محاسبه کاهش سختی خمشی تکیه گاهها در تیرها به روش معکوس با داده های ارتعاش آزاد در حضور یک سیستم یک درجه آزادی آزمون

263525285115

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا
گروه عمران
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران(M.Sc)
گرایش : سازه
عنوان : محاسبه کاهش سختی خمشی تکیه گاهها در تیرها به روش معکوس با داده های ارتعاش آزاد در حضور یک سیستم یک درجه آزادی آزمون
استاد راهنما :
دکتر مهدی شاهرخی
استاد مشاور :
مسعود شفیعی
نگارنده :
مهدی فریدونی شمس آبادی
بهمن1392
بسمه تعالی
تعهد نامه اصالت اثر
اینجانب مهدی فریدونی شمس آبادی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته عمران گرایش سازه به شماره دانشجوئی9069151110 که در تاریخ 24/11/1392 از پایان نامه خود تحت عنوان محاسبه کاهش سختی خمشی تکیه گاهها در تیرها به روش معکوس با داده های ارتعاش آزاد در حضور یک سیستم یک درجه آزادی آزمون دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه،کتاب،مقاله و ….)استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج نمایم.
این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح،پایین تر،بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی موسسه مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشی از آن را می پذیرم و موسسه مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدارک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء
تشکر و قدردانی
اکنون که این تحقیق در سایه الطاف ایزد منان پایان یافت، وظیفه خود می‌دانم از اساتید بزرگوار آقایان مهندس مسعود شفیعی و دکتر مهدی شاهرخی به خاطر راهنمایی‌های ارزشمندشان در انجام این تحقیق تقدیر و تشکر نمایم. همچنین جا دارد از پدر بزرگوار و مادر صبورم به خاطر حمایت فراوانشان در تمامی عرصه‌های زندگی‌ تشکر کنم. از دوست ارجمندم، جناب آقای مهندس محمود حسینی به خاطر همکاری و همراهی بی‌دریغ و مؤثرشان در به ثمر رسیدن این اثر کمال تشکّر و قدردانی را دارم.
مهدی فریدونی شمس آبادی
چکیده
در این تحقیق کاهش سختی خمشی تکیه گاه‌های سیستم حاصل از ترکیب تیر با فرمول بندی تیر اولر برنولی و سیستم یک درجه آزادی جرم و فنر بصورت تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سیستم جرم و فنر دارای مشخصات فیزیکی معلوم و محل قرار گیری معلوم است . ابتدامسئله ارتعاش آزاد برای تیر بدون در نظر گرفتن جرم وفنر مورد بررسی قرار گرفته و شکل مدهای ارتعاش به دست آمدند و برای حل کل سیستم از روش‌های کلاسیک تئوری ارتعاشات استفاده شده است.باتوجه به معادلات نهایی حاصل(که در آن فرکانس طبیعی وسختی تکیه گاه‌ها وجود دارند) با داشتن فرکانس‌ها و با پیگیری حل معکوس مسئله پارامتر سختی خمشی تکیه گاه محاسبه می‌شود.حل نهایی بدست آمده با استفاده از روش اجزإ محدود صحت سنجی شده است.مقایسه نتایج روش پیشنهادی و روش اجزإ محدودتطابق بسیار مناسبی را نشان می‌دهند.پس از حل به روش اجزاء محدود با استفاده از فرکانس‌های بدست آمده از روش اجزإ محدود حل معکوس پیگیری شده است.
کلید واژه‌ها : ارتعاش آزاد ، کاهش سختی تکیه‌گاه، سیستم دو درجه آزادی ، تیر اولربرنولی، حل معکوس.

فهرست مطالب

TOC \o “1-3” \h \z \u فصل 1-مقدمه PAGEREF _Toc384993065 \h 11-1-پیشگفتار PAGEREF _Toc384993066 \h 21-2-تاریخچه مطالعات PAGEREF _Toc384993067 \h 4فصل 2-حل مستقیم PAGEREF _Toc384993068 \h 72-1-معادلات ارتعاش تیر اویلر- برنولی PAGEREF _Toc384993069 \h 82-1-1-بحث و بررسی درستی روابط ارایه شده PAGEREF _Toc384993070 \h 132-1-2-آزمون همگرایی در مدلهای عددی PAGEREF _Toc384993071 \h 132-2-معادلات ارتعاش برای سازه دو درجه ازادی PAGEREF _Toc384993072 \h 222-2-1-روش سه قطری در زیر سازه های سری]40و3[ PAGEREF _Toc384993073 \h 232-2-2-تعیین جرم و سختی تیر PAGEREF _Toc384993074 \h 292-2-3-بررسی درستی روابط ارایه شده سیستم دو درجه آزادی PAGEREF _Toc384993075 \h 30فصل 3-حل معکوس سازه PAGEREF _Toc384993076 \h 433-1-پیشگفتار PAGEREF _Toc384993077 \h 443-2-روش حل PAGEREF _Toc384993078 \h 44فصل 4-نتیجه‌گیری و راهکارهای قابل انجام در ادامه تحقیقات PAGEREF _Toc384993079 \h 484-1-پیشنهادات برای ادامه‌ی تحقیقات در حوزه‌ی شناسایی مشخصات سیستم‌ها PAGEREF _Toc384993080 \h 49

فهرست شکلها

TOC \h \z \c “شکل” شکل ‏21 تیر ساده با دو فنر پیچشی در دو انتها PAGEREF _Toc379796346 \h 10شکل ‏22 شکل مودهای 1و2 برای نسبتهای مختلف طول به ارتفاع ()، ()، () ، () PAGEREF _Toc379796347 \h 16شکل ‏23 شکل مودهای 1و2 برای نسبتهای مختلف طول به ارتفاع ()، ()، () ، () PAGEREF _Toc379796348 \h 19شکل ‏24 شکل مودهای 1و2 برای نسبتهای مختلف طول به ارتفاع ()، ()، () ، () PAGEREF _Toc379796349 \h 22شکل ‏25سازه کلی متشکل از دو سیستم یک درجه آزادی PAGEREF _Toc379796350 \h 23شکل ‏26 سازه هم ارز بصورت دو جرم و فنر متصل بصورت سری PAGEREF _Toc379796351 \h 24شکل ‏27 زیر سازه های سری PAGEREF _Toc379796352 \h 25شکل ‏28سیستم دو درجه آزادی الف : تیر با جرم و سختی K1وM1 در مورد دلخواه ب : سیستم جرم و فنر با جرم و سختی K2و M2 PAGEREF _Toc379796353 \h 28

فهرست جداول

TOC \h \z \c “جدول” جدول ‏21 مقایسه فرکانس‌های طبیعی مدل‌های تحلیلی تیر ساده اولر برنولی با مدل‌های اجزا محدود برای نسبت‌های مختلف طول به ارتفاع PAGEREF _Toc379685639 \h 15جدول ‏22 مقایسه فرکانس‌های طبیعی مدل‌های تحلیلی تیر با یک سر مفصل و یک سر با سختی EI با فرمول بندی اولر برنولی با مدل‌های اجزا محدود برای نسبت‌های مختلف طول به ارتفاع PAGEREF _Toc379685640 \h 18جدول ‏23 مقایسه فرکانس‌های طبیعی مدل‌های تحلیلی دو سر با سختی EI با فرمول بندی اولر برنولی با مدل‌های اجزا محدود برای نسبت‌های مختلف طول به ارتفاع PAGEREF _Toc379685641 \h 21جدول ‏24 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 20و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.6) PAGEREF _Toc379685642 \h 33جدول ‏25 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 40و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.6) PAGEREF _Toc379685643 \h 33جدول ‏26 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 100و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.6) PAGEREF _Toc379685644 \h 34جدول ‏27 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 20و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.2) PAGEREF _Toc379685645 \h 34جدول ‏28 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 40و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.2) PAGEREF _Toc379685646 \h 35جدول ‏29 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 100و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.2) PAGEREF _Toc379685647 \h 35جدول ‏210 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=0 , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 20و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.6) PAGEREF _Toc379685648 \h 37جدول ‏211 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=0 , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 40و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.6) PAGEREF _Toc379685649 \h 37جدول ‏212 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=0 , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 100و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.6) PAGEREF _Toc379685650 \h 38جدول ‏213 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=0 , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 20و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.2) PAGEREF _Toc379685651 \h 38جدول ‏214 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=0 , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 40و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.2) PAGEREF _Toc379685652 \h 39جدول ‏215 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=0 , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 100و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.2) PAGEREF _Toc379685653 \h 39جدول ‏216 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=EI , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 20و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.6) PAGEREF _Toc379685654 \h 41جدول ‏217 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=EI , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 40و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.6) PAGEREF _Toc379685655 \h 41جدول ‏218 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=EI , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 100و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.6) PAGEREF _Toc379685656 \h 42جدول ‏219 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=EI , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 20و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.2) PAGEREF _Toc379685657 \h 42جدول ‏220 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=EI , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 40و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.2) PAGEREF _Toc379685658 \h 43جدول ‏221 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=EI , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 100و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.2) PAGEREF _Toc379685659 \h 43جدول ‏31 ترکیب های انتخاب شده برای حل معکوس PAGEREF _Toc379685660 \h 47جدول ‏32 نتایج حل معکوس برای ترکیب های انتخابی(جدول ‏31) PAGEREF _Toc379685661 \h 48
مقدمهپیشگفتارپیدا کردن محل و میزان آسیب یا حصول اطمینان از سالم بودن اعضا در سازه‌ها یکی از مسائل مورد بحث در بررسی سازه‌ها است. برخی سازه‌ها (برای مثال پل‌ها) به واسطه اهمیتی که دارند لازم است به صورت مداوم کنترل شوند. گسترش آسیب و در نتیجه آن خارج شدن آن‌ها از خدمت رسانی می‌تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. در هنگام زلزله، خرابی این گونه سازه‌ها، خسارت جانی سنگینی را به علت تأخیر در کمک رسانی، که می‌توانست از طریق آن‌ها صورت گیرد، به جامعه تحمیل می‌کند. برای رسیدن به پاسخ‌های مناسب در این‌باره، راهکارهای مختلفی ارائه شده است. در حال حاضر استفاده از آزمایش‌های غیر مخربی نظیر اشعه x یا استفاده از امواج فراصوت متداول‌ترین روش برای دستیابی به این مهم است. این روش‌ها، به خصوص در اجزای طویل، وقت‌گیر و پر هزینه‌اند. تشخیص آسیب به کمک اندازه‌گیری خصوصیات دینامیکی می‌تواند در این سازه‌ها مزایای زیادی داشته باشد. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Dimarogonas</Author><Year>1983</Year><RecNum>134</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>134</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rz2wxdww92w2eqexpf7x9ex2vswr0v95aaae”>134</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>A.D. Dimarogonas</author><author> C. Papadopoulos</author></authors></contributors><titles><title>Vibrations of cracked shafts in bending</title><secondary-title>Journal of Sound and Vibration</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Sound and Vibration</full-title></periodical><pages>583–593</pages><volume>91</volume><dates><year>1983</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1] این مسئله در سازه‌هایی که به همه نقاطشان دسترسی وجود ندارد پر رنگ‌تر می‌شود. رسیدن به حل تحلیلی کاربردی در این زمینه می‌تواند مسئله پیدا کردن محل و میزان آسیب را ساده‌تر و کم هزینه‌تر کند.
پایش سلامت سازه‌ها در سال‌های اخیر، به یکی از زمینه‌های مهم تحقیقات در جامعه‌ی مهندسی عمران تبدیل شده است تا آنجا که صدها محقق و پژوهشگاه از سراسر جهان تلاش می‌کنند تا تکنیک‌های نوینی در زمینه‌ی ردیابی خسارت با اندازه‌گیری پاسخ سیستم و الگوریتم‌های پیچیده ابداع کنند، در نتیجه مجلات بسیاری به طور انحصاری به این موضوع اختصاص پیدا کرده‌اند. مسئله‌ی اصلی در پایش سلامت سازه‌ها، یافتن و ردیابی خسارت در سازه‌ها قبل از اینکه خرابی به حد بحرانی برسد، است که در نتیجه‌ی آن عمر مفید سازه افزایش می‌یابد.مقصود از خسارت، هرگونه تغییر در خصوصیات مواد و هندسیِ شرایط مرزی و یا پیوستگیِ سازه‌هاست.اما جامعه‌ی مهندسین تا کنون نتوانسته بدون استفاده از تجهیزات بازبینی عینی، بهیک روش ارزان، قابل اجرا، موثر و به صورت تمام وقت برای کنترل و بازرسی سازه‌هایی که دچار خستگی، خوردگی و یا خسارت ناشی از پدیده‌های طبیعیشده‌اند، دست یابد و هنوز در مراحل ابتدایی این زمینه به سر می‌برد. تا کنون بودجه‌های کلانی برای بازرسی‌های عینی سازه‌ها صرف می‌شود که اغلب نیازمند جابجاییبعضی از اجزای غیر سازه‌ای است. با گسترش زیرساخت‌ها، نیاز به روش‌های پیچیده‌تر برای کاهش هزینه‌ها، افزایش قابلیت اطمینان و افزایش سرعت بازرسی سازه‌های مهم بیش از گذشته احساس می‌شود.
هنگامی که سازه در معرض خستگی قرار می‌گیرد یا بارهای غیر معمول به آن وارد می‌شود ممکن است در آن آسیب‌هایی ایجاد شود. این آسیب‌ها در خصوصیات سازه (مانند سختی و میرایی) تغییر ایجاد می‌کنند. نتیجه این تغییر، تغییر در خصوصیات دینامیکی(فرکانس‌های طبیعی و شکل‌های مودی) سازه استADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Dimarogonas</Author><Year>1983</Year><RecNum>134</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>134</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rz2wxdww92w2eqexpf7x9ex2vswr0v95aaae”>134</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>A.D. Dimarogonas</author><author> C. Papadopoulos</author></authors></contributors><titles><title>Vibrations of cracked shafts in bending</title><secondary-title>Journal of Sound and Vibration</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Sound and Vibration</full-title></periodical><pages>583–593</pages><volume>91</volume><dates><year>1983</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5].
ایجاد خرابی‌های ناگهانی در سازه‌ها محققین را به سمت تحقیق روی دینامیک سازه‌های آسیب دیده سوق داد. از این رو دینامیک سازه‌های آسیب دیده طی سه دهه اخیر موضوع تحقیق بسیاری از محققان بسیاری بوده است. رویکرد مشترک این تحقیقات استفاده از مدل‌های عددی و تحلیلی و اندازه‌گیری فرکانس به عنوان شاخص آسیب استADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Khaji</Author><Year>2009</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rz2wxdww92w2eqexpf7x9ex2vswr0v95aaae”>1</key><key app=”ENWeb” db-id=”TAD5kgrtqggAAGIorgg”>4</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>N. Khaji</author><author>M. Shafiei</author><author>M. Jalalpour</author></authors></contributors><titles><title>Closed-form solutionsfor crack detection problem of Timoshenko beams with various boundary conditions</title><secondary-title>International Journal of Mechanical Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Mechanical Sciences</full-title></periodical><pages>667-681</pages><volume>51</volume><keywords><keyword>Crack detection</keyword><keyword>Timoshenko beam</keyword><keyword>Natural frequency</keyword><keyword>Boundary conditions</keyword><keyword>Bending vibrations</keyword><keyword>Finite element</keyword></keywords><dates><year>2009</year></dates><urls></urls><language>English</language></record></Cite></EndNote>[6]. روش کلی ردیابی خرابی در سازه‌ها، استخراج خصوصیت‌های هدفمند و معنی‌دار از داده‌های اندازه‌گیری شده است.
تاریخچه مطالعاتطی سی سال گذشته مطالعات بسیاری در حوزه‌ی ردیابی خسارت برای المان‌های به صورت تیر انجام شده است.در نتیجه‌ی این مطالعات روش‌های عددیPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGluY2hhbGthcjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDE8L1ll
YXI+PFJlY051bT4xMDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNSwgMTMtMTZdPC9EaXNwbGF5VGV4
dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjEwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj4xMDwv
a2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjEzPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TLiBDaGluY2hhbGthcjwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgTWVj
aGFuaWNhbCBFbmdpbmVlcmluZywgSW5kaWFuIEluc3RpdHV0ZSBvZiBUZWNobm9sb2d5LCBCb21i
YXksIFBvd2FpLCBNdW1iYWksIDQwMCAwNzYsIEluZGlhZjE8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5EZXRlcm1pbmF0aW9uIG9mIGNyYWNrIGxvY2F0aW9uIGluIGJlYW1zIHVzaW5nIG5h
dHVyYWwgZnJlcXVlbmNpZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3Vu
ZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDE3LTQyOTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yNDc8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENp
dGU+PEF1dGhvcj5TYWF2ZWRyYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDE8L1llYXI+PFJlY051bT4xMjwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48
a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUi
PjEyPC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+MTU8
L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlAuTi4gU2FhdmVkcmE8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkwuQS4gQ3VpdGlubzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DcmFjayBkZXRlY3Rpb24gYW5kIHZpYnJhdGlvbiBiZWhhdmlvciBv
ZiBjcmFja2VkIGJlYW1zPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkNvbXB1dGVycyBhbmQgU3Ry
dWN0dXJlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PkNvbXB1dGVycyBhbmQgU3RydWN0dXJlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjE0NTHigJMxNDU5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc5PC92b2x1bWU+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3Jk
PkNyYWNrPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrIGRldGVjdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5DcmFja2VkIGJlYW1uZXh0IHRlcm08L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RHluYW1pYyByZXNwb25z
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GaW5pdGUgZWxlbWVudDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TdGlm
Zm5lc3M8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMTwveWVhcj48L2RhdGVz
Pjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5OYWh2aTwvQXV0aG9y
PjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJlY051bT4xMTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+
MTE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3
dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjExPC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBk
Yi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+MTQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkguIE5haHZpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NLiBKYWJiYXJpPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNyYWNrIGRldGVjdGlvbiBp
biBiZWFtcyB1c2luZyBleHBlcmltZW50YWwgbW9kYWwgZGF0YSBhbmQgZmluaXRlIGVsZW1lbnQg
bW9kZWw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIE1l
Y2hhbmljYWwgU2NpZW5jZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgTWVjaGFuaWNhbCBTY2llbmNlczwv
ZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE0NzctMTQ5NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40
Nzwvdm9sdW1lPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5DcmFjayBkZXRlY3Rpb248L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+VmlicmF0aW9uIGFuYWx5c2lzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNhbnRpbGV2ZXIgYmVh
bTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GaW5pdGUgZWxlbWVudCBtZXRob2Q8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3
b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BbmRyZWF1czwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTE8L1llYXI+
PFJlY051bT44NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+ODQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZv
cmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2
c3dyMHY5NWFhYWUiPjg0PC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dB
QUdJb3JnZyI+ODE8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFuZHJl
YXVzLCBVZ288L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJhcmFnYXR0aSwgUGFvbG88L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5VZ28gQW5kcmVhdXMgbiwgUGFvbG8gQmFy
YWdhdHRpJiN4RDtTYXBpZW56YSBVbml2ZXJzaXQgYSBkaSBSb21hLCBEaXBhcnRpbWVudG8gZGkg
SW5nZWduZXJpYSBzdHJ1dHR1cmFsZSBlIGdlb3RlY25pY2EsIFZpYSBFdWRvc3NpYW5hIDE4LCAw
MDE4NCBSb21hLCBJdGFseTwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNyYWNrZWQgYmVh
bSBpZGVudGlmaWNhdGlvbiBieSBudW1lcmljYWxseSBhbmFseXNpbmcgdGhlIG5vbmxpbmVhciBi
ZWhhdmlvdXIgb2YgdGhlIGhhcm1vbmljYWxseSBmb3JjZWQgcmVzcG9uc2U8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQg
VmlicmF0aW9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzIxLTc0MjwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4zMzA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48c2VjdGlvbj5BbmRyZWF1cyAo
MjAxMSkgQ3JhY2tlZCBiZWFtIGlkZW50aWZpY2F0aW9uIGJ5IG51bWVyaWNhbGx5IGFuYWx5c2lu
ZyB0aGUgbm9ubGluZWFyIGJlaGF2aW91ciBvZiB0aGUgaGFybW9uaWNhbGx5IGZvcmNlZCByZXNw
b25zZTwvc2VjdGlvbj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjIt
NDYwWDwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGly
ZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvQjZXTTMtNTFDUldGNS0xLzIvYmRmNDY1MjM3YTJjZDhm
NGVmYThjNmUyYzljMzA0MDc8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMt
cmVzb3VyY2UtbnVtPkRPSTogMTAuMTAxNi9qLmpzdi4yMDEwLjA4LjAzMjwvZWxlY3Ryb25pYy1y
ZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+Wmhvbmc8L0F1dGhvcj48
WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+OTA8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjkw
PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5
MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj45MDwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGIt
aWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjg2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5aaG9uZywgU2h1bmNvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk95YWRpamksIFMuIE9s
dXR1bmRlPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+U2h1
bmNvbmcgWmhvbmcgYSxiLCBTLiBPbHV0dW5kZSBPeWFkaWppIGMs4oeRJiN4RDthIFNjaG9vbCBv
ZiBNZWNoYW5pY2FsIEVuZ2luZWVyaW5nIGFuZCBBdXRvbWF0aW9uLCBGdXpob3UgVW5pdmVyc2l0
eSwgRnV6aG91IENpdHkgMzUwMTA4LCBQUiBDaGluYSYjeEQ7YiBEZXBhcnRtZW50IG9mIEVsZWN0
cmljYWwgRW5naW5lZXJpbmcgYW5kIEVsZWN0cm9uaWNzLCBUaGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBMaXZl
cnBvb2wsIExpdmVycG9vbCBMNjkgM0dKLCBVSyYjeEQ7YyBEeW5hbWljcyBhbmQgQWVyb2VsYXN0
aWNpdHkgR3JvdXAsIFNjaG9vbCBvZiBNZWNoYW5pY2FsLCBBZXJvc3BhY2UgYW5kIENpdmlsIEVu
Z2luZWVyaW5nLCBUaGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNYW5jaGVzdGVyLCBNYW5jaGVzdGVyIE0xMyA5
UEwsIFVLPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGV0ZWN0aW9uIG9mIGNyYWNrcyBp
biBzaW1wbHktc3VwcG9ydGVkIGJlYW1zIGJ5IGNvbnRpbnVvdXMgd2F2ZWxldCB0cmFuc2Zvcm0g
b2YgcmVjb25zdHJ1Y3RlZCBtb2RhbCBkYXRhPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkNvbXB1
dGVycyAmYW1wOyBTdHJ1Y3R1cmVzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PHNob3J0LXRpdGxlPlpob25n
ICgyMDEwMCkgRGV0ZWN0aW9uIG9mIGNyYWNrcyBpbiBzaW1wbHktc3VwcG9ydGVkIGJlYW1zIGJ5
IGNvbnRpbnVvdXMgd2F2ZWxldCB0cmFuc2Zvcm0gb2YgcmVjb25zdHJ1Y3RlZCBtb2RhbCBkYXRh
PC9zaG9ydC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Db21wdXRlcnMg
JmFtcDsgU3RydWN0dXJlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEyNy0xNDg8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+ODk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEtMjwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48
a2V5d29yZD5CZWFtczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5DcmFjayBkZXRlY3Rpb248L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+RGFtYWdlIGRldGVjdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db250aW51b3VzIHdh
dmVsZXQgdHJhbnNmb3JtPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1vZGFsIGRhdGE8L2tleXdvcmQ+PC9r
ZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwNDUtNzk0OTwv
aXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNv
bS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvQjZWMjgtNTE0MzBLMS0xLzIvMDhiMDQ5ODZjNGUwNTk3NGVmYmI5
NTM1YmZkZmEwMzE8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3Vy
Y2UtbnVtPkRPSTogMTAuMTAxNi9qLmNvbXBzdHJ1Yy4yMDEwLjA4LjAwODwvZWxlY3Ryb25pYy1y
ZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGluY2hhbGthcjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDE8L1ll
YXI+PFJlY051bT4xMDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNSwgMTMtMTZdPC9EaXNwbGF5VGV4
dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjEwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj4xMDwv
a2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjEzPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TLiBDaGluY2hhbGthcjwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgTWVj
aGFuaWNhbCBFbmdpbmVlcmluZywgSW5kaWFuIEluc3RpdHV0ZSBvZiBUZWNobm9sb2d5LCBCb21i
YXksIFBvd2FpLCBNdW1iYWksIDQwMCAwNzYsIEluZGlhZjE8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5EZXRlcm1pbmF0aW9uIG9mIGNyYWNrIGxvY2F0aW9uIGluIGJlYW1zIHVzaW5nIG5h
dHVyYWwgZnJlcXVlbmNpZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3Vu
ZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDE3LTQyOTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yNDc8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENp
dGU+PEF1dGhvcj5TYWF2ZWRyYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDE8L1llYXI+PFJlY051bT4xMjwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48
a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUi
PjEyPC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+MTU8
L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlAuTi4gU2FhdmVkcmE8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkwuQS4gQ3VpdGlubzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DcmFjayBkZXRlY3Rpb24gYW5kIHZpYnJhdGlvbiBiZWhhdmlvciBv
ZiBjcmFja2VkIGJlYW1zPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkNvbXB1dGVycyBhbmQgU3Ry
dWN0dXJlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PkNvbXB1dGVycyBhbmQgU3RydWN0dXJlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjE0NTHigJMxNDU5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc5PC92b2x1bWU+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3Jk
PkNyYWNrPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrIGRldGVjdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5DcmFja2VkIGJlYW1uZXh0IHRlcm08L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RHluYW1pYyByZXNwb25z
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GaW5pdGUgZWxlbWVudDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TdGlm
Zm5lc3M8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMTwveWVhcj48L2RhdGVz
Pjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5OYWh2aTwvQXV0aG9y
PjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJlY051bT4xMTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+
MTE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3
dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjExPC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBk
Yi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+MTQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkguIE5haHZpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NLiBKYWJiYXJpPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNyYWNrIGRldGVjdGlvbiBp
biBiZWFtcyB1c2luZyBleHBlcmltZW50YWwgbW9kYWwgZGF0YSBhbmQgZmluaXRlIGVsZW1lbnQg
bW9kZWw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIE1l
Y2hhbmljYWwgU2NpZW5jZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgTWVjaGFuaWNhbCBTY2llbmNlczwv
ZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE0NzctMTQ5NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40
Nzwvdm9sdW1lPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5DcmFjayBkZXRlY3Rpb248L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+VmlicmF0aW9uIGFuYWx5c2lzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNhbnRpbGV2ZXIgYmVh
bTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GaW5pdGUgZWxlbWVudCBtZXRob2Q8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3
b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BbmRyZWF1czwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTE8L1llYXI+
PFJlY051bT44NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+ODQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZv
cmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2
c3dyMHY5NWFhYWUiPjg0PC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dB
QUdJb3JnZyI+ODE8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFuZHJl
YXVzLCBVZ288L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJhcmFnYXR0aSwgUGFvbG88L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5VZ28gQW5kcmVhdXMgbiwgUGFvbG8gQmFy
YWdhdHRpJiN4RDtTYXBpZW56YSBVbml2ZXJzaXQgYSBkaSBSb21hLCBEaXBhcnRpbWVudG8gZGkg
SW5nZWduZXJpYSBzdHJ1dHR1cmFsZSBlIGdlb3RlY25pY2EsIFZpYSBFdWRvc3NpYW5hIDE4LCAw
MDE4NCBSb21hLCBJdGFseTwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNyYWNrZWQgYmVh
bSBpZGVudGlmaWNhdGlvbiBieSBudW1lcmljYWxseSBhbmFseXNpbmcgdGhlIG5vbmxpbmVhciBi
ZWhhdmlvdXIgb2YgdGhlIGhhcm1vbmljYWxseSBmb3JjZWQgcmVzcG9uc2U8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQg
VmlicmF0aW9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzIxLTc0MjwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4zMzA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48c2VjdGlvbj5BbmRyZWF1cyAo
MjAxMSkgQ3JhY2tlZCBiZWFtIGlkZW50aWZpY2F0aW9uIGJ5IG51bWVyaWNhbGx5IGFuYWx5c2lu
ZyB0aGUgbm9ubGluZWFyIGJlaGF2aW91ciBvZiB0aGUgaGFybW9uaWNhbGx5IGZvcmNlZCByZXNw
b25zZTwvc2VjdGlvbj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjIt
NDYwWDwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGly
ZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvQjZXTTMtNTFDUldGNS0xLzIvYmRmNDY1MjM3YTJjZDhm
NGVmYThjNmUyYzljMzA0MDc8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMt
cmVzb3VyY2UtbnVtPkRPSTogMTAuMTAxNi9qLmpzdi4yMDEwLjA4LjAzMjwvZWxlY3Ryb25pYy1y
ZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+Wmhvbmc8L0F1dGhvcj48
WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+OTA8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjkw
PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5
MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj45MDwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGIt
aWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjg2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5aaG9uZywgU2h1bmNvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk95YWRpamksIFMuIE9s
dXR1bmRlPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+U2h1
bmNvbmcgWmhvbmcgYSxiLCBTLiBPbHV0dW5kZSBPeWFkaWppIGMs4oeRJiN4RDthIFNjaG9vbCBv
ZiBNZWNoYW5pY2FsIEVuZ2luZWVyaW5nIGFuZCBBdXRvbWF0aW9uLCBGdXpob3UgVW5pdmVyc2l0
eSwgRnV6aG91IENpdHkgMzUwMTA4LCBQUiBDaGluYSYjeEQ7YiBEZXBhcnRtZW50IG9mIEVsZWN0
cmljYWwgRW5naW5lZXJpbmcgYW5kIEVsZWN0cm9uaWNzLCBUaGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBMaXZl
cnBvb2wsIExpdmVycG9vbCBMNjkgM0dKLCBVSyYjeEQ7YyBEeW5hbWljcyBhbmQgQWVyb2VsYXN0
aWNpdHkgR3JvdXAsIFNjaG9vbCBvZiBNZWNoYW5pY2FsLCBBZXJvc3BhY2UgYW5kIENpdmlsIEVu
Z2luZWVyaW5nLCBUaGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNYW5jaGVzdGVyLCBNYW5jaGVzdGVyIE0xMyA5
UEwsIFVLPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGV0ZWN0aW9uIG9mIGNyYWNrcyBp
biBzaW1wbHktc3VwcG9ydGVkIGJlYW1zIGJ5IGNvbnRpbnVvdXMgd2F2ZWxldCB0cmFuc2Zvcm0g
b2YgcmVjb25zdHJ1Y3RlZCBtb2RhbCBkYXRhPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkNvbXB1
dGVycyAmYW1wOyBTdHJ1Y3R1cmVzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PHNob3J0LXRpdGxlPlpob25n
ICgyMDEwMCkgRGV0ZWN0aW9uIG9mIGNyYWNrcyBpbiBzaW1wbHktc3VwcG9ydGVkIGJlYW1zIGJ5
IGNvbnRpbnVvdXMgd2F2ZWxldCB0cmFuc2Zvcm0gb2YgcmVjb25zdHJ1Y3RlZCBtb2RhbCBkYXRh
PC9zaG9ydC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Db21wdXRlcnMg
JmFtcDsgU3RydWN0dXJlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEyNy0xNDg8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+ODk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEtMjwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48
a2V5d29yZD5CZWFtczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5DcmFjayBkZXRlY3Rpb248L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+RGFtYWdlIGRldGVjdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db250aW51b3VzIHdh
dmVsZXQgdHJhbnNmb3JtPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1vZGFsIGRhdGE8L2tleXdvcmQ+PC9r
ZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwNDUtNzk0OTwv
aXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNv
bS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvQjZWMjgtNTE0MzBLMS0xLzIvMDhiMDQ5ODZjNGUwNTk3NGVmYmI5
NTM1YmZkZmEwMzE8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3Vy
Y2UtbnVtPkRPSTogMTAuMTAxNi9qLmNvbXBzdHJ1Yy4yMDEwLjA4LjAwODwvZWxlY3Ryb25pYy1y
ZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA[6, 13-16]، تحلیلیPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5GZXJuYW5kZXotU2FlejwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDI8
L1llYXI+PFJlY051bT40MTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMywgMTctMjddPC9EaXNwbGF5
VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtl
eSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj40
MTwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjQ0PC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5KLiBGZXJuYW5kZXotU2Flejwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qy4gTmF2YXJybzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgTWVjaGFuaWNhbCBFbmdpbmVlcmluZywgQ2Fy
bG9zIElJSSYjeEQ7bml2ZXJzaXR5IG9mIE1hZHJpZCwgQXZkYSBkZSBsYSYjeEQ7bml2ZXJzaWRh
ZCwmI3hEOzMwLCBFLTI4OTExIMK4ZWdhbmVIcywgTWFkcmlkLCBTcGFpbi4gRS1tYWlsOiBwcGZl
ckBpbmcudWMzbS5lczwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZ1bmRhbWVudGFsIGZy
ZXF1ZW5jeSBvZiBjcmFja2VkIGJlYW1zIGluIGJlbmRpbmcgdmlicmF0aW9uczogYW4gYW5hbHl0
aWNhbCBhcHByb2FjaDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFu
ZCBWaWJyYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz4xN+KAkzMxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI1Njwvdm9sdW1lPjxkYXRlcz48eWVh
cj4yMDAyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48
QXV0aG9yPkxpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDI8L1llYXI+PFJlY051bT4xMzA8L1JlY051bT48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjEzMDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFhZSI+MTMwPC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5ILiBQLiBMaW48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlMuIEMuIENoYW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KLiBELiBXdTwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5iZWFtIHZpYnJhdGlvbnMgd2l0aCBh
biBhcmJpdHJhcnkgbnVtYmVyIG9mICBjcmFjazwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3Vy
bmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz45ODfigJM5OTk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjU4PC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+RG91a2E8L0F1dGhvcj48
WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+ODg8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjg4
PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5
MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj44ODwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGIt
aWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjg0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5Eb3VrYSwgRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJhbW5pb3MsIEcuPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5Ucm9jaGlkaXMsIEEuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgbWV0aG9kIGZvciBkZXRlcm1pbmluZyB0aGUgbG9jYXRpb24gYW5kIGRl
cHRoIG9mIGNyYWNrcyBpbiBkb3VibGUtY3JhY2tlZCBiZWFtczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10
aXRsZT5BcHBsaWVkIEFjb3VzdGljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxzaG9ydC10aXRsZT5Eb3Vr
YSAoMjAwNCkgQSBtZXRob2QgZm9yIGRldGVybWluaW5nIHRoZSBsb2NhdGlvbiBhbmQgZGVwdGgg
b2YgY3JhY2tzIGluIGRvdWJsZS1jcmFja2VkIGJlYW1zJiN4RDs8L3Nob3J0LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFwcGxpZWQgQWNvdXN0aWNzPC9mdWxsLXRpdGxl
PjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+OTk3LTEwMDg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NjU8L3ZvbHVtZT48
bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkJlYW0gdmlicmF0aW9uPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrIGlkZW50aWZpY2F0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFudGly
ZXNvbmFuY2UgZnJlcXVlbmNpZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAw
NDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMDMtNjgyWDwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxz
Pjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvQjZWMVMt
NENOR1BESy00LzIvOGMxYmZhZjgyN2VhNmZiN2JjZmI2M2RmYWFiMGM2YmU8L3VybD48L3JlbGF0
ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPkRPSTogMTAuMTAxNi9qLmFw
YWNvdXN0LjIwMDQuMDUuMDAyPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MaW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDM8
L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFl
Ij40Mzwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjQ2
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5IYWktUGluZyBMaW48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9m
IE1lY2hhbmljYWwgYW5kIEF1dG9tYXRpb24gRW5naW5lZXJpbmcsIERhLVllaCBVbml2ZXJzaXR5
LCAxMTIgU2hhbi1KaWF1IFJkLiwgRGEtVHN1ZW4sIENoYW5nLUh3YSA1MTUwNSwgVGFpd2FuPC9h
dXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlyZWN0IGFuZCBpbnZlcnNlIG1ldGhvZHMgb24g
ZnJlZSB2aWJyYXRpb24gYW5hbHlzaXMgb2Ygc2ltcGx5IHN1cHBvcnRlZCBiZWFtcyB3aXRoIGEg
Y3JhY2s8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RW5naW5lZXJpbmcgU3RydWN0dXJlczwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkVuZ2luZWVyaW5n
IFN0cnVjdHVyZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MjfigJM0MzY8L3Bh
Z2VzPjx2b2x1bWU+MjY8L3ZvbHVtZT48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+SW52ZXJzZSBwcm9ibGVt
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrZWQgc3RydWN0dXJlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNo
YXJhY3RlcmlzdGljIGVxdWF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrIGlkZW50aWZpY2F0
aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVpZ2VudmFsdWU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWlnZW5z
b2x1dGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UcmFuc2ZlciBtYXRyaXg8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3
b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Mb3lhPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjg3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj44NzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWln
bi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iw
djk1YWFhZSI+ODc8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lv
cmdnIj44Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TG95YSwgSi4g
QS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJ1YmlvLCBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVybsOhbmRlei1T
w6FleiwgSi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+
TmF0dXJhbCBmcmVxdWVuY2llcyBmb3IgYmVuZGluZyB2aWJyYXRpb25zIG9mIFRpbW9zaGVua28g
Y3JhY2tlZCBiZWFtczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFu
ZCBWaWJyYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48c2hvcnQtdGl0bGU+TG95YSAoMjAwNikgTmF0
dXJhbCBmcmVxdWVuY2llcyBmb3IgYmVuZGluZyB2aWJyYXRpb25zIG9mIFRpbW9zaGVua28gY3Jh
Y2tlZCBiZWFtczwvc2hvcnQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+NjQwLTY1MzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yOTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjMtNTwvbnVt
YmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi00NjBYPC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9CNldNMy00R1I4TjQzLTEvMi8yNDdkYjUyMmM3MzQ0ZjMwOTUwMjFmZDFl
M2E2MWY2YTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1u
dW0+RE9JOiAxMC4xMDE2L2ouanN2LjIwMDUuMDQuMDA1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51
bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BeWRpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDc8
L1llYXI+PFJlY051bT41MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTA8L3JlYy1udW1i
ZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3
eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjUwPC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtn
cnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+NTI8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkthbWlsIEF5ZGluPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJl
c3M+QXNzaXN0YW50IFByb2Zlc3NvciBEb2N0b3ImI3hEO0VyY2l5ZXMgVW5pdmVyc2l0eSwmI3hE
O0VuZ2luZWVyaW5nIEZhY3VsdHksJiN4RDtEZXBhcnRtZW50IG9mIENpdmlsIEVuZ2luZWVyaW5n
LCYjeEQ7MzgwMzkgS2F5c2VyaSwgVHVya2V5JiN4RDtlLW1haWw6IGtheWRpbkBlcmNpeWVzLmVk
dS50cjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlZpYnJhdG9yeSBDaGFyYWN0ZXJpc3Rp
Y3Mgb2YgQXhpYWxseS1Mb2FkZWQgVGltb3NoZW5rbyBCZWFtcyBXaXRoIEFyYml0cmFyeSBOdW1i
ZXIgb2YgQ3JhY2tzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgVmlicmF0aW9u
IGFuZCBBY291c3RpY3M8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFZpYnJhdGlvbiBhbmQgQWNvdXN0aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwv
cGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzQxLTM1NDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMjk8L3ZvbHVtZT48a2V5
d29yZHM+PGtleXdvcmQ+VGltb3NoZW5rbyBiZWFtLCBjcmFjaywgZnJlcXVlbmN5IGVxdWF0aW9u
LCBidWNrbGluZyBsb2FkLCBlaWdlbmZyZXF1ZW5jeTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDA3PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48
Q2l0ZT48QXV0aG9yPldhbmc8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA3PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTY8L1Jl
Y051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjU2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtl
eSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj41
Njwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjU4PC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5KaWFsYWkgV2FuZzwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+UGl6aG9uZyBRaWFvPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxh
dXRoLWFkZHJlc3M+ICAgICAgICBEZXBhcnRtZW50IG9mIENpdmlsLCBDb25zdHJ1Y3Rpb24sIGFu
ZCBFbnZpcm9ubWVudGFsIEVuZ2luZWVyaW5nIFRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFsYWJhbWEsIFR1
c2NhbG9vc2EsIEFMIDM1NDg3LTAyMDUsIFVTQSYjeEQ7JiN4RDsmI3hEOyAgICAgICAgRGVwYXJ0
bWVudCBvZiBDaXZpbCBhbmQgRW52aXJvbm1lbnRhbCBFbmdpbmVlcmluZywgV2FzaGluZ3RvbiBT
dGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5LCBQdWxsbWFuLCBXQTk5MTY0LTI5MTAsIFVTQSwgcWlhb0B3c3UuZWR1
JiN4RDs8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5JbXByb3ZlZCBEYW1hZ2UgRGV0ZWN0
aW9uIGZvciBCZWFtLXR5cGUgU3RydWN0dXJlcyB1c2luZyBhIFVuaWZvcm0gTG9hZCBTdXJmYWNl
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN0cnVjdHVyYWwgSGVhbHRoIE1vbml0b3Jpbmc8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TdHJ1Y3R1cmFs
IEhlYWx0aCBNb25pdG9yaW5nPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+OTktMTEw
PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwNzwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPkp1bmU8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRl
cz48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3NobS5zYWdlcHViLmNvbS9jb250ZW50
LzYvMi85OS5hYnN0cmFjdDwvdXJsPjx1cmw+aHR0cDovL3NobS5zYWdlcHViLmNvbS9jb250ZW50
LzYvMi85OS5mdWxsLnBkZitodG1sPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPllvb25hPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjcxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj43MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWln
bi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iw
djk1YWFhZSI+NzE8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lv
cmdnIj43Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SGFuLUlrIFlv
b25hPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Jbi1Tb28gU29uYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3VuZy1KaW4g
QWhuYjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRpdmlz
aW9uIG9mIE1lY2hhbmljYWwgRW5naW5lZXJpbmcsIERvbmctZXVpIFVuaXZlcnNpdHksIDk5NSBF
b21nd2FuZ25vLCBCdXNhbmppbi1HdSwgQnVzYW4sIDYxNC03MTQsIEtvcmVhJiN4RDtEZXBhcnRt
ZW50IG9mIE1lY2hhbmljYWwgRW5naW5lZXJpbmcsIEdyYWR1YXRlIFNjaG9vbCBvZiBEb25nLWV1
aSBVbml2ZXJzaXR5LCBCdXNhbiA2MTQtNzE0LCBLb3JlYTwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPkZyZWUgVmlicmF0aW9uIEFuYWx5c2lzIG9mIEV1bGVyLUJlcm5vdWxsaSBCZWFtIHdp
dGggRG91YmxlIENyYWNrczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1lY2hh
bmljYWwgU2NpZW5jZSBhbmQgVGVjaG5vbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgTWVjaGFuaWNhbCBTY2llbmNlIGFuZCBU
ZWNobm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDc2LTQ4NTwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4yMSA8L3ZvbHVtZT48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+RnJlZSB2aWJyYXRpb248L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RXVsZXItYmVybm91bGxpIGJlYW08L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RG91
YmxlIGNyYWNrPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVpZ2VudmFsdWU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
RmxleGliaWxpdHkgbWF0cml4PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
Wmhvbmc8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDk8L1JlY051bT48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQ5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj40OTwva2V5PjxrZXkg
YXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjUxPC9rZXk+PC9mb3JlaWdu
LWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250
cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TaHVuY29uZyBaaG9uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
Uy4gT2x1dHVuZGUgT3lhZGlqaTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aC1hZGRyZXNzPkR5bmFtaWNzIGFuZCBBZXJvZWxhc3RpY2l0eSBSZXNlYXJjaCBHcm91cCwgU2No
b29sIG9mIE1lY2hhbmljYWwsIEFlcm9zcGFjZSBhbmQgQ2l2aWwgRW5naW5lZXJpbmcsJiN4RDtU
aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNYW5jaGVzdGVyLCBNYW5jaGVzdGVyIE0xMyA5UEwsIFVLPC9hdXRo
LWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QW5hbHl0aWNhbCBwcmVkaWN0aW9ucyBvZiBuYXR1cmFs
IGZyZXF1ZW5jaWVzIG9mIGNyYWNrZWQgc2ltcGx5IHN1cHBvcnRlZCBiZWFtcyB3aXRoIGEgc3Rh
dGlvbmFyeSByb3ZpbmcgbWFzczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNv
dW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMjjigJMzNTI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzExPC92b2x1bWU+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PC9kYXRlcz48Y2FsbC1udW0+KzQ0MTYxIDI3NSA0MzQ4PC9j
YWxsLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+Q2FkZGVt
aTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+PFJlY051bT41MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+NTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjUyPC9rZXk+PGtleSBhcHA9
IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+NTQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5
cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlMuIENhZGRlbWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkkuIENhbGnD
sjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPmFEaXBhcnRp
bWVudG8gZGkgSW5nZWduZXJpYSBDaXZpbGUgZSBBbWJpZW50YWxlLCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIENh
dGFuaWEsIFYubGUgQS4gRG9yaWEgNiYjeEQ7SS05NTEwMCBDYXRhbmlhLCBJdGFseTwvYXV0aC1h
ZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkV4YWN0IGNsb3NlZC1mb3JtIHNvbHV0aW9uIGZvciB0aGUg
dmlicmF0aW9uIG1vZGVzIG9mIHRoZSBFdWxlcuKAk0Jlcm5vdWxsaSBiZWFtIHdpdGggbXVsdGlw
bGUgb3BlbiBjcmFja3M8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBh
bmQgVmlicmF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9k
aWNhbD48cGFnZXM+NDcz4oCTNDg5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjMyNzwvdm9sdW1lPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDA5PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPktoYWppPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwOTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE8L1JlY051
bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjE8L2tl
eT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lvcmdnIj40PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5OLiBLaGFqaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
TS4gU2hhZmllaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TS4gSmFsYWxwb3VyPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNsb3NlZC1mb3JtIHNvbHV0aW9ucyBmb3Ig
Y3JhY2sgZGV0ZWN0aW9uIHByb2JsZW0gb2YgVGltb3NoZW5rbyBiZWFtcyB3aXRoIHZhcmlvdXMg
Ym91bmRhcnkgY29uZGl0aW9uczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFs
IEpvdXJuYWwgb2YgTWVjaGFuaWNhbCBTY2llbmNlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBNZWNoYW5p
Y2FsIFNjaWVuY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NjY3LTY4MTwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT41MTwvdm9sdW1lPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5DcmFjayBkZXRlY3Rpb248
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGltb3NoZW5rbyBiZWFtPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk5hdHVy
YWwgZnJlcXVlbmN5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJvdW5kYXJ5IGNvbmRpdGlvbnM8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+QmVuZGluZyB2aWJyYXRpb25zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZpbml0ZSBl
bGVtZW50PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48dXJscz48L3VybHM+PGxhbmd1YWdlPkVuZ2xpc2g8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlJ1YmlvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjgz
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj44MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFh
ZSI+ODM8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lvcmdnIj44
MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UnViaW8sIEwuPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5GZXJuYW5kZXotU2FleiwgSi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmli
dXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5MLiBSdWJpbyYjeEQ7RGVwYXJ0bWVudCBvZiBNZWNoYW5pY2Fs
IEVuZ2luZWVyaW5nLCYjeEQ7VW5pdmVyc2l0eSBDYXJsb3MgSUlJIG9mIE1hZHJpZCwmI3hEO0F2
ZW5pZGEgZGUgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgMzAsJiN4RDsyODkxMSBMZWdhbsOpcywgTWFkcmlkLCBT
cGFpbiYjeEQ7Si4gRmVybsOhbmRlei1Tw6FlejEmI3hEO0RlcGFydG1lbnQgb2YgQ29udGludXVt
IE1lY2hhbmljcyBhbmQgU3RydWN0dXJhbCYjeEQ7QW5hbHlzaXMsJiN4RDtVbml2ZXJzaXR5IENh
cmxvcyBJSUkgb2YgTWFkcmlkLCYjeEQ7QXZlbmlkYSBkZSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCAzMCwmI3hE
OzI4OTExIExlZ2Fuw6lzLCBNYWRyaWQsIFNwYWluJiN4RDtlLW1haWw6IHBwZmVyQGluZy51YzNt
LmVzPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBOb3RlIG9uIHRoZSBVc2Ugb2YgQXBw
cm94aW1hdGUgU29sdXRpb25zIGZvciB0aGUgQmVuZGluZyBWaWJyYXRpb25zIG9mIFNpbXBseSBT
dXBwb3J0ZWQgQ3JhY2tlZCBCZWFtczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IFZpYnJhdGlvbiBhbmQgQWNvdXN0aWNzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBWaWJyYXRpb24gYW5kIEFjb3VzdGljczwvZnVs
bC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjAyNDUwNDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMzI8L3Zv
bHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+YmVhbXMgKHN0cnVjdHVy
ZXMpPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPmJlbmRpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y3JhY2tzPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPmZ1bmN0aW9uYWwgYW5hbHlzaXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+dmli
cmF0aW9uczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFyPjwvZGF0
ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5BU01FPC9wdWJsaXNoZXI+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0
dHA6Ly9saW5rLmFpcC5vcmcvbGluay8/VkFKLzEzMi8wMjQ1MDQvMTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTExNS8xLjQwMDA3Nzk8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5GZXJuYW5kZXotU2FlejwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDI8
L1llYXI+PFJlY051bT40MTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMywgMTctMjddPC9EaXNwbGF5
VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtl
eSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj40
MTwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjQ0PC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5KLiBGZXJuYW5kZXotU2Flejwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qy4gTmF2YXJybzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgTWVjaGFuaWNhbCBFbmdpbmVlcmluZywgQ2Fy
bG9zIElJSSYjeEQ7bml2ZXJzaXR5IG9mIE1hZHJpZCwgQXZkYSBkZSBsYSYjeEQ7bml2ZXJzaWRh
ZCwmI3hEOzMwLCBFLTI4OTExIMK4ZWdhbmVIcywgTWFkcmlkLCBTcGFpbi4gRS1tYWlsOiBwcGZl
ckBpbmcudWMzbS5lczwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZ1bmRhbWVudGFsIGZy
ZXF1ZW5jeSBvZiBjcmFja2VkIGJlYW1zIGluIGJlbmRpbmcgdmlicmF0aW9uczogYW4gYW5hbHl0
aWNhbCBhcHByb2FjaDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFu
ZCBWaWJyYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz4xN+KAkzMxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI1Njwvdm9sdW1lPjxkYXRlcz48eWVh
cj4yMDAyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48
QXV0aG9yPkxpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDI8L1llYXI+PFJlY051bT4xMzA8L1JlY051bT48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjEzMDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFhZSI+MTMwPC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5ILiBQLiBMaW48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlMuIEMuIENoYW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KLiBELiBXdTwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5iZWFtIHZpYnJhdGlvbnMgd2l0aCBh
biBhcmJpdHJhcnkgbnVtYmVyIG9mICBjcmFjazwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3Vy
bmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz45ODfigJM5OTk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjU4PC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+RG91a2E8L0F1dGhvcj48
WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+ODg8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjg4
PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5
MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj44ODwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGIt
aWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjg0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5Eb3VrYSwgRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJhbW5pb3MsIEcuPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5Ucm9jaGlkaXMsIEEuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgbWV0aG9kIGZvciBkZXRlcm1pbmluZyB0aGUgbG9jYXRpb24gYW5kIGRl
cHRoIG9mIGNyYWNrcyBpbiBkb3VibGUtY3JhY2tlZCBiZWFtczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10
aXRsZT5BcHBsaWVkIEFjb3VzdGljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxzaG9ydC10aXRsZT5Eb3Vr
YSAoMjAwNCkgQSBtZXRob2QgZm9yIGRldGVybWluaW5nIHRoZSBsb2NhdGlvbiBhbmQgZGVwdGgg
b2YgY3JhY2tzIGluIGRvdWJsZS1jcmFja2VkIGJlYW1zJiN4RDs8L3Nob3J0LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFwcGxpZWQgQWNvdXN0aWNzPC9mdWxsLXRpdGxl
PjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+OTk3LTEwMDg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NjU8L3ZvbHVtZT48
bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkJlYW0gdmlicmF0aW9uPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrIGlkZW50aWZpY2F0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFudGly
ZXNvbmFuY2UgZnJlcXVlbmNpZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAw
NDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMDMtNjgyWDwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxz
Pjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvQjZWMVMt
NENOR1BESy00LzIvOGMxYmZhZjgyN2VhNmZiN2JjZmI2M2RmYWFiMGM2YmU8L3VybD48L3JlbGF0
ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPkRPSTogMTAuMTAxNi9qLmFw
YWNvdXN0LjIwMDQuMDUuMDAyPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MaW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDM8
L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFl
Ij40Mzwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjQ2
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5IYWktUGluZyBMaW48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9m
IE1lY2hhbmljYWwgYW5kIEF1dG9tYXRpb24gRW5naW5lZXJpbmcsIERhLVllaCBVbml2ZXJzaXR5
LCAxMTIgU2hhbi1KaWF1IFJkLiwgRGEtVHN1ZW4sIENoYW5nLUh3YSA1MTUwNSwgVGFpd2FuPC9h
dXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlyZWN0IGFuZCBpbnZlcnNlIG1ldGhvZHMgb24g
ZnJlZSB2aWJyYXRpb24gYW5hbHlzaXMgb2Ygc2ltcGx5IHN1cHBvcnRlZCBiZWFtcyB3aXRoIGEg
Y3JhY2s8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RW5naW5lZXJpbmcgU3RydWN0dXJlczwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkVuZ2luZWVyaW5n
IFN0cnVjdHVyZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MjfigJM0MzY8L3Bh
Z2VzPjx2b2x1bWU+MjY8L3ZvbHVtZT48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+SW52ZXJzZSBwcm9ibGVt
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrZWQgc3RydWN0dXJlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNo
YXJhY3RlcmlzdGljIGVxdWF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrIGlkZW50aWZpY2F0
aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVpZ2VudmFsdWU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWlnZW5z
b2x1dGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UcmFuc2ZlciBtYXRyaXg8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3
b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Mb3lhPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjg3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj44NzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWln
bi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iw
djk1YWFhZSI+ODc8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lv
cmdnIj44Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TG95YSwgSi4g
QS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJ1YmlvLCBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVybsOhbmRlei1T
w6FleiwgSi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+
TmF0dXJhbCBmcmVxdWVuY2llcyBmb3IgYmVuZGluZyB2aWJyYXRpb25zIG9mIFRpbW9zaGVua28g
Y3JhY2tlZCBiZWFtczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFu
ZCBWaWJyYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48c2hvcnQtdGl0bGU+TG95YSAoMjAwNikgTmF0
dXJhbCBmcmVxdWVuY2llcyBmb3IgYmVuZGluZyB2aWJyYXRpb25zIG9mIFRpbW9zaGVua28gY3Jh
Y2tlZCBiZWFtczwvc2hvcnQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+NjQwLTY1MzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yOTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjMtNTwvbnVt
YmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi00NjBYPC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9CNldNMy00R1I4TjQzLTEvMi8yNDdkYjUyMmM3MzQ0ZjMwOTUwMjFmZDFl
M2E2MWY2YTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1u
dW0+RE9JOiAxMC4xMDE2L2ouanN2LjIwMDUuMDQuMDA1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51
bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BeWRpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDc8
L1llYXI+PFJlY051bT41MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTA8L3JlYy1udW1i
ZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3
eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjUwPC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtn
cnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+NTI8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkthbWlsIEF5ZGluPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJl
c3M+QXNzaXN0YW50IFByb2Zlc3NvciBEb2N0b3ImI3hEO0VyY2l5ZXMgVW5pdmVyc2l0eSwmI3hE
O0VuZ2luZWVyaW5nIEZhY3VsdHksJiN4RDtEZXBhcnRtZW50IG9mIENpdmlsIEVuZ2luZWVyaW5n
LCYjeEQ7MzgwMzkgS2F5c2VyaSwgVHVya2V5JiN4RDtlLW1haWw6IGtheWRpbkBlcmNpeWVzLmVk
dS50cjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlZpYnJhdG9yeSBDaGFyYWN0ZXJpc3Rp
Y3Mgb2YgQXhpYWxseS1Mb2FkZWQgVGltb3NoZW5rbyBCZWFtcyBXaXRoIEFyYml0cmFyeSBOdW1i
ZXIgb2YgQ3JhY2tzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgVmlicmF0aW9u
IGFuZCBBY291c3RpY3M8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFZpYnJhdGlvbiBhbmQgQWNvdXN0aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwv
cGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzQxLTM1NDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMjk8L3ZvbHVtZT48a2V5
d29yZHM+PGtleXdvcmQ+VGltb3NoZW5rbyBiZWFtLCBjcmFjaywgZnJlcXVlbmN5IGVxdWF0aW9u
LCBidWNrbGluZyBsb2FkLCBlaWdlbmZyZXF1ZW5jeTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDA3PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48
Q2l0ZT48QXV0aG9yPldhbmc8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA3PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTY8L1Jl
Y051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjU2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtl
eSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj41
Njwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjU4PC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5KaWFsYWkgV2FuZzwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+UGl6aG9uZyBRaWFvPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxh
dXRoLWFkZHJlc3M+ICAgICAgICBEZXBhcnRtZW50IG9mIENpdmlsLCBDb25zdHJ1Y3Rpb24sIGFu
ZCBFbnZpcm9ubWVudGFsIEVuZ2luZWVyaW5nIFRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFsYWJhbWEsIFR1
c2NhbG9vc2EsIEFMIDM1NDg3LTAyMDUsIFVTQSYjeEQ7JiN4RDsmI3hEOyAgICAgICAgRGVwYXJ0
bWVudCBvZiBDaXZpbCBhbmQgRW52aXJvbm1lbnRhbCBFbmdpbmVlcmluZywgV2FzaGluZ3RvbiBT
dGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5LCBQdWxsbWFuLCBXQTk5MTY0LTI5MTAsIFVTQSwgcWlhb0B3c3UuZWR1
JiN4RDs8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5JbXByb3ZlZCBEYW1hZ2UgRGV0ZWN0
aW9uIGZvciBCZWFtLXR5cGUgU3RydWN0dXJlcyB1c2luZyBhIFVuaWZvcm0gTG9hZCBTdXJmYWNl
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN0cnVjdHVyYWwgSGVhbHRoIE1vbml0b3Jpbmc8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TdHJ1Y3R1cmFs
IEhlYWx0aCBNb25pdG9yaW5nPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+OTktMTEw
PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwNzwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPkp1bmU8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRl
cz48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3NobS5zYWdlcHViLmNvbS9jb250ZW50
LzYvMi85OS5hYnN0cmFjdDwvdXJsPjx1cmw+aHR0cDovL3NobS5zYWdlcHViLmNvbS9jb250ZW50
LzYvMi85OS5mdWxsLnBkZitodG1sPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPllvb25hPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjcxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj43MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWln
bi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iw
djk1YWFhZSI+NzE8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lv
cmdnIj43Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SGFuLUlrIFlv
b25hPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Jbi1Tb28gU29uYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3VuZy1KaW4g
QWhuYjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRpdmlz
aW9uIG9mIE1lY2hhbmljYWwgRW5naW5lZXJpbmcsIERvbmctZXVpIFVuaXZlcnNpdHksIDk5NSBF
b21nd2FuZ25vLCBCdXNhbmppbi1HdSwgQnVzYW4sIDYxNC03MTQsIEtvcmVhJiN4RDtEZXBhcnRt
ZW50IG9mIE1lY2hhbmljYWwgRW5naW5lZXJpbmcsIEdyYWR1YXRlIFNjaG9vbCBvZiBEb25nLWV1
aSBVbml2ZXJzaXR5LCBCdXNhbiA2MTQtNzE0LCBLb3JlYTwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPkZyZWUgVmlicmF0aW9uIEFuYWx5c2lzIG9mIEV1bGVyLUJlcm5vdWxsaSBCZWFtIHdp
dGggRG91YmxlIENyYWNrczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1lY2hh
bmljYWwgU2NpZW5jZSBhbmQgVGVjaG5vbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgTWVjaGFuaWNhbCBTY2llbmNlIGFuZCBU
ZWNobm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDc2LTQ4NTwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4yMSA8L3ZvbHVtZT48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+RnJlZSB2aWJyYXRpb248L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RXVsZXItYmVybm91bGxpIGJlYW08L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RG91
YmxlIGNyYWNrPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVpZ2VudmFsdWU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
RmxleGliaWxpdHkgbWF0cml4PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
Wmhvbmc8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDk8L1JlY051bT48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQ5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj40OTwva2V5PjxrZXkg
YXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjUxPC9rZXk+PC9mb3JlaWdu
LWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250
cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TaHVuY29uZyBaaG9uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
Uy4gT2x1dHVuZGUgT3lhZGlqaTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aC1hZGRyZXNzPkR5bmFtaWNzIGFuZCBBZXJvZWxhc3RpY2l0eSBSZXNlYXJjaCBHcm91cCwgU2No
b29sIG9mIE1lY2hhbmljYWwsIEFlcm9zcGFjZSBhbmQgQ2l2aWwgRW5naW5lZXJpbmcsJiN4RDtU
aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNYW5jaGVzdGVyLCBNYW5jaGVzdGVyIE0xMyA5UEwsIFVLPC9hdXRo
LWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QW5hbHl0aWNhbCBwcmVkaWN0aW9ucyBvZiBuYXR1cmFs
IGZyZXF1ZW5jaWVzIG9mIGNyYWNrZWQgc2ltcGx5IHN1cHBvcnRlZCBiZWFtcyB3aXRoIGEgc3Rh
dGlvbmFyeSByb3ZpbmcgbWFzczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNv
dW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMjjigJMzNTI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzExPC92b2x1bWU+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PC9kYXRlcz48Y2FsbC1udW0+KzQ0MTYxIDI3NSA0MzQ4PC9j
YWxsLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+Q2FkZGVt
aTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+PFJlY051bT41MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+NTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjUyPC9rZXk+PGtleSBhcHA9
IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+NTQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5
cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlMuIENhZGRlbWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkkuIENhbGnD
sjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPmFEaXBhcnRp
bWVudG8gZGkgSW5nZWduZXJpYSBDaXZpbGUgZSBBbWJpZW50YWxlLCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIENh
dGFuaWEsIFYubGUgQS4gRG9yaWEgNiYjeEQ7SS05NTEwMCBDYXRhbmlhLCBJdGFseTwvYXV0aC1h
ZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkV4YWN0IGNsb3NlZC1mb3JtIHNvbHV0aW9uIGZvciB0aGUg
dmlicmF0aW9uIG1vZGVzIG9mIHRoZSBFdWxlcuKAk0Jlcm5vdWxsaSBiZWFtIHdpdGggbXVsdGlw
bGUgb3BlbiBjcmFja3M8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBh
bmQgVmlicmF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9k
aWNhbD48cGFnZXM+NDcz4oCTNDg5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjMyNzwvdm9sdW1lPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDA5PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPktoYWppPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwOTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE8L1JlY051
bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjE8L2tl
eT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lvcmdnIj40PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5OLiBLaGFqaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
TS4gU2hhZmllaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TS4gSmFsYWxwb3VyPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNsb3NlZC1mb3JtIHNvbHV0aW9ucyBmb3Ig
Y3JhY2sgZGV0ZWN0aW9uIHByb2JsZW0gb2YgVGltb3NoZW5rbyBiZWFtcyB3aXRoIHZhcmlvdXMg
Ym91bmRhcnkgY29uZGl0aW9uczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFs
IEpvdXJuYWwgb2YgTWVjaGFuaWNhbCBTY2llbmNlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBNZWNoYW5p
Y2FsIFNjaWVuY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NjY3LTY4MTwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT41MTwvdm9sdW1lPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5DcmFjayBkZXRlY3Rpb248
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGltb3NoZW5rbyBiZWFtPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk5hdHVy
YWwgZnJlcXVlbmN5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJvdW5kYXJ5IGNvbmRpdGlvbnM8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+QmVuZGluZyB2aWJyYXRpb25zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZpbml0ZSBl
bGVtZW50PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48dXJscz48L3VybHM+PGxhbmd1YWdlPkVuZ2xpc2g8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlJ1YmlvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjgz
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj44MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFh
ZSI+ODM8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lvcmdnIj44
MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UnViaW8sIEwuPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5GZXJuYW5kZXotU2FleiwgSi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmli
dXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5MLiBSdWJpbyYjeEQ7RGVwYXJ0bWVudCBvZiBNZWNoYW5pY2Fs
IEVuZ2luZWVyaW5nLCYjeEQ7VW5pdmVyc2l0eSBDYXJsb3MgSUlJIG9mIE1hZHJpZCwmI3hEO0F2
ZW5pZGEgZGUgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgMzAsJiN4RDsyODkxMSBMZWdhbsOpcywgTWFkcmlkLCBT
cGFpbiYjeEQ7Si4gRmVybsOhbmRlei1Tw6FlejEmI3hEO0RlcGFydG1lbnQgb2YgQ29udGludXVt
IE1lY2hhbmljcyBhbmQgU3RydWN0dXJhbCYjeEQ7QW5hbHlzaXMsJiN4RDtVbml2ZXJzaXR5IENh
cmxvcyBJSUkgb2YgTWFkcmlkLCYjeEQ7QXZlbmlkYSBkZSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCAzMCwmI3hE
OzI4OTExIExlZ2Fuw6lzLCBNYWRyaWQsIFNwYWluJiN4RDtlLW1haWw6IHBwZmVyQGluZy51YzNt
LmVzPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBOb3RlIG9uIHRoZSBVc2Ugb2YgQXBw
cm94aW1hdGUgU29sdXRpb25zIGZvciB0aGUgQmVuZGluZyBWaWJyYXRpb25zIG9mIFNpbXBseSBT
dXBwb3J0ZWQgQ3JhY2tlZCBCZWFtczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IFZpYnJhdGlvbiBhbmQgQWNvdXN0aWNzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBWaWJyYXRpb24gYW5kIEFjb3VzdGljczwvZnVs
bC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjAyNDUwNDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMzI8L3Zv
bHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+YmVhbXMgKHN0cnVjdHVy
ZXMpPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPmJlbmRpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y3JhY2tzPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPmZ1bmN0aW9uYWwgYW5hbHlzaXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+dmli
cmF0aW9uczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFyPjwvZGF0
ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5BU01FPC9wdWJsaXNoZXI+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0
dHA6Ly9saW5rLmFpcC5vcmcvbGluay8/VkFKLzEzMi8wMjQ1MDQvMTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTExNS8xLjQwMDA3Nzk8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA[4, 17-27] و اجراییPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Lb2g8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAzPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NjY8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzE1LCAyOC0zMl08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NjY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjY2PC9rZXk+PGtl
eSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+Njg8L2tleT48L2ZvcmVp
Z24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNv
bnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkMuIEcuIEtvaDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Ry4g
US4gUWlhbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPiAg
ICBDLiBHLiBLb2gmI3hEOyAgICAgICAgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBDaXZpbCBFbmdpbmVlcmluZywg
TmF0aW9uYWwgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBTaW5nYXBvcmUsIDEwIEtlbnQgUmlkZ2UgQ3Jlc2NlbnQs
IFNpbmdhcG9yZSAxMTkyNjAsIGNna29oQG51cy5lZHUuc2cmI3hEOyYjeEQ7ICAgIEcuIFEuIFFp
YW8mI3hEOyAgICAgICAgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBDaXZpbCBFbmdpbmVlcmluZywgTmF0aW9uYWwg
VW5pdmVyc2l0eSBvZiBTaW5nYXBvcmUsIDEwIEtlbnQgUmlkZ2UgQ3Jlc2NlbnQsIFNpbmdhcG9y
ZSAxMTkyNjAmI3hEOyYjeEQ7ICAgIFMuIFQuIFF1ZWsmI3hEOyAgICAgICAgRGVwYXJ0bWVudCBv
ZiBDaXZpbCBFbmdpbmVlcmluZywgTmF0aW9uYWwgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBTaW5nYXBvcmUsIDEw
IEtlbnQgUmlkZ2UgQ3Jlc2NlbnQsIFNpbmdhcG9yZSAxMTkyNjAmI3hEOzwvYXV0aC1hZGRyZXNz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRhbWFnZSBJZGVudGlmaWNhdGlvbiBvZiBTdHJ1Y3R1cmFsIE1lbWJl
cnM6IE51bWVyaWNhbCBhbmQgRXhwZXJpbWVudGFsIFN0dWRpZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+U3RydWN0dXJhbCBIZWFsdGggTW9uaXRvcmluZyA8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TdHJ1Y3R1cmFsIEhlYWx0aCBNb25pdG9yaW5n
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDEtNTU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mjwv
dm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0
ZXM+PGRhdGU+TWFyY2ggPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQt
dXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9zaG0uc2FnZXB1Yi5jb20vY29udGVudC8yLzEvNDEuZnVsbC5wZGYr
aHRtbDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5OYWh2aTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJlY051bT4xMTwvUmVjTnVtPjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjExPC9rZXk+
PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+MTQ8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkguIE5haHZpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5N
LiBKYWJiYXJpPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PkNyYWNrIGRldGVjdGlvbiBpbiBiZWFtcyB1c2luZyBleHBlcmltZW50YWwgbW9kYWwgZGF0YSBh
bmQgZmluaXRlIGVsZW1lbnQgbW9kZWw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SW50ZXJuYXRp
b25hbCBKb3VybmFsIG9mIE1lY2hhbmljYWwgU2NpZW5jZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgTWVj
aGFuaWNhbCBTY2llbmNlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE0NzctMTQ5
NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40Nzwvdm9sdW1lPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5DcmFjayBkZXRl
Y3Rpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VmlicmF0aW9uIGFuYWx5c2lzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPkNhbnRpbGV2ZXIgYmVhbTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GaW5pdGUgZWxlbWVudCBtZXRo
b2Q8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1
cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MYW08L0F1dGhvcj48WWVh
cj4yMDA3PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTg8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjU4PC9y
ZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5Mncy
ZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj41ODwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9
IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjYwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5h
bWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+
PGF1dGhvcj5ILkYuIExhbTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qy5ULiBOZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
TS4gVmVpZHQ8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5h
IERlcGFydG1lbnQgb2YgQnVpbGRpbmcgYW5kIENvbnN0cnVjdGlvbiwgQ2l0eSBVbml2ZXJzaXR5
IG9mIEhvbmcgS29uZywgODMgVGF0IENoZWUgQXZlbnVlLCBLb3dsb29uLCBIb25nIEtvbmcmI3hE
OyYjeEQ7YiBTY2hvb2wgb2YgRW5naW5lZXJpbmcsIFRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFF1ZWVuc2xh
bmQsIEJyaXNiYW5lLCBRdWVlbnNsYW5kLCBBdXN0cmFsaWE8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5FeHBlcmltZW50YWwgY2hhcmFjdGVyaXphdGlvbiBvZiBtdWx0aXBsZSBjcmFja3Mg
aW4gYSBjYW50aWxldmVyIGJlYW0gdXRpbGl6aW5nIHRyYW5zaWVudCB2aWJyYXRpb24gZGF0YSBm
b2xsb3dpbmcgYSBwcm9iYWJpbGlzdGljIGFwcHJvYWNoPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PkpvdXJuYWwgb2YgU291bmQgYW5kIFZpYnJhdGlvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgU291bmQgYW5kIFZpYnJhdGlvbjwv
ZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjM0LTQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjMwNSA8
L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNzwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TYWFkYXQ8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA3PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+Njc8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjY3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgy
dnN3cjB2OTVhYWFlIj42Nzwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdn
QUFHSW9yZ2ciPjY5PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TYWFk
YXQsIFNvaGVpbDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QnVja25lciwgR3JlZ29yeSBELjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+Tm9vcmksIE1vaGFtbWFkIE4uPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlN0cnVjdHVyYWwgc3lzdGVtIGlkZW50aWZpY2F0aW9uIGFuZCBkYW1h
Z2UgZGV0ZWN0aW9uIHVzaW5nIHRoZSBpbnRlbGxpZ2VudCBwYXJhbWV0ZXIgdmFyeWluZyB0ZWNo
bmlxdWU6IGFuIGV4cGVyaW1lbnRhbCBzdHVkeTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TdHJ1
Y3R1cmFsIEhlYWx0aCBNb25pdG9yaW5nPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3RydWN0dXJhbCBIZWFsdGggTW9uaXRvcmluZzwvZnVsbC10aXRs
ZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIzMS0yNDM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Njwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5zdHJ1Y3R1cmFsIGhlYWx0aCBtb25p
dG9yaW5nPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnN5c3RlbSBpZGVudGlmaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5kYW1hZ2UgZGV0ZWN0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPmJhc2UtZXhjaXRlZCBz
dHJ1Y3R1cmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPmFydGlmaWNpYWwgbmV1cmFsIG5ldHdvcmtzPC9r
ZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0
ZT5TZXB0ZW1iZXIgMjAwNzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjx1cmxzPjxyZWxhdGVk
LXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vc2htLnNhZ2VwdWIuY29tL2NvbnRlbnQvNi8zLzIzMS5mdWxsLnBk
ZitodG1sPC91cmw+PHVybD5odHRwOi8vc2htLnNhZ2VwdWIuY29tL2NvbnRlbnQvNi8zLzIzMS5h
YnN0cmFjdDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1u
dW0+MTAuMTE3Ny8xNDc1OTIxNzA3MDgxOTgwPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DdXJ5PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjY0PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj42NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZz
d3Iwdjk1YWFhZSI+NjQ8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FB
R0lvcmdnIj42Njwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFy
dGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+ICAgIEFs
ZXhhbmRyZSBBIEN1cnkgPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj4gICAgQ2FybG9zIENIIEJvcmdlczwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+ICAgIEZsYXZpbyBTIEJhcmJvc2E8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz4gICAgQWxleGFuZHJlIEEgQ3VyeSBhbGV4YW5kcmUuY3Vy
eUBlbmdlbmhhcmlhLnVmamYuYnImI3hEOyAgICAgICAgVW5pdmVyc2l0YXJpbyBkZSBNYXJ0ZWxv
cywgQnJhemlsJiN4RDsmI3hEOyAgICBDYXJsb3MgQ0ggQm9yZ2VzJiN4RDsgICAgICAgIFVuaXZl
cnNpdGFyaW8gZGUgTWFydGVsb3MsIEJyYXppbCYjeEQ7JiN4RDsgICAgRmxhdmlvIFMgQmFyYm9z
YSYjeEQ7ICAgICAgICBVbml2ZXJzaXRhcmlvIGRlIE1hcnRlbG9zLCBCcmF6aWwmI3hEOzwvYXV0
aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgdHdvLXN0ZXAgdGVjaG5pcXVlIGZvciBkYW1hZ2Ug
YXNzZXNzbWVudCB1c2luZyBudW1lcmljYWwgYW5kIGV4cGVyaW1lbnRhbCB2aWJyYXRpb24gZGF0
YTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TdHJ1Y3R1cmFsIEhlYWx0aCBNb25pdG9yaW5nPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3RydWN0dXJh
bCBIZWFsdGggTW9uaXRvcmluZzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjM1NeKA
kzM3NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4zPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4gQXVndXN0IDE2PC9kYXRlPjwvcHViLWRh
dGVzPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9zaG0uc2FnZXB1Yi5j
b20vY29udGVudC9lYXJseS8yMDEwLzA4LzEwLzE0NzU5MjE3MTAzNzk1MTMuZnVsbC5wZGYraHRt
bDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhv
cj5BbmRyZWF1czwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+PFJlY051bT4xODE8L1JlY051bT48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE4MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFhZSI+MTgxPC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5VLiBBbmRyZWF1czwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+UC4gQmFyYWdhdHRpPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkZhdGlndWUgY3JhY2sgZ3Jvd3RoLCBmcmVlIHZpYnJhdGlvbnMgYW5kIGJy
ZWF0aGluZyBjcmFjayBkZXRlY3Rpb24gb2YgQWx1bWluaXVtIEFsbG95IGFuZCBTdGVlbCBiZWFt
czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFN0cmFpbiBBbmFseXNpcyBmb3Ig
RW5naW5lZXJpbmcgRGVzaWduPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+
PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTdHJhaW4gQW5hbHlzaXMgZm9yIEVuZ2luZWVyaW5nIERl
c2lnbjwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjU5NS02MDg8L3BhZ2VzPjx2b2x1
bWU+NDQgPC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3Vy
bHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Lb2g8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAzPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NjY8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzE1LCAyOC0zMl08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NjY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjY2PC9rZXk+PGtl
eSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+Njg8L2tleT48L2ZvcmVp
Z24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNv
bnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkMuIEcuIEtvaDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Ry4g
US4gUWlhbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPiAg
ICBDLiBHLiBLb2gmI3hEOyAgICAgICAgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBDaXZpbCBFbmdpbmVlcmluZywg
TmF0aW9uYWwgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBTaW5nYXBvcmUsIDEwIEtlbnQgUmlkZ2UgQ3Jlc2NlbnQs
IFNpbmdhcG9yZSAxMTkyNjAsIGNna29oQG51cy5lZHUuc2cmI3hEOyYjeEQ7ICAgIEcuIFEuIFFp
YW8mI3hEOyAgICAgICAgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBDaXZpbCBFbmdpbmVlcmluZywgTmF0aW9uYWwg
VW5pdmVyc2l0eSBvZiBTaW5nYXBvcmUsIDEwIEtlbnQgUmlkZ2UgQ3Jlc2NlbnQsIFNpbmdhcG9y
ZSAxMTkyNjAmI3hEOyYjeEQ7ICAgIFMuIFQuIFF1ZWsmI3hEOyAgICAgICAgRGVwYXJ0bWVudCBv
ZiBDaXZpbCBFbmdpbmVlcmluZywgTmF0aW9uYWwgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBTaW5nYXBvcmUsIDEw
IEtlbnQgUmlkZ2UgQ3Jlc2NlbnQsIFNpbmdhcG9yZSAxMTkyNjAmI3hEOzwvYXV0aC1hZGRyZXNz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRhbWFnZSBJZGVudGlmaWNhdGlvbiBvZiBTdHJ1Y3R1cmFsIE1lbWJl
cnM6IE51bWVyaWNhbCBhbmQgRXhwZXJpbWVudGFsIFN0dWRpZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+U3RydWN0dXJhbCBIZWFsdGggTW9uaXRvcmluZyA8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TdHJ1Y3R1cmFsIEhlYWx0aCBNb25pdG9yaW5n
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDEtNTU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mjwv
dm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0
ZXM+PGRhdGU+TWFyY2ggPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQt
dXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9zaG0uc2FnZXB1Yi5jb20vY29udGVudC8yLzEvNDEuZnVsbC5wZGYr
aHRtbDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5OYWh2aTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJlY051bT4xMTwvUmVjTnVtPjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjExPC9rZXk+
PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+MTQ8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkguIE5haHZpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5N
LiBKYWJiYXJpPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PkNyYWNrIGRldGVjdGlvbiBpbiBiZWFtcyB1c2luZyBleHBlcmltZW50YWwgbW9kYWwgZGF0YSBh
bmQgZmluaXRlIGVsZW1lbnQgbW9kZWw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SW50ZXJuYXRp
b25hbCBKb3VybmFsIG9mIE1lY2hhbmljYWwgU2NpZW5jZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgTWVj
aGFuaWNhbCBTY2llbmNlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE0NzctMTQ5
NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40Nzwvdm9sdW1lPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5DcmFjayBkZXRl
Y3Rpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VmlicmF0aW9uIGFuYWx5c2lzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPkNhbnRpbGV2ZXIgYmVhbTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GaW5pdGUgZWxlbWVudCBtZXRo
b2Q8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1
cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MYW08L0F1dGhvcj48WWVh
cj4yMDA3PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTg8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjU4PC9y
ZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5Mncy
ZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj41ODwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9
IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjYwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5h
bWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+
PGF1dGhvcj5ILkYuIExhbTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qy5ULiBOZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
TS4gVmVpZHQ8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5h
IERlcGFydG1lbnQgb2YgQnVpbGRpbmcgYW5kIENvbnN0cnVjdGlvbiwgQ2l0eSBVbml2ZXJzaXR5
IG9mIEhvbmcgS29uZywgODMgVGF0IENoZWUgQXZlbnVlLCBLb3dsb29uLCBIb25nIEtvbmcmI3hE
OyYjeEQ7YiBTY2hvb2wgb2YgRW5naW5lZXJpbmcsIFRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFF1ZWVuc2xh
bmQsIEJyaXNiYW5lLCBRdWVlbnNsYW5kLCBBdXN0cmFsaWE8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5FeHBlcmltZW50YWwgY2hhcmFjdGVyaXphdGlvbiBvZiBtdWx0aXBsZSBjcmFja3Mg
aW4gYSBjYW50aWxldmVyIGJlYW0gdXRpbGl6aW5nIHRyYW5zaWVudCB2aWJyYXRpb24gZGF0YSBm
b2xsb3dpbmcgYSBwcm9iYWJpbGlzdGljIGFwcHJvYWNoPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PkpvdXJuYWwgb2YgU291bmQgYW5kIFZpYnJhdGlvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgU291bmQgYW5kIFZpYnJhdGlvbjwv
ZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjM0LTQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjMwNSA8
L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNzwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TYWFkYXQ8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA3PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+Njc8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjY3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgy
dnN3cjB2OTVhYWFlIj42Nzwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdn
QUFHSW9yZ2ciPjY5PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TYWFk
YXQsIFNvaGVpbDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QnVja25lciwgR3JlZ29yeSBELjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+Tm9vcmksIE1vaGFtbWFkIE4uPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlN0cnVjdHVyYWwgc3lzdGVtIGlkZW50aWZpY2F0aW9uIGFuZCBkYW1h
Z2UgZGV0ZWN0aW9uIHVzaW5nIHRoZSBpbnRlbGxpZ2VudCBwYXJhbWV0ZXIgdmFyeWluZyB0ZWNo
bmlxdWU6IGFuIGV4cGVyaW1lbnRhbCBzdHVkeTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TdHJ1
Y3R1cmFsIEhlYWx0aCBNb25pdG9yaW5nPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3RydWN0dXJhbCBIZWFsdGggTW9uaXRvcmluZzwvZnVsbC10aXRs
ZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIzMS0yNDM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Njwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5zdHJ1Y3R1cmFsIGhlYWx0aCBtb25p
dG9yaW5nPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnN5c3RlbSBpZGVudGlmaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5kYW1hZ2UgZGV0ZWN0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPmJhc2UtZXhjaXRlZCBz
dHJ1Y3R1cmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPmFydGlmaWNpYWwgbmV1cmFsIG5ldHdvcmtzPC9r
ZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0
ZT5TZXB0ZW1iZXIgMjAwNzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjx1cmxzPjxyZWxhdGVk
LXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vc2htLnNhZ2VwdWIuY29tL2NvbnRlbnQvNi8zLzIzMS5mdWxsLnBk
ZitodG1sPC91cmw+PHVybD5odHRwOi8vc2htLnNhZ2VwdWIuY29tL2NvbnRlbnQvNi8zLzIzMS5h
YnN0cmFjdDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1u
dW0+MTAuMTE3Ny8xNDc1OTIxNzA3MDgxOTgwPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DdXJ5PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjY0PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj42NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZz
d3Iwdjk1YWFhZSI+NjQ8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FB
R0lvcmdnIj42Njwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFy
dGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+ICAgIEFs
ZXhhbmRyZSBBIEN1cnkgPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj4gICAgQ2FybG9zIENIIEJvcmdlczwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+ICAgIEZsYXZpbyBTIEJhcmJvc2E8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz4gICAgQWxleGFuZHJlIEEgQ3VyeSBhbGV4YW5kcmUuY3Vy
eUBlbmdlbmhhcmlhLnVmamYuYnImI3hEOyAgICAgICAgVW5pdmVyc2l0YXJpbyBkZSBNYXJ0ZWxv
cywgQnJhemlsJiN4RDsmI3hEOyAgICBDYXJsb3MgQ0ggQm9yZ2VzJiN4RDsgICAgICAgIFVuaXZl
cnNpdGFyaW8gZGUgTWFydGVsb3MsIEJyYXppbCYjeEQ7JiN4RDsgICAgRmxhdmlvIFMgQmFyYm9z
YSYjeEQ7ICAgICAgICBVbml2ZXJzaXRhcmlvIGRlIE1hcnRlbG9zLCBCcmF6aWwmI3hEOzwvYXV0
aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgdHdvLXN0ZXAgdGVjaG5pcXVlIGZvciBkYW1hZ2Ug
YXNzZXNzbWVudCB1c2luZyBudW1lcmljYWwgYW5kIGV4cGVyaW1lbnRhbCB2aWJyYXRpb24gZGF0
YTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TdHJ1Y3R1cmFsIEhlYWx0aCBNb25pdG9yaW5nPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3RydWN0dXJh
bCBIZWFsdGggTW9uaXRvcmluZzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjM1NeKA
kzM3NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4zPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4gQXVndXN0IDE2PC9kYXRlPjwvcHViLWRh
dGVzPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9zaG0uc2FnZXB1Yi5j
b20vY29udGVudC9lYXJseS8yMDEwLzA4LzEwLzE0NzU5MjE3MTAzNzk1MTMuZnVsbC5wZGYraHRt
bDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhv
cj5BbmRyZWF1czwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+PFJlY051bT4xODE8L1JlY051bT48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE4MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFhZSI+MTgxPC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5VLiBBbmRyZWF1czwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+UC4gQmFyYWdhdHRpPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkZhdGlndWUgY3JhY2sgZ3Jvd3RoLCBmcmVlIHZpYnJhdGlvbnMgYW5kIGJy
ZWF0aGluZyBjcmFjayBkZXRlY3Rpb24gb2YgQWx1bWluaXVtIEFsbG95IGFuZCBTdGVlbCBiZWFt
czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFN0cmFpbiBBbmFseXNpcyBmb3Ig
RW5naW5lZXJpbmcgRGVzaWduPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+
PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTdHJhaW4gQW5hbHlzaXMgZm9yIEVuZ2luZWVyaW5nIERl
c2lnbjwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjU5NS02MDg8L3BhZ2VzPjx2b2x1
bWU+NDQgPC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3Vy
bHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA[15, 28-32] بسیاری به دست آمده است. مبنای بخش عمده‌ای از تحقیقات اخیر در هر دو روش تحلیلی و عددی، تغییر در فرکانس‌های طبیعیPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGluY2hhbGthcjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDE8L1ll
YXI+PFJlY051bT4xMDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMywgMTMsIDE5LCAyMSwgMjcsIDMz
LTQwXTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xMDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZz
d3Iwdjk1YWFhZSI+MTA8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FB
R0lvcmdnIj4xMzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFy
dGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Uy4gQ2hp
bmNoYWxrYXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5E
ZXBhcnRtZW50IG9mIE1lY2hhbmljYWwgRW5naW5lZXJpbmcsIEluZGlhbiBJbnN0aXR1dGUgb2Yg
VGVjaG5vbG9neSwgQm9tYmF5LCBQb3dhaSwgTXVtYmFpLCA0MDAgMDc2LCBJbmRpYWYxPC9hdXRo
LWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGV0ZXJtaW5hdGlvbiBvZiBjcmFjayBsb2NhdGlvbiBp
biBiZWFtcyB1c2luZyBuYXR1cmFsIGZyZXF1ZW5jaWVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PkpvdXJuYWwgb2YgU291bmQgYW5kIFZpYnJhdGlvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgU291bmQgYW5kIFZpYnJhdGlvbjwv
ZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQxNy00Mjk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjQ3
PC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDE8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TGl1PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjI1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yNTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZz
d3Iwdjk1YWFhZSI+MjU8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FB
R0lvcmdnIj4yODwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFy
dGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RC4gTGl1
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ILiBHdXJnZW5jaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TS4gVmVpZHQ8L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q3JhY2sgZGV0ZWN0
aW9uIGluIGhvbGxvdyBzZWN0aW9uIHN0cnVjdHVyZXMgdGhyb3VnaCBjb3VwbGVkIHJlc3BvbnNl
IG1lYXN1cmVtZW50czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFu
ZCBWaWJyYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz4xN+KAkzI5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI2MTwvdm9sdW1lPjxkYXRlcz48eWVh
cj4yMDAzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48
QXV0aG9yPkxvdzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1llYXI+PFJlY051bT45NTwvUmVjTnVtPjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+OTU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjk1PC9rZXk+
PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+ODg8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkxvdywgSy4gSC48L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RnJlcXVlbmNpZXMgb2YgYmVhbXMgY2Fy
cnlpbmcgbXVsdGlwbGUgbWFzc2VzOiBSYXlsZWlnaCBlc3RpbWF0aW9uIHZlcnN1cyBlaWdlbmFu
YWx5c2lzIHNvbHV0aW9uczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5k
IGFuZCBWaWJyYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48c2hvcnQtdGl0bGU+TG93ICgyMDAzKSBG
cmVxdWVuY2llcyBvZiBiZWFtcyBjYXJyeWluZyBtdWx0aXBsZSBtYXNzZXM6IFJheWxlaWdoIGVz
dGltYXRpb24gdmVyc3VzIGVpZ2VuYW5hbHlzaXMgc29sdXRpb25zPC9zaG9ydC10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRp
b248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44NDMtODUzPC9wYWdlcz48dm9sdW1l
PjI2ODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAzPC95ZWFyPjwv
ZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi00NjBYPC9pc2JuPjx3b3JrLXR5cGU+TGV0dGVyIHRvIHRoZSBFZGl0
b3I8L3dvcmstdHlwZT48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNl
ZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvQjZXTTMtNDk4VFcxWS02LzIvMWQzODE1YzExNDcz
NjQ4YjdiYWYzODYxZjRiNWQ2NzI8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPkRvaTogMTAuMTAxNi9zMDAyMi00NjB4KDAzKTAwMjgyLTc8L2VsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk93b2xhYmk8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDU8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMt
bnVtYmVyPjQ1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj40NTwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJF
TldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjQ4PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+
PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HLk0uIE93b2xhYmk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkEuUy5KLiBT
d2FtaWRhczwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Ui4gU2VzaGFkcmk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5GYWN1bHR5IG9mIEVuZ2luZWVyaW5nIGFuZCBBcHBs
aWVkIFNjaWVuY2VzLCBNZW1vcmlhbCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE5ld2ZvdW5kbGFuZCwgU3QgSm9o
buKAmXMsIE5ld2ZvdW5kbGFuZCwmI3hEO0NhbmFkYSBBMUIgM1g1PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+Q3JhY2sgZGV0ZWN0aW9uIGluIGJlYW1zIHVzaW5nIGNoYW5nZXMgaW4gZnJl
cXVlbmNpZXMgYW5kIGFtcGxpdHVkZXMgb2YgZnJlcXVlbmN5IHJlc3BvbnNlIGZ1bmN0aW9uczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4x4oCT
MjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjY1PC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9k
YXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+RG91a2E8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+ODg8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVt
YmVyPjg4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoy
d3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj44ODwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldl
YiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjg0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJl
Zi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+
PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Eb3VrYSwgRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJhbW5pb3MsIEcuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Ucm9jaGlkaXMsIEEuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgbWV0aG9kIGZvciBkZXRlcm1pbmluZyB0aGUgbG9jYXRpb24g
YW5kIGRlcHRoIG9mIGNyYWNrcyBpbiBkb3VibGUtY3JhY2tlZCBiZWFtczwvdGl0bGU+PHNlY29u
ZGFyeS10aXRsZT5BcHBsaWVkIEFjb3VzdGljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxzaG9ydC10aXRs
ZT5Eb3VrYSAoMjAwNCkgQSBtZXRob2QgZm9yIGRldGVybWluaW5nIHRoZSBsb2NhdGlvbiBhbmQg
ZGVwdGggb2YgY3JhY2tzIGluIGRvdWJsZS1jcmFja2VkIGJlYW1zJiN4RDs8L3Nob3J0LXRpdGxl
PjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFwcGxpZWQgQWNvdXN0aWNzPC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+OTk3LTEwMDg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NjU8L3Zv
bHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkJlYW0gdmlicmF0aW9u
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrIGlkZW50aWZpY2F0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkFudGlyZXNvbmFuY2UgZnJlcXVlbmNpZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAwNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMDMtNjgyWDwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRl
ZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUv
QjZWMVMtNENOR1BESy00LzIvOGMxYmZhZjgyN2VhNmZiN2JjZmI2M2RmYWFiMGM2YmU8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPkRPSTogMTAuMTAx
Ni9qLmFwYWNvdXN0LjIwMDQuMDUuMDAyPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CZWh6YWQ8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MjI8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3Jl
aWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3
cjB2OTVhYWFlIj4yMjwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFH
SW9yZ2ciPjI1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0
aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5NLiBCZWh6
YWQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkEuIE1lZ2hkYXJpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BLiBFYnJhaGlt
aTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIG5ldyBh
cHByb2FjaCBmb3IgdmlicmF0aW9uIGFuYWx5c2lzIG9mIGEgY3JhY2tlZCBiZWFtPC90aXRsZT48
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBFbmdpbmVlcmluZzwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkludGVybmF0aW9u
YWwgSm91cm5hbCBvZiBFbmdpbmVlcmluZzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjMxOeKAkzMzMDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxr
ZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5Cb3VuZGFyeSBjb25kaXRpb25zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNy
YWNrIHByb3BhZ2F0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrczwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5FcXVhdGlvbnMgb2YgbW90aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZpbml0ZSBlbGVtZW50IG1l
dGhvZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GcmFjdHVyZSBtZWNoYW5pY3M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+SGFtaWx0b25pYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hdGhlbWF0aWNhbCBtb2RlbHM8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TmF0dXJhbCBmcmVxdWVuY2llczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5WaWJy
YXRpb25zIChtZWNoYW5pY2FsKTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5CZWFtcyBhbmQgZ2lyZGVyczwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db250aW51b3VzIG1vZGVsczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5DcmFj
a2VkIGJlYW08L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWRnZSBjcmFja3M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
VmlicmF0aW9uIGFuYWx5c2lzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJlbmRpbmcgdmlicmF0aW9uPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvbnRpbnVvdXMgbW9kZWw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+R2FsZXJr
aW4gcHJvamVjdGlvbiBtZXRob2Q8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QmVhbXMgYW5kIGdpcmRlcnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VmlicmF0aW9ucyAobWVjaGFuaWNhbCk8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3
b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Mb3lhPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjg3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj44NzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWln
bi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iw
djk1YWFhZSI+ODc8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lv
cmdnIj44Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TG95YSwgSi4g
QS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJ1YmlvLCBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVybsOhbmRlei1T
w6FleiwgSi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+
TmF0dXJhbCBmcmVxdWVuY2llcyBmb3IgYmVuZGluZyB2aWJyYXRpb25zIG9mIFRpbW9zaGVua28g
Y3JhY2tlZCBiZWFtczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFu
ZCBWaWJyYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48c2hvcnQtdGl0bGU+TG95YSAoMjAwNikgTmF0
dXJhbCBmcmVxdWVuY2llcyBmb3IgYmVuZGluZyB2aWJyYXRpb25zIG9mIFRpbW9zaGVua28gY3Jh
Y2tlZCBiZWFtczwvc2hvcnQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+NjQwLTY1MzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yOTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjMtNTwvbnVt
YmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi00NjBYPC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9CNldNMy00R1I4TjQzLTEvMi8yNDdkYjUyMmM3MzQ0ZjMwOTUwMjFmZDFl
M2E2MWY2YTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1u
dW0+RE9JOiAxMC4xMDE2L2ouanN2LjIwMDUuMDQuMDA1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51
bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5EaWxlbmE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5
PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjU5PC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBm
N3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj41OTwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVr
Z3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjYxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9Ikpv
dXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhv
cj5NaWNoZWxlIERpbGVuYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QW50b25pbm8gTW9yYXNzaTwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPiAgICBNaWNoZWxlIERpbGVu
YSYjeEQ7ICAgICAgICBEaXBhcnRpbWVudG8gZGkgR2Vvcmlzb3JzZSBlIFRlcnJpdG9yaW8sIFVu
aXZlcnNpdMOgIGRlZ2xpIFN0dWRpIGRpIFVkaW5lIFZpYSBDb3RvbmlmaWNpbyAxMTQsIDMzMTAw
IFVkaW5lLCBJdGFseSYjeEQ7JiN4RDsgICAgQW50b25pbm8gTW9yYXNzaSYjeEQ7ICAgICAgICBE
aXBhcnRpbWVudG8gZGkgR2Vvcmlzb3JzZSBlIFRlcnJpdG9yaW8sIFVuaXZlcnNpdMOgIGRlZ2xp
IFN0dWRpIGRpIFVkaW5lIFZpYSBDb3RvbmlmaWNpbyAxMTQsIDMzMTAwIFVkaW5lLCBJdGFseSwg
YW50b25pbm8ubW9yYXNzaUB1bml1ZC5pdCYjeEQ7PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0
bGU+U3RydWN0dXJhbCBoZWFsdGggbW9uaXRvcmluZyBvZiByb2RzIGJhc2VkIG9uIG5hdHVyYWwg
ZnJlcXVlbmN5IGFuZCBhbnRpcmVzb25hbnQgZnJlcXVlbmN5IG1lYXN1cmVtZW50czwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TdHJ1Y3R1cmFsIEhlYWx0aCBNb25pdG9yaW5nPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3RydWN0dXJhbCBIZWFsdGgg
TW9uaXRvcmluZzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE0OS0xNzM8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+ODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+TWFyY2ggPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHVy
bHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9zaG0uc2FnZXB1Yi5jb20vY29udGVudC84LzIv
MTQ5LmZ1bGwucGRmK2h0bWw8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+S2hhamk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+
MTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFh
ZSI+MTwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjQ8
L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk4uIEtoYWppPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5NLiBTaGFmaWVpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NLiBKYWxhbHBvdXI8L2F1dGhvcj48
L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2xvc2VkLWZvcm0gc29sdXRp
b25zIGZvciBjcmFjayBkZXRlY3Rpb24gcHJvYmxlbSBvZiBUaW1vc2hlbmtvIGJlYW1zIHdpdGgg
dmFyaW91cyBib3VuZGFyeSBjb25kaXRpb25zPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkludGVy
bmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBNZWNoYW5pY2FsIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9m
IE1lY2hhbmljYWwgU2NpZW5jZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42Njct
NjgxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjUxPC92b2x1bWU+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrIGRl
dGVjdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UaW1vc2hlbmtvIGJlYW08L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+TmF0dXJhbCBmcmVxdWVuY3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Qm91bmRhcnkgY29uZGl0aW9u
czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5CZW5kaW5nIHZpYnJhdGlvbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
RmluaXRlIGVsZW1lbnQ8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwOTwveWVh
cj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48bGFuZ3VhZ2U+RW5nbGlzaDwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TWF0YnVseTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+
PFJlY051bT44OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+ODk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZv
cmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2
c3dyMHY5NWFhYWUiPjg5PC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dB
QUdJb3JnZyI+ODU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1hdGJ1
bHksIE0uIFMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYWdiLCBPbGE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5hc3Nh
ciwgTS48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5NLlMu
IE1hdGJ1bHkgYSwqLCBPbGEgUmFnYiBhLCBNLiBOYXNzYXIgYiYjeEQ7YSBEZXBhcnRtZW50IG9m
IEVuZ2luZWVyaW5nIE1hdGhlbWF0aWNzIGFuZCBQaHlzaWNzLCBGYWN1bHR5IG9mIEVuZ2luZWVy
aW5nLCBaYWdhemlnIFVuaXZlcnNpdHksIFAuTy4gQm94IDQ0NTE5LCBaYWdhemlnLCBFZ3lwdCYj
eEQ7YiBEZXBhcnRtZW50IG9mIEVuZ2luZWVyaW5nIE1hdGhlbWF0aWNzIGFuZCBQaHlzaWNzLCBG
YWN1bHR5IG9mIEVuZ2luZWVyaW5nLCBDYWlybyBVbml2ZXJzaXR5LCBHaXphLCBFZ3lwdDwvYXV0
aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk5hdHVyYWwgZnJlcXVlbmNpZXMgb2YgYSBmdW5jdGlv
bmFsbHkgZ3JhZGVkIGNyYWNrZWQgYmVhbSB1c2luZyB0aGUgZGlmZmVyZW50aWFsIHF1YWRyYXR1
cmUgbWV0aG9kPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFwcGxpZWQgTWF0aGVtYXRpY3MgYW5k
IENvbXB1dGF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PHNob3J0LXRpdGxlPk1hdGJ1bHkgKDIwMDkp
IE5hdHVyYWwgZnJlcXVlbmNpZXMgb2YgYSBmdW5jdGlvbmFsbHkgZ3JhZGVkIGNyYWNrZWQgYmVh
bSB1c2luZyB0aGUgZGlmZmVyZW50aWFsIHF1YWRyYXR1cmUgbWV0aG9kPC9zaG9ydC10aXRsZT48
L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5BcHBsaWVkIE1hdGhlbWF0aWNzIGFuZCBD
b21wdXRhdGlvbjwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIzMDctMjMxNjwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT4yMTU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjY8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdv
cmQ+Q3JhY2s8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VmlicmF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJl
YW08L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UGFzdGVybmFrIGZvdW5kYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+TGluZSBzcHJpbmcgbW9kZWw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlmZmVyZW50aWFsIHF1YWRy
YXR1cmUgbWV0aG9kPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDk2LTMwMDM8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0
dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL0I2VFk4LTRYMVlDQkot
My8yL2I4YThjZGI1NmFhM2EyNzUyZGUzNTc3NjliMzgyODFiPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+
PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5ET0k6IDEwLjEwMTYvai5hbWMuMjAwOS4w
OC4wMjY8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0
aG9yPlJ1YmlvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjgzPC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj44MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFhZSI+ODM8L2tleT48
a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lvcmdnIj44MDwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UnViaW8sIEwuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5G
ZXJuYW5kZXotU2FleiwgSi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgt
YWRkcmVzcz5MLiBSdWJpbyYjeEQ7RGVwYXJ0bWVudCBvZiBNZWNoYW5pY2FsIEVuZ2luZWVyaW5n
LCYjeEQ7VW5pdmVyc2l0eSBDYXJsb3MgSUlJIG9mIE1hZHJpZCwmI3hEO0F2ZW5pZGEgZGUgbGEg
VW5pdmVyc2lkYWQgMzAsJiN4RDsyODkxMSBMZWdhbsOpcywgTWFkcmlkLCBTcGFpbiYjeEQ7Si4g
RmVybsOhbmRlei1Tw6FlejEmI3hEO0RlcGFydG1lbnQgb2YgQ29udGludXVtIE1lY2hhbmljcyBh
bmQgU3RydWN0dXJhbCYjeEQ7QW5hbHlzaXMsJiN4RDtVbml2ZXJzaXR5IENhcmxvcyBJSUkgb2Yg
TWFkcmlkLCYjeEQ7QXZlbmlkYSBkZSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCAzMCwmI3hEOzI4OTExIExlZ2Fu
w6lzLCBNYWRyaWQsIFNwYWluJiN4RDtlLW1haWw6IHBwZmVyQGluZy51YzNtLmVzPC9hdXRoLWFk
ZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBOb3RlIG9uIHRoZSBVc2Ugb2YgQXBwcm94aW1hdGUgU29s
dXRpb25zIGZvciB0aGUgQmVuZGluZyBWaWJyYXRpb25zIG9mIFNpbXBseSBTdXBwb3J0ZWQgQ3Jh
Y2tlZCBCZWFtczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFZpYnJhdGlvbiBh
bmQgQWNvdXN0aWNzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBWaWJyYXRpb24gYW5kIEFjb3VzdGljczwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjAyNDUwNDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMzI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+YmVhbXMgKHN0cnVjdHVyZXMpPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPmJlbmRpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y3JhY2tzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPmZ1bmN0aW9uYWwgYW5hbHlzaXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+dmlicmF0aW9uczwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hl
cj5BU01FPC9wdWJsaXNoZXI+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9saW5rLmFp
cC5vcmcvbGluay8/VkFKLzEzMi8wMjQ1MDQvMTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48
ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTExNS8xLjQwMDA3Nzk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVz
b3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNoYWZpZWk8L0F1dGhvcj48
WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTMyPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4x
MzI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3
dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjEzMjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxy
ZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3Jz
PjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+U2hhZmllaSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktoYWppLCBOLjwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BbmFseXRpY2Fs
IHNvbHV0aW9ucyBmb3IgZnJlZSBhbmQgZm9yY2VkIHZpYnJhdGlvbnMgb2YgYSBtdWx0aXBsZSBj
cmFja2VkIFRpbW9zaGVua28gYmVhbSBzdWJqZWN0IHRvIGEgY29uY2VudHJhdGVkIG1vdmluZyBs
b2FkPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFjdGEgTWVjaGFuaWNhPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QUNUQSBNRUNIQU5JQ0E8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xLTE5PC9wYWdlcz48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
UGh5c2ljcyBhbmQgQXN0cm9ub215PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIw
MTE8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPlNwcmluZ2VyIFdpZW48L3B1Ymxpc2hlcj48aXNi
bj4wMDAxLTU5NzA8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2ku
b3JnLzEwLjEwMDcvczAwNzA3LTAxMS0wNDk1LXg8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+
PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMDcvczAwNzA3LTAxMS0wNDk1LXg8L2VsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFuZHJlYXVz
PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE4MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+MTgyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1p
ZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj4xODI8L2tleT48L2ZvcmVp
Z24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNv
bnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlUuIEFuZHJlYXVzPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Q
LiBDYXNpbmk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkYuIFZlc3Ryb25pPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZyZXF1ZW5jeSByZWR1Y3Rpb24gaW4gZWxhc3Rp
YyBiZWFtcyBkdWUgdG8gYSBzdGFibGUgY3JhY2s6IG51bWVyaWNhbCByZXN1bHRzIGNvbXBhcmVk
IHdpdGggbWVhc3VyZWQgdGVzdCBkYXRhPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkVuZ2luZWVy
aW5nIFRyYW5zYWN0aW9uczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPkVuZ2luZWVyaW5nIFRyYW5zYWN0aW9uczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjEtMTY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTEgPC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIw
MDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGluY2hhbGthcjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDE8L1ll
YXI+PFJlY051bT4xMDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMywgMTMsIDE5LCAyMSwgMjcsIDMz
LTQwXTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xMDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZz
d3Iwdjk1YWFhZSI+MTA8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FB
R0lvcmdnIj4xMzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFy
dGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Uy4gQ2hp
bmNoYWxrYXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5E
ZXBhcnRtZW50IG9mIE1lY2hhbmljYWwgRW5naW5lZXJpbmcsIEluZGlhbiBJbnN0aXR1dGUgb2Yg
VGVjaG5vbG9neSwgQm9tYmF5LCBQb3dhaSwgTXVtYmFpLCA0MDAgMDc2LCBJbmRpYWYxPC9hdXRo
LWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGV0ZXJtaW5hdGlvbiBvZiBjcmFjayBsb2NhdGlvbiBp
biBiZWFtcyB1c2luZyBuYXR1cmFsIGZyZXF1ZW5jaWVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PkpvdXJuYWwgb2YgU291bmQgYW5kIFZpYnJhdGlvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgU291bmQgYW5kIFZpYnJhdGlvbjwv
ZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQxNy00Mjk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjQ3
PC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDE8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TGl1PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjI1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yNTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZz
d3Iwdjk1YWFhZSI+MjU8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FB
R0lvcmdnIj4yODwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFy
dGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RC4gTGl1
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ILiBHdXJnZW5jaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TS4gVmVpZHQ8L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q3JhY2sgZGV0ZWN0
aW9uIGluIGhvbGxvdyBzZWN0aW9uIHN0cnVjdHVyZXMgdGhyb3VnaCBjb3VwbGVkIHJlc3BvbnNl
IG1lYXN1cmVtZW50czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFu
ZCBWaWJyYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz4xN+KAkzI5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI2MTwvdm9sdW1lPjxkYXRlcz48eWVh
cj4yMDAzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48
QXV0aG9yPkxvdzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1llYXI+PFJlY051bT45NTwvUmVjTnVtPjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+OTU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjk1PC9rZXk+
PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+ODg8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkxvdywgSy4gSC48L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RnJlcXVlbmNpZXMgb2YgYmVhbXMgY2Fy
cnlpbmcgbXVsdGlwbGUgbWFzc2VzOiBSYXlsZWlnaCBlc3RpbWF0aW9uIHZlcnN1cyBlaWdlbmFu
YWx5c2lzIHNvbHV0aW9uczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5k
IGFuZCBWaWJyYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48c2hvcnQtdGl0bGU+TG93ICgyMDAzKSBG
cmVxdWVuY2llcyBvZiBiZWFtcyBjYXJyeWluZyBtdWx0aXBsZSBtYXNzZXM6IFJheWxlaWdoIGVz
dGltYXRpb24gdmVyc3VzIGVpZ2VuYW5hbHlzaXMgc29sdXRpb25zPC9zaG9ydC10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRp
b248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44NDMtODUzPC9wYWdlcz48dm9sdW1l
PjI2ODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAzPC95ZWFyPjwv
ZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi00NjBYPC9pc2JuPjx3b3JrLXR5cGU+TGV0dGVyIHRvIHRoZSBFZGl0
b3I8L3dvcmstdHlwZT48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNl
ZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvQjZXTTMtNDk4VFcxWS02LzIvMWQzODE1YzExNDcz
NjQ4YjdiYWYzODYxZjRiNWQ2NzI8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPkRvaTogMTAuMTAxNi9zMDAyMi00NjB4KDAzKTAwMjgyLTc8L2VsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk93b2xhYmk8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDU8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMt
bnVtYmVyPjQ1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj40NTwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJF
TldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjQ4PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+
PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HLk0uIE93b2xhYmk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkEuUy5KLiBT
d2FtaWRhczwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Ui4gU2VzaGFkcmk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5GYWN1bHR5IG9mIEVuZ2luZWVyaW5nIGFuZCBBcHBs
aWVkIFNjaWVuY2VzLCBNZW1vcmlhbCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE5ld2ZvdW5kbGFuZCwgU3QgSm9o
buKAmXMsIE5ld2ZvdW5kbGFuZCwmI3hEO0NhbmFkYSBBMUIgM1g1PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+Q3JhY2sgZGV0ZWN0aW9uIGluIGJlYW1zIHVzaW5nIGNoYW5nZXMgaW4gZnJl
cXVlbmNpZXMgYW5kIGFtcGxpdHVkZXMgb2YgZnJlcXVlbmN5IHJlc3BvbnNlIGZ1bmN0aW9uczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4x4oCT
MjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjY1PC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9k
YXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+RG91a2E8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+ODg8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVt
YmVyPjg4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoy
d3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj44ODwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldl
YiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjg0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJl
Zi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+
PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Eb3VrYSwgRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJhbW5pb3MsIEcuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Ucm9jaGlkaXMsIEEuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgbWV0aG9kIGZvciBkZXRlcm1pbmluZyB0aGUgbG9jYXRpb24g
YW5kIGRlcHRoIG9mIGNyYWNrcyBpbiBkb3VibGUtY3JhY2tlZCBiZWFtczwvdGl0bGU+PHNlY29u
ZGFyeS10aXRsZT5BcHBsaWVkIEFjb3VzdGljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxzaG9ydC10aXRs
ZT5Eb3VrYSAoMjAwNCkgQSBtZXRob2QgZm9yIGRldGVybWluaW5nIHRoZSBsb2NhdGlvbiBhbmQg
ZGVwdGggb2YgY3JhY2tzIGluIGRvdWJsZS1jcmFja2VkIGJlYW1zJiN4RDs8L3Nob3J0LXRpdGxl
PjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFwcGxpZWQgQWNvdXN0aWNzPC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+OTk3LTEwMDg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NjU8L3Zv
bHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkJlYW0gdmlicmF0aW9u
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrIGlkZW50aWZpY2F0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkFudGlyZXNvbmFuY2UgZnJlcXVlbmNpZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAwNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMDMtNjgyWDwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRl
ZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUv
QjZWMVMtNENOR1BESy00LzIvOGMxYmZhZjgyN2VhNmZiN2JjZmI2M2RmYWFiMGM2YmU8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPkRPSTogMTAuMTAx
Ni9qLmFwYWNvdXN0LjIwMDQuMDUuMDAyPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CZWh6YWQ8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MjI8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3Jl
aWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3
cjB2OTVhYWFlIj4yMjwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFH
SW9yZ2ciPjI1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0
aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5NLiBCZWh6
YWQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkEuIE1lZ2hkYXJpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BLiBFYnJhaGlt
aTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIG5ldyBh
cHByb2FjaCBmb3IgdmlicmF0aW9uIGFuYWx5c2lzIG9mIGEgY3JhY2tlZCBiZWFtPC90aXRsZT48
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBFbmdpbmVlcmluZzwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkludGVybmF0aW9u
YWwgSm91cm5hbCBvZiBFbmdpbmVlcmluZzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjMxOeKAkzMzMDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxr
ZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5Cb3VuZGFyeSBjb25kaXRpb25zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNy
YWNrIHByb3BhZ2F0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrczwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5FcXVhdGlvbnMgb2YgbW90aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZpbml0ZSBlbGVtZW50IG1l
dGhvZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GcmFjdHVyZSBtZWNoYW5pY3M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+SGFtaWx0b25pYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hdGhlbWF0aWNhbCBtb2RlbHM8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TmF0dXJhbCBmcmVxdWVuY2llczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5WaWJy
YXRpb25zIChtZWNoYW5pY2FsKTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5CZWFtcyBhbmQgZ2lyZGVyczwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db250aW51b3VzIG1vZGVsczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5DcmFj
a2VkIGJlYW08L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWRnZSBjcmFja3M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
VmlicmF0aW9uIGFuYWx5c2lzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJlbmRpbmcgdmlicmF0aW9uPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvbnRpbnVvdXMgbW9kZWw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+R2FsZXJr
aW4gcHJvamVjdGlvbiBtZXRob2Q8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QmVhbXMgYW5kIGdpcmRlcnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VmlicmF0aW9ucyAobWVjaGFuaWNhbCk8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3
b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Mb3lhPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjg3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj44NzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWln
bi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iw
djk1YWFhZSI+ODc8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lv
cmdnIj44Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TG95YSwgSi4g
QS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJ1YmlvLCBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVybsOhbmRlei1T
w6FleiwgSi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+
TmF0dXJhbCBmcmVxdWVuY2llcyBmb3IgYmVuZGluZyB2aWJyYXRpb25zIG9mIFRpbW9zaGVua28g
Y3JhY2tlZCBiZWFtczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFu
ZCBWaWJyYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48c2hvcnQtdGl0bGU+TG95YSAoMjAwNikgTmF0
dXJhbCBmcmVxdWVuY2llcyBmb3IgYmVuZGluZyB2aWJyYXRpb25zIG9mIFRpbW9zaGVua28gY3Jh
Y2tlZCBiZWFtczwvc2hvcnQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+NjQwLTY1MzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yOTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjMtNTwvbnVt
YmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi00NjBYPC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9CNldNMy00R1I4TjQzLTEvMi8yNDdkYjUyMmM3MzQ0ZjMwOTUwMjFmZDFl
M2E2MWY2YTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1u
dW0+RE9JOiAxMC4xMDE2L2ouanN2LjIwMDUuMDQuMDA1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51
bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5EaWxlbmE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5
PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjU5PC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBm
N3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj41OTwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVr
Z3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjYxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9Ikpv
dXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhv
cj5NaWNoZWxlIERpbGVuYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QW50b25pbm8gTW9yYXNzaTwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPiAgICBNaWNoZWxlIERpbGVu
YSYjeEQ7ICAgICAgICBEaXBhcnRpbWVudG8gZGkgR2Vvcmlzb3JzZSBlIFRlcnJpdG9yaW8sIFVu
aXZlcnNpdMOgIGRlZ2xpIFN0dWRpIGRpIFVkaW5lIFZpYSBDb3RvbmlmaWNpbyAxMTQsIDMzMTAw
IFVkaW5lLCBJdGFseSYjeEQ7JiN4RDsgICAgQW50b25pbm8gTW9yYXNzaSYjeEQ7ICAgICAgICBE
aXBhcnRpbWVudG8gZGkgR2Vvcmlzb3JzZSBlIFRlcnJpdG9yaW8sIFVuaXZlcnNpdMOgIGRlZ2xp
IFN0dWRpIGRpIFVkaW5lIFZpYSBDb3RvbmlmaWNpbyAxMTQsIDMzMTAwIFVkaW5lLCBJdGFseSwg
YW50b25pbm8ubW9yYXNzaUB1bml1ZC5pdCYjeEQ7PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0
bGU+U3RydWN0dXJhbCBoZWFsdGggbW9uaXRvcmluZyBvZiByb2RzIGJhc2VkIG9uIG5hdHVyYWwg
ZnJlcXVlbmN5IGFuZCBhbnRpcmVzb25hbnQgZnJlcXVlbmN5IG1lYXN1cmVtZW50czwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TdHJ1Y3R1cmFsIEhlYWx0aCBNb25pdG9yaW5nPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3RydWN0dXJhbCBIZWFsdGgg
TW9uaXRvcmluZzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE0OS0xNzM8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+ODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+TWFyY2ggPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHVy
bHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9zaG0uc2FnZXB1Yi5jb20vY29udGVudC84LzIv
MTQ5LmZ1bGwucGRmK2h0bWw8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+S2hhamk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+
MTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFh
ZSI+MTwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjQ8
L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk4uIEtoYWppPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5NLiBTaGFmaWVpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NLiBKYWxhbHBvdXI8L2F1dGhvcj48
L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2xvc2VkLWZvcm0gc29sdXRp
b25zIGZvciBjcmFjayBkZXRlY3Rpb24gcHJvYmxlbSBvZiBUaW1vc2hlbmtvIGJlYW1zIHdpdGgg
dmFyaW91cyBib3VuZGFyeSBjb25kaXRpb25zPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkludGVy
bmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBNZWNoYW5pY2FsIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9m
IE1lY2hhbmljYWwgU2NpZW5jZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42Njct
NjgxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjUxPC92b2x1bWU+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrIGRl
dGVjdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UaW1vc2hlbmtvIGJlYW08L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+TmF0dXJhbCBmcmVxdWVuY3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Qm91bmRhcnkgY29uZGl0aW9u
czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5CZW5kaW5nIHZpYnJhdGlvbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
RmluaXRlIGVsZW1lbnQ8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwOTwveWVh
cj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48bGFuZ3VhZ2U+RW5nbGlzaDwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TWF0YnVseTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+
PFJlY051bT44OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+ODk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZv
cmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2
c3dyMHY5NWFhYWUiPjg5PC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dB
QUdJb3JnZyI+ODU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1hdGJ1
bHksIE0uIFMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYWdiLCBPbGE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5hc3Nh
ciwgTS48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5NLlMu
IE1hdGJ1bHkgYSwqLCBPbGEgUmFnYiBhLCBNLiBOYXNzYXIgYiYjeEQ7YSBEZXBhcnRtZW50IG9m
IEVuZ2luZWVyaW5nIE1hdGhlbWF0aWNzIGFuZCBQaHlzaWNzLCBGYWN1bHR5IG9mIEVuZ2luZWVy
aW5nLCBaYWdhemlnIFVuaXZlcnNpdHksIFAuTy4gQm94IDQ0NTE5LCBaYWdhemlnLCBFZ3lwdCYj
eEQ7YiBEZXBhcnRtZW50IG9mIEVuZ2luZWVyaW5nIE1hdGhlbWF0aWNzIGFuZCBQaHlzaWNzLCBG
YWN1bHR5IG9mIEVuZ2luZWVyaW5nLCBDYWlybyBVbml2ZXJzaXR5LCBHaXphLCBFZ3lwdDwvYXV0
aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk5hdHVyYWwgZnJlcXVlbmNpZXMgb2YgYSBmdW5jdGlv
bmFsbHkgZ3JhZGVkIGNyYWNrZWQgYmVhbSB1c2luZyB0aGUgZGlmZmVyZW50aWFsIHF1YWRyYXR1
cmUgbWV0aG9kPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFwcGxpZWQgTWF0aGVtYXRpY3MgYW5k
IENvbXB1dGF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PHNob3J0LXRpdGxlPk1hdGJ1bHkgKDIwMDkp
IE5hdHVyYWwgZnJlcXVlbmNpZXMgb2YgYSBmdW5jdGlvbmFsbHkgZ3JhZGVkIGNyYWNrZWQgYmVh
bSB1c2luZyB0aGUgZGlmZmVyZW50aWFsIHF1YWRyYXR1cmUgbWV0aG9kPC9zaG9ydC10aXRsZT48
L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5BcHBsaWVkIE1hdGhlbWF0aWNzIGFuZCBD
b21wdXRhdGlvbjwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIzMDctMjMxNjwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT4yMTU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjY8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdv
cmQ+Q3JhY2s8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VmlicmF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJl
YW08L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UGFzdGVybmFrIGZvdW5kYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+TGluZSBzcHJpbmcgbW9kZWw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlmZmVyZW50aWFsIHF1YWRy
YXR1cmUgbWV0aG9kPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDk2LTMwMDM8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0
dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL0I2VFk4LTRYMVlDQkot
My8yL2I4YThjZGI1NmFhM2EyNzUyZGUzNTc3NjliMzgyODFiPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+
PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5ET0k6IDEwLjEwMTYvai5hbWMuMjAwOS4w
OC4wMjY8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0
aG9yPlJ1YmlvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjgzPC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj44MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFhZSI+ODM8L2tleT48
a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lvcmdnIj44MDwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UnViaW8sIEwuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5G
ZXJuYW5kZXotU2FleiwgSi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgt
YWRkcmVzcz5MLiBSdWJpbyYjeEQ7RGVwYXJ0bWVudCBvZiBNZWNoYW5pY2FsIEVuZ2luZWVyaW5n
LCYjeEQ7VW5pdmVyc2l0eSBDYXJsb3MgSUlJIG9mIE1hZHJpZCwmI3hEO0F2ZW5pZGEgZGUgbGEg
VW5pdmVyc2lkYWQgMzAsJiN4RDsyODkxMSBMZWdhbsOpcywgTWFkcmlkLCBTcGFpbiYjeEQ7Si4g
RmVybsOhbmRlei1Tw6FlejEmI3hEO0RlcGFydG1lbnQgb2YgQ29udGludXVtIE1lY2hhbmljcyBh
bmQgU3RydWN0dXJhbCYjeEQ7QW5hbHlzaXMsJiN4RDtVbml2ZXJzaXR5IENhcmxvcyBJSUkgb2Yg
TWFkcmlkLCYjeEQ7QXZlbmlkYSBkZSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCAzMCwmI3hEOzI4OTExIExlZ2Fu
w6lzLCBNYWRyaWQsIFNwYWluJiN4RDtlLW1haWw6IHBwZmVyQGluZy51YzNtLmVzPC9hdXRoLWFk
ZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBOb3RlIG9uIHRoZSBVc2Ugb2YgQXBwcm94aW1hdGUgU29s
dXRpb25zIGZvciB0aGUgQmVuZGluZyBWaWJyYXRpb25zIG9mIFNpbXBseSBTdXBwb3J0ZWQgQ3Jh
Y2tlZCBCZWFtczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFZpYnJhdGlvbiBh
bmQgQWNvdXN0aWNzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBWaWJyYXRpb24gYW5kIEFjb3VzdGljczwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjAyNDUwNDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMzI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+YmVhbXMgKHN0cnVjdHVyZXMpPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPmJlbmRpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y3JhY2tzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPmZ1bmN0aW9uYWwgYW5hbHlzaXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+dmlicmF0aW9uczwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hl
cj5BU01FPC9wdWJsaXNoZXI+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9saW5rLmFp
cC5vcmcvbGluay8/VkFKLzEzMi8wMjQ1MDQvMTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48
ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTExNS8xLjQwMDA3Nzk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVz
b3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNoYWZpZWk8L0F1dGhvcj48
WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTMyPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4x
MzI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3
dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjEzMjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxy
ZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3Jz
PjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+U2hhZmllaSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktoYWppLCBOLjwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BbmFseXRpY2Fs
IHNvbHV0aW9ucyBmb3IgZnJlZSBhbmQgZm9yY2VkIHZpYnJhdGlvbnMgb2YgYSBtdWx0aXBsZSBj
cmFja2VkIFRpbW9zaGVua28gYmVhbSBzdWJqZWN0IHRvIGEgY29uY2VudHJhdGVkIG1vdmluZyBs
b2FkPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFjdGEgTWVjaGFuaWNhPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QUNUQSBNRUNIQU5JQ0E8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xLTE5PC9wYWdlcz48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
UGh5c2ljcyBhbmQgQXN0cm9ub215PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIw
MTE8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPlNwcmluZ2VyIFdpZW48L3B1Ymxpc2hlcj48aXNi
bj4wMDAxLTU5NzA8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2ku
b3JnLzEwLjEwMDcvczAwNzA3LTAxMS0wNDk1LXg8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+
PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMDcvczAwNzA3LTAxMS0wNDk1LXg8L2VsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFuZHJlYXVz
PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE4MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+MTgyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1p
ZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj4xODI8L2tleT48L2ZvcmVp
Z24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNv
bnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlUuIEFuZHJlYXVzPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Q
LiBDYXNpbmk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkYuIFZlc3Ryb25pPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZyZXF1ZW5jeSByZWR1Y3Rpb24gaW4gZWxhc3Rp
YyBiZWFtcyBkdWUgdG8gYSBzdGFibGUgY3JhY2s6IG51bWVyaWNhbCByZXN1bHRzIGNvbXBhcmVk
IHdpdGggbWVhc3VyZWQgdGVzdCBkYXRhPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkVuZ2luZWVy
aW5nIFRyYW5zYWN0aW9uczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPkVuZ2luZWVyaW5nIFRyYW5zYWN0aW9uczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjEtMTY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTEgPC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIw
MDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA[5, 8, 15,16, 11, 17و18]، اندازه‌گیری نرمی دینامیکیPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MaW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkxPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+MjE8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzQxLTQ0XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48
cmVjLW51bWJlcj4yMTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFhZSI+MjE8L2tleT48a2V5IGFw
cD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lvcmdnIj4yNDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJp
YnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VC5XLiBMaW08L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+U3RydWN0dXJhbCBkYW1hZ2UgZGV0ZWN0aW9uIHVzaW5n
IG1vZGFsIHRlc3QgZGF0YTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BbWVyaWNhbiBJbnN0aXR1
dGUgb2YgQWVyb25hdXRpY3MgYW5kIEFzdHJvbmF1dGljcyBKb3VybmFsPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW1lcmljYW4gSW5zdGl0dXRlIG9m
IEFlcm9uYXV0aWNzIGFuZCBBc3Ryb25hdXRpY3MgSm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjIyNzHigJMyMjc0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI5PC92b2x1bWU+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjE5OTE8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+UGFuZGV5PC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5NDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjIzPC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFhZSI+
MjM8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lvcmdnIj4yNjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QS5LLiBQYW5kZXk8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPk0uIEJpc3dhczwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aC1hZGRyZXNzPmFUcmFuc3BvcnRhdGlvbiBhbmQgSW5mcmFzdHJ1Y3R1cmUgUmVzZWFyY2ggQ2Vu
dGVyLCBTY2hvb2wgb2YgRW5naW5lZXJpbmcsIER1a2UgVW5pdmVyc2l0eSwgRHVyaGFtLCBOb3J0
aCBDYXJvbGluYSAyNzcwNiwgVS5TLkEuPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGFt
YWdlIGRldGVjdGlvbiBpbiBzdHJ1Y3R1cmVzIHVzaW5nIGNoYW5nZSBpbiBmbGV4aWJpbGl0eTwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4z4oCT
MTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTY5PC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTQ8L3llYXI+PC9k
YXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+RG9lYmxpbmc8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MzA8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMt
bnVtYmVyPjMwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj4zMDwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJF
TldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjMzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+
PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TLlcuIERvZWJsaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MLkQuIFBl
dGVyc29uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LLkYuIEFsdmluPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29u
dHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVzdGltYXRpb24gb2YgcmVjaXByb2NhbCByZXNpZHVh
bCBmbGV4aWJpbGl0eSBmcm9tIGV4cGVyaW1lbnRhbCBtb2RhbCBkYXRhPC90aXRsZT48c2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPkFtZXJpY2FuIEluc3RpdHV0ZSBvZiBBZXJvbmF1dGljcyBhbmQgQXN0cm9uYXV0
aWNzIEpvdXJuYWw8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5BbWVyaWNhbiBJbnN0aXR1dGUgb2YgQWVyb25hdXRpY3MgYW5kIEFzdHJvbmF1dGljcyBK
b3VybmFsPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTY3OOKAkzE2ODU8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+MzQ8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NjwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxz
PjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TaW5oYTwvQXV0aG9yPjxZZWFy
PjIwMDI8L1llYXI+PFJlY051bT4yOTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mjk8L3Jl
Yy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJl
cWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjI5PC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0i
VEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+MzI8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFt
ZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48
YXV0aG9yPkouSy4gU2luaGE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk0uSS4gRnJpc3dlbGw8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlMuIEVkd2FyZHM8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxl
cz48dGl0bGU+U2ltcGxpZmllZCBtb2RlbHMgZm9yIHRoZSBsb2NhdGlvbiBvZiBjcmFja3MgaW4g
YmVhbSBzdHJ1Y3R1cmUgdXNpbmcgbWVhc3VyZWQgdmlicmF0aW9uIGRhdGE8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQg
VmlicmF0aW9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTPigJMzODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4yNTE8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxvcmln
LXB1Yj5FbHNldmllciBTY2llbmNlPC9vcmlnLXB1Yj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MaW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkxPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+MjE8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzQxLTQ0XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48
cmVjLW51bWJlcj4yMTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFhZSI+MjE8L2tleT48a2V5IGFw
cD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lvcmdnIj4yNDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJp
YnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VC5XLiBMaW08L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+U3RydWN0dXJhbCBkYW1hZ2UgZGV0ZWN0aW9uIHVzaW5n
IG1vZGFsIHRlc3QgZGF0YTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BbWVyaWNhbiBJbnN0aXR1
dGUgb2YgQWVyb25hdXRpY3MgYW5kIEFzdHJvbmF1dGljcyBKb3VybmFsPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW1lcmljYW4gSW5zdGl0dXRlIG9m
IEFlcm9uYXV0aWNzIGFuZCBBc3Ryb25hdXRpY3MgSm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjIyNzHigJMyMjc0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI5PC92b2x1bWU+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjE5OTE8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+UGFuZGV5PC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5NDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjIzPC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFhZSI+
MjM8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lvcmdnIj4yNjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QS5LLiBQYW5kZXk8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPk0uIEJpc3dhczwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aC1hZGRyZXNzPmFUcmFuc3BvcnRhdGlvbiBhbmQgSW5mcmFzdHJ1Y3R1cmUgUmVzZWFyY2ggQ2Vu
dGVyLCBTY2hvb2wgb2YgRW5naW5lZXJpbmcsIER1a2UgVW5pdmVyc2l0eSwgRHVyaGFtLCBOb3J0
aCBDYXJvbGluYSAyNzcwNiwgVS5TLkEuPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGFt
YWdlIGRldGVjdGlvbiBpbiBzdHJ1Y3R1cmVzIHVzaW5nIGNoYW5nZSBpbiBmbGV4aWJpbGl0eTwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IFNvdW5kIGFuZCBWaWJyYXRpb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4z4oCT
MTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTY5PC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTQ8L3llYXI+PC9k
YXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+RG9lYmxpbmc8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MzA8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMt
bnVtYmVyPjMwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj4zMDwva2V5PjxrZXkgYXBwPSJF
TldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjMzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+
PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TLlcuIERvZWJsaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MLkQuIFBl
dGVyc29uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LLkYuIEFsdmluPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29u
dHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVzdGltYXRpb24gb2YgcmVjaXByb2NhbCByZXNpZHVh
bCBmbGV4aWJpbGl0eSBmcm9tIGV4cGVyaW1lbnRhbCBtb2RhbCBkYXRhPC90aXRsZT48c2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPkFtZXJpY2FuIEluc3RpdHV0ZSBvZiBBZXJvbmF1dGljcyBhbmQgQXN0cm9uYXV0
aWNzIEpvdXJuYWw8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5BbWVyaWNhbiBJbnN0aXR1dGUgb2YgQWVyb25hdXRpY3MgYW5kIEFzdHJvbmF1dGljcyBK
b3VybmFsPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTY3OOKAkzE2ODU8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+MzQ8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NjwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxz
PjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TaW5oYTwvQXV0aG9yPjxZZWFy
PjIwMDI8L1llYXI+PFJlY051bT4yOTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mjk8L3Jl
Yy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJl
cWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjI5PC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0i
VEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+MzI8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFt
ZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48
YXV0aG9yPkouSy4gU2luaGE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk0uSS4gRnJpc3dlbGw8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlMuIEVkd2FyZHM8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxl
cz48dGl0bGU+U2ltcGxpZmllZCBtb2RlbHMgZm9yIHRoZSBsb2NhdGlvbiBvZiBjcmFja3MgaW4g
YmVhbSBzdHJ1Y3R1cmUgdXNpbmcgbWVhc3VyZWQgdmlicmF0aW9uIGRhdGE8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQg
VmlicmF0aW9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTPigJMzODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4yNTE8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxvcmln
LXB1Yj5FbHNldmllciBTY2llbmNlPC9vcmlnLXB1Yj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA[19-22]یا مقایسه شکل‌های مودیPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Xb2xmZjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5ODk8L1llYXI+PFJl
Y051bT4yNDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNSwgNDUtNDhdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjI0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj4yNDwva2V5Pjxr
ZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjI3PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGluZ3MiPjEwPC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VC4gV29sZmY8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPk0uIFJpY2hhcmRzb248L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxl
cz48dGl0bGU+RmF1bHQgZGV0ZWN0aW9uIGluIHN0cnVjdHVyZXMgZnJvbSBjaGFuZ2VzIGluIHRo
ZWlyIG1vZGFsIHBhcmFtZXRlcnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHJvY2VlZGluZ3Mg
b2YgdGhlIDd0aCBJbnRlcm5hdGlvbmFsIE1vZGFsIEFuYWx5c2lzIENvbmZlcmVuY2UgSU1BQyBW
SUk8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFnZXM+ODfigJM5NDwvcGFnZXM+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjE5ODk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+UGFuZGV5PC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjI4PC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFhZSI+
Mjg8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lvcmdnIj4zMTwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QS5LLiBQYW5kZXk8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPk0uIEJpc3dhczwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TS5NLiBTYW1tYW48L2F1dGhvcj48
L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGFtYWdlIGRldGVjdGlvbiBm
cm9tIGNoYW5nZSBpbiBjdXJ2YXR1cmUgbW9kZSBzaGFwZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9u
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzIx4oCTMzMyPC9wYWdlcz48dm9sdW1l
PjE0NTwvdm9sdW1lPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkxPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxz
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkZveDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTI8L1ll
YXI+PFJlY051bT4yNzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mjc8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDll
eDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjI3PC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRx
Z2dBQUdJb3JnZyI+MzA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQ29uZmVy
ZW5jZSBQcm9jZWVkaW5ncyI+MTA8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5DLkguSi4gRm94PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPlRoZSBsb2NhdGlvbiBvZiBkZWZlY3RzIGluIHN0cnVjdHVyZXM6IGEgY29tcGFyaXNv
biBvZiB0aGUgdXNlIG9mIG5hdHVyYWwgZnJlcXVlbmN5IGFuZCBtb2RlIHNoYXBlIGRhdGE8L3Rp
dGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHJvY2VlZGluZ3Mgb2YgdGhlIDEwdGggSW50ZXJuYXRpb25h
bCBNb2RhbCBBbmFseXNpcyBDb25mZXJlbmNlIElNQUMgWDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwYWdlcz41MjLigJM1Mjg8L3BhZ2VzPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkyPC95ZWFyPjwvZGF0
ZXM+PHB1Yi1sb2NhdGlvbj5TYW4gRGllZ28sIENBPC9wdWItbG9jYXRpb24+PHVybHM+PC91cmxz
PjxyZXNlYXJjaC1ub3Rlcz5Gb3ggWzZdIGNvbmR1Y3RlZCBtb2RhbCB0ZXN0cyBvbiBhIGJlYW0g
d2l0aCBzYXcgY3V0cy4gSGUgdXNlZCBzb2Z0IHNwcmluZ3MgdG8gc2ltdWxhdGUgdGhlIGJvdW5k
YXJ5IGNvbmRpdGlvbnMmI3hEO2R1cmluZyB0aGUgdGVzdHMuIEhlIGFsc28gY2FycmllZCBvdXQg
YSBmaW5pdGUgZWxlbWVudCBhbmFseXNpcyBvZiB0aGUgdGVzdCBzcGVjaW1lbi4gRGFtYWdlIHdh
cyYjeEQ7ZXN0aW1hdGVkIHVzaW5nIHRoZSByZWxhdGl2ZSBjaGFuZ2VzIGluIG1vZGUgc2hhcGVz
IHdob3NlIGZyZXF1ZW5jaWVzIHNoaWZ0ZWQgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUmI3hEO2RhbWFnZS48L3Jl
c2VhcmNoLW5vdGVzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlJhdGNsaWZmZTwvQXV0
aG9yPjxZZWFyPjE5OTc8L1llYXI+PFJlY051bT4yNjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+MjY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3
eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjI2PC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2Vi
IiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+Mjk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkMuUC4gUmF0Y2xpZmZlPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRhbWFnZSBkZXRlY3Rpb24gdXNpbmcgYSBtb2RpZmllZCBM
YXBsYWNpYW4gb3BlcmF0b3Igb24gbW9kZSBzaGFwZSBkYXRhPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPkpvdXJuYWwgb2YgU291bmQgYW5kIFZpYnJhdGlvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgU291bmQgYW5kIFZpYnJhdGlv
bjwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjUwNeKAkzUxNzwvcGFnZXM+PHZvbHVt
ZT4yMDQ8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NzwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJs
cz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5aaG9uZzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTE8
L1llYXI+PFJlY051bT45MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+OTA8L3JlYy1udW1i
ZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3
eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjkwPC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtn
cnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+ODY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
Plpob25nLCBTaHVuY29uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+T3lhZGlqaSwgUy4gT2x1dHVuZGU8L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5TaHVuY29uZyBaaG9u
ZyBhLGIsIFMuIE9sdXR1bmRlIE95YWRpamkgYyzih5EmI3hEO2EgU2Nob29sIG9mIE1lY2hhbmlj
YWwgRW5naW5lZXJpbmcgYW5kIEF1dG9tYXRpb24sIEZ1emhvdSBVbml2ZXJzaXR5LCBGdXpob3Ug
Q2l0eSAzNTAxMDgsIFBSIENoaW5hJiN4RDtiIERlcGFydG1lbnQgb2YgRWxlY3RyaWNhbCBFbmdp
bmVlcmluZyBhbmQgRWxlY3Ryb25pY3MsIFRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIExpdmVycG9vbCwgTGl2
ZXJwb29sIEw2OSAzR0osIFVLJiN4RDtjIER5bmFtaWNzIGFuZCBBZXJvZWxhc3RpY2l0eSBHcm91
cCwgU2Nob29sIG9mIE1lY2hhbmljYWwsIEFlcm9zcGFjZSBhbmQgQ2l2aWwgRW5naW5lZXJpbmcs
IFRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1hbmNoZXN0ZXIsIE1hbmNoZXN0ZXIgTTEzIDlQTCwgVUs8L2F1
dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EZXRlY3Rpb24gb2YgY3JhY2tzIGluIHNpbXBseS1z
dXBwb3J0ZWQgYmVhbXMgYnkgY29udGludW91cyB3YXZlbGV0IHRyYW5zZm9ybSBvZiByZWNvbnN0
cnVjdGVkIG1vZGFsIGRhdGE8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Q29tcHV0ZXJzICZhbXA7
IFN0cnVjdHVyZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48c2hvcnQtdGl0bGU+WmhvbmcgKDIwMTAwKSBE
ZXRlY3Rpb24gb2YgY3JhY2tzIGluIHNpbXBseS1zdXBwb3J0ZWQgYmVhbXMgYnkgY29udGludW91
cyB3YXZlbGV0IHRyYW5zZm9ybSBvZiByZWNvbnN0cnVjdGVkIG1vZGFsIGRhdGE8L3Nob3J0LXRp
dGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkNvbXB1dGVycyAmYW1wOyBTdHJ1
Y3R1cmVzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTI3LTE0ODwvcGFnZXM+PHZv
bHVtZT44OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MS0yPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkJl
YW1zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrIGRldGVjdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5E
YW1hZ2UgZGV0ZWN0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvbnRpbnVvdXMgd2F2ZWxldCB0cmFu
c2Zvcm08L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TW9kYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxk
YXRlcz48eWVhcj4yMDExPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDA0NS03OTQ5PC9pc2JuPjx1cmxz
PjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2Uv
YXJ0aWNsZS9CNlYyOC01MTQzMEsxLTEvMi8wOGIwNDk4NmM0ZTA1OTc0ZWZiYjk1MzViZmRmYTAz
MTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+RE9J
OiAxMC4xMDE2L2ouY29tcHN0cnVjLjIwMTAuMDguMDA4PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51
bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Xb2xmZjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5ODk8L1llYXI+PFJl
Y051bT4yNDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNSwgNDUtNDhdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjI0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0icnoyd3hkd3c5MncyZXFleHBmN3g5ZXgydnN3cjB2OTVhYWFlIj4yNDwva2V5Pjxr
ZXkgYXBwPSJFTldlYiIgZGItaWQ9IlRBRDVrZ3J0cWdnQUFHSW9yZ2ciPjI3PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGluZ3MiPjEwPC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VC4gV29sZmY8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPk0uIFJpY2hhcmRzb248L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxl
cz48dGl0bGU+RmF1bHQgZGV0ZWN0aW9uIGluIHN0cnVjdHVyZXMgZnJvbSBjaGFuZ2VzIGluIHRo
ZWlyIG1vZGFsIHBhcmFtZXRlcnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHJvY2VlZGluZ3Mg
b2YgdGhlIDd0aCBJbnRlcm5hdGlvbmFsIE1vZGFsIEFuYWx5c2lzIENvbmZlcmVuY2UgSU1BQyBW
SUk8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFnZXM+ODfigJM5NDwvcGFnZXM+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjE5ODk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+UGFuZGV5PC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjI4PC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ6Mnd4ZHd3OTJ3MmVxZXhwZjd4OWV4MnZzd3Iwdjk1YWFhZSI+
Mjg8L2tleT48a2V5IGFwcD0iRU5XZWIiIGRiLWlkPSJUQUQ1a2dydHFnZ0FBR0lvcmdnIj4zMTwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QS5LLiBQYW5kZXk8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPk0uIEJpc3dhczwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TS5NLiBTYW1tYW48L2F1dGhvcj48
L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGFtYWdlIGRldGVjdGlvbiBm
cm9tIGNoYW5nZSBpbiBjdXJ2YXR1cmUgbW9kZSBzaGFwZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBTb3VuZCBhbmQgVmlicmF0aW9u
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzIx4oCTMzMyPC9wYWdlcz48dm9sdW1l
PjE0NTwvdm9sdW1lPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkxPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxz
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkZveDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTI8L1ll
YXI+PFJlY051bT4yNzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mjc8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDll
eDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjI3PC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRx
Z2dBQUdJb3JnZyI+MzA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQ29uZmVy
ZW5jZSBQcm9jZWVkaW5ncyI+MTA8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5DLkguSi4gRm94PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPlRoZSBsb2NhdGlvbiBvZiBkZWZlY3RzIGluIHN0cnVjdHVyZXM6IGEgY29tcGFyaXNv
biBvZiB0aGUgdXNlIG9mIG5hdHVyYWwgZnJlcXVlbmN5IGFuZCBtb2RlIHNoYXBlIGRhdGE8L3Rp
dGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHJvY2VlZGluZ3Mgb2YgdGhlIDEwdGggSW50ZXJuYXRpb25h
bCBNb2RhbCBBbmFseXNpcyBDb25mZXJlbmNlIElNQUMgWDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwYWdlcz41MjLigJM1Mjg8L3BhZ2VzPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkyPC95ZWFyPjwvZGF0
ZXM+PHB1Yi1sb2NhdGlvbj5TYW4gRGllZ28sIENBPC9wdWItbG9jYXRpb24+PHVybHM+PC91cmxz
PjxyZXNlYXJjaC1ub3Rlcz5Gb3ggWzZdIGNvbmR1Y3RlZCBtb2RhbCB0ZXN0cyBvbiBhIGJlYW0g
d2l0aCBzYXcgY3V0cy4gSGUgdXNlZCBzb2Z0IHNwcmluZ3MgdG8gc2ltdWxhdGUgdGhlIGJvdW5k
YXJ5IGNvbmRpdGlvbnMmI3hEO2R1cmluZyB0aGUgdGVzdHMuIEhlIGFsc28gY2FycmllZCBvdXQg
YSBmaW5pdGUgZWxlbWVudCBhbmFseXNpcyBvZiB0aGUgdGVzdCBzcGVjaW1lbi4gRGFtYWdlIHdh
cyYjeEQ7ZXN0aW1hdGVkIHVzaW5nIHRoZSByZWxhdGl2ZSBjaGFuZ2VzIGluIG1vZGUgc2hhcGVz
IHdob3NlIGZyZXF1ZW5jaWVzIHNoaWZ0ZWQgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUmI3hEO2RhbWFnZS48L3Jl
c2VhcmNoLW5vdGVzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlJhdGNsaWZmZTwvQXV0
aG9yPjxZZWFyPjE5OTc8L1llYXI+PFJlY051bT4yNjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+MjY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3
eGR3dzkydzJlcWV4cGY3eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjI2PC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2Vi
IiBkYi1pZD0iVEFENWtncnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+Mjk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkMuUC4gUmF0Y2xpZmZlPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRhbWFnZSBkZXRlY3Rpb24gdXNpbmcgYSBtb2RpZmllZCBM
YXBsYWNpYW4gb3BlcmF0b3Igb24gbW9kZSBzaGFwZSBkYXRhPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPkpvdXJuYWwgb2YgU291bmQgYW5kIFZpYnJhdGlvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgU291bmQgYW5kIFZpYnJhdGlv
bjwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjUwNeKAkzUxNzwvcGFnZXM+PHZvbHVt
ZT4yMDQ8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NzwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJs
cz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5aaG9uZzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTE8
L1llYXI+PFJlY051bT45MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+OTA8L3JlYy1udW1i
ZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyejJ3eGR3dzkydzJlcWV4cGY3
eDlleDJ2c3dyMHY5NWFhYWUiPjkwPC9rZXk+PGtleSBhcHA9IkVOV2ViIiBkYi1pZD0iVEFENWtn
cnRxZ2dBQUdJb3JnZyI+ODY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
Plpob25nLCBTaHVuY29uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+T3lhZGlqaSwgUy4gT2x1dHVuZGU8L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5TaHVuY29uZyBaaG9u
ZyBhLGIsIFMuIE9sdXR1bmRlIE95YWRpamkgYyzih5EmI3hEO2EgU2Nob29sIG9mIE1lY2hhbmlj
YWwgRW5naW5lZXJpbmcgYW5kIEF1dG9tYXRpb24sIEZ1emhvdSBVbml2ZXJzaXR5LCBGdXpob3Ug
Q2l0eSAzNTAxMDgsIFBSIENoaW5hJiN4RDtiIERlcGFydG1lbnQgb2YgRWxlY3RyaWNhbCBFbmdp
bmVlcmluZyBhbmQgRWxlY3Ryb25pY3MsIFRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIExpdmVycG9vbCwgTGl2
ZXJwb29sIEw2OSAzR0osIFVLJiN4RDtjIER5bmFtaWNzIGFuZCBBZXJvZWxhc3RpY2l0eSBHcm91
cCwgU2Nob29sIG9mIE1lY2hhbmljYWwsIEFlcm9zcGFjZSBhbmQgQ2l2aWwgRW5naW5lZXJpbmcs
IFRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1hbmNoZXN0ZXIsIE1hbmNoZXN0ZXIgTTEzIDlQTCwgVUs8L2F1
dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EZXRlY3Rpb24gb2YgY3JhY2tzIGluIHNpbXBseS1z
dXBwb3J0ZWQgYmVhbXMgYnkgY29udGludW91cyB3YXZlbGV0IHRyYW5zZm9ybSBvZiByZWNvbnN0
cnVjdGVkIG1vZGFsIGRhdGE8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Q29tcHV0ZXJzICZhbXA7
IFN0cnVjdHVyZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48c2hvcnQtdGl0bGU+WmhvbmcgKDIwMTAwKSBE
ZXRlY3Rpb24gb2YgY3JhY2tzIGluIHNpbXBseS1zdXBwb3J0ZWQgYmVhbXMgYnkgY29udGludW91
cyB3YXZlbGV0IHRyYW5zZm9ybSBvZiByZWNvbnN0cnVjdGVkIG1vZGFsIGRhdGE8L3Nob3J0LXRp
dGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkNvbXB1dGVycyAmYW1wOyBTdHJ1
Y3R1cmVzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTI3LTE0ODwvcGFnZXM+PHZv
bHVtZT44OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MS0yPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkJl
YW1zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyYWNrIGRldGVjdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5E
YW1hZ2UgZGV0ZWN0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvbnRpbnVvdXMgd2F2ZWxldCB0cmFu
c2Zvcm08L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TW9kYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxk
YXRlcz48eWVhcj4yMDExPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDA0NS03OTQ5PC9pc2JuPjx1cmxz
PjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2Uv
YXJ0aWNsZS9CNlYyOC01MTQzMEsxLTEvMi8wOGIwNDk4NmM0ZTA1OTc0ZWZiYjk1MzViZmRmYTAz
MTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+RE9J
OiAxMC4xMDE2L2ouY29tcHN0cnVjLjIwMTAuMDguMDA4PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51
bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA[7, 23-26] بوده است.در میان رویکرد‌های ذکر شده، بررسی تغییر در فرکانس‌های طبیعی به واسطه سهولت نسبی در به‌کارگیری، هزینه و سرعت در تحلیل نتایج، روش معمول‌تری است. البته لازم است اشاره کنیم که هر یک از رویکردهای اشاره شده می‌توانند بسته به نوع مسئله مورد بحث عملکرد متفاوتی نشان دهند، همچنین به‌کارگیری هر یک از این روش‌ها نیاز به تجهیزات خاصی داردADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fox</Author><Year>1992</Year><RecNum>27</RecNum><DisplayText>[47]</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rz2wxdww92w2eqexpf7x9ex2vswr0v95aaae”>27</key><key app=”ENWeb” db-id=”TAD5kgrtqggAAGIorgg”>30</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>C.H.J. Fox</author></authors></contributors><titles><title>The location of defects in structures: a comparison of the use ofnatural frequency and mode shape data</title><secondary-title>Proceedings of the 10th International Modal Analysis Conference IMAC X</secondary-title></titles><pages>522–528</pages><dates><year>1992</year></dates><pub-location>San Diego, CA</pub-location><urls></urls><research-notes>Fox [6] conducted modal tests on a beam with saw cuts. He used soft springs to simulate the boundary conditions&#xD;during the tests. He also carried out a finite element analysis of the test specimen. Damage was&#xD;estimatedusing the relative changes in mode shapes whose frequencies shifted because of the&#xD;damage.</research-notes></record></Cite></EndNote>[25]. تمایلِ مطالعات موجود و آینده برای کنترل سازه‌ها (مخصوصاً پل‌ها) در این حوزه بیشتر به سوی استفاده از سیگنال‌هایحاصل از ارتعاشات محیطی(مانند باد و ترافیک)ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peeters</Author><Year>1999</Year><RecNum>174</RecNum><DisplayText>[52]</DisplayText><record><rec-number>174</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rz2wxdww92w2eqexpf7x9ex2vswr0v95aaae”>174</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>B. Peeters</author><author>G. D. Roeck</author></authors></contributors><titles><title>Reference-based stochastic subspace identification for output-only modal analysis</title><secondary-title>Mechanical Sys–s and Signal processing</secondary-title></titles><periodical><full-title>Mechanical Sys–s and Signal Processing</full-title></periodical><pages>855–878</pages><volume>13</volume><number>6</number><dates><year>1999</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[28]، و همچنین استفاده از شبکه‌ی عظیمی از سنسورها می‌باشدADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Boukerche</Author><Year>2006</Year><RecNum>175</RecNum><DisplayText>[53]</DisplayText><record><rec-number>175</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rz2wxdww92w2eqexpf7x9ex2vswr0v95aaae”>175</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>A. Boukerche</author><author>I. Chatzigiannakis</author><author>S. Nikoletseas</author></authors></contributors><titles><title>A new energy efficient and fault-tolerant protocol for data propagation in smart dust networks using varying transmission range</title><secondary-title>Computer Communications</secondary-title></titles><periodical><full-title>Computer Communications</full-title></periodical><pages>477–489</pages><volume>29 </volume><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[29]( REF _Ref379917147 \h شکل ‏11).مروری از آخرین پیشرفت‌های اخیرِ کنترل سازه‌ها توسط کاردِن و فانینگ ارائه شده استADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Carden</Author><Year>2004</Year><RecNum>35</RecNum><DisplayText>[49]</DisplayText><record><rec-number>35</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rz2wxdww92w2eqexpf7x9ex2vswr0v95aaae”>35</key><key app=”ENWeb” db-id=”TAD5kgrtqggAAGIorgg”>38</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>E.P. Carden</author><author>P. Fanning</author></authors></contributors><titles><title>Vibration based condition monitoring: a review</title><secondary-title>Structural Health Monitoring</secondary-title></titles><periodical><full-title>Structural Health Monitoring</full-title></periodical><pages>355–377</pages><volume>3</volume><dates><year>2004</year></dates><work-type>Review Paper</work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>[27]. همچنین، فان و کیائو مرور جامعی بر روش‌های ردیابی خسارت بر پایه‌ی پارامترهای مودی ارائه دادندADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fan</Author><Year>2010</Year><RecNum>63</RecNum><DisplayText>[54]</DisplayText><record><rec-number>63</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rz2wxdww92w2eqexpf7x9ex2vswr0v95aaae”>63</key><key app=”ENWeb” db-id=”TAD5kgrtqggAAGIorgg”>65</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wei Fan</author><author>Pizhong Qiao</author></authors></contributors><auth-address> Washington State University, Pullman, WA, USA&#xD;&#xD; Pizhong Qiao Qiao@wsu.edu&#xD; Washington State University, Pullman, WA, USA&#xD;</auth-address><titles><title>Vibration-based damage identification methods: A review and comparative study</title><secondary-title>Structural Health Monitoring</secondary-title></titles><periodical><full-title>Structural Health Monitoring</full-title></periodical><pages>1–29</pages><volume>0</volume><number>0</number><dates><year>2010</year><pub-dates><date>Aprill</date></pub-dates></dates><urls><related-urls><url>http://shm.sagepub.com/content/early/2010/04/19/1475921710365419.full.pdf+html</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[30].

شکل STYLEREF 1 \s ‏1 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 1پُل سینگ‌ما در هنگ‌کنگ، کنترل توسط تعدادینزدیک به 600 سنسور.یکی از مجهزترین سازه‌های دنیا در زمینه‌ی پایش سلامت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Xu</Author><Year>1997</Year><RecNum>176</RecNum><DisplayText>[55]</DisplayText><record><rec-number>176</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rz2wxdww92w2eqexpf7x9ex2vswr0v95aaae”>176</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Y. L. Xu</author><author>J. M. Ko</author><author>Z. Yu.</author></authors></contributors><titles><title>Modal analysis of tower-cable sys– of Tsing Ma long suspension bridge</title><secondary-title>Engineering Structures</secondary-title></titles><periodical><full-title>Engineering Structures</full-title></periodical><pages>857–867</pages><volume>19</volume><number>10</number><dates><year>1997</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[31]
در بحث فرسایش سازه ها بطور کلی ایده های مختلفی ارایه شده است.به عنوان نمونه در سال 1388 شفیعی و همکارانش [1] مساله را برای تیر ترک خورده تیموشنکو تحت عبور یک بار متمرکز متحرک بررسی کردند و در سال 1390 فکرآزاده[2] یک روش تحلیلی برای ردیابی ترک در تیرهای عمیق با استفاده از جرم آزمون ارایه داد.در سال 1392 حسینی روشی تحلیلی برای ارتعاش آزاد ترکیب یک تیر عمیق ترک خورده و یک سیستم یک درجه آزادی ارایه داد [3].
در سال 1998 چندروس و همکارانش مساله را برای تیر اولر-برنولی و برای ترکهای یک طرفه و دو طرفه به صورت جامع بررسی کردند[32]. برخی دیگر کوشیدهاند با روشهای عددی (مثلا اجزای محدود) به مساله بپردازند[32-37]. در حل عددی مساله نیز پارامترهایی نظیر فرکانسهای طبیعی، ضریب شدت تنش و شکلهای مودی مورد بررسی قرار گرفتهاند. بدیهی است که در مدلهای بررسی شده در تحلیلهای عددی شرایط عمومیتری به نسبت موارد بررسی شده در موارد تحلیلی در نظر گرفته میشود. لازم است اشاره کنیم که هنگامی که شرایط عمومیتری برای مساله در نظر گرفته میشود، حل عددی تقریبا تنها گزینه برای حل اینگونه مسایل است.
حل مستقیم معادلات ارتعاش تیر اویلر- برنولیتیر یک دهانه‌ای به طول ، سطح مقطعو ممان اینرسی را با شرایط مرزی مشخص در دو سوی آن در نظر می‌گیریم. معادلات ارتعاش برای این تیر با چشم پوشی از اثرات تغییر شکل‌های برشی و لختی دورانی چنین بدست می‌آیند.
(STYLEREF 1 \s‏2SEQEquation \* ARABIC \s 11)
که در این روابط تغییر مکان عرضی تیر و پارامترهای E،و به ترتیب مدول الاستیسیته و جرم واحد حجم مصالح را نشان می‌دهند. اگر طول تیر برابر با L باشد میتوانیم معادلات را با تغییر متغیرهای زیر بصورت بدون بعد در مختصات نرمال بازنویسی کنیم.
(STYLEREF 1 \s‏2SEQEquation \* ARABIC \s 12)
(STYLEREF 1 \s‏23)
(24)
(STYLEREF 1 \s‏25)
با منظور داشتن تغییر متغیرهای اخیر معادله ارتعاش بصورت زیر در میآید
(STYLEREF 1 \s‏26)
حل معادله‌ی اخیر به کمک روش جدا سازی متغیرها ممکن است.
(STYLEREF 1 \s‏27)
با جاگذاری رابطه (2-7) در رابطه (2-6) خواهیم داشت.
(28)
که در آن مقدار از رابطه زیر محاسبه میشود.
(STYLEREF 1 \s‏29)
حل معادله (2-7) بصورت زیر است.
(STYLEREF 1 \s‏210)
که در رابطه اخیر AوBوCوD ثابت اند. این ثابتها با توجه به شرایط مرزی تعیین میشوند.

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 1 تیر ساده با دو فنر پیچشی در دو انتهادر این حالت دو تکیهگاه ساده در دو سوی تیر واقع شدهاند دو فنر پیچشی نیز به نمایندگی از کاهش صلبیت تکیه گاهها مطابق REF _Ref376736496 \h شکل ‏21در نظر گرفته شده اند. بنابراین دو شرط مرزی دو سمت تیر دارای جابجایی صفر است(Y(0)=0,Y(L)=0). شرایط مرزی دیگر با روابط زیر بیان میگردند.
(2-11)
(2-12)
یا به عبارت دیگر
(2-13)
(2-14)
که در رابطه بالا Kleft سختی فنر پیچشی سمت چپ را نشان میدهد.سایر پارامترها پیشتر معرفی شدهاند. دو شرط مرزی دیگر برای تیر بالا را میتوان با روابط زیر نشان داد.
(STYLEREF 1 \s‏215)
(STYLEREF 1 \s‏216)
بنابر موارد ذکر شده شرایط مرزی بصورت زیر نوشته میشوند(توجه کنیم که شرایط مرزی تغییر مکانی و لنگر سمت راست از حالت قبل تکرار میشوند).
(2-17)
(2-18)
(2-19)
(2-20)
چهار معادله اخیر را میتوانیم به فرم ماتریسی بصورت زیر بازنویسی کنیم.
(2-21)
که در رابطه اخیر
(2-22)
(2-23)
(2-24)

(2-25)
(2-26)
(2-27)
(2-28)
(2-29)
برای رسیدن به معادله مشخصه در این تیر کافیست دترمینان مرتبه چهار حاصل از چهار معادله اخیر تشکیل شود. این دترمینان پس از ساده سازی بصورت زیر در خواهد آمد.
(230)
میتوانیم این حل را بلافاصله با حل بدست آمده برای حالت اول کنترل کنیم. این کنترل به این صورت است که باید حد رابطه اخیر هنگامیکه سختی فنر پیچشی سمت چپ به صفر میل میکند برابر حل بدست آمده در حالت اول باشد که چنین است. برای ردیابی ترک و حل معکوس، ابتدا نیاز است که حل مستقیم مسئله انجام گیرد و پس از آن با توجه به حل مستقیم، به ارزیابی خسارت پرداخت.
بحث و بررسی درستی روابط ارایه شدهدر این فصل حل‌های بسته پیشنهادی را با ترکیب‌های مختلف هندسه‌ی تیرو سه نوع شرایط تکیه گاهی را به منظور بررسی درستی و دقت روابط استخراج شده، کنترل می‌کنیم. برای این منظور از مدل‌های دو بعدی اجزای محدود بهره می‌گیریم. در تمامی مدل‌ها خواص فولاد مشابه و به شرح زیر است.

خصوصیات مشترک هندسی مدل‌ها نیز از این قرار هستند (B ضخامت تیر و H ارتفاع آن است)

آزمون همگرایی در مدلهای عددیبدیهی است که به‌کارگیری ناآگاهانه روش اجزای محدود برای حل مسائل (در اینجا بدست آوردن مقادیر ویژه) می‌تواند با خطاهای تعیین کننده‌ای همراه باشد. برای این مسئله، تیر با المان‌های چهار گرهی ایزوپارامتریک تنش صفحه‌ای مدل شده است. برای مدل کردن تکینی تنش در نیز از تعداد مناسبی از المان‌های تکین با گره یک چهارم استفاده شده است. جرم و فنر به صورت المان نقطه‌ای جرم المان (Mass Element) مدل‌سازی شد.
تیر با دو تکیه گاه بدون سختی خمشی و نسبتهای مختلف طول به ارتفاع
در این بخش مسئله برای تیر با دو تکیه گاه ساده (Kleft=0 , Kright=0) ونسبت‌های مختلف طول به ارتفاع تیر بررسی شده است. سه فرکانس اول ارتعاش عرضی برای مقایسه مدل‌ اجزای محدود و مدل‌های تحلیلی انتخاب شده‌اند.( REF _Ref377638772 \h جدول ‏21) مقایسه بین فرکانس‌های طبیعی برای نسبت‌های مختلف طول به ارتفاع را نشان می‌دهند (جرم کل تیر است). لازم به ذکر است که در محاسبه خطا در این جدول‌ها، مدل اجزای محدود مبنا قرار گرفته است.
جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 1 مقایسه فرکانس‌های طبیعی مدل‌های تحلیلی تیر ساده اولر برنولی با مدل‌های اجزا محدود برای نسبت‌های مختلف طول به ارتفاع

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 2 شکل مودهای 1و2 برای نسبتهای مختلف طول به ارتفاع ()، ()، () ، ()تیر با یک تکیه گاه بدون سختی خمشی ویک تکیه گاه با سختی خمشی EI نسبتهای مختلف طول به ارتفاع
در این بخش مسئله برای تیر با یک تکیه گاه ساده و یک تکیه گاه با سختی خمشی EI (Kleft=EI, Kright=0) ونسبت‌های مختلف طول به ارتفاع تیر بررسی شده است. سه فرکانس اول ارتعاش عرضی برای مقایسه مدل‌ اجزای محدود و مدل‌های تحلیلی انتخاب شده‌اند. ( REF _Ref377639156 \h جدول ‏22) مقایسه بین فرکانس‌های طبیعی برای نسبت‌های مختلف طول به ارتفاع را نشان می‌دهند (جرم کل تیر است). لازم به ذکر است که در محاسبه خطا در این جدول‌ها، مدل اجزای محدود مبنا قرار گرفته است.
جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 2 مقایسه فرکانس‌های طبیعی مدل‌های تحلیلی تیر با یک سر مفصل و یک سر با سختی EI با فرمول بندی اولر برنولی با مدل‌های اجزا محدود برای نسبت‌های مختلف طول به ارتفاع

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 3 شکل مودهای 1و2 برای نسبتهای مختلف طول به ارتفاع ()، ()، () ، ()تیر با دو تکیه گاه با سختی خمشی EI و نسبتهای مختلف طول به ارتفاع
در این بخش مسئله برای تیر با دو تکیه گاه ساده (Kleft=EI , Kleft=EI) ونسبت‌های مختلف طول به ارتفاع تیر بررسی شده است. سه فرکانس اول ارتعاش عرضی برای مقایسه مدل‌ اجزای محدود و مدل‌های تحلیلی انتخاب شده‌اند. (. REF _Ref377649614 \h جدول ‏23) مقایسه بین فرکانس‌های طبیعی برای نسبت‌های مختلف طول به ارتفاع را نشان می‌دهند (جرم کل تیر است). لازم به ذکر است که در محاسبه خطا در این جدول‌ها، مدل اجزای محدود مبنا قرار گرفته است.
جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 3 مقایسه فرکانس‌های طبیعی مدل‌های تحلیلی دو سر با سختی EI با فرمول بندی اولر برنولی با مدل‌های اجزا محدود برای نسبت‌های مختلف طول به ارتفاع
معادلات ارتعاش برای سازه دو درجه ازادیبا توجه به نتایج فصل دوم ( معادلات ارتعاش آزاد تیر ) در این فصل می کوشیم که فرکانس و شکل های مودی حاصل از ترکیب یک سیستم یک درجه آزادی با یک تیر عمیق را بدست می‌آید.
سیستم یک درجه آزادی به صورت سری به تیر مورد نظر متصل شده است.همانگونه که اشاره شد حل ارتعاش آزاد برای تیر اویلر – برنولی فرم کلی زیر را دارد.
(2-30)
از رابطه بالا فرکانسهای طبیعی تیر در شرایط مرزی شرح داده شده بدست میآیند. پس از بدست آوردن فرکانسهای طبیعی شکلهای مودی را بدست خواهد آمد.

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 5سازه کلی متشکل از دو سیستم یک درجه آزادیچون سازه به صورت دو سیستم یک درجه آزادی که به صورت سری به همدیگر متصل شده اند عمل می کند پس ارتعاش آزاد کلی سیستم همانند یک سیستم دو درجه آزادی می باشد.

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 6 سازه هم ارز بصورت دو جرم و فنر متصل بصورت سریروش سه قطری در زیر سازه های سری]40و3[شکل ( REF _Ref377667011 \h شکل ‏27)یک محیط پیوسته گسسته شده دو بعدی که به زیر سازه هایی تقسیم شده و بصورت سری به یکدیگر متصل شده اند را نشان میدهد.شماره زیر سازه ها در زیر هر شکل نشان داده شده است.در اینجا نماد l نشان دهنده یک زیر سازه نمونه و ns تعداد زیر سازه هاست.برای هر زیر سازه گره های داخلی از نوع A و گره های مرزی عایقی Bl و Bl+1 را در هر طرف د اریم.علامت Bl گره های مرزی مشترک با زیر سازه ها l-1 و l را نشان میدهددر حالی که Bl+1 شامل گره های اتصال زیر سازه هایl و l+1 میباشد. بردار ستونی تغییر مکانها به صورت رابطه (3-2) تشکیل می‌گردد.[40]
(2-31) D = {DB1, DA1, DB2, DA2,…., DAns, DBns+1}

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 7 زیر سازه های سریبا چنین ترتیبی ، ماتریس سختی برای تمام درجات آزادی گره ها خواهد آمد :

(2-32)
s = SB1B1SB1A100000SA1B1SA1A1SA1B200000SB2A1SB1B1SB2A200000SA2B2SA2A2…00000………000000SAnsAnsSAnsBns+100000SBns+1AnsSBns+1Bns+1
از انجا که ماتریس S شامل زیر مااتریسهای سه قطری است این روش به روش سه قطری مشهور است .
عبارات مربوط سهم زیر سازه L در معادلات حرکت برابر است با :
Ml Ül + Sl Ul = Al(t)
(2-33)
در حالت بسط یافته ، عبارتند از :

(2-34) MBlBlMBlAl0MAlBlMAlAlMAlBl+10MBl+1AlMBl+1Bl+1 QUOTE MBlBlMBlAl0MAlBlMAlAlMAlBl+10MBl+1AlMBl+1Bl+1 ÜBl ÜAl ÜBl+1 + SBlBlSBlAl0SAlBlSAlAlSAlBl+10SBl+1AlSBlBl+1 UBlUAlUBl+1 = ABlAAlABl+1
برای کاهش درجات آزادی در L امین زیر سازه روش سه قطری را بکار میبریم . برای این منظور فرض میکنیم که تغییر مکانهای نوع Al وابسته به گروههای نوع Bl و Bl+1 باشند .بنابراین :
UAl = TAlBl UBl + TAlBl+1 UBl+1)2-35)
که در آن
TAlBl = -S-1AlAl SAlBl و TAlBl+1 = -S-1AlAl SAlBl+1
(2-36)

رابطه ی شتاب عبارتست از
ÜAl = TAlBl ÜBl + TAlBl+1 ÜBl+1(2-37)
TL =IBl0TAlBlTAlBl+10IBl+1(2-38)
به منظور کاهش روابط حرکت در رابطه (2-33) به مجموعه ای کوچکتر ، ماتریس تبدیل TL را تشکیل میدهیم :
سپس داریم :
Ul = UBlUAlUBl+1 = TL UBlUBl+1(2-.39)
و
Ül = ÜBlÜAlÜBl+1 = TL ÜBlÜBl+1(2-40)
با جایگزینی روابط (2-39)و (2-40) در رابطه (2-33) و پیش ضرب نمودن نتیجه در TlT خواهیم داشت
M*l ÜBlÜBl+1 + S*l UBlUBl+1 = A*l (t)
(2-41)

)2-42) S*l = TTL Sl TL = S*BlBlS*BlBl+1S*Bl+1BlS*Bl+1Bl+1
(2-43) M*l = TTL Ml TL = M*BlBlM*BlBl+1M*Bl+1BlM*Bl+1Bl+1نهایتا ،معادلات کاهش یافته حرکت برای تمام گره های مرزی ،دارای شکل زیر خواهند بود :
M*BB ÜB + S*BB UB = A*B(t)
(2-44)
تاثیر زیر سازه ها در ماتریس های رابطه (11) به صئرت فرایند معمولی سرهم بندی (رویهم گذاری ماتریسها) مستقیم است.ماتریس کاهش یافته سختی هنوز هم یک ماتریس سه قطری از زیر ماتریس ها بصورت زیر میباشد:

SBB* = S*B1B1S*B1B200000S*B2B1S**B2B2S*B2B300000S*B3B2S**B3B300000000…00000………00000…S**BnsBnsS*BnsBns+100000S*Bns+1BnsS*Bns+1Bns+1(2-45)
زیرماتریس های SBB* که دارای یک ستاره هستند فقط از یک زیر سازه تاثیر میپذیرند ،ولی انهایی که دارای دو ستاره هستند دارای دو زیر سازه تاثیر گذار هستند . ماتریس جرم سرهم بندی شدهMBB* در رابطه (2-44) دارای همان صورت سه قطری است که در زیر ماتریس های ماتریس سختی در رابطه (2-45) مشاهده می شود.
در نتیجه با کمک روش سه قطری ماتریس سرهم بندی شده جرم و سختی سازه مورد نظر را بدست می‌آید.
همانطور که در بخش ارتعاش آزاد دستگاههای معادل یک درجه آزادی می دانیم،
(2-46) KUi+MÜi=P(t)=0
M1 و K1 به ترتیب جرم تیر و سختی تیر مورد نظر در مورد دلخواه ، M2 وK2 به ترتیب جرم سیستم یک درجه آزادی و سختی سیستم یک درجه آزادی (جرم و فنر ) می باشد. جرم و سختی سیستم جرم و فنر از معلومات مسآله میباشد و جرم و سختی تیر زیر سازه (M1 و K1) در بخش
دوم تعیین میشود. ( REF _Ref377822994 \h شکل ‏28) سازه را به همراه تغییر شکل نشان می‌دهد.
شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 8سیستم دو درجه آزادی الف : تیر با جرم و سختی K1وM1 در مورد دلخواه ب : سیستم جرم و فنر با جرم و سختی K2و M2 QUOTE K2
به علت اینکه سازه دارای دو درجه آزادی است،دو مختصه کلی U1,U2برای سازه درنظرگرفته شده است.برای نوشتن معادله حرکت سیستم از روش جابجایی واحد استفاده شده است.ابتدا مختصه کلی U1را به اندازه واحد تغییر داده و اثر آن بردو مختصه کلی سنجیده شده که درایه های ستون اول ماتریس سختی را تشکیل می‌دهد.سپس مختصه کلی U2 را به اندازه واحد تغییر داده و اثر آن بر دو مختصه کلی سنجیده شده که درایه های سطر دوم ماتریس سختی را تشکیل می‌دهد.چون تیر بصورت تابع شکل U تغییر مکان می‌دهد بنابراین تغییر مکان تمام نقاط تیر بر حسب تابعی از فاصله نقطه تا تکیه گاه سمت چپ تیر محاسبه می‌شود.
(2-47) K11 = K1+(K2 U(Ls))
(2-48) K12 = K21 = – K2 U(Ls)
(2-49) K22 = +K2 U(Ls)
(2-50) K=K11K12K21K22 = K1+(K2 U(Ls)) – K2 U(Ls)) – K2 U(Ls)+K2 U(Ls)ماتریس جرم بصورت قطری زیر می‌باشد :
(2-51) M = M100M2ومعادله حرکت سازه دودرجه آزادی عبارت است از :
(2-52) K11 K12 K21 K22 U1U2+M100M2Ü1Ü2= 0
و در مرحله آخر حل مستقیم سازه فرکانس طبیعی سازه دو درجه آزادی کلی بصورت زیر می‌باشد :
(2-53) Det (K – ωi2 M)=0
در رابطه (2-53) ωi فرکانس طبیعی مود i ام می‌باشد.
تعیین جرم و سختی تیردر تیر اویلر برنولی داریم
(2-54) U(x) = A cosh βx + B sinh βx + C cos βx + D sin βx
و داریم
(2-55)
= β ( A sinh βx + B cosh βx – C cos βx – D sin βx )
در تیر اویلر برنولی ماتریس های جرم و سختی به صورت زیر بدست آمده اند
(2-56) Kij=EI 0L(d2Uxd2x)2 dxو
(2-57) Mij=ρA 0LU2(x) dxبررسی درستی روابط ارایه شده سیستم دو درجه آزادیدر این بخش حلهای بسته پیشنهادی را با ترکیبهای مختلف هندسه، شرایط مرزی و خصوصیات ترک(محل و عمق) کنترل میکنیم. در تمامی مدلها خواص مواد مشابه و به شرح زیر است.

خصوصیات مشترک هندسی مدلها نیز از این قرار هستند.

.همچنین نسبت سختی فنر به سختی تیر و نسبت جرم فنر به جرم تیر با چهار ترکیب(K2/K1=0.01,M2/M1=0.01 K2/K1=0.1,M2/M1=0.01و K2/K1=0.01,M2/M1=0.1و K2/K1=0.1,M2/M1=0.1) در نظر گرفته شده است. به دلیل اینکه افزایش جرم سیستم جرم و فنر، میزان خطا در پیش‌بینی فرکانس را افزایش می‌دهد. بنابراین، استفاده از مقادیر بالای نسبت جرم سیستم جرم ، ممکن است حل معکوس مسئله را با مشکل روبرو سازد و میزان خطای حل معکوس نیز افزایش یابدو از طرف دیگر، وقتی مقدارِ کمترِ نسبتِ جرم سیستم جرم به کار برده می‌شود، میزان تغییرات فرکانس ارتعاش تیر کاهش می‌یابد. در نتیجه خطاهای اندازه گیری فرکانس،ناشی از تأثیر سیگنال‌های ناخواسته می‌تواند سببِ نا موفقیت ردیابی کاهش سختی می‌شود. در نتیجه، مقدار مناسب جرم و فنر برای ردیابی کاهش سختی خمشی می‌بایست استفاده شود. محلهای نسبی جرم و فنر(Lm = Ls/L) در این بررسی2/0و4/0 و6/0و8/0 خواهند بود. توجه کنیم که مقادیر فرکانسها در تیر ساده (شرایط مرزی متقارن) هنگامیکه محل قرارگیری جرم و فنرمتقارن باشد (مثلا 2/0 و8/0 یا 4/0 و6/0) یکسان خواهند بود.
تیر با دو تکیه گاه بدون سختی خمشی

( REF _Ref379551965 \h جدول ‏24تا REF _Ref379551969 \h جدول ‏29)مقایسه بین فرکانسهای طبیعی برای نسبتهای مختلف طول به ارتفاع در شرایط مرزی مختلف را نشان میدهند. در هر مورد فرکانس اول ارتعاش عرضی برای مقایسه مدل اجزای محدود و مدلهای تحلیلی انتخاب شدهاند .همانطور که مشاهده میشود مقادیر بدست آمده برای فرکانس طبیعی اول در مدل تحلیلی پیشنهادی بر مبنای تیر اولر برنولی همخوانی بسیار مناسبی با مقادیر بدست آمده از تحلیل اجزای محدود دارند. بیشترین مقدار خطا برای مقادیر بدست آمده در فرکانس اول 1.6 در صد است.
جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 4 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 20و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.6)فرکانسهای طبیعی مود اول(Ls=0.6) خطا(%)
L/H=20 مدل تحلیلی تیر اولر برنولی ساده مدل تحلیلی ترکیب تیر اولر و جرم و فنر تحلیل اجزای محدود   تحلیلی سازه در مقایسه با اجزای محدود
K2/K1=0.01,M2/M1=0.01 46.06 46.13 46.56   0.93
K2/K1=0.1,M2/M1=0.01 46.2 46.39   0.411
K2/K1=0.01,M2/M1=0.1 46.03 46.23   0.434
K2/K1=0.1,M2/M1=0.1 45.9 46   0.218
جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 5 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 40و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.6)فرکانسهای طبیعی مود اول(Ls=0.6) خطا(%)
L/H=40 مدل تحلیلی تیر اولر برنولی ساده مدل تحلیلی ترکیب تیر اولر و جرم و فنر تحلیل اجزای محدود   تحلیلی سازه در مقایسه با اجزای محدود
K2/K1=0.01,M2/M1=0.01 11.64 11.71 11.78   0.60
K2/K1=0.1,M2/M1=0.01 11.72 11.77   0.427
K2/K1=0.01,M2/M1=0.1 11.56 11.52   0.346
K2/K1=0.1,M2/M1=0.1 11.58 11.56   0.173
جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 6 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 100و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.6)فرکانسهای طبیعی مود اول(Ls=0.6) خطا(%)
L/H=100 مدل تحلیلی تیر اولر برنولی ساده مدل تحلیلی ترکیب تیر اولر و جرم و فنر تحلیل اجزای محدود   تحلیلی سازه در مقایسه با اجزای محدود
K2/K1=0.01,M2/M1=0.01 1.46 1.39 1.381   0.65
K2/K1=0.1,M2/M1=0.01 1.328 1.331   0.226
K2/K1=0.01,M2/M1=0.1 1.45 1.448   0.138
K2/K1=0.1,M2/M1=0.1 1.48 1.478   0.135
جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 7 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 20و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.2)فرکانسهای طبیعی مود اول(Ls=0.2) خطا(%)
L/H=20 مدل تحلیلی تیر اولر برنولی ساده مدل تحلیلی ترکیب تیر اولر و جرم و فنر تحلیل اجزای محدود   تحلیلی سازه در مقایسه با اجزای محدود
K2/K1=0.01,M2/M1=0.01 46.06 46.12 46.7   1.26
K2/K1=0.1,M2/M1=0.01 46.2 46.85   1.407
K2/K1=0.01,M2/M1=0.1 46.153 46.9   1.619
K2/K1=0.1,M2/M1=0.1 45.94 46.1   0.348
جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 8 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 40و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.2)فرکانسهای طبیعی مود اول(Ls=0.2) خطا(%)
L/H=40 مدل تحلیلی تیر اولر برنولی ساده مدل تحلیلی ترکیب تیر اولر و جرم و فنر تحلیل اجزای محدود   تحلیلی سازه در مقایسه با اجزای محدود
K2/K1=0.01,M2/M1=0.01 11.64 11.61 11.5   0.95
K2/K1=0.1,M2/M1=0.01 11.62 11.49   1.119
K2/K1=0.01,M2/M1=0.1 11.65 11.47   1.545
K2/K1=0.1,M2/M1=0.1 11.66 11.69   0.257
جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 9 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 100و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.2)فرکانسهای طبیعی مود اول(Ls=0.2) خطا(%)
L/H=100 مدل تحلیلی تیر اولر برنولی ساده مدل تحلیلی ترکیب تیر اولر و جرم و فنر تحلیل اجزای محدود   تحلیلی سازه در مقایسه با اجزای محدود
K2/K1=0.01,M2/M1=0.01 1.46 1.38 1.369   0.80
K2/K1=0.1,M2/M1=0.01 1.346 1.35   0.297
K2/K1=0.01,M2/M1=0.1 1.47 1.456   0.952
K2/K1=0.1,M2/M1=0.1 1.479 1.48   0.068
تیر با یک تکیه گاه بدون سختی خمشی ویک تکیه گاه با سختی خمشی EI
در این بخش مسئله برای تیر با یک تکیه گاه ساده و یک تکیه گاه با سختی خمشی EI (Kleft=EI, Kright=0) ونسبت‌های مختلف طول به ارتفاع تیر بررسی شده است. ( REF _Ref379585362 \h جدول ‏210تا REF _Ref379585377 \h جدول ‏215)مقایسه بین فرکانسهای طبیعی برای نسبتهای مختلف طول به ارتفاع در شرایط مرزی مختلف نشان میدهند. در هر مورد فرکانس اول ارتعاش عرضی برای مقایسه مدل اجزای محدود و مدلهای تحلیلی انتخاب شدهاند .همانطور که مشاهده میشود مقادیر بدست آمده برای فرکانس طبیعی اول در مدل تحلیلی پیشنهادی بر مبنای تیر اولر برنولی همخوانی بسیار مناسبی با مقادیر بدست آمده از تحلیل اجزای محدود دارند. بیشترین مقدار خطا برای مقادیر بدست آمده در فرکانس اول 1.8 در صد است.
جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 10 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=0 , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 20و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.6)فرکانسهای طبیعی مود اول(Ls=0.6) خطا(%)
L/H=20 مدل تحلیلی تیر اولر برنولی ساده مدل تحلیلی ترکیب تیر اولر و جرم و فنر تحلیل اجزای محدود   تحلیلی سازه در مقایسه با اجزای محدود
K2/K1=0.01,M2/M1=0.01 75.95 74.1 73.2   1.21
K2/K1=0.1,M2/M1=0.01 73.2 73.78   0.792
K2/K1=0.01,M2/M1=0.1 76.4 76.9   0.654
K2/K1=0.1,M2/M1=0.1 76.57 75.98   0.771
جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 11 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=0 , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 40و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.6)فرکانسهای طبیعی مود اول(Ls=0.6) خطا(%)
L/H=40 مدل تحلیلی تیر اولر برنولی ساده مدل تحلیلی ترکیب تیر اولر و جرم و فنر تحلیل اجزای محدود   تحلیلی سازه در مقایسه با اجزای محدود
K2/K1=0.01,M2/M1=0.01 18.19 17.58 17.45   0.74
K2/K1=0.1,M2/M1=0.01 17.45 17.356   0.539
K2/K1=0.01,M2/M1=0.1 17.76 17.68   0.450
K2/K1=0.1,M2/M1=0.1 18.57 18.499   0.382
جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 12 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=0 , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 100و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.6)فرکانسهای طبیعی مود اول(Ls=0.6) خطا(%)
L/H=100 مدل تحلیلی تیر اولر برنولی ساده مدل تحلیلی ترکیب تیر اولر و جرم و فنر تحلیل اجزای محدود   تحلیلی سازه در مقایسه با اجزای محدود
K2/K1=0.01,M2/M1=0.01 2.91 2.89 2.881   0.31
K2/K1=0.1,M2/M1=0.01 2.921 2.923   0.068
K2/K1=0.01,M2/M1=0.1 2.933 2.94   0.239
K2/K1=0.1,M2/M1=0.1 2.925 2.934   0.308
جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 13 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=0 , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 20و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.2)فرکانسهای طبیعی مود اول(Ls=0.2) خطا(%)
L/H=20 مدل تحلیلی تیر اولر برنولی ساده مدل تحلیلی ترکیب تیر اولر و جرم و فنر تحلیل اجزای محدود   تحلیلی سازه در مقایسه با اجزای محدود
K2/K1=0.01,M2/M1=0.01 72.95 72.1 72.55   0.62
K2/K1=0.1,M2/M1=0.01 71.65 72   0.488
K2/K1=0.01,M2/M1=0.1 72.5 72.124   0.519
K2/K1=0.1,M2/M1=0.1 73.45 73.18   0.368
جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 14 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=0 , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 40و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.2)فرکانسهای طبیعی مود اول(Ls=0.2) خطا(%)
L/H=40 مدل تحلیلی تیر اولر برنولی ساده مدل تحلیلی ترکیب تیر اولر و جرم و فنر تحلیل اجزای محدود   تحلیلی سازه در مقایسه با اجزای محدود
K2/K1=0.01,M2/M1=0.01 18.19 17.58 17.68   0.57
K2/K1=0.1,M2/M1=0.01 17.24 17.3   0.348
K2/K1=0.01,M2/M1=0.1 17.67 17.58   0.509
K2/K1=0.1,M2/M1=0.1 18.7 18.6   0.535
جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 15 مقایسه فرکانسهای طبیعی حاصل از مدل تیر اولر برنولی(Kleft=0 , Kleft=EI) ارائه شده و تحلیل اجزا محدود(با نسبت طول به ارتفاع 100و محل سیستم یک درجه آزادیLm=0.2)فرکانسهای طبیعی مود اول(Ls=0.2) خطا(%)
L/H=100 مدل تحلیلی تیر اولر برنولی ساده مدل تحلیلی ترکیب تیر اولر و جرم و فنر تحلیل اجزای محدود   تحلیلی سازه در مقایسه با اجزای محدود
K2/K1=0.01,M2/M1=0.01 2.91 2.85 2.853   0.11
K2/K1=0.1,M2/M1=0.01 2.56 2.55   0.391
K2/K1=0.01,M2/M1=0.1 2.14 2.135   0.234
K2/K1=0.1,M2/M1=0.1 3.5 3.51   0.286
تیر با دو تکیه گاه با سختی خمشی EI
در این بخش مسئله برای تیر با یک دو تکیه گاه با سختی خمشی EI (Kleft=EI, Kright=EI) ونسبت‌های


محاسبه کاهش سختی خمشی تکیه گاهها در تیرها به روش معکوس با داده های ارتعاش آزاد در حضور یک سیستم یک درجه آزادی آزمون پایان نامه ها
قیمت: 11200 تومان

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *