پایان نامه ها

عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون در بین باغداران زیتون شهرستان رودبار

center-146050
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده کشاورزی
گروه آموزشی مدیریت کشاورزی
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی
عنوان:
عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون در بین باغداران زیتون شهرستان رودبار
استاد راهنما:
دکتر محمدصادق اللهیاری
استاد مشاور:
دکتر آوید رضوی
نگارش:
مهدی عبادتطلب
تابستان 1392

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده کشاورزی
گروه آموزشی مدیریت کشاورزی
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی
عنوان:
عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون در بین باغداران زیتون شهرستان رودبار
استاد راهنما:
دکتر محمدصادق اللهیاری
استاد مشاور:
دکتر آوید رضوی
نگارش:
مهدی عبادتطلب
تابستان 1392
تقدیر و تشکر
بر خود لازم میدانم از تلاش و زحمات اساتید بزرگواری که در طول تحصیل اینجانب، همواره زحمات فراوانی کشیدهاند تقدیر و تشکر نمایم. علیالخصوص از زحمات جناب آقای دکتر محمدصادق اللهیاری که به عنوان استاد راهنمای این پژوهش قبول زحمت نمودند، و جناب آقای دکتر آوید رضوی که استاد مشاور در انجام پایاننامه بودهاند نهایت سپاسگزاری خود را اعلام مینمایم. تکمیل پرسشنامههای این پایاننامه بدون همکاری و تلاش کارشناسان حفظنباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار و همچنین کارشناسان شبکه مراقبت کلینیک گیاهپزشکی رودبار میسر نبود. از تکتک کارشناسانی که بیمنت با اینجانب همکاری داشتهاند تشکر میکنم. از همکاریهای آقای مهندس محمدابراهیم محمدی؛ مدیر حفظنباتات استان گیلان و نیز مهندس رضا غیاثی کارشناس حوزه معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان در طول اجرای پژوهش، بسیار ممنون و متشکرم.
تقدیم به روح پاک مادرم
مادرم، نوازشهای تو پلک خواب آلود شب را آرام میبست و حالا بی تو جهان غرق در خوابی شیرین است ومن ،غرق در رویای شیرین سر انگشتان تو.من بی تو درگیر حضور خیالی توام، از این حضور، که گرمم نمی کند، سخت دلگیرم.
تقدیم به پدر بزرگوارم که مهرش همیشه در قلبم جاری است
تقدیم به همسر عزیزم که در طول این راه همواره در کنارم بوده و سختیهای مسیر را برایم هموار نمود
تقدیم به امیدهای زندگیام علیرضا جان و امیررضاجان
چکیده
براساس تحقیقات بعمل آمده، میزان خسارتهای وارده به تولیداتکشاورزی بهوسیله علفهایهرز، بیماریها، حشرات و سایرآفات از مجموع خسارتهای وارده به محصولاتکشاورزی که در حدود 35 درصد میباشد، به ترتیب 45، 30، 20 و 5 درصد تعیین شده است. مدیریت تلفیقی آفات، یک رهیافت موثر و حساس از نظر محیطزیست برای مدیریت آفات است که بر ترکیبی از روشهای معمول تکیه دارد. ترویج اثر بخش مدیریت تلفیقی آفات نیازمند شناسایی محورها و مؤلفههای اصلی مدیریت تلفیقی آفات بهمنظور سیاستگذاری و برنامهریزی عملی با مشارکت کشاورزان است. آفت مگس زیتون یکی از آفات مهم زیتونکاریهای کشور بوده که با توجه به جدید بودن آن در ایران، یکی از محدودکنندهترین عوامل توسعه کشت زیتون در کشور و خصوصاً در شهرستان رودبار میباشد، لذا با توجه به اهمیت ویژهای که این آفت از نظر زیان اقتصادی روی میوهی زیتون دارد، تهیهی برنامه اصولی در مدیریت کنترل آن ضروری بوده و هدف اين تحقيق، بررسي عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگسزیتون در بین زیتونکاران شهرستان رودبار میباشد. در تحقيق حاضر از روش توصيفي همبستگي استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق را زیتونکاران شهرستان رودبار که دارای باغات بارده زیتون که جمعا 13000 نفر بودند، تشکيل دادند. با شیوه نمونهگيري تصادفی، 171 نفر به شکل تصادفی انتخاب و روايي محتوايي پرسشنامه توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استانگیلان که مرتبط با موضوع بودند، بهدست آمد. همچنين آزمون پايايي، به وسيله يک مطالعه راهنما براي بهدست آوردن ضريب اعتبار پرسش نامه انجام و ضريب آلفای کرونباخ 868/0 براي پرسشنامه بهدست آمد. نتايج تحقيق نشان داد که بين متغيرهاي تعداد اعضای خانواده، سابقه فعالیت در کشاورزی، سابقه باغداری زیتون، مساحت کل اراضی کشاورزی، سطح زیرکشت زیتون، متوسط عملکرد، درآمد سالانه از شغل کشاورزی، درآمد سالانه از فعالیتهای متفرقه، همکاری با نهادها، مشارکت اجتماعی، فعالیتهای آموزشی-ترویجی و دانشفنی با روشهای کنترل مگس زیتون در دو سال اخیر توسط باغداران، رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد. در حالي که بين متغيرهاي سن، تعداد قطعات باغ زیتون، درآمد سالانه از زیتونکاری و نفوذپذیری اجتماعی با روشهای کنترل مگسزیتون در دو سال اخیر توسط باغداران زیتون، رابطهی معنيداري وجود نداشت. همچنین یافتههای تحقیق نشان داد با بهرهگیری از آزمون تحلیل تشخیصی به روش گامبهگام متغیرهای سطح کل اراضیکشاورزی و سابقه فعالیت باغداری زیتون، متغیرهای موثر در تابع تشخیص بودند. بر این اساس توابع حاصل از تحلیل تشخیصی با توانایی 3/64 درصد میتوانند گروههای باغداران زیتون را بر اساس سطح پذیرش مدیریت تلفیقی مگسزیتون بهدرستی به سه دسته (پائین، متوسط و بالا) گروهبندی نمایند.
واژههایکلیدی: مدیریت تلفیقی، مگسزیتون، زیتونکاران، عدم پذیرش، تحلیل تشخیصی
فهرست موضوعات
فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..1
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………4
1-4- اهداف و سوالات…………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-4-1- اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-4-1-1- هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4-1-2- اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………..5
1-4-2- سوالات………………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-5- محدوده تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-6- محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-7- واژههای کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………………..6
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..8
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
– بخش اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………10
2-2- پذیرش……………………………………………………………………………………………………………………………………….10
2-2-1- تعریف پذیرش……………………………………………………………………………………………………………………..10
2-2-2- پذیرش فنآوری……………………………………………………………………………………………………………………10
2-2-3- موانع پذیرش فنآوری……………………………………………………………………………………………………………11
– بخش دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-3- منشاء آفات…………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-3-1- تاریخچه کنترل آفات……………………………………………………………………………………………………………..12
2-3-1-1- دوره روشهای سنتی…………………………………………………………………………………………………………12
2-3-1-2- دوره آفتکشها………………………………………………………………………………………………………………..12
2-3-1-3- دوره مدیریت تلفیقی آفات…………………………………………………………………………………………………13
2-4- مدیریت تلفیقی آفات (IPM)……………………………………………………………………………………………………….13
2-4-1- مزایای مدیریت تلفیقی آفات…………………………………………………………………………………………………..13
2-4-2- عملیات مدیریت تلفیقی آفات…………………………………………………………………………………………………14
2-4-2-1- روشهای کنترل زراعی………………………………………………………………………………………………………14
2-4-2-2- روشهای کنترل بیولوژیک…………………………………………………………………………………………………15
2-4-2-3- روشهای کنترل فیزیکی…………………………………………………………………………………………………….15
2-4-2-4- روشهای کنترل مکانیکی…………………………………………………………………………………………………..15
2-4-2-5- روشهای کنترل شیمیایی……………………………………………………………………………………………………15
2-4-3- ویژگیهای مگس زیتون…………………………………………………………………………………………………………16
2-4-3-1- شکلشناسی……………………………………………………………………………………………………………………..16
2-4-3-2- زیستشناسی مگس زیتون………………………………………………………………………………………………….16
2-4-3-3- اهمیت اقتصادی مگس زیتون……………………………………………………………………………………………..18
2-4-3-4- علائم خسارت مگس زیتون………………………………………………………………………………………………..19
– بخش سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-4-4- مدیریت تلفیقی مگس زیتون در جهان و ایران…………………………………………………………………………..19
2-4-4-1- ردیابی مگس زیتون……………………………………………………………………………………………………………19
2-4-4-1-1- ردیابی مگس زیتون با استفاده از تله زرد چسبنده………………………………………………………………19
2-4-4-1-2- ردیابی مگس زیتون با استفاده از تله مکفیل………………………………………………………………………19
2-4-4-1-3- ردیابی مگس زیتون با استفاده از تله فرمونی……………………………………………………………………..20
2-4-4-1-4- ردیابی مگس زیتون با استفاده از اکوتراپ…………………………………………………………………………20
2-4-4-1-5- ردیابی مگس زیتون با استفاده از بطریهای شفاف…………………………………………………………….20
2-4-4-2- روشهای کنترل مگس

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *