پایان نامه ها

عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

250634528575
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده کشاورزی
گروه آموزشی مدیریت کشاورزی
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی
عنوان:
عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان
استاد راهنما:
دکترمحمدصادق اللهیاری
استاد مشاور:
دکترعلی‌رضا صیداوی
نگارش:
افسانه مرآت
تابستان 1392

38100064135

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشکده کشاورزی
گروه آموزشی مدیریت کشاورزی
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی
عنوان:
عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان
استاد راهنما:
دکترمحمدصادق اللهیاری
استاد مشاور:
دکترعلی‌رضا صیداوی
نگارش:
افسانه مرآت
تابستان 1392
بر خود فرض می‌دانم از اساتید بزرگوارم که مرا در اجرای این پایان نامه یاری فرموده اند سپاسگزاری نمایم. از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمدصادق اللهیاری که راهنمایی اجرای این پایان نامه را بعهده داشته ، مرا از رهنمودهای صائب خود بهره مند ساختهاند قدردانی می نمایم. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا صیداوی که مشاورت پایان نامه را بعهده داشته و مرا در مراحل اجرا، تدوین و نگارش آن یاری نموده اند سپاسگزارم. همچنین از ریاست محترم مرکز تحقیقات ابریشم کشور ،جناب آقای مهندس معین الدین مواج پور و همکاران بزرگوارم در این مجموعه خصوصاً آقایان مهندس محمدرضا بیابانی و مهندس محمدعلی یوسفی و سروران ارجمندم در شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران ، آقایان مهندس محمدرضا راهی، مهندس مجید فرزانه،موسی قربان نژاد وخسرو رجب‌زاده ونیز همراهی بیدریغ استاد و پدر ارجمندم که با مساعدتهایشان بسیاری از دشواریهای این راه را برایم هموار نمودند صمیمانه قدردانی می نمایم.
104140-180975
چکیده
این تحقیق تلاش کرده است تا عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری را بررسی نموده، دلایل عدم استقبال کشاورزان را نیز مورد واکاوی قراردهد. بدین منظور جامعه نوغانداران مناطق لنگرود و شفت با توجه به اهمیت این دومنطقه در نوغانداری استان، با دارا بودن بیشترین خانوار نوغاندار بعنوان جامعه آماری تحقیق درنظر گرفته شد. براساس تعداد افراد جامعه (4187N=) تعداد نمونه محاسبه گردید(198n=) و به تبع آن تعداد افراد گروه دوم مورد مطالعه که شامل کشاورزان غیرنوغاندار این مناطق بودند نیز مشخص شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌هایی که سؤالات آنها براساس اهداف تحقیق، مطالعات پیشین و با همکاری کارشناسان مربوط طراحی گردیده بود جمع‌آوری شد. به منظور بررسي ويژگيهاي فردي شامل سن افراد مورد مطالعه، سابقه فعاليت در نوغانداري، تعداد افراد تحت تكفل، ميزان تحصيلات، مساحت توتستان ها، تعداد تلمبار ونوع مالكيت آن‌ها، میزان درآمد حاصل از فعالیت نوغانداری و نیز فعالیتهای غیر نوغانداری به تناسب موضوع از آماره‌هاي توصيفي مانند فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف معيار، واريانس وغیره استفاده گرديده، داده‌های جمع‌آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی ارایه شد. در بخش آمار استنباطی به منظور بررسي اهداف تحقيق وآزمون فرضيات آن، به تناسب موضوع و با توجه به متغیرهای پژوهش آزمون کای اسکوئر، آزمونt دو گروه مستقل، ‌آزمون U من ویتنی ‌و آزمون دوجمله‌ای مورد استفاده قرار گرفت. علاوه براین تعدادی از پرسشها که عموماَ مربوط به تأثیر سیاستهای حمایتی بر پذیرش نوغانداری بود با استفاده از مقیاس لیکرت اندازهگیری گردید. نتایج تحقیق نشان داد تمامی ویژگی‌های فردی غیر از جنسیت یعنی سن، تعداد افراد تحت تکفل، تحصیلات، سابقه نوغانداری و نیز ویژگی‌های فنی، اقتصادی و آموزشی همچون نوع مالکیت تلمبار، درآمدزا بودن نوغانداری با توجه به کوتاهی زمان پرورش نسبت به سایر فعالیت‌های کشاورزی، تمایل به بازسازی تلمبار، تمایل به شرکت در کلاس‌های نوغانداری و نیز دوره‌های آموزشی مرتبط با نوغانداری با پذیرش نوغانداری دارای رابطه متقابل می‌باشند. همچنین بررسی‌ها نشان داد در مورد تأثیر تمامی سیاست‌های حمایتی یعنی اعطای وام و تسهیلات برای بازسازی و ساخت تلمبار، بیمه پرورش کرم ابریشم، آموزش و ترویج نوغانداری و فعالیت‌های مرتبط، توزیع رایگان نهال اصلاح شده، توزیع تخم نوغان پرتولید و خرید تضمینی پیله بین دو گروه مورد بحث تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بر اساس نتایج تمامی سیاست‌های حمایتی برشمرده شده بر پذیرش نوغانداری مؤثر بوده‌اند. با این حال توزیع رایگان نهال اصلاح شده، توزیع تخم نوغان پرتولید و خرید تضمینی پیله در هر دو گروه نوغاندار و غیر نوغاندار بیشترین تأثیر را در پذیرش نوغانداری داشته است.
واژگان کلیدی: پذیرش، نوغانداری، گیلان
فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………… 4
1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 5
1-4-1- هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………… 5
1-4-2- اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………. 6
1-5- محدوده‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6
1-5-1- محدوده مکانی ………………………………………………………………………………………………….. 6
1-5-2- محدوده زمانی …………………………………………………………………………………………………… 6
1-5-3- محدوده موضوعی ……………………………………………………………………………………………… 6
1-6- تعریف واژگان کلیدی ………………………………………………………………………………………………… 6
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول 2-1- مروری بر فعالیت نوغانداری ……………………………………………………………………………………… 9
2-1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 9
2-1-2- نوغانداری و تولیدات آن…………………………………………………………………………………….. 9
2-1-3- سابقه نوغانداری ………………………………………………………………………………………………… 10
2-1-4- نوغانداری و تولید ابریشم در ایران ……………………………………………………………………….
بخش دوم 11
2-2- پذیرش فناوری‌ها در کشاورزی …………………………………………………………………………………… 14
2-3- پیش‌نگاشته‌ها ……………………………………………………………………………………………………………. 16
2-4- مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 26
فصل سوم: روش تحقیق 3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 29
3-2- محدوده جغرافیایی تحقیق …………………………………………………………………………………………..
3- 3- نوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 29
31
3-4- جامعه آماري تحقيق …………………………………………………………………………………………………… 32
3-5- روش نمونهگيري ………………………………………………………………………………………………………. 32
3-6- برآورد حجم نمونه‌ها …………………………………………………………………………………………………. 32
3-7- روش گردآوري داده‌ها ………………………………………………………………………………………………. 33
3-8- ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….
3- 9- متغيرهاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………… 33
34
3-9-1- متغير مستقل ……………………………………………………………………………………………………. 34
3-9-2- متغير وابسته …………………………………………………………………………………………………….. 34
3-10- فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 34
3-11- روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها ……………………………………………………………………… 34
3-11-1- آمار توصيفي …………………………………………………………………………………………………. 35
3-11-2- آمار استنباطي ………………………………………………………………………………………………… 35
فصل چهارم: یافتههای تحقیق 4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 37
4-2- تجزیه و تحلیل دادهها (آمار توصیفی) ………………………………………………………………………….. 37
4-2-1- منطقه ……………………………………………………………………………………………………………….. 37
4-2-2- جنس……………………………………………………………………………………………………………….. 38
4-2-3- سن ………………………………………………………………………………………………………………….. 38
4-2-4- تعداد افراد تحت تکفل ……………………………………………………………………………………….. 39
4-2-5- سابقه نوغانداری ………………………………………………………………………………………………… 40
4-2- 6- میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………….. 40
4-2-7- فعالیت‌های غیرنوغانداری …………………………………………………………………………………… 41
4-2-8- درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرنوغانداری ……………………………………………………………. 42
4-2-9- درآمد حاصل از نوغانداری …………………………………………………………………………………. 42
4-2-10- تعداد تلمبار …………………………………………………………………………………………………….. 43
4-2-11- نوع مالکیت تلمبار …………………………………………………………………………………………. 44
4-2-12- مساحت تلمبار ………………………………………………………………………………………………. 44
4-2-13- تعداد جعبه تخم نوغان پرورش داده شده (1392) ……………………………………………… 45
4-2-14- نوع تلمبار…………………………………………………………………………………………………….. 45
4- 2-15- مساحت توتستان……………………………………………………………………………………………
4- 2-16- مالکیت توتستان……………………………………………………………………………………………. 46
46
4- 2-17- دسترسی به روش درختکاری در توتستان…………………………………………………………… 47
4-2-18- نحوه آشنایی با

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *