود غیرضروری میباشد. در گام بعد در لحاظ کردن قیود، از فرمولاسیونی استفاده میشود که با درنظر گرفتن تعداد کمتری از آنها بتوان جواب بهینه را یافت. الگوریتم استفاده شده بصورت همزمان هر دو اقدام پیشگیرانه و اصلاحی را در یک بازار پیوسته انرژی و رزرو درنظر میگیرد. در بهینهسازی مورد استفاده رزروهای بالارونده و پائینرونده و در دو سمت تولید و مصرف درنظر گرفته شدهاند. روش بهینهسازی ترکیبی با اعداد صحیح و حقیقی در حالت خطی شده به عنوان ماشین بهینهسازی برای حل مسئله بهینهسازی بکار گرفته شده است. همچنین از روش تفکیک بندرز برای افزایش سرعت حل بهینهسازی استفاده شده است. در این فصل ساختاری جدید که در آن با استفاده از فرمولاسیونی که با تعداد کمتری از قیود بتوان جواب بهینه را بدست آورد، معرفی میشود. در این فصل مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی (خروج واحد و خروج خط) در کوتاه مدت بدست میآید. در این فصل قیود فلوی عبوری از خطوط در حالت عادی و همچنین در حالتی که حوادث محتمل به وقوع میپیوندد در نظر گرفته شده است.
در فصل سوم، به مدل کردن مزرعه بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تولید این واحدها به کمک روش ارائه شده در فصل دوم جهت کاهش تعداد قیود مسئله پرداخته میشود؛ در این فصل به معرفی فرمولاسیونی جدید جهت در نظر گرفتن هزینه وقوع هر سناریو در مسئله بهینهسازی دو مرحلهای ارائه شده است. واحدهای بادی که با گذشت زمان و پیشرفت فنآوری سیر نزولی هزینه احداث آنها ادامه دارد، روز به روز در مقایسه با واحدهای متداول تولید الکتریسیته اقتصادیتر شده و در نتیجه قیمت پیشنهادی آنها کمتر از واحدهای تولید متداول میگردد. با این وجود عدم قطعیت این واحدها باعث نگرانی میشود. البته بر روی روشهای پیشبینی تولید این واحدها کار میشود تا این عدم قطعیت کاهش یابد. تنها نقطه ضعف این روش تولید برق، عدم قطعیت تولید این واحدهاست. در این فصل مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی (خروج واحد و خروج خط) و عدم قطعیت تولید مزرعه بادی در کوتاه مدت بدست میآید. در این فصل عدم قطعیت در تولید نیروگاههای بادی به صورت سناریو مدل شده و بنابراین با توجه به محتمل بودن تغییر در تولید این نیروگاه، هزینه این سناریوها به تابع هدف اضافه میشود.
در فصل چهارم، با مدل کردن عدم قطعیت بار پیشبینی شده در سیستم قدرت، به معرفی ساختاری جدید جهت اضافه کردن این عدم قطعیت به ساختار تکمیل شده در فصل سوم پرداخته میشود. در این فصل مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی (خروج واحد و خروج خط) و همچنین لحاظ کردن عدم قطعیت تولید مزرعه بادی و عدم قطعیت بار پیش بینی شده در کوتاه مدت بدست میآید. عدم قطعیت بار نیز به صورت سناریویی مدل شده با این تفاوت که در این بهینه سازی به جای استفاده از روش ترکیب با اعداد صحیح و حقیقی از روش برنامهریزی خطی استفاده میشود و متغیرهای عدد صحیح (وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها) که از مرحله قبل بدست آمده ثابت در نظر گرفته میشود.
لازم به ذکر است در هر فصل، بخش مروری بر منابع که شامل تحقیقات انجام شده متناسب با آن فصل میباشد، آورده میشود. همچنین ساختارهای معرفی شده در هر فصل برای شبکه تست قابلیت اطمینان IEEE-RTS شبیهسازی میشود و نتایج بهینهسازی در قالب جداولی ارائه و نتایج مورد تحلیل قرار میگیرد.
در فصل پنجم، نتایج حاصل از انجام پایان نامه معرفی شده و همچنین، پیشنهاداتی برای تکمیل و توسعه این تحقیق ارائه شده است.
در این پایان نامه با استفاده از نرمافزار GAMS 23.6 کلیه شبیهسازیها انجام شده است و کامپیوتری که مورد استفاده قرار گرفته یک دستگاه لپتاپ مدل Dell Vostro1520 با 4 گیگابایت RAM و پردازشگر Core2duo است.
فصل2برنامه مشارکت واحدها و بازار همزمان انرژی و رزرو با در نظر گرفتن محدودیت‏های امنیتی2-1 مقدمهالگوی بار برای بسیاری از شرکتهای برق در ساختار پیشین این صنعت نوسان بزرگی را بین ساعتهای اوج مصرف و ساعتهای دیگر نشان میداد. اگر برای برآوردن نیاز برق در اوج مصرف در سرتاسر شبانه روز، واحدهای تولیدی کافی در مدار نگه داشته میشدند، ممکن بود که در ساعات غیر از اوج مصرف، برخی از واحدها نزدیک حدِ پایین تولید خود کار کنند. مسئلهای که بهرهبردار سیستم با آن روبه رو میشد این بود که کدام واحدها را برای چه مدت زمانی باید از مدار خارج کند. در بیشتر سیستمهای قدرت به هم پیوسته، بخش عمدهی برق مصرفی به وسیله نیروگاههای حرارتی تولید میشد. برای برآوردن نیاز مصرف، که ساعت به ساعت در حال تغییر است، چند استراتژی بهرهبرداری در دسترس بودند.
معمولاً ترجیح داده میشد که از یک استراتژی بهرهبرداری بهینه (یا تقریباً بهینه) بر اساس معیارهای اقتصادی استفاده شود. به بیان دیگر، یک معیار مهم در بهرهبرداری از سیستمهای قدرت این بود که با بهرهگیری ترکیبی بهینه از واحدهای گوناگون، تقاضای برق با کمترین هزینه مصرف سوخت ممکن برآورده شود. به علاوه برنامهریزی مشارکت واحدهای نیروگاهی به عنوان یکی از ابزارهای در دسترس بود برای اینکه برای مشتریان، برق با کیفیت بالا و به شیوهای ایمن و اقتصادی فراهم شود؛ پس دریافته میشود که مشارکت واحدهای بهینه سیستمهای حرارتی سبب صرفهجویی بزرگی برای شرکتهای برق میشد. در حقیقت مشارکت واحدها در ساختار گذشته صنعت برق مسئله تعیین برنامهی کار واحدهای تولید برق یک سیستم قدرت با توجه به محدودیتهای تجهیزات و محدودیتهای بهرهبرداری بود.
با تجدید ساختار صنعت برق و ایجاد رقابت در آن تعریف و کاربرد مسئلهی مشارکت واحدها هم دچار دگرگونی شد. در ساختار جدید، مسئلهی مشارکت واحدها برای شرکتهای تولیدی و اپراتور مستقل سیستم دارای دو تعریف متفاوت است.
تامین امنیت شبکه معمولاً از طریق ایجاد ظرفیت های رزرو چرخشی که به راحتی قابل دسترسی از طریق بارهای محلی باشند حاصل میگردد. مینیمم کردن هزینه از طریق مشارکت واحدهای کم هزینه ضمن رعایت محدودیتهای مربوطه و همچنین مشارکت اقتصادی آنها امکان پذیر است. در این نوع از مشارکت واحدها سه ویژگی تامین بار، حداکثرسازی امنیت و حداقل سازی هزینه از اهمیت ویژهای برخوردار است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Madrigal</Author><Year>2000</Year><RecNum>3</RecNum><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>3</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Madrigal, M.</author><author>Quintana, V. H.</author></authors></contributors><titles><title>A security-constrained energy and spinning reserve markets clearing sys– using an interior-point method</title><secondary-title>Power Engineering Society Summer Meeting, 2000. IEEE</secondary-title><alt-title>Power Engineering Society Summer Meeting, 2000. IEEE</alt-title></titles><pages>489 vol. 1</pages><volume>1</volume><keywords><keyword>contracts</keyword><keyword>electricity supply industry</keyword><keyword>power sys– security</keyword><keyword>ISO</keyword><keyword>direct-current model</keyword><keyword>energy supply</keyword><keyword>enrgy markets clearing sys–</keyword><keyword>interior-point method</keyword><keyword>optimization problem</keyword><keyword>re-schedulable bilateral contracts</keyword><keyword>security-constrained energy market</keyword><keyword>security-constrained spinning reserve market</keyword></keywords><dates><year>2000</year><pub-dates><date>2000</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
در ساختار جدید صنعت برق، بهرهبردار سیستم معمولاً نهادی مستقل است که دیگر مالکیت نیروگاهها را ندارد و از هزینههای نیروگاهها آگاه نیست. در این ساختار، اپراتور مستقل سیستم با داشتن بار پیشبینی شده سیستم و پیشنهادها و محدودیتهای فنی ارائه شده از سوی شرکتهای تولیدی (GenCo)، برنامهی تولید نیروگاهها را به گونهای تعیین میکند که مبلغ پرداختی به شرکتهای تولیدی کمینه شده یا در حالت کلیتر که پیشنهاد دهی خریداران هم وجود دارد رفاه اجتماعی بیشینه شود. از آنجا که در الگوریتم مشارکت واحدها که این برنامه را مشخص میکند، محدودیتهای امنیت سیستم هم در نظر گرفته میشود، به این مشارکت واحدها، مشارکت واحدها با در نظرگرفتن قیود امنیتی (SCUC) گفته میشود. محدودیتهای امنیت سیستم مواردی از قبیل توان عبوری از خطوط، محدودیت ولتاژ شینها و … هستند.
در ساختار جدید صنعت برق، مسئلهی مشارکت واحدها که شرکتهای تولیدیها برای خود حل میکنند بهینهسازی منابع تولید در جهت بیشینه کردن سود شرکتهای تولیدی میباشد. برای نشان دادن اهمیت نقش سیگنال قیمت در این مشارکت واحدها، مشارکت واحدها بر اساس قیمت نهاده شد. در مشارکت واحدها بر اساس قیمت دیگر الزامی بر شرکتهای تولیدی برای برآوردن بار نبوده و هدف، بیشینه کردن سود است. در این طرح سیگنالی که بر وضعیت روشن یا خاموش بودن واحدها اثر دارد، قیمت است. این قیمت میتواند قیمت خرید سوخت، فروش انرژی، فروش خدمات جانبی و … باشد.
در مقایسه مشارکت واحدها بر اساس قیمت با مشارکت واحدها بر اساس کمینه کردن هزینه، ویژگی متمایز مشارکت واحدها بر اساس قیمت این است که همه اطلاعات بازار در قیمت بازار نهفته است. اگر چه در مشارکت واحدها بر اساس قیمت برآوردن بار سیستم یک محدودیت نیست اما پیش بینی بار سیستم برای پیشبینی قیمت الکتریسیته لازم است. به شیوهی مشابه، در مشارکت واحدها بر اساس قیمت امنیت سیستم در نظر گرفته نمیشود. اما معیارهای اپراتور مستقل سیستم برای حفظ امنیت سیستم بر قیمت بازار اثر خواهد گذاشت.
در مقایسه مشارکت واحدها با قیود امنیتی و مشارکت واحدها بر اساس قیمت، این تصور که ماکزیمم کردن سود همان مینیمم کردن هزینه است غلط میباشد، زیرا سود طبق تعریف درآمد منهای هزینه است و این معنی سود علاوه بر هزینه به عایدی و درآمد نیز بستگی دارد. اگر درآمد افزایشی بیشتر از هزینهی افزایشی باشد، برای سود بیشتر باید تولید انرژی را افزایش داد و در مقابل اگر درآمد افزایش کمتر از هزینهی افزایشی باشد، فروش انرژی به صرفه به نظر نمیرسد. اگر هدف به حداقل رساندن هزینه باشد، یک شرکت تولیدی ممکن است تولید را انتخاب نکند زیرا هیچ پاداشی برای تامین بار در هزینهی صفر دریافت نمیکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>ع.معانی</Author><Year>1389</Year><RecNum>17</RecNum><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Paper”>47</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ن.لطفی، س. حسین خلج، ع.معانی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مطالعه تاثیر محدودیت آلودگی در برنامه ریزی مشارکت نیروگاه های حرارتی</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق</style></secondary-title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1389</style></year></dates><pub-location><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>تهران</style></pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[14] و ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mohammad Shahidehpour</Author><Year>April 2002</Year><RecNum>7</RecNum><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”s2z5xewt4s20v3ewdz8verp7xatv0szvsfat”>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Mohammad Shahidehpour, Hatim Yamin, Zuyi Li </author></authors></contributors><titles><title>Market Operations in Electric Power Sys–s: Forecasting, Scheduling, and Risk Management</title></titles><pages>552-978-0-471-44337-7</pages><num-vols>1</num-vols><dates><year>April 2002</year></dates><pub-location>New York</pub-location><publisher>Wiley-IEEE Press</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
2-2 مروری بر منابعبهرهبرداران مختلف سراسر دنیا روش های مختلفی را برای بدست آوردن برنامه امنیتی بکارگیری واحدها بکار می برند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mohammad Shahidehpour</Author><Year>April 2002</Year><RecNum>8</RecNum><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Mohammad Shahidehpour, Hatim Yamin, Zuyi Li </author></authors></contributors><titles><title>Market Operations in Electric Power Sys–s: Forecasting, Scheduling, and Risk Management</title></titles><pages>552-978-0-471-44337-7</pages><num-vols>1</num-vols><dates><year>April 2002</year></dates><pub-location>New York</pub-location><publisher>Wiley-IEEE Press</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7]. انواع قیود مثل قیود مربوط به شبکه، وضعیت واحدها، قراردادهای دو طرفه و … باید در این مسئله درنظر گرفته شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2005</Year><RecNum>38</RecNum><record><rec-number>38</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>38</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Fu, Y.</author><author>Shahidehpour, M.</author><author>Li, Z.</author></authors></contributors><titles><title>Security-Constrained Unit Commitment With AC Constraints*</title><secondary-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>1538-1550</pages><volume>20</volume><number>3</number><keywords><keyword>cost reduction</keyword><keyword>dynamic programming</keyword><keyword>iterative methods</keyword><keyword>power generation economics</keyword><keyword>power generation scheduling</keyword><keyword>power markets</keyword><keyword>power sys– security</keyword><keyword>AC constraint</keyword><keyword>Benders decomposition</keyword><keyword>IEEE 118-bus sys–</keyword><keyword>ac network security constraints</keyword><keyword>augmented Largrangian relaxation</keyword><keyword>day-ahead market</keyword><keyword>hourly generation schedule</keyword><keyword>independent sys– operator</keyword><keyword>iterative process</keyword><keyword>restructured power market</keyword><keyword>security-constrained unit commitment</keyword><keyword>six-bus sys–</keyword></keywords><dates><year>2005</year></dates><isbn>0885-8950</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15]. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth=”1″><Author>Li</Author><Year>1993</Year><RecNum>25</RecNum><record><rec-number>25</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>25</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Li, S.</author><author>Shahidehpour, S. M.</author><author>Wang, C.</author></authors></contributors><titles><title>Promoting the application of expert sys–s in short-term unit commitment</title><secondary-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>286-292</pages><volume>8</volume><number>1</number><keywords><keyword>engineering graphics</keyword><keyword>expert sys–s</keyword><keyword>microcomputer applications</keyword><keyword>power sys– analysis computing</keyword><keyword>user interfaces</keyword><keyword>24 h-generation schedule</keyword><keyword>C language</keyword><keyword>IBM-386 personal computer</keyword><keyword>ToolBook software</keyword><keyword>dynamic programming</keyword><keyword>global optimization</keyword><keyword>graphics</keyword><keyword>heuristic approach</keyword><keyword>inference process</keyword><keyword>short-term unit commitment</keyword></keywords><dates><year>1993</year></dates><isbn>0885-8950</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[16]، ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tong</Author><Year>1991</Year><RecNum>24</RecNum><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>24</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tong, S. K.</author><author>Shahidehpour, S. M.</author><author>Ouyang, Z.</author></authors></contributors><titles><title>A heuristic short-term unit commitment</title><secondary-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>1210-1216</pages><volume>6</volume><number>3</number><keywords><keyword>expert sys–s</keyword><keyword>inference mechanisms</keyword><keyword>microcomputer applications</keyword><keyword>power sys– analysis computing</keyword><keyword>scheduling</keyword><keyword>C language</keyword><keyword>EASE plus NEXPERT shell</keyword><keyword>IBM-PC</keyword><keyword>database</keyword><keyword>global optimization</keyword><keyword>heuristic short-term unit commitment</keyword><keyword>inference rules</keyword><keyword>load pattern</keyword><keyword>real-time processing</keyword><keyword>suboptimal schedule</keyword></keywords><dates><year>1991</year></dates><isbn>0885-8950</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[17]، ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wong Tik</Author><Year>1996</Year><RecNum>26</RecNum><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>26</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Wong Tik, Keong</author><author>Teshome, A.</author></authors></contributors><titles><title>Short term unit commitment</title><secondary-title>Circuits and Sys–s, 1996., IEEE 39th Midwest symposium on</secondary-title><alt-title>Circuits and Sys–s, 1996., IEEE 39th Midwest symposium on</alt-title></titles><pages>1034-1037
vol.3</pages><volume>3</volume><keywords><keyword>load dispatching</keyword><keyword>power sys– analysis computing</keyword><keyword>scheduling</keyword><keyword>C language program</keyword><keyword>heuristic algorithm</keyword><keyword>numerical simulation</keyword><keyword>partial priority list</keyword><keyword>reasoning loop</keyword><keyword>schedule</keyword><keyword>short term unit commitment</keyword></keywords><dates><year>1996</year><pub-dates><date>18-21 Aug 1996</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[18]، ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Dasgupta</Author><Year>1993</Year><RecNum>27</RecNum><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>27</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Dasgupta, D.</author><author>McGregor, D. R.</author></authors></contributors><titles><title>Short term unit-commitment using genetic algorithms</title><secondary-title>Tools with Artificial Intelligence, 1993. TAI &apos;93. Proceedings., Fifth International Conference on</secondary-title><alt-title>Tools with Artificial Intelligence, 1993. TAI &apos;93. Proceedings., Fifth International Conference on</alt-title></titles><pages>240-247</pages><keywords><keyword>economics</keyword><keyword>electric power generation</keyword><keyword>genetic algorithms</keyword><keyword>load distribution</keyword><keyword>thermal power stations</keyword><keyword>commitment</keyword><keyword>generation cost</keyword><keyword>load</keyword><keyword>on/off states</keyword><keyword>power generation</keyword><keyword>thermal units</keyword></keywords><dates><year>1993</year><pub-dates><date>8-11 Nov 1993</date></pub-dates></dates><isbn>1063-6730</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[19]، ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Libao</Author><Year>2004</Year><RecNum>28</RecNum><record><rec-number>28</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>28</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Libao, Shi</author><author>Jin, Hao</author><author>Jiaqi, Zhou</author><author>Guoyu, Xu</author></authors></contributors><titles><title>Short-term generation scheduling with reliability constraint using ant colony optimization algorithm</title><secondary-title>Intelligent Control and Automation, 2004. WCICA 2004. Fifth World Congress on</secondary-title><alt-title>Intelligent Control and Automation, 2004. WCICA 2004. Fifth World Congress on</alt-title></titles><pages>5102-5106 Vol.6</pages><volume>6</volume><keywords><keyword>cooperative sys–s</keyword><keyword>optimisation</keyword><keyword>power engineering computing</keyword><keyword>power generation economics</keyword><keyword>power generation scheduling</keyword><keyword>power sys– security</keyword><keyword>ant colony optimization algorithm</keyword><keyword>economical efficiency</keyword><keyword>optimal unit commitment</keyword><keyword>reliability constraint</keyword><keyword>short-term generation scheduling</keyword><keyword>sys– security</keyword></keywords><dates><year>2004</year><pub-dates><date>15-19 June 2004</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[20]، ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gwo-Ching</Author><Year>2004</Year><RecNum>29</RecNum><record><rec-number>29</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”fa0avwsf5ptrz5eatervprd6r00v0zsptp2p”>29</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Gwo-Ching, Liao</author><author>Ta-Peng, Tsao</author></authors></contributors><titles><title>Hybrid immune genetic algorithm approach for short-term unit commitment problem</title><secondary-title>Power Engineering Society Generalقیمت: 11200 تومان

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *