پایان نامه ها

متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی93

129603563373000
2339340-38735000
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اهـر
دانشکدهی فنی و مهندسی- گروه عمران
پایان نامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد « M.Sc»
گرایش: راه و ترابری
عنوان:
متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی
استاد راهنما:
دکتـرحمید شیرمحمدی
استاد مشاور:
دکتـراسفندیار مردانی
نگارش:
احد بالانی
زمستان 1393
صورت جلسه دفاع پایان نامه

تقدیم به :
ساحت مقدس یوسف زهرا (عج) که چشمها برای زیارت صبحش بیدارند.
تقدیم به:
چشمه های جوشان محبت
جلوه های مهر و عطوفت الهی
لبخند های پر مهر زندگیم
پدر و مادر عزیزم
که در تمام مراحل زندگی، به من راه و رسم درست زیستن را آموختند.
سپاسگذاری:
اکنون که به لطف خداوند موفق به اتمام این پروژه شدهام، بر خود لازم میدانم از اساتید بزرگوارم،
جناب آقای دکتر حمید شیر محمدی
و
جناب آقای دکتـراسفندیار مردانی
که با زحمات بیدریغشان به من در انجام این پروژه یاری رساندند، تشکر نمایم.
چکیده
آنالیز ترافیک یک جزء ضروری و پیچیده سیستم های حملونقل است. برای انجام این تحلیل‌ها، ابزارهای آنالیز مختلفی وجود دارد که هر کدام بر اساس یک نیاز خاص طراحی شده‌اند. این ابزارها به طور کلی در محدودیتها، قابلیت‌ها، متدلوژی، نیازهای ورودی و خروجی متفاوت هستند. هدف از متدلوژی انتخاب ابزارهای آنالیز ترافیک، کمک به مهندسان ترافیک، طراحان، و متخصصان عملیات ترافیکی در انتخاب نوع صحیح ابزار آنالیز ترافیک برای تسریع عملیات است. هدف دیگر، کمک به ایجاد ثبات‌ و یکنواختی تحلیلها در سراسر بخش‌های حمل‌ونقل دولتی و آژانس‌های حمل‌ونقل فدرالی/ منطقهای / محلی میباشد. انتخاب ابزارهای مناسب آنالیز ترافیک برای یک پروژه، نیاز به قضاوت، بینش و دانش دارد که تنها از سال‌ها تجربه و برنامههای کاربردی بدست میآید.
در حال حاضر یک سیستم خبره وجود دارد که کار را به طور قابل ملاحظهای سادهتر میکند. با پاسخ دادن به چند سؤال در مورد ویژگی‌های کلیدی پروژه، سیستم خبره نوع ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک را برای رسیدن به پاسخهای روشن ،کامل و سازگار که برای تصمیمات سرمایه گذاری حملونقل در جامعه ضروری است را پیشنهاد می دهد.
کلمات کلیدی: حمل و نقل، متدلوژی، تجزیه و تحلیل، ترافیک، سیستم خبره
فهرست مطالب
صورت جلسه دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ج
تقدیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………د
سپاسگذاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….و
فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ز
فهرست شکل ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ط
فهرست جدول ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ی
TOC o “1-3” h z u فصل اول: كليات تحقيق PAGEREF _Toc413341595 h 11-1 کلیات PAGEREF _Toc413341597 h 21-2 بیان مساله اساسی تحقیق PAGEREF _Toc413341598 h 21-3 سوال تحقیق PAGEREF _Toc413341599 h 31-4 فرضیه‌ها PAGEREF _Toc413341600 h 31-5 اهداف مشخص تحقیق PAGEREF _Toc413341601 h 31-6 اهداف کاربردی PAGEREF _Toc413341602 h 41-7 روش تحقیق PAGEREF _Toc413341603 h 41-8 متغیرهای مورد بررسی PAGEREF _Toc413341604 h 41-9 ساختار پایاننامه PAGEREF _Toc413341605 h 5فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc413341606 h 72-1 مقدمه PAGEREF _Toc413341608 h 82-2 مدل‌های شبیه‌سازی PAGEREF _Toc413341609 h 82-3 طبقه بندی مدلهای شبیه سازی ترافیکی PAGEREF _Toc413341610 h 92-4 معرفی و مقایسه نرم افزار شبیه ساز ترافیک PAGEREF _Toc413341611 h 112-4-1 نرم‌افزار VISSIMو VISUM PAGEREF _Toc413341612 h 112-4-2 نرم‌افزار TRANSCAD PAGEREF _Toc413341613 h 122-4-3 نرم افزار شبیه ساز PARAMIC PAGEREF _Toc413341614 h 122-4-4 نرم افزار شبیه ساز PAGEREF _Toc413341615 h 122-4-5 نرم افزار NETSIM PAGEREF _Toc413341616 h 132-4-6 نرم افزار شبیه ساز CORSIM PAGEREF _Toc413341617 h 132-4-7 نرم افزار GETRAM PAGEREF _Toc413341618 h 152-4-8 نرم افزار SYNCHRO PAGEREF _Toc413341619 h 152-4-9 نرم افزار AIMSUN NG PAGEREF _Toc413341620 h 162-4-10 معایب علم شبیه سازی PAGEREF _Toc413341621 h 26فصل سوم: مواد و روش‌ها PAGEREF _Toc413341622 h 273-1 مقدمه PAGEREF _Toc413341624 h 273-2 نقش ابزارهای آنالیز ترافیک PAGEREF _Toc413341625 h 293-3 طبقه بندی ابزارهای آنالیز ترافیک PAGEREF _Toc413341626 h 323-3-1 ابزارهای طرح- برنامه‌ریزی PAGEREF _Toc413341627 h 323-3-2 مدل تقاضای سفر PAGEREF _Toc413341628 h 333-3-3 ابزارهای تحلیلی و قطعی (مبتنی برHCM) PAGEREF _Toc413341629 h 343-3-4 ابزارهای بهینه سازی علائم ترافیک PAGEREF _Toc413341630 h 343-3-5 مدل‌های شبیه‌سازی ماکروسکوپیک PAGEREF _Toc413341631 h 353-3-6 مدل‌های شبیه سازی مزوسکوپی PAGEREF _Toc413341632 h 363-3-7 مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی PAGEREF _Toc413341633 h 363-4 مقایسه HCM و شبیه سازی PAGEREF _Toc413341634 h 373-4 -1 بررسی اجمالی روش HCM PAGEREF _Toc413341635 h 383-4-2 نقاط قوت و محدودیت‌های HCM PAGEREF _Toc413341636 h 383-4-3 نقاط قوت و محدودیت‌های شبیه سازی PAGEREF _Toc413341637 h 393-4 -4 اقدامات و عملکرد ترافیک( تفاوت بین شبیه ساز و HCM) PAGEREF _Toc413341638 h 403-4 -5 استراتژی برای غلبه بر محدودیت‌های HCM PAGEREF _Toc413341639 h 413-5 معیارهای انتخاب ابزار مناسب جهت آنالیز ترافیک PAGEREF _Toc413341640 h 423-5-1 زمینه تحلیلی PAGEREF _Toc413341641 h 443-5-2 معیار انتخاب ابزار تحلیلی و ارزیابی توانمندی ابزارها PAGEREF _Toc413341642 h 473-6 روش انتخاب ابزار آنالیز ترافیک PAGEREF _Toc413341643 h 703-6-1 مراحل انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc413341644 h 70فصل چهار: بحث و نتایج PAGEREF _Toc413341645 h 804-1 مقدمه PAGEREF _Toc413341647 h 814-2 مشخصات محدوده طرح PAGEREF _Toc413341648 h 824-3 پاسخگویی به مسافر PAGEREF _Toc413341649 h 864-4 اندازه گیری عملکردها PAGEREF _Toc413341650 h 864-5 استراتژیهای مدیریت، اهداف و برنامه های طرح PAGEREF _Toc413341651 h 874-6 الزامات اجراي طرح (برنامه ها) PAGEREF _Toc413341652 h 894-7 آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي PAGEREF _Toc413341653 h 914-8 هزینه سرمایه گذاری ابزارها PAGEREF _Toc413341654 h 924-9 ویژگیهای سیستم PAGEREF _Toc413341655 h 954-10 مرکز کنترل PAGEREF _Toc413341656 h 964-11 ثبت وقایع PAGEREF _Toc413341657 h 984-12 مزایا و تجهیزات لازم برای توسعه PAGEREF _Toc413341658 h 994-13 ارزیابی پروژه PAGEREF _Toc413341659 h 1004-14 زمینه و اهداف پروژه PAGEREF _Toc413341660 h 1004-15 مرحله پیاده سازی PAGEREF _Toc413341661 h 1024-15-1 تعریف کردن چارچوب پروژه و اختصاص دادن مقدار به چارچوب مربوطه PAGEREF _Toc413341662 h 1034-15-2 اختصاص دادن اوزان به زیرمجموعه معیارها PAGEREF _Toc413341663 h 1034-17 بحث و بررسی نتایج PAGEREF _Toc413341664 h 114فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc413341665 h 1175-1 مقدمه PAGEREF _Toc413341667 h 1185-2 نتیجه گیری PAGEREF _Toc413341668 h 1185-3 پیشنهادات PAGEREF _Toc413341669 h 119مراجع PAGEREF _Toc413341670 h 120
فهرست شکل ها TOC f F h z t “Heading 4,Ashkal” c
شکل (3-1): بررسی اجمالی روند آنالیز حمل‌ونقل PAGEREF _Toc410764395 h 31شکل (4-1): محدودهی ترافیکی شهر تبریز PAGEREF _Toc410764396 h 83
فهرست جدولها
TOC f F h z t “jadavel” c “جدول” جدول (2-1): انواع مطالعات مقایسهای نرمافزارهای شبیه ساز ترافیک PAGEREF _Toc410765142 h 24جدول (3-1): مزایا و چالش‌های ابزارهای آنالیز عملیاتی PAGEREF _Toc410765143 h 37جدول (3-2). معیار های انتخاب دسته ابزار آنالیز ترافیک PAGEREF _Toc410765144 h 45جدول (3-3). ارتباط ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک دسته بندی شده نسبت به زمینه تحلیلی PAGEREF _Toc410765145 h 47جدول (3-4). ارتباط ابزارهای آنالیز ترافیک دسته بندی شده نسبت به محدوده جغرافیایی یا منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc410765146 h 49جدول(3-5): ارتباط دسته ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک نسبت به انواع تسهیلات PAGEREF _Toc410765147 h 50جدول(3-6): ارتباط ابزار تجزیه وتحلیل ترافیک نسبت به مد سفر PAGEREF _Toc410765148 h 53جدول(3-7): ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به استراتژی مدیریت و برنامههای کاربردی PAGEREF _Toc410765149 h 58جدول(3-8): ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به واکنش مسافر PAGEREF _Toc410765150 h 60جدول(3-9): ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به اندازهگیری عملکرد PAGEREF _Toc410765151 h 63جدول (3-10): ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به اثر بخشی ابزار یا هزینه PAGEREF _Toc410765152 h 69جدول (3-11): گام اول، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765153 h 71جدول (3-12): گام دوم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765154 h 74جدول (3-13): گام سوم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765155 h 74جدول (3-14): گام چهارم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765156 h 75جدول (3-15): گام پنجم تا هفتم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765157 h 76جدول (3-16): گام هشتم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765158 h 76جدول (3-17): گام نهم و دهم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765159 h 77جدول (3-18): گام یازدهم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765160 h 78جدول (3-19): گام دوازدهم و سیزدهم، انتخاب دسته ابزار مناسب PAGEREF _Toc410765161 h 78
فصل اولكليات تحقيق
1-1 کلیاتآنالیز ترافیک به عنوان یک جزء ضروری و پیچیده در برنامهریزی و ساختوساز، یکی از عوامل زیرساخت سیستم حملونقل ما است. برای انجام این تحلیل‌ها، ابزارهای آنالیز مختلفی وجود دارد که هر کدام بر اساس یک نیاز خاص طراحی شده‌اند. برای استفاده درست، این ابزارها پاسخ‌هایی با جزئیات کافی و صریح را برای آگاهی دادن به تصمیمگیرندگان در مورد اثرات احتمالی مثبت و منفی و راهحل‌های جایگزین ارائه می‌کنند. ابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک به انتخاب ابزار مناسب برای هر شغل کمک میکنند. انتخاب ابزارهای مناسب آنالیز ترافیک برای یک پروژه، نیاز به قضاوت، بینش و دانش دارد که تنها از سال‌ها تجربه و برنامههای کاربردی بدست میآید.این ‌ابزارها تا به امروز مهم بوده به صورت پیوسته مورد استفاده قرار میگیرند. البته، در حال حاضر یک سیستم خبره نیز وجود دارد که کار را به طور قابل ملاحظهای سادهتر میکند. با پاسخ دادن به چند سؤال در مورد ویژگی‌های کلیدی پروژه، سیستم خبره نوع ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک را برای رسیدن به پاسخهای کامل و سازگار برای اجرای تصمیمات سرمایه گذاری در ایجاد حملونقل‌های سالم (بی عیب) در جامعه، تعیین میکند. به طور کلی، این مطالعات نشان می‌دهند که چگونه انواع ابزارهای مختلف به مشکلاتی گستردهای که در برابر هر جامعه و سازمان وجود دارد به صورت قابل توجهی در حل مشکلات موثر واقع شده‌اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kittelson</Author><Year>2004</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vt902xd5qzwaraet05a52fadrzrrps05wz55″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Report”>27</ref-type><contributors><authors><author>Kittelson, Wayne</author><author>Koonce, Peter</author><author>Hennum, Sonia</author><author>Onta, Sagar</author><author>Luttrell, Tim</author></authors></contributors><titles><title>Traffic Analysis Toolbox Volume V: Traffic

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *