متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی93

129603563373000
2339340-38735000
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اهـر
دانشکدهی فنی و مهندسی- گروه عمران
پایان نامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد « M.Sc»
گرایش: راه و ترابری
عنوان:
متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی
استاد راهنما:
دکتـرحمید شیرمحمدی
استاد مشاور:
دکتـراسفندیار مردانی
نگارش:
احد بالانی
زمستان 1393
صورت جلسه دفاع پایان نامه

تقدیم به :
ساحت مقدس یوسف زهرا (عج) که چشمها برای زیارت صبحش بیدارند.
تقدیم به:
چشمه های جوشان محبت
جلوه های مهر و عطوفت الهی
لبخند های پر مهر زندگیم
پدر و مادر عزیزم
که در تمام مراحل زندگی، به من راه و رسم درست زیستن را آموختند.
سپاسگذاری:
اکنون که به لطف خداوند موفق به اتمام این پروژه شدهام، بر خود لازم میدانم از اساتید بزرگوارم،
جناب آقای دکتر حمید شیر محمدی
و
جناب آقای دکتـراسفندیار مردانی
که با زحمات بیدریغشان به من در انجام این پروژه یاری رساندند، تشکر نمایم.
چکیده
آنالیز ترافیک یک جزء ضروری و پیچیده سیستم های حملونقل است. برای انجام این تحلیل‌ها، ابزارهای آنالیز مختلفی وجود دارد که هر کدام بر اساس یک نیاز خاص طراحی شده‌اند. این ابزارها به طور کلی در محدودیتها، قابلیت‌ها، متدلوژی، نیازهای ورودی و خروجی متفاوت هستند. هدف از متدلوژی انتخاب ابزارهای آنالیز ترافیک، کمک به مهندسان ترافیک، طراحان، و متخصصان عملیات ترافیکی در انتخاب نوع صحیح ابزار آنالیز ترافیک برای تسریع عملیات است. هدف دیگر، کمک به ایجاد ثبات‌ و یکنواختی تحلیلها در سراسر بخش‌های حمل‌ونقل دولتی و آژانس‌های حمل‌ونقل فدرالی/ منطقهای / محلی میباشد. انتخاب ابزارهای مناسب آنالیز ترافیک برای یک پروژه، نیاز به قضاوت، بینش و دانش دارد که تنها از سال‌ها تجربه و برنامههای کاربردی بدست میآید.
در حال حاضر یک سیستم خبره وجود دارد که کار را به طور قابل ملاحظهای سادهتر میکند. با پاسخ دادن به چند سؤال در مورد ویژگی‌های کلیدی پروژه، سیستم خبره نوع ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک را برای رسیدن به پاسخهای روشن ،کامل و سازگار که برای تصمیمات سرمایه گذاری حملونقل در جامعه ضروری است را پیشنهاد می دهد.
کلمات کلیدی: حمل و نقل، متدلوژی، تجزیه و تحلیل، ترافیک، سیستم خبره
فهرست مطالب
صورت جلسه دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ج
تقدیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………د
سپاسگذاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….و
فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ز
فهرست شکل ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ط
فهرست جدول ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ی
TOC \o “1-3” \h \z \u فصل اول: کلیات تحقیق PAGEREF _Toc413341595 \h 11-1 کلیات PAGEREF _Toc413341597 \h 21-2 بیان مساله اساسی تحقیق PAGEREF _Toc413341598 \h 21-3 سوال تحقیق PAGEREF _Toc413341599 \h 31-4 فرضیه‌ها PAGEREF _Toc413341600 \h 31-5 اهداف مشخص تحقیق PAGEREF _Toc413341601 \h 31-6 اهداف کاربردی PAGEREF _Toc413341602 \h 41-7 روش تحقیق PAGEREF _Toc413341603 \h 41-8 متغیرهای مورد بررسی PAGEREF _Toc413341604 \h 41-9 ساختار پایاننامه PAGEREF _Toc413341605 \h 5فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc413341606 \h 72-1 مقدمه PAGEREF _Toc413341608 \h 82-2 مدل‌های شبیه‌سازی PAGEREF _Toc413341609 \h 82-3 طبقه بندی مدلهای شبیه سازی ترافیکی PAGEREF _Toc413341610 \h 92-4 معرفی و مقایسه نرم افزار شبیه ساز ترافیک PAGEREF _Toc413341611 \h 112-4-1 نرم‌افزار VISSIMو VISUM PAGEREF _Toc413341612 \h 112-4-2 نرم‌افزار TRANSCAD PAGEREF _Toc413341613 \h 122-4-3 نرم افزار شبیه ساز PARAMIC PAGEREF _Toc413341614 \h 122-4-4 نرم افزار شبیه ساز PAGEREF _Toc413341615 \h 122-4-5 نرم افزار NETSIM PAGEREF _Toc413341616 \h 132-4-6 نرم افزار شبیه ساز CORSIM PAGEREF _Toc413341617 \h 132-4-7 نرم افزار GETRAM PAGEREF _Toc413341618 \h 152-4-8 نرم افزار SYNCHRO PAGEREF _Toc413341619 \h 152-4-9 نرم افزار AIMSUN NG PAGEREF _Toc413341620 \h 162-4-10 معایب علم شبیه سازی PAGEREF _Toc413341621 \h 26فصل سوم: مواد و روش‌ها PAGEREF _Toc413341622 \h 273-1 مقدمه PAGEREF _Toc413341624 \h 273-2 نقش ابزارهای آنالیز ترافیک PAGEREF _Toc413341625 \h 293-3 طبقه بندی ابزارهای آنالیز ترافیک PAGEREF _Toc413341626 \h 323-3-1 ابزارهای طرح- برنامه‌ریزی PAGEREF _Toc413341627 \h 323-3-2 مدل تقاضای سفر PAGEREF _Toc413341628 \h 333-3-3 ابزارهای تحلیلی و قطعی (مبتنی برHCM) PAGEREF _Toc413341629 \h 343-3-4 ابزارهای بهینه سازی علائم ترافیک PAGEREF _Toc413341630 \h 343-3-5 مدل‌های شبیه‌سازی ماکروسکوپیک PAGEREF _Toc413341631 \h 353-3-6 مدل‌های شبیه سازی مزوسکوپی PAGEREF _Toc413341632 \h 363-3-7 مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی PAGEREF _Toc413341633 \h 363-4 مقایسه HCM و شبیه سازی PAGEREF _Toc413341634 \h 373-4 -1 بررسی اجمالی روش HCM PAGEREF _Toc413341635 \h 383-4-2 نقاط قوت و محدودیت‌های HCM PAGEREF _Toc413341636 \h 383-4-3 نقاط قوت و محدودیت‌های شبیه سازی PAGEREF _Toc413341637 \h 393-4 -4 اقدامات و عملکرد ترافیک( تفاوت بین شبیه ساز و HCM) PAGEREF _Toc413341638 \h 403-4 -5 استراتژی برای غلبه بر محدودیت‌های HCM PAGEREF _Toc413341639 \h 413-5 معیارهای انتخاب ابزار مناسب جهت آنالیز ترافیک PAGEREF _Toc413341640 \h 423-5-1 زمینه تحلیلی PAGEREF _Toc413341641 \h 443-5-2 معیار انتخاب ابزار تحلیلی و ارزیابی توانمندی ابزارها PAGEREF _Toc413341642 \h 473-6 روش انتخاب ابزار آنالیز ترافیک PAGEREF _Toc413341643 \h 703-6-1 مراحل انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc413341644 \h 70فصل چهار: بحث و نتایج PAGEREF _Toc413341645 \h 804-1 مقدمه PAGEREF _Toc413341647 \h 814-2 مشخصات محدوده طرح PAGEREF _Toc413341648 \h 824-3 پاسخگویی به مسافر PAGEREF _Toc413341649 \h 864-4 اندازه گیری عملکردها PAGEREF _Toc413341650 \h 864-5 استراتژیهای مدیریت، اهداف و برنامه های طرح PAGEREF _Toc413341651 \h 874-6 الزامات اجرای طرح (برنامه ها) PAGEREF _Toc413341652 \h 894-7 آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی PAGEREF _Toc413341653 \h 914-8 هزینه سرمایه گذاری ابزارها PAGEREF _Toc413341654 \h 924-9 ویژگیهای سیستم PAGEREF _Toc413341655 \h 954-10 مرکز کنترل PAGEREF _Toc413341656 \h 964-11 ثبت وقایع PAGEREF _Toc413341657 \h 984-12 مزایا و تجهیزات لازم برای توسعه PAGEREF _Toc413341658 \h 994-13 ارزیابی پروژه PAGEREF _Toc413341659 \h 1004-14 زمینه و اهداف پروژه PAGEREF _Toc413341660 \h 1004-15 مرحله پیاده سازی PAGEREF _Toc413341661 \h 1024-15-1 تعریف کردن چارچوب پروژه و اختصاص دادن مقدار به چارچوب مربوطه PAGEREF _Toc413341662 \h 1034-15-2 اختصاص دادن اوزان به زیرمجموعه معیارها PAGEREF _Toc413341663 \h 1034-17 بحث و بررسی نتایج PAGEREF _Toc413341664 \h 114فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc413341665 \h 1175-1 مقدمه PAGEREF _Toc413341667 \h 1185-2 نتیجه گیری PAGEREF _Toc413341668 \h 1185-3 پیشنهادات PAGEREF _Toc413341669 \h 119مراجع PAGEREF _Toc413341670 \h 120
فهرست شکل ها TOC \f F \h \z \t “Heading 4,Ashkal” \c
شکل (3-1): بررسی اجمالی روند آنالیز حمل‌ونقل PAGEREF _Toc410764395 \h 31شکل (4-1): محدودهی ترافیکی شهر تبریز PAGEREF _Toc410764396 \h 83
فهرست جدولها
TOC \f F \h \z \t “jadavel” \c “جدول” جدول (2-1): انواع مطالعات مقایسهای نرمافزارهای شبیه ساز ترافیک PAGEREF _Toc410765142 \h 24جدول (3-1): مزایا و چالش‌های ابزارهای آنالیز عملیاتی PAGEREF _Toc410765143 \h 37جدول (3-2). معیار های انتخاب دسته ابزار آنالیز ترافیک PAGEREF _Toc410765144 \h 45جدول (3-3). ارتباط ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک دسته بندی شده نسبت به زمینه تحلیلی PAGEREF _Toc410765145 \h 47جدول (3-4). ارتباط ابزارهای آنالیز ترافیک دسته بندی شده نسبت به محدوده جغرافیایی یا منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc410765146 \h 49جدول(3-5): ارتباط دسته ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک نسبت به انواع تسهیلات PAGEREF _Toc410765147 \h 50جدول(3-6): ارتباط ابزار تجزیه وتحلیل ترافیک نسبت به مد سفر PAGEREF _Toc410765148 \h 53جدول(3-7): ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به استراتژی مدیریت و برنامههای کاربردی PAGEREF _Toc410765149 \h 58جدول(3-8): ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به واکنش مسافر PAGEREF _Toc410765150 \h 60جدول(3-9): ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به اندازهگیری عملکرد PAGEREF _Toc410765151 \h 63جدول (3-10): ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به اثر بخشی ابزار یا هزینه PAGEREF _Toc410765152 \h 69جدول (3-11): گام اول، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765153 \h 71جدول (3-12): گام دوم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765154 \h 74جدول (3-13): گام سوم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765155 \h 74جدول (3-14): گام چهارم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765156 \h 75جدول (3-15): گام پنجم تا هفتم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765157 \h 76جدول (3-16): گام هشتم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765158 \h 76جدول (3-17): گام نهم و دهم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765159 \h 77جدول (3-18): گام یازدهم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765160 \h 78جدول (3-19): گام دوازدهم و سیزدهم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765161 \h 78
فصل اولکلیات تحقیق
1-1 کلیاتآنالیز ترافیک به عنوان یک جزء ضروری و پیچیده در برنامهریزی و ساختوساز، یکی از عوامل زیرساخت سیستم حملونقل ما است. برای انجام این تحلیل‌ها، ابزارهای آنالیز مختلفی وجود دارد که هر کدام بر اساس یک نیاز خاص طراحی شده‌اند. برای استفاده درست، این ابزارها پاسخ‌هایی با جزئیات کافی و صریح را برای آگاهی دادن به تصمیمگیرندگان در مورد اثرات احتمالی مثبت و منفی و راهحل‌های جایگزین ارائه می‌کنند. ابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک به انتخاب ابزار مناسب برای هر شغل کمک میکنند. انتخاب ابزارهای مناسب آنالیز ترافیک برای یک پروژه، نیاز به قضاوت، بینش و دانش دارد که تنها از سال‌ها تجربه و برنامههای کاربردی بدست میآید.این ‌ابزارها تا به امروز مهم بوده به صورت پیوسته مورد استفاده قرار میگیرند. البته، در حال حاضر یک سیستم خبره نیز وجود دارد که کار را به طور قابل ملاحظهای سادهتر میکند. با پاسخ دادن به چند سؤال در مورد ویژگی‌های کلیدی پروژه، سیستم خبره نوع ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک را برای رسیدن به پاسخهای کامل و سازگار برای اجرای تصمیمات سرمایه گذاری در ایجاد حملونقل‌های سالم (بی عیب) در جامعه، تعیین میکند. به طور کلی، این مطالعات نشان می‌دهند که چگونه انواع ابزارهای مختلف به مشکلاتی گستردهای که در برابر هر جامعه و سازمان وجود دارد به صورت قابل توجهی در حل مشکلات موثر واقع شده‌اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kittelson</Author><Year>2004</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Report”>27</ref-type><contributors><authors><author>Kittelson, Wayne</author><author>Koonce, Peter</author><author>Hennum, Sonia</author><author>Onta, Sagar</author><author>Luttrell, Tim</author></authors></contributors><titles><title>Traffic Analysis Toolbox Volume V: Traffic Analysis Tools Case Studies-Benefits and Applications</title></titles><dates><year>2004</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
1-2 بیان مساله اساسی تحقیق
با گذر زمان بدلیل توسعه شمار ناوگانهای حمل‌ونقل کشور و عدم توسعه یافتگی سایر اجزای سیستم حمل و نقل، این رشد باعث افزایش ازدحام ترافیک شده است در نتیجه پتانسیل و شمار تصادفات و تاخیرات ترافیکی افزایش و کیفیت زندگی کاهش یافته است. بنابراین متخصصین برای رفع مشکلات به وجود آمده و افزایش بهرهوری سیستمهای حملونقل موجود باید با استفاده از ابزارهای آنالیز ترافیکی، سیستم موجود را تجزیه و تحلیل کنند تا بتوانند در خصوص اثربخشی بالقوه یک استراتژی خاص نظر دهند. متاسفانه برای استفاده از متدولوژی و ابزارهای موجود در خصوص تجزیه و تحلیل ترافیک در کشورمان، راهنمایی وجود ندارد و مطالعات انجام گرفته نیز در صورت وجود بسیار کم و خیلی کلی می‌باشند. این پایان نامه به بررسی نحوهی شناخت روشهای تحلیلی مناسب برای انتخاب مدل مؤثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی می‌پردازد.
1-3 سوال تحقیقبرای اطمینانیابی از اثر بخشی بالقوه یک استراتژی خاص در راستای مدیریت ترافیک از کدامیک از ابزارهای آنالیز ترافیک استفاد کنیم؟
1-4 فرضیه‌هابا توجه به فرضیات مورد استفاده در ارائه مدل‌های تقاضای سفر و با در نظر گرفتن مشخصات غالب مسیرهای درون شهری موجود در شهر تبریز، استفاده از این مدل‌ها برای مباحث طراحی ترافیکی مناسب تر به نظر میآید.
با توجه به فرضیات مورد استفاده در ارائه مدل‌های شبیه سازی ماکروسکوپیک و با لحاظ مشخصات غالب مسیرهای درون شهری موجود شهر تبریز استفاده از این مدل‌ها برای مباحث برنامه ریزی ترافیکی مناسب‌تر خواهد بود
1-5 اهداف مشخص تحقیقبا توجه به عدم توسعه یافتگی کامل علمی کشورمان در مباحث ترافیکی و وابستگی موجود به آیین نامه‌ها و نرم افزارهای خارجی، نیاز به بررسی روش‌های آنالیزی و نرم افزارهای ارائه شده در این آیین نامه‌ها در راستای ارائه یک روش مدون برای انتخاب روش آنالیزی مؤثر با توجه به شرایط موجود احساس می‌شود. این روش مدون می‌تواند پس از انجام مطالعه موردی در این پایان‌نامه مورد استفاده تمامی متخصصین و فعالان علمی ترافیک کشور قرار گیرد. تمام مدل‌های ترافیکی را می‌توان در هفت قالب کلی قرار داد. این مدلها عبارتند از: مدل‌های شبیهسازی میکروسکوپی، مدل‌های شبیهسازی مزوسکوپی، مدل‌های شبیهسازی ماکروسکوپیک، ابزارهای بهینه سازی علائم ترافیک، ابزارهای طرح و برنامه ریزی، مدل تقاضای سفر و ابزارهای تحلیلی و قطعی. در این پایاننامه قرار است مؤثرترین مدل در بین هفت مدل یاد شده براساس داده‌های ورودی برای اثرسنجی برنامه‌های ترافیکی موجود در شهر تبریز میباشد.
به طور کلی متدلوژی انتخاب ابزارهای آنالیزی ترافیک جهت کمک به مهندسان و متخصصان عملیات ترافیک در انتخاب نوع صحیح ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک برای بهبود عملیات و همچنین کمک به ایجاد ثبات‌ تحلیلی در تمام بخش‌های حمل‌ونقل میباشد.
1-6 اهداف کاربردیارائه روشی مدون برای انتخاب روش آنالیزی مؤثر با توجه به شرایط موجود از میان تمامی مدل‌های قابل استفاده برای مهندسین مشاور راه و ترافیک و سایر سازمان‌های مرتبط از قبیل وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، سازمان‌های ترافیک، وزارت کشور و نظام‌های مهندسی کشور میباشد.
1-7 روش تحقیقروش تحقیق به صورت استفاده از منابع کتابخانهای، آنلاین و همچنین ایجاد تعامل با شرکت‌های بین المللی تولید کننده نرمافزارهای ترافیکی و استفاده از روش‌های مشابه با روش‌های مورد استفاده در برنامه‌های تولیدی و همچنین استفاده از روش مورد استفاده FHWA می‌باشد.
1-8 متغیرهای مورد بررسیمحدوده‌های جغرافیایی: منطقه مورد مطالعه شامل، تقاطع، جاده یک طرفه، کریدور و یا شبکه میباشد. و غیره HOVانواع تسهیلات: آزادراه ها، رمپ‌ها، شریانی‌ها، میادین، خطوط مدهای سفر: وسیله نقلیه تک سرنشین، وسایل نقلیه پرسرنشین ، اتوبوس، قطار، کامیون، دوچرخه سواری و غیره استراتژی‌های مختلف مدیریت ترافیک و برنامه‌های کاربردی: اندازه گیری سطح شیب دار، هماهنگی علائم، مدیریت حادثه و غیره واکنش‌های مسافر: واکنش‌های مسافر به استراتژی‌های مدیریت ترافیک، مانند انحراف مسیر، انتخاب زمان حرکت، تغییر حالت، انتخاب مقصد و غیره گفته میشود.
متغیرهای مربوط به اندازهگیری ترافیک: سطح سرویس، اقدامات ایمنی (تصادفات، مرگ و میر)، زمان سفر، سرعت، وسیله نقلیه- ساعت سفر (VHT)، و اقدامات زیست محیطی (تولید گازهای گلخانهای، مصرف سوخت، سر و صدا) و غیره.
متغیرهای مربوط به آنالیز سود و هزینه: سهولت استفاده، سخت افزار مورد نیاز، اطلاعات مورد نیاز، انیمیشن و غیره.
براساس روش AHP به متغییرها مقادیری از 0(کاملاً بیربط) تا 5(کاملاً مرتبط) اختصاص خواهد یافت تا ابزارهای آنالیزی مناسب برای مطالعه مورد نظر مشخص گردد.
1-9 ساختار پایاننامهبا توجه به اهداف و روند فوق، ساختار پایاننامه به صورت زیر میباشد:
در فصل اول همانطور که ذکر شد به بیان کلیات، مسأله اساسی تحقیق، اهداف علمی و کاربردی، روش تحقیق و متغیرهای مورد بررسی پرداخته شده است.
در فصل دوم مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق خواهیم داشت و کارهائی که در این زمینه قبلاً انجام شده است توضیح داده می‌شود.
در فصل سوم به بررسی فرآیند تجزیهوتحلیل حمل‌ونقل، نقش ابزارهای تجزیهوتحلیل ترافیک، دستهبندی ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک، مقایسه HCM، شبیهسازی و معیارهای انتخاب انواع ابزار تجزیه و تحلیل ترافیکی مناسب، پرداخته میشود.
در فصل چهارم فرآیند پیادهسازی و بحث و ارزیابی نتایج حاصل از پایاننامه ارائه میشود.
در نهایت، فصل پنجم به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات برای کارهای آینده اختصاص مییابد.
فصل دوممبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1 مقدمهشبیهساز ترافیکی یکی از جدیدترین علوم مهندسی در شاخه حمل‌ونقل و ترافیک است و در کشورهایی که در زمینه ترافیکی پیشرفته هستند یکی از ملزومات برای تصویب طرح‌ها به شمار می‌آید. در واقع کار شبیه‌سازی تقلید رفتار یک سیستم واقعی است. امروزه شبیه‌سازی یکی از قویترین و مورد اعتمادترین ابزارهای تحقیق در عملیات و تحلیل سیستم‌هاست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شفابخش،‎</Author><Year>2014</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>غلامعلی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شفابخش،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2]. استفاده از شبیهسازی در علم مهندسی ترافیک مزایا و کاربردهای گسترده ای دارد؛ از جمله این مزایا می‌توان به این نکته اشاره کرد که در شبیه‌سازی، قبل از آنکه در دنیای واقعی مشکلی به خاطر اعمال سیاست‌ها، روش‌ها، طراحی‌ها و غیره بوجود آید، می‌توان آن‌ها را در دنیای مجازی مورد بررسی قرار داد. به کمک علم شبیه سازی، طرح‌های مربوط به سیستم‌های مختلف حملونقل می‌توانند بدون پرداخت هزینه تأسیس یک مدل در دنیای واقعی، در دنیای مجازی آزمایش شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شفابخش،‎</Author><Year>2014</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>غلامعلی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شفابخش،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
2-2 مدل‌های شبیه‌سازیبسیاری از ابزارهای شبیهسازی ترافیک به منظور مطالعه کاراییهای زیستمحیطی و عملکردی تسهیلات حملونقل توسعه یافتهاند. معیارهای کارایی عملکردی مدل‌های شبیه‌سازی به منظور بررسی کارایی سامانه در واژه‌هایی مثل ظرفیت، زمان سفر و تأخیر به کار می‌روند. از معیارهای کارایی زیست‌محیطی نیز به منظور بررسی تأثیر ترافیک بر آلودگی هوا استفاده می‌شود. با استفاده از معیارهای کارایی زیستمحیطی، می‌توان مدل‌های مربوط به کیفیت هوا و صدا را تولید کرد. مزیت استفاده از شبیهسازی در سیستم حمل ونقل به علت توانایی آن در آزمایش و ارزیابی سیستم بدون ایجاد اختلال در ترافیک موجود یا قرار دادن خدمه‌کاری در خطر، بسیار زیاد است. علاوه بر آن، استفاده از شبیهسازی برای تحلیل سیستم‌های ترافیک چندین مزیت دارد. نتایج بسیاری برای هر محدوده مورد مطالعه در طول مدت زمان نسبتاً کم از شبیهسازی بدست میآید. از شبیهسازی در روند برنامهریزی و مراحل اولیه طراحی تسهیلات استفاده می‌شود. در میان نرم افزارهای ترافیک، برخی از آنها قابلیت اتصال به سیستمهای کنترل ترافیک را دارند و با این قابلیت امکان پیش بینی وضعیت ترافیک در ساعتهای بعد و اطلاع استفادهکنندگان و تصمیمگیران شبکه معابر فراهم میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>1390</Year><RecNum>9</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ناصرعلوی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سیدصابر</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>صفارزاده</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمود</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ممدوحی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>امیررضا</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ندیمی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نوید</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شبیه سازی و کاربرد آن در مطالعات ترافیک؛ مدل تعقیب خودرو</style></title></titles><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3].
در نرمافزار شبیه‌ساز تمامی متغیرها به صورت کمیت محور تعریف شده‌اند و تحلیل نتایج با در نظر گرفتن تمامی جنبه‌های طرح برعهده مدیر طرح است. نرم‌افزارهای شبیه‌ساز شامل ورودی‌ها (انواع وسائل، حجم‌ها و غیره)، اجزای شبکه (قطعات راه، تقاطع‌ها، رمپ‌ها، حمل و نقل همگانی و غیره) و کنترل‌ها (کنترل تقاطع‌های چراغ دار، کنترل رمپ‌های ورودی) می‌باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شفابخش،‎</Author><Year>2014</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>غلامعلی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شفابخش،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
2-3 طبقه بندی مدلهای شبیه سازی ترافیکیمدل‌های شبیه‌سازی ترافیکی براساس سطح جزئیات میتوانند به سه کلاس مدل‌های ماکروسکپی، میکروسکوپی و مزوسکوپی طبقه‌بندی شوند؛ مدل‌های شبیهسازی ماکروسکپی از دینامیک سیالات‌ استنباط شدهاند. در این مدل‌ها، شبیه سازی جریان ترافیک بر روی یک قسمت از جاده انجام می‌گیرد و تعاملات تک‌تک کاربرهای جاده در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین، این مدل‌ها پارامترهایی مثل حجم ترافیک، سرعت متوسط و چگالی را ارائه می‌کنند. این پارامترها به عنوان متغیرهای پیوسته در زمان یا مکان تعریف می‌شوند. مدل‌های شبیه سازی ماکروسکوپی معمولاً برای تحلیل سطح سرویس، تقاضا و عرضه در طول برنامهریزی منطقه‌ای یا در شبکه‌های حمل‌ونقلی سطح گسترده بکار می‌روند. برای مثال از مدل ترافیکی ماکروسکپی، مدل LWR پیشنهاد شده به وسیله لایتهیل و ویدام را میتوان نام برد (می،1990). این مدل جریان ترافیک را به وسیله مجموعه ای از معادلات دیفرانسیل شرح می‌دهد و جریان ترافیک را به عنوان سیال توصیف می‌کند. لایت هیل و ویدام فرض کردند که روابط اساسی بین جریان، سرعت و چگالی در همه شرایط ترافیکی، یعنی هم در شرایط جریان آزاد و هم در شرایط جریان متراکم، برقرار است. شبیه‌سازی رایانه در این مدل موقعی که تحلیل تعاملات جریان ترافیک جاده‌ای بصورت مکانی و زمانی انجام شود، به کار گرفته میشود. گسسته‌سازی مدل LWR، که آن را معمولاً به عنوان مدل انتقال سلولی داگانزو می‌شناسند. DCTM فرم دیگری از مدل ماکروسکوپی است (داگانزو،1994). DCTM بر اساس گسستهسازی مکانی جاده به قسمت‌هایی ریزتر (سلول‌ها) می‌باشد. مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی، رفتار تکتک خودروها در یک سامانه ترافیک را با استفاده از زیر مدل‌های تعقیب خودرو، تغییر خط، پذیرش گپ و انتخاب مسیر، شبیه‌سازی می‌کند. زیر مدل‌های تعقیب خودرو افزایش سرعت خودروها و تعامل آن‌ها با سایر کاربرهای جاده و هم‌چنین با اشیای جاده مشخص می‌کند. زیر مدل‌های تغییر خط به راننده برای حرکت از یک خط عبور به بقیه خطوط عبور براساس شرایط ترافیکی حاکم و اهداف راننده کمک می‌کنند. زیرمدل‌های پذیرش گپ برای توصیف پیوند خودروها به جریان ترافیک برای یک مسیر به کارمی روند. تشخیص مسیرهایی که راننده‌ها در عمل انتخاب می‌کنند با استفاده از زیر مدل‌های انتخاب مسیر انجام می‌شود. به مدل‌های شبیهسازی میکروسکوپی، مدل‌های شبیهسازی میکرو نیز گفته می‌شود. پارامترهای این مدل‌ها شامل، سرفاصله مکانی، سرفاصله زمانی، سرعت‌های خودرو، افزایش سرعت‌ و پارامترهای رفتاری راننده وغیره می‌باشند. میانگین این پارامترها برای استنباط پارامترهای ماکروسکوپی به‌کار می‌روند. علاوه بر این، در مدل‌های شبیه‌سازی میکروسکوپی متغیرهای فضایی و زمانی هر خودرو دارای اهمیت فراوانی است و آن‌ها بر اساس نمودارهای زمان- مکان) نمودار خط سیر)، که به بررسی چگونگی حرکت خودروها و تعاملات آن‌ها با یکدیگر درجریان ترافیک میپردازند، گزارش می‌شوند. مدل‌های شبیه سازی میکرو نسبت به مدل‌های شبیه سازی ماکرو، دارای جزئیات بیش‌تری هستند. بنابراین می‌توانند جهت ارزیابی تأثیرات سطح پیشنهادی بهبود یافته بر تسهیلات جاده‌ای، در درجه بالاتری از دقت مورد استفاده قرار گیرند. با وجود این، به علت طبیعت و گستردگی اطلاعاتی که مدل‌های میکروسکوپی شبیهسازی می‌کنند، این مدلها در مقایسه با مدل‌های ماکروسکوپی به آهستگی اجرا می‌شوند؛ از این‌رو محاسبهبر هستند. با توجه به هدف و با سبک و سنگین کردن، انتخاب مدل‌های میکروسکوپی از مدل‌های ماکروسکوپی صورت می‌گیرد. محدودیت اصلی استفاده از مدل‌های میکروسکوپی، پرداختن به بسیاری از پارامترهای توصیفی در رفتار رانندگی در این مدل‌ها است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>1390</Year><RecNum>9</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ناصرعلوی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سیدصابر</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>صفارزاده</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمود</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ممدوحی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>امیررضا</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ندیمی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نوید</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شبیه سازی و کاربرد آن در مطالعات ترافیک؛ مدل تعقیب خودرو</style></title></titles><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3].
2-4 معرفی و مقایسه نرم افزار شبیه ساز ترافیک تاکنون نرمافزارهای بسیاری برای شبیه‌سازی ترافیک تهیه شده‌اند که هر یک کاربرد خاص خود را دارند. در این بخش برخی از این نرم‌افزارها که بیش از بقیه مورد استفاده قرار گرفته و دارای کاربردهای تجاری می‌باشند، معرفی می‌شوند.
2-4-1 نرم‌افزار VISSIMو VISUMیک نرم افزار تجاری است که در طی 15 سال گذشته حدود7000 نسخه آن در سراسر جهان توزیع گردیده است. الگوریتم این نرمافزار نخستین بار در سال 1974 براساس تئوری تعقیب خودرو ارائه گردید. هسته اصلی مدل این نرمافزار شبیهساز متشکل از مدل تعقیب خودرو، قوانین حرکت جانبی شامل، انتخاب خط حرکت، تعویض خط، ادامه مسیر در یک خط مشخص، مدلهای وابسته به رفتار راننده و مباحث انتخاب مسیر می باشد . ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>هیما</Author><RecNum>35</RecNum><DisplayText>[4]</DisplayText><record><rec-number>35</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>35</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ساکی هیما</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>توکل محمد رضا</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>طبقه بندی انواع مدل های ترافیکی و مقایسه نرم افزارهای شبیه ساز </style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>همایش ملی مهندسی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>همایش ملی مهندسی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین</full-title></periodical><dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4] نرم‌افزار VISSIM یک نرم‌افزار خردنگر برای تحلیل و مدلسازی شبکه معابر، تقاطعات، سیستم‌های حمل و نقل عمومی، مدیریت پارک و غیره است که با داشتن قابلیت‌ها و دقت برنامه‌ریزی بالاتر نسبت به نرم‌افزارهای SYNCHRO و GETRAM 4.2 قادر به ارائه مشخصات و شاخصهای عملکردی معابر می‌باشد. نرمافزار VISUM نیز یک نرم افزار کلاننگر جهت انجام برنامهریزی حمل‌ونقل شهری می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شفابخش،‎</Author><Year>2014</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>غلامعلی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شفابخش،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
2-4-2 نرم‌افزار TRANSCAD
این نرم‌افزار برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، اولین سیستم اطلاعات جغرافیایی است که مخصوص متخصصان حمل ونقل طراحی شده است تا متخصصان به کمک این نرمافزار بتوانند اطلاعات حملونقلی را ذخیره، نمایش و سازمان‌دهی کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>McShane</Author><Year>1990</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>[5]</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>McShane, William R</author><author>Roess, Roger P</author></authors></contributors><titles><title>Traffic engineering</title></titles><dates><year>1990</year></dates><isbn>0139261486</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5]
2-4-3 نرمافزار شبیهسازPARAMIC
یک نرم افزار شبیهساز میکروسکوپیک است که در بسیاری از پروژهها ترافیکی مورد استفاده قرار میگیرد و یکی از مهمترین ویژگیهای این نرمافزار توانایی آن در مدلسازی میکروسکوپیک یک شبکه بزرگ ترافیکی است، این نرم افزار قادر است 10 کیلومتر مربع از یک شبکه ترافیکی به همراه صدها بخش مجزا و صدها کیلومتر بزرگراه، آزاد راه و راههای شریانی و همچنین جریان ترافیک و ازدحام وسایل نقلیه را شبیهسازی کند و سرانجام یک خروجی تصویری با قابلیت نمایش سه بعدی به منظور مدیریت ترافیک و طراحی شبکه معابر ارائه دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>هیما</Author><RecNum>24</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>24</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ساکی، هیما</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>توکل، محمد رضا</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>طبقه بندی انواع مدلهای ترافیکی و مقایسه نرم افزارهای شبیه ساز</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین</full-title></periodical><dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6].
2-4-4 نرمافزار شبیهساز TRANSIMS
این نرم‌افزار رفتار تک تک افراد را بسته به موقعیت و مسیر وسایل نقلیه‌ای که به کارمی‌گیرند، شبیهسازی میکند. و اطلاعاتی از این قبیل برای هر یک از افراد فراهم میکند. با استفاده از این شبیه ساز می‌توان به این سؤال پاسخ داد که هر تغییری در وضعیت ترافیک به نفع یا به ضرر چه کسانی خواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>1390</Year><RecNum>9</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ناصرعلوی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سیدصابر</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>صفارزاده</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمود</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ممدوحی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>امیررضا</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ندیمی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نوید</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شبیه سازی و کاربرد آن در مطالعات ترافیک؛ مدل تعقیب خودرو</style></title></titles><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3].
2-4-5 نرم افزارNETSIM
نرم افزار NETSIMیکی از نرم‌افزارهای مجموعه Traf است که توسط اداره راههای فدرال آمریکا (FHWA) برای شبیه‌سازی جریان ترافیک تهیه و ارائه شده است. از دیگر برنامه‌های این مجموعه می‌توان به مدل‌های CORSIM و FREESIM  اشاره کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شفابخش،‎</Author><Year>2014</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>غلامعلی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شفابخش،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2]. این برنامه یک مدل  شبیه‌سازی تصادفی ریزنگر است که عملکرد وسایل نقلیه موجود در شبکه معابر را مدل‌سازی میکند. این نرمافزار یک نرمافزار شبیهسازی ترافیک در سطح خرد برای خیابان‌های شهری می‌باشد. نتسیم یک مدل شبیهسازی خرد ترافیکی وابسته به زمان است که شبکه خیابان‌ها را به صورت شبکهای از گره‌ها و کمان‌ها در نظر می‌گیرد. هر کمان حداکثر 5 باند حرکت می‌تواند داشته باشد. تولیدکننده‌های ترافیک مثل خیابان‌های فرعی یا پارکینگ‌ها به صورت گره‌های منبع در نظر گرفته می‌شوند. وسایلنقلیه به صورت مستقل در هر ثانیه با توجه به وضعیت ترافیک و سیستم‌های کنترلی موجود در آن قسمت پردازش می‌شوند. مدل‌های شبیه‌سازی مزوسکوپی دارای مشخصاتی بین مدل‌های میکروسکوپی و ماکروسکوپی می‌باشند. آن‌ها می‌توانند رفتارهای هر خودرو را بدون تعاملات آن‌ها ارائه دهند. برای مثال، منطق حرکت خودرو می‌تواند برای هر خودرو بر اساس خط عبور- چگالی کلی نسبت به تعاملات هر خودرو بر اساس سرعت خودرو و سرفاصله مکانی ارائه شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>1390</Year><RecNum>9</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ناصرعلوی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سیدصابر</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>صفارزاده</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمود</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ممدوحی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>امیررضا</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ندیمی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نوید</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شبیه سازی و کاربرد آن در مطالعات ترافیک؛ مدل تعقیب خودرو</style></title></titles><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3]. مثال‌هایی از نرم‌افزارهای مزوسکوپی از قرار زیر می‌باشند:
INTEGRATION (Prevedouros & Wang 1999), TRANSIMS (Nagel et al. 1997)
and CORFLO.
2-4-6 نرم افزار شبیه ساز CORSIMنرم افزار کرسیم یک نرم افزار شبیه ساز ریزنگر در علم مهندسی ترافیک است که قدرت بالایی در تحلیل و بررسی شبکه‌های درونشهری دارد. در دنیای امروزی استفاده از این نوع نرم‌افزارها یکی از راه‌حل‌های اساسی در تحلیل معضلات ترافیکی به حساب می‌آید. استفاده از نرم‌افزار در عین حال که کم‌هزینه است و نتایج در آن به سرعت بدست می‌آید، از آشفتگی ترافیکی که اغلب در آزمایشات محلی به و جود می‌آید، جلوگیری می‌کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>منصور</Author><Year>1387</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حاجی حسینلو، منصور</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شریفیان، میثم</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حسین فرهادیان، امیر</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>عنوان مقاله</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>: </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بهبود جریان ترافیک با استفاده از نرم افزار شبیه سازی </style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>Corsim (</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>کنگره</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>)</style></title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1387</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
کرسیم شامل یک مجموعه مجتمع از دو مدل شبیه‌سازی ریزنگر است که بیان‌کننده و نشان‌دهنده کل محیط ترافیکی می‌باشد.
نتسیم نشاندهنده ترافیک در خیابان‌های شهری و FRESIM مشخص‌کننده ترافیک در آزادراه‌ها می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>منصور</Author><Year>1387</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حاجی حسینلو، منصور</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شریفیان، میثم</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حسین فرهادیان، امیر</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>عنوان مقاله</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>: </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بهبود جریان ترافیک با استفاده از نرم افزار شبیه سازی </style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>Corsim (</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>کنگره</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>)</style></title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1387</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7]. CORSIM برای تشریح عملکرد ترافیک، از شبیهسازی با گام‌های زمانی استفاده میکند. یک گام زمانی برابر با یک ثانیه می‌باشد. هر وسیله نقلیه یک شیئ جداگانه است که هر ثانیه حرکت می‌کند. تکیه کردن بر معیار کارایی تولید شده به وسیله یک اجرا از CORSIM می‌تواند گمراه‌کننده باشد. برای حصول فهم بهتر ازکارایی شبکه، شبکه باید چندین بار با استفاده از مجموعه‌ای اعداد تصادفی مختلف شبیهسازی شود. در این صورت توزیع معیارهای تأثیرپذیری بدست آمده، نشان دهندهی ‌ کارایی دقیق از شبکه خواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>منصور</Author><Year>1387</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حاجی حسینلو، منصور</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شریفیان، میثم</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حسین فرهادیان، امیر</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>عنوان مقاله</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>: </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بهبود جریان ترافیک با استفاده از نرم افزار شبیه سازی </style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>Corsim (</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>کنگره</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>)</style></title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1387</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
CORSIM قادر به مدل کردن اکثر این عناصر از جمله گلوگاه‌ها، خطوط عبور مخصوص وسایل نقلیه عمومی HOV، خطوط عبور مسدود شده، حوادث عملکرد اتوبوس‌ها، شیب، ترکیب ترافیک، مناطق همگذری در آزادراه‌ها و غیره می‌باشد. بسیاری از ساختارهای دیگر می‌توانند با استفاده از عناصر اساسی CORSIM و خلاقیت و قضاوت مهندسی تقریب زده شوند جهت مدل‌سازی در نرم‌افزار ریزنگر CORSIM نیاز به اطلاعات دقیق ترافیکی و فیزیکی شبکه می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>منصور</Author><Year>1387</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حاجی حسینلو، منصور</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شریفیان، میثم</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حسین فرهادیان، امیر</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>عنوان مقاله</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>: </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بهبود جریان ترافیک با استفاده از نرم افزار شبیه سازی </style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>Corsim (</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>کنگره</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>)</style></title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1387</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
خروجی شبیه‌سازی این نرم‌افزار در جداولی ارائه می‌شود که در آن موقعیت وسایل نقلیه در زمان‌های مختلف مشخص شده است. به این ترتیب، آمار جمع‌آوری شده امکان بررسی‌های بعدی را امکانپذیر میسازد. این جداول در محیط نرم افزارهایی مثل ایکسل قابل بررسی می‌باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>1390</Year><RecNum>9</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ناصرعلوی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سیدصابر</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>صفارزاده</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمود</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ممدوحی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>امیررضا</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ندیمی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نوید</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شبیه سازی و کاربرد آن در مطالعات ترافیک؛ مدل تعقیب خودرو</style></title></titles><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3].
طبق بررسی که آقایان منصورحاجی حسینلو، میثم شریفیان، امیر حسین فرهادیان انجام داده‌اند نرم‌افزار CORSIM بعد از کالیبراسیون از قابلیت مناسبی جهت شبیه سازی شبکه‌های درونشهری برخوردار است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>منصور</Author><Year>1387</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حاجی حسینلو، منصور</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شریفیان، میثم</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حسین فرهادیان، امیر</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>عنوان مقاله</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>: </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بهبود جریان ترافیک با استفاده از نرم افزار شبیه سازی </style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>Corsim (</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>کنگره</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>)</style></title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1387</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
2-4-7 نرم افزار GETRAMنرم افزار جترام  یک نرمافزار خردنگر در تحلیل و مدلسازی مسائل ترافیکی است که نتایج حاصل از تحلیل را به صورت کلان ارائه می‌دهد. این نرم افزار از 3 بخش اصلی AIMSUN3D, AIMSUNF, TEDI  تشکیل شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شفابخش،‎</Author><Year>2014</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>غلامعلی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شفابخش،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
2-4-8 نرمافزار SYNCHRO
نرم‌افزار SYNCHRO یک بسته نرم‌افزاری کامل برای مدلسازی، بهینه‌سازی، مدیریت و شبیه‌سازی سیستم‌های ترافیکی می‌باشد. کاربردهای نرم‌افزار SYNCHRO را می‌توان در مواردی نظیر آنالیز ظرفیت، هماهنگ‌سازی و بهینه‌سازی تقاطعات، بهینه کردن زمانبندی چراغ‌های راهنمایی، چراغ‌های هوشمند، ترسیم نمودارهای مکان– زمان، شبیه‌سازی ترافیکی و قابلیت اتصال به نرم‌افزارهای HCS و CORSIM خلاصه نمود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شفابخش،‎</Author><Year>2014</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>غلامعلی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شفابخش،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
SYNCHRO از دستورالعمل ICU برای اندازه‌گیری ظرفیت تقاطعها استفاده می‌کند. در این روش حجم جاری را با ظرفیت نهایی تقاطع مقایسه می‌کنند. همچنین Synchro از مطالب مربوط به خیابان‌های شهری، تقاطعات چراغ‌دار و تقاطعات بدون چراغ 2000 استفاده می‌نماید. این نرم‌افزار بااستفاده از روشی ساده برای تحلیل ظرفیت تقاطعات چراغدار و بهینه‌کردن زمانبندی آن‌ها توانسته است زمینه‌ای مناسبی را فراهم کند. محاسبۀ تأخیر یکی از بخشهای اساسی بهینه‌سازی هدف در سینکرو می‌باشد. با استفاده از این نرم‌افزار کاربر قادر است تأخیر را با استفاده از دو روش به دست آورد. روش Percentile که بیشتر بر اساس فرمول‌های HCM استوار است و روش Webster که طریقۀ محاسبه تأخیر در آن براساس فرمول پیشنهادی Webster می‌باشد. سینکرو این قابلیت را به شما می‌دهد تا برنامه‌های زمان‌بندی بهینه‌ای را تولید کرده و تقسیم بندی فازها و طول چرخه را بهینه کنید. این نرم افزار تاخیرها و تعداد توقف‌ها را بهینه می‌نماید و قابلیت تغییر لحظه‌ای دارد. وقتی شما مقادیر ورودی را تغییر می‌دهید نتایج به صورت اتوماتیک تغییر می‌کند. در این نرم افزار برنامه زمانبندی برای درک آسان به صورت دیاگرام‌های زمانبندی نشان داده می‌شوند. شبیه سازی انجام شده در این نرم‌افزار می‌تواند به عنوان ورودی نرم افزارهای دیگر مانند Simtraffic و HCS که قابلیت نمایش شبیه‌سازی متحرک را دارد، استفاده شود. این نرم‌افزار دارای پنجره‌هایی جهت ترسیم تقاطع و جداولی جهت وارد کردن اطلاعات ورودی نظیر حجم، تعداد خطوط هر رویکرد و غیره می‌باشد. HCSدارای دستورالعملی کاملاً منطبق بر آیین نامه HCM می‌باشد. بخش‌های مختلف در صفحه اصلی نشان دهنده فصول مختلف آیین نامه بوده و کلیه عملیات داخل آن‌ها معمولاً به شکل کاربرگهای ارائه شده در آیین نامه نمایش داده می‌شوند. دکمه‌های موجود در صفحه اصلی نشان‌دهنده بخش‌های مختلف نرم افزارمیباشند. اگر مکان نما را روی هر یک از آن‌ها نگه دارید موضوع آن بخش به صورت نوشته نمایان خواهد شد. برای انتخاب هر فصل کافی است دکمه مربوط به آن را فشار دهید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شهریار</Author><RecNum>19</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>19</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>افندی زاده، شهریار</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ذبیحی، سالار</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>در تحلیل تقاطعات شهری </style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> HCS </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>و</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> Synchro </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بررسی و ارزیابی کاربرد نرم افزارهای</style></title></titles><dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
2-4-9 نرم افزار AIMSUN NGروش‌ها و ابزارهای متنوعی برای تحلیل ترافیک وجود دارد. این ابزار به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند؛
ابزار برنامه‌ریزی تقریبی، مدل‌های تقاضای سفر، ابزار تحلیلی (بر مبنایHCM)، ابزار بهینه سازی چراغ راهنمایی، مدل‌های شبیه‌سازی کلان‌نگر و مدل‌های شبیه‌سازی خردنگر.
نرم‌افزار AIMAUN NG از نوع مدل‌های شبیه‌سازی جزئی‌نگر میباشد. این مدل‌ها براساس تئوری‌های خودرو دنبال‌همو تغییرخط کارمی‌کنند. نرمافزار AIMSUN NG نسخه‌پیشرفته نرم افزار جترام است‌ که محصول‌شرکت TSS بوده و در سال ۲۰۰۵ تهیه شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>مرتضی</Author><RecNum>23</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>خلیلی، مرتضی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>خاکسار، حسن</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>خراشاهی، علیرضا</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> AIMSUN NG</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”> ساماندهی ترافیک شهرها با استفاده از نرم افزار شبیه‌ساز </style></title></titles><dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[9]. AIMSUN 6 نسل جدیدی از نرم افزارهای مشهور GETRAM و AIMSUN NG 5 میباشد.
AIMSUN 6 تنها نرم‌افزار موجود در بازار است که در سه سطح، مدل‌های حمل‌ونقل زیر را در قالب یک نرم‌افزار واحد ارائه می‌دهد: ابزار تخصیص ترافیک استاتیک، شبیه‌ساز جدید مزوسکوپیک. و این به عنوان بهترین نرم‌افزار شبیه‌سازی میکروسکوپیک حال حاضر دنیا است. در نسخه 7 نرم‌افزار که به‌زودی ارائه می‌گردد، AIMSUN توانایی اجرای مدل‌ها در بخش‌هایی از مدل به‌صورت مزوسکوپیک و در بخش‌های دیگر بطور میکروسکوپیک بصورت همزمان را دارد. این در حالی است که دیگر نرمافزارهای دیگر شبیه‌سازی مانند CORSIM تنها قادر به شبیه سازی یکی از این مدل‌ها می‌باشد و این یکی از ویژگی منحصر بفرد این نرم افزار است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><RecNum>17</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Web Page”>12</ref-type><contributors></contributors><titles></titles><dates></dates><urls><related-urls><url>http://ops.fhwa.dot.gov/Travel/Traffic_Analysis_Tools/traffic_analysis_tools.htm</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[10].
نقش نرم افزارهای شبیه سازی در توسعه پایدار اساسی است و AIMSUN نرم افزاری است که بیش از 90 درصد توانایی‌های یک برنامه شبیه ساز را داراست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شفابخش،‎</Author><Year>2014</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>غلامعلی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شفابخش،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
AIMSUN دارای ریشه و پشتوانه قوی دانشگاهی، بازرگانی و فنی می‌باشد. توسعه آن حاصل 20 سال تحقیق و توسعه، ده‌ها مقاله علمی وهمچنین بازخوردی که از صدها کاربری که پروژه‌های مختلفی را در دنیای واقعی انجام دادهاند، میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><RecNum>17</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Web Page”>12</ref-type><contributors></contributors><titles></titles><dates></dates><urls><related-urls><url>http://ops.fhwa.dot.gov/Travel/Traffic_Analysis_Tools/traffic_analysis_tools.htm</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[10].
AIMSUN انتخابی ایده‌آل برای کاربردهایی در اندازه و پیچیدگیهای مختلف می‌باشد. به عنوان مثال می‌توان بهینه سازی عوارضی در ترمینال بار توکیو به منظور بهره‌برداری بهتر به صورت آنلاین و یا کنترل چراغ‌های راهنمایی کل کمربندی مادرید و مدل‌سازی شبکه معابر و حمل و نقل معابر عمومی شهر مکه مکرمه را نام برد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><RecNum>17</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Web Page”>12</ref-type><contributors></contributors><titles></titles><dates></dates><urls><related-urls><url>http://ops.fhwa.dot.gov/Travel/Traffic_Analysis_Tools/traffic_analysis_tools.htm</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[10].
توانایی AIMSUN در ترکیب رویکردهای استاتیک و دینامیک در یک محیط واحد، به عنوان یکی از ویژگی منحصر به فردی این نرم افزار بحساب میآید. کارایی و توانمندی عالی آن این امکان را بوجود آورده است تا مدل‌های دینامیکی اکثر شهرهای بزرگ دنیا با استفاده از آن توسعه داده شوند. واسط کاربری مستقیم، اجرای منطقی، سادگی کالیبراسیون و مجموعه چشمگیری از خروجی‌ها و گزارشات نرم‌افزار منجر به کاهش زمان پروژه‌ها می‌گردد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><RecNum>17</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>17</key></foreign-keys><ref-type


متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی93 پایان نامه ها
قیمت: 11200 تومان

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *