پایان نامه ها

طراحی پارک و تالار شهرتبریز با رویکرد معماری پایدار 94

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه آزاد اسلامی
واحدبین المللی جلفا
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته: معماری
گرایش: تکنولوژی معماری
عنوان
طراحی پارک و تالار شهرتبریز با رویکرد معماری پایدار
استاد راهنما
دکتر رسول درسخوان
استاد مشاور
دکتر جلال سالک
نگارش
سید اسماعیل حسینی
بهار 1394
چکیده
با شکل گیری شهرها و توسعه شهرنیشنی و اجتماعات نیازها و خواستار انسان شهر نیشین نیز دگرگون شد و توسعه روز افزون این اجتماعات و نیازها سبب به وجود آمدن فضاهای پاسخگوی این نیاز ها شد و در این میان شهرها نیاز به مکانی برای تجمیع و به میان گذاشتن این تفکرات و پاسخ ها بود.
هر شهر دارای بافت اجتماعی خاصی است که باید بر اساس آن مدیریت شود و این مدیریت باید پاسخگوی پیشرفت و دگرگونی، نوآوری و گسترش روابط مورد تقاضا و خواست شهروندان باشد. اصولاً این چنین فضایی را که بتواند دارای محتوای فوق باشد در میدان های شهری می توان جست. تالار و میدان شهری در شکل گسترده خود بعنوان فضای اصلی و مرکز اجتماعات شهر قابل توصیف است که در سه نوع فعالیت عمده اداری، جمعی و فرهنگی خلاصه می شود. این پدیده نه تنها لازمه یک شهر پویا بلکه مکانی جهت تعاملات و تبادلات فرهنگی، اجتماعی و قالبی برای شکل گیری فرهنگ جمعی می باشد.
شهر تبریز نیز با تاریخ غنی خود و در همه عرصه ها از آزادی خواهی و مشروطیت گرفته تا هنر و فرهنگ نقشی پر رنگ در منطقه داشته است؛ امروزه نیازمند فضای مختص خود است تا مردم شهروندان آن بتوانند هم خود و هم شهر خود را از دیدگاهای شهری، فرهنگی، اجتماعی، مدنی، … به عرصه نمایش بگذارند.
پارک و تالار شهرتبریز با رویکرد معماری پایدار مکانی برای حضور انواع فعالیتهای شهری اعم از فرهنگی، مدنی، هنری و … می باشند. بدین ترتیب تالار شهر به نوعی تبلور کالبدی مفهوم مدنیت و شهروندی می باشد. این مجموعه سمبل و نشانه ای ماندگار برای شهر و مکانی برای مردم شهر است و از چنان توان فضایی برخوردار است که برای شهروندان ایجاد خاطره و هویت می نماید و هم شهر تبریز نیز به عنوان یک مفهوم تاریخی و فرهنگی، …به معرض نمایش بگذارد و الگویی ملموس برای مفهوم توسعه پایدار و معماری پایدار باشد.
کلید واژه : پارک، تالار شهر، پایداری
تقدیم به :
پدر و مادر مهربانم که درس زندگی را آز آنها آموختم و همسر عزیزم که شریک و همسفر زندگی ام برای همیشه خواهد بود.
سپاس گزاری
از تمام کسانی که در تعلیم، تربیت علم و فرهنگ در کشور کهنامان ایران تلاش می کنند و از همه اساتید و دوستانم که زحمت چندین ساله آموزشم را منت دار هستند.وازاستاد گرانقدر جناب آقای دکتر درسخوان و دوستانی که نظرات و کمک های خود را در گردآوری این پایاننامه دریغ نکرده اند.
فهرست مطالب :
فصل اول- مبانی نظری صفحه
1-1 کلیات و تعاریف…………………………………………………………………………………………….2
1-2 آشنایی و شناخت مفهوم شهر …………………………………………………………………………. 6
1-3 شناخت مفهوم پایداری ………………………………………………………………………………… 49
1-4 درآمدی بر شناخت پارک ………………………………………………………………………………71
1-5 بررسی اقلیم منطقه…………………………………………………………………………………………88
1-6 معماری تالار شهر مصادیق و نمونه های موردی…………………………………………………96
فصل دوم-طراحی
2-1 -ارائه راهکارها ، استانداردها و برنامه فیزیکی طرح……………………………………
2-2 –آشنایی با مکان پروژه و آنالیز سایت …………………………………………………….
2-3 -طرح نهائی………………………………………………………………………………………..
فهرست جداول و نمودار ها صفحه
دیاگرامموقعیتخورشیددرعرض جغرافیایی37درجه………………………………. ……………………………….. 89
میانگین دمای ماهانه ایستگاه های هواشناسی شهر تبریز در سال 1391 خورشیدی……………………………..92
جدولبارش ماهانه ایستگاه های هواشناسی شهر تبریز در سال 1391 خورشیدی………………………………93
جدول اطلاعات ماهیانه سال 1387 ایستگاه سینوپتیک تبریز ……………………………………………………….. 95
جدول اطلاعات ماهیانه سال 1387 ایستگاه سینوپتیک تبریز ……………………………………………………….. 95
نمودار جهت و سرعت باد در شهر تبریز ……………………………………………………………… …………………94
جدول بادهای غالب و حداکثر سرعت وزش باد……………………………….. ………………………….. ……….. 94
فهرست تصاویر صفحه
نمای از مجموعه تالار شهر شرندروف………………………………………………………………………………………….. 102
تصاویر فضای داخلیمجموعه تالار شهر شرندروف………………………………………………………………………….. 104
تصویر سالن کنفرانس مجموعه تالار شهر شرندروف…………………………………………………………………………..104
نمای کلی از تالار شهر مانرسا…………………………………………………………………………………………………… 106
فضای داخلیتالار شهر مانرسا………………………………………………………………………………………………….. 107
فضای داخلیتالار شهر مانرسا…………………………………………………………………………………………………..108
دور نمای تالارشهرلندن………………………………………………………………………………………………………….109
دید پرنده تالارشهرلندن……………………………………………………………………………………………………… 110
دور نمای تالار شهر تورنتو………………………………………………………………………………………………… 112
دور نمای تالار شهر تورنتو…………………………………………………………………………………………………..113
فضای تالار کنفرانستالار شهر تورنتو…………………………………………………………………………………….113
فهرست نقشه ها صفحه
نمای مجموعه تالار شهر شرندروف……………………………………………………………………………………………. 103
برش مجموعه تالار شهر شرندروف………………………………………………………………………………………………..103
نمایتالار شهر مانرسا…………………………………………………………………………………………………………… 107
پلان تالارشهرلندن……………………………………………………………………………………………………………..110
برش تالارشهرلندن…………………………………………………………………………………………………………….111
فصل اول-مبانی نظری
1-1 کلیات و تعاریف:
1-1-1 مقدمه:
با رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن رشد و توسعه شهرنشینی شرایط جدیدی در زندگی مردم ایجاد می شود ،این شرایط خود نیازهای جدیدی را به دنبال خواهد داشت .وضعیت ایجاد شده موجب بروز تغییرات نسبتا زیادی در کیفیت زندگی مردم و فعالیت های آنان می گردد.لذا پرداختن به زیرساخت های فرهنگی و هنری ضروری است .یکی از این زیرساخت ها ویژگیها ی مجموعه های فرهنگی و تفریحی است.این مجموعه ها در عین انعطاف پذیری در جهت ایجاد فضای ارتباط بین فرهنگ ها باید با احترام به باورها و فرهنگ مردم سرزمینی که بنا در آن ایجاد می شود ،که خوده بنا نمایی از فرهنگ مردمی آن منطقه باشدو همچنین توجه به اقلیم منطقه و هماهنگ سازی ساختمان در جهت استفاده حداکثر از طبیعت منطقه و معماری پایدار برای ماندگار شدن آن می باشد.موضوع این تحقیق طراحی یک مجموعه فرهنگی و تفریحی میباشد که هدف از آن ایجاد نمودن فضایی انسانی برای بیان ومطرح کردن خویش ،احساسات و اندیشه هایش باشد و همچنین فضایی برای رسیدن به آرامش ، دیدن زیبایی ها و شنیدن صداهای برانگیخته شده از درون انسان و طبیعت که میتواند موجب کشف ، ابداع خلاقیت و نماد فرهنگ و هنر باشد.
1-1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
در عصر حاضر شهر تبریز و شهروندان آن نیازمند فضای به عنوان تالار شهر برای خود هستند و در این میان با توجه به مفهوم پایداری که در زمان حال یکی از مسائل مطرح در جوامع توسعه یافته است این مکان فضای مناسب برای آشنایی شهروندان با این موضوع است.
1-1-3جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
تلفیق مفهوم پایداری و تالار شهر با توجه به شرایط و اهداف هر یک یعنی نیاز شهر و شهروندان برای یک مکان برای خود و نیاز مفهوم پایدار به فرهنگ سازی و آشنایی آنها با این مفهوم و تجمیع این دو شرایط در کنار هم مکان و فضایی برای دستیابی به چندین هدف را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.
1-1-4 اهداف تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)
اهداف آرمانی
دستیابی به مکانی فرهنگ ساز و مثبت در مسیر بهبود شرایط اجتماعی و زندگی شهری
هدف کلی
طراحیپارک وتالار شهرتبریز با رویکرد معماری پایدار
اهداف ویژه
فرهنگ سازی در باب مفهوم پایداری
ایجاد فضایی برای فعالیت های شهروندان در راستایی فعالیتهای مدنی و اجتماعی
به وجود آوردن فضایی برای همبستگی بیشتر شهروندان
فرهنگ سازی و آشنا ساختن شهروندان با مفهوم پایداری
1-1-5فرضيه‏هاي تحقیق
به نظر می رسد شهر تبریز نیازمند فضایی مختص به عنوان تالار شهر است.
به نظر می رسد شهروندان شهر تبریز نیازمند مکانی برای فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، … خود هستند.
به نظر می رسد مفهوم پایداری در جامعه امروزی کشور و شهر تبریز نیازمند گسترش و فرهنگ سازی است.
1-1-6روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
در این پژوهش روش تحقیق بر اساس روش تحلیلی-توصیفی خواهد بود که به بررسی متون و اسناد خواهیم پرداخت. تحقیقات توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. هدف از انجام تحقيق توصيفي، توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع ‏است. محقق سعي دارد تا آنچه كه هست را بدون هيچگونه دخالت و يا استنتاج ذهني بر مبناي اطلاعات ‏تجزيه و تحليل و گزارش کند.‏
1-1-7روش گردآوري داده‏ها
روش گردآوری داده ها و مطالب در این پژوهش به روش کتابخانه ای و از طریق بررسی متون و اسناد با ابزار کتابخانه خواهد بود است.
1-2 آشنایی و شناخت مفهوم شهر
1-2-1 مفهوم و تعریف شهر
شهر سکونتگاهی، نسبتاً بزرگ و دائمی است،سازمان ملل متحد، در سال ۱۳۶۷ خورشیدی، شهر را چنین، تعریف می کند:شهر، مکانیبا تراکم بالای جمعیتو مرکزیت سیاسی، اداری و تاریخیاست که در آن، فعالیت اصلی مردم، غیر کشاورزی است و دارای مختصات شهری بوده که از طریق دولتی محلی، اداره می شود.
تعریف شهر در جهان
واژه Urban در زبان انگلیسی و Urbain در زبان فرانسوی، از ریشه Urbanus لاتین، یعنی شهری یا متعلق به شهر و از Urbs که به شهر رماطلاق می شد می آید.(فکوهی،۲۶)
شهر، طی دهه‌های اخیر، از سوی اندیشمندان جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصاد، جمعیت‌شناسی و برخی علوم دیگر، تعاریف متعددی از شهر ارائه شده‌است و جامعه شناسان از جمله انگلسو مارکس، شهر را محل تمرکز جمعیت، ابزار تولید، سرمایه، نیازها و احتیاجات و غیره می‌دانند که تقسیم کار اجتماعی، در آنجا صورت گرفته‌است. جغرافی دانان، شهر را منظره ای مصنوعی از خیابانها، ساختمانها، دستگاهها و بناهایی می‌دانند که زندگی شهری را امکانپذیر می‌سازد.
واژه “City” در لغت به‌معنای شهر آمده است، این واژه از اصطلاحات مربوط به حوزه جامعه‌شناسی شهری است كه مباحث مربوط به پدیده شهر را از نگاه جامعه‌شناختی مورد مطالعه قرار می‌دهد. آریان‌پور؛ 1385)
تعریف شهر كه در طول زمان از آغاز تشكیل شهر و به وجود آمدن شهرنشینی تا دوران ماقبل صنعتی و دوران صنعتی و عصر فراصنعتی (عصر اطلاعات) تطورات گوناگونی داشته و اكنون هم دارای مصادیق متفاوتی است، دارای دشواری‌های خاص خود است. به نظر لوئیز ویرث ، شهر یك روند تغییرات است و نه یك تغییر خشن كه در تنگناها و خواسته‌های متعلق به یك پهنه یا عده‌ای از ساكنان و یا معیارهای فضایی و اداری محاط شده باشد. این یك شیوه زندگی است كه در مؤسسه‌ای نسبتاً‌ بزرگ دائماً میان انبوه افرادی كه از نظر اجتماعی ناهمگن‌اند دیده می‌شود. (تقوی، 1389)
رابرت پارك، ارنست برجس و رودریك مكنزی، از بنیانگذران و مبلغان مكتب شیكاگو،‌ شهر را ارگانیسم اجتماعی و یا محل اسكان طبیعی انسان متمدن می‌شمارند. (HYPERLINK

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *