پایان نامه ها

طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفه ¬ای در شهر تبریز با رویکردی به هندسه هنر و معماری اسلامی ایران92

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تبریز
دانشکده هنر و معماری – گروه معماری
پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد معماری (M. Sc.)موضوع:
طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفه ای در شهر تبریز با رویکردی به هندسه هنر و معماری اسلامی ایران
استاد راهنما:
دکتر حسن ستاری ساربانقلی
استاد مشاور:
دکتر سحر طوفان
نگارش:
محمد باقر ولیزاده اوغانی
تابستان 1392
centercenter
سپاسگزاری
سپاس بیکران خداوند منان را که توفیق انجام این پژوهش را به من عطا فرمود، که اگر لطف و عنایت او نبود، بنده حقیر توان نگارش این مکتوب را نداشتم. اکنون که با استعانت از ذات اقدس الهی و مساعدت و یاری فرهیختگان عرصه علم و معرفت این کار را به پایان رساندم، به حکم “من لم یشکرالمخلوق، لم یشکرالخالق” از استادان عزیز، جناب آقای دکتر حسن ستاری ساربانقلی به عنوان استاد راهنما و سرکار خانم دکتر سحر طوفان، به عنوان استاد مشاور به پاس راهنماییها و زحماتی که در به ثمر رسیدن این پژوهش به بنده ارزانی داشتهاند، نهایت سپاسگزاری را دارم.
در پایان از زحمات تک تک افراد خانوادهام بخصوص پدر و مادر عزیزم که در مراحل تدوین پایاننامه همواره یار و یاور بنده بودند، تقدیر و تشکر می نمایم.
اقوام روزگار به اخلاق زندهاند قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است.
«نظامی گنجوی»
چکیده
اخلاق حرفهای یکی از شاخههای کاربردی اخلاق میباشد و مجموعهای از مقرراتی است که عمل اخلاقی را برای حرفهی مشخص تعریف میکند. در جامعه کنونی بشری اخلاق از جایگاه پیشین خود پا فراتر نهاده، که دلیل آن اول نقش مهم رفتار اخلاقی در بقای جامعه مدنی، و دوم، وجود پرشماری از نمونههای رفتار ضداخلاقی میباشد. هر چند سابقه اخلاقحرفهای در ایران به قرنها پیش میرسد و آیین حرفهای چیتسازان و آهنگران گواه چنین ادعایی است ولی متأسفانه در توسعه اخلاق حرفهای وضعیت مطلوبی در ایران وجو ندارد. مسائل اخلاقی موجود در حرف مختلف و اقبال عام به اخلاق حرفهای، نیاز پژوهشی در آن را ایجاد کرده است. لذا این پروژه که شامل ده فصل میباشد، تلاشی در راستای طراحی فضایی برای پژوهش و آموزش اخلاق حرفهای با بهرهگیری از قابلیتهای هندسه هنر و معماری اسلامی ایران که خود لبریز از مؤلفههای اخلاقی است، میباشد. روند تحقیقاتی مربوط به پروژه با مطالعات کتابخانهای آغاز و پیامد آن با توسعه مطالعات میدانی پیگیری شد. با توجه به فصول مختلف پژوهش، روش تحقیق نسبت به فصول با روند مطالعاتی- تحلیلی، به تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات پرداخته است و در نهایت جمعبندی حاصله را در طراحی، با استفاده از نرم افزارهای Auto Cad، 3d Max، V-ray، Photoshop Word, استفاده نموده است. برای بخش مبانی نظری از شیوههای تحلیلی-توصیفی و برای بخش طراحی معماری از شیوه مطالعات میدانی و پیمایشی بهره گرفته شده است. امید است پروژه حاضر گامی مفید در جهت تقویت و توجه به اخلاق حرفهای در تمامی حرفهها و به خصوص حرفههای مهندسی و معماری باشد.
کلید واژهها: پژوهشکده، پژوهش، اخلاق، اخلاق حرفهای، هندسه، هنر و معماری اسلامی ایران، طراحی معماری
فهرست مطالب
TOC h z t “فصل,1,بخش,2,قسمت,3,زیر قسمت,4” فصل اول: کلیات PAGEREF _Toc356395467 h 11-1) مقدمه و بیان مسئله PAGEREF _Toc356395468 h 11-2) سوابق تحقیق PAGEREF _Toc356395469 h 21-2-1) سوابق موضوع تحقیق در بخش مطالعات (سوابق تئوری) PAGEREF _Toc356395470 h 21-2-1-1) اخلاق، اخلاق حرفه ای، اخلاق اسلامی PAGEREF _Toc356395471 h 21-2-1-2) هندسه، هندسه اسلامی PAGEREF _Toc356395472 h 61-2-2) سوابق موضوع تحقیق در بخش طراحی PAGEREF _Toc356395473 h 81-3) فرضیه ها PAGEREF _Toc356395474 h 101-4) اهداف تحقیق PAGEREF _Toc356395475 h 101-4-1) هدف کلی PAGEREF _Toc356395476 h 101-4-2) اهداف جزئی PAGEREF _Toc356395477 h 101-5) متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc356395478 h 101-6) جامعه آماری PAGEREF _Toc356395479 h 101-7) نمونه آماری PAGEREF _Toc356395480 h 111-8) ابزارهای اندازه گیری PAGEREF _Toc356395481 h 111-9) بهره وران PAGEREF _Toc356395482 h 111-10) روش کار PAGEREF _Toc356395483 h 121-10-1) نوع روش تحقیق PAGEREF _Toc356395484 h 121-10-2) روش گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc356395485 h 121-10-3) ابزار گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc356395486 h 121-10-4) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات PAGEREF _Toc356395487 h 12فصل دوم: پیشینه و تعاریف PAGEREF _Toc356395488 h Error! Bookmark not defined.بخش اول: پژوهش PAGEREF _Toc356395490 h Error! Bookmark not defined.2-1) پژوهش/تحقیق PAGEREF _Toc356395491 h Error! Bookmark not defined.2-1-1) انواع پژوهش PAGEREF _Toc356395492 h Error! Bookmark not defined.2-2-1) اهداف و وظایف مراکز پژوهشی PAGEREF _Toc356395493 h Error! Bookmark not defined.2-3) سیر تحول و روند تاریخی مراکز پژوهشی PAGEREF _Toc356395494 h Error! Bookmark not defined.2-3-1) در جهان PAGEREF _Toc356395495 h Error! Bookmark not defined.2-3-2) در ایران PAGEREF _Toc356395496 h Error! Bookmark not defined.بخش دوم: اخلاق PAGEREF _Toc356395497 h Error! Bookmark not defined.2-4) اخلاق PAGEREF _Toc356395498 h Error! Bookmark not defined.2-4-1) تعریف اخلاق PAGEREF _Toc356395499 h Error! Bookmark not defined.بخش سوم: اخلاق حرفه ای PAGEREF _Toc356395500 h Error! Bookmark not defined.2-5) پیشینه اخلاق حرفه ای در جهان PAGEREF _Toc356395501 h Error! Bookmark not defined.2-6) پیشینه اخلاق حرفه ای در ایران PAGEREF _Toc356395502 h Error! Bookmark not defined.2-7) تعریف اخلاق حرفه ای PAGEREF _Toc356395503 h Error! Bookmark not defined.بخش چهارم: هندسه و هندسه اسلامی PAGEREF _Toc356395504 h Error! Bookmark not defined.2-8) هندسه در معماری و هدف از به کارگیری آن PAGEREF _Toc356395505 h Error! Bookmark not defined.2-8-1) تعریف هندسه PAGEREF _Toc356395506 h Error! Bookmark not defined.2-9) هندسه و رابطه آن با قدر PAGEREF _Toc356395507 h Error! Bookmark not defined.2-10) پیشینه و سیر تاریخی هندسه در ایران PAGEREF _Toc356395508 h Error! Bookmark not defined.2-11) تقسیم بندی و دسته بندی هندسه با رویکردهای مختلف PAGEREF _Toc356395509 h Error! Bookmark not defined.2-11-1) انواع هندسه در تمدن های باستانی PAGEREF _Toc356395510 h Error! Bookmark not defined.2-11-2) انواع هندسه از دید دانشمندان ریاضی PAGEREF _Toc356395511 h Error! Bookmark not defined.2-11-3) دسته بندی اشکال هندسی PAGEREF _Toc356395512 h Error! Bookmark not defined.2-11-4) تفکیک هندسه با توجه به صفت (عدالت) یا بجا بودن PAGEREF _Toc356395513 h Error! Bookmark not defined.2-12) سیستم های تنظیم هندسه و تناسبات در معماری ایرانی PAGEREF _Toc356395514 h Error! Bookmark not defined.بخش پنجم: هنر PAGEREF _Toc356395515 h Error! Bookmark not defined.2-13) منشأ واژه هنر PAGEREF _Toc356395516 h Error! Bookmark not defined.2-13-1) تعریف هنر PAGEREF _Toc356395517 h Error! Bookmark not defined.بخش ششم: هنر اسلامی PAGEREF _Toc356395518 h Error! Bookmark not defined.2-14) دسته بندی رویکردهای مختلف درباره هنر اسلامی PAGEREF _Toc356395519 h Error! Bookmark not defined.2-14-1) تعریف هنر اسلامی PAGEREF _Toc356395520 h Error! Bookmark not defined.بخش هفتم: معماری PAGEREF _Toc356395521 h Error! Bookmark not defined.2-15) واژه شناسی معماری PAGEREF _Toc356395522 h Error! Bookmark not defined.2-15-1) تعریف جامع از معماری PAGEREF _Toc356395523 h Error! Bookmark not defined.2-15-2) تعریف معماری PAGEREF _Toc356395524 h Error! Bookmark not defined.فصل سوم: دیدگاه ها PAGEREF _Toc356395525 h Error! Bookmark not defined.بخش اول: اخلاق و اخلاق حرفه ای PAGEREF _Toc356395527 h Error! Bookmark not defined.3-1) اخلاق حرفه ای و ضرورت پرداختن به آن PAGEREF _Toc356395528 h Error! Bookmark not defined.3-1-1) دیدگاه ها در رابطه با اخلاق حرفه ای PAGEREF _Toc356395529 h Error! Bookmark not defined.3-2) اخلاق حرفه ای در رشته های مهندسی و بخصوص معماری PAGEREF _Toc356395530 h Error! Bookmark not defined.3-2-1) دیدگاه ها در رابطه با اخلاق حرفه ای در معماری PAGEREF _Toc356395531 h Error! Bookmark not defined.بخش دوم: هندسه و هندسه اسلامی PAGEREF _Toc356395532 h Error! Bookmark not defined.3-3) هندسه PAGEREF _Toc356395533 h Error! Bookmark not defined.3-4) هندسه، هندسه اسلامی و کاربرد هندسه در معماری PAGEREF _Toc356395534 h Error! Bookmark not defined.بخش سوم: هنر و هنر اسلامی PAGEREF _Toc356395535 h Error! Bookmark not defined.3-5) هنر PAGEREF _Toc356395536 h Error! Bookmark not defined.3-6) هنر اسلامی PAGEREF _Toc356395537 h Error! Bookmark not defined.بخش چهارم: معماری، معماری اسلامی و معماری ایرانی PAGEREF _Toc356395538 h Error! Bookmark not defined.3-7) معماری PAGEREF _Toc356395539 h Error! Bookmark not defined.3-8) معماری اسلامی PAGEREF _Toc356395540 h Error! Bookmark not defined.3-8-1) دسته بندی دیدگاه های موجود در رابطه با معماری اسلامی PAGEREF _Toc356395541 h Error! Bookmark not defined.3-9) معماری ایرانی (معماری اسلامی ایران) PAGEREF _Toc356395542 h Error! Bookmark not defined.3-9-1) جمع بندی ویژگی های معماری ایرانی PAGEREF _Toc356395543 h Error! Bookmark not defined.فصل چهارم: مصادیق و نمونه ها PAGEREF _Toc356395544 h Error! Bookmark not defined.4-1) مصادیق و نمونه های بررسی شده PAGEREF _Toc356395546 h Error! Bookmark not defined.4-1-1) مشابه با موضوع PAGEREF _Toc356395547 h Error! Bookmark not defined.4-1-2) در راستای معماری ایرانی PAGEREF _Toc356395548 h Error! Bookmark not defined.4-2) ارزیابی مراکز تحقیقاتی PAGEREF _Toc356395549 h Error! Bookmark not defined.فصل پنجم: بستر طرح PAGEREF _Toc356395550 h Error! Bookmark not defined.بخش اول: شهر تبریز PAGEREF _Toc356395552 h Error! Bookmark not defined.5-1) شهر تبریز PAGEREF _Toc356395553 h Error! Bookmark not defined.5-2) وجه تسمیه تبریز PAGEREF _Toc356395554 h Error! Bookmark not defined.5-4) بررسی ویژگی های طبیعی شهر تبریز(اقلیم کلان) PAGEREF _Toc356395555 h Error! Bookmark not defined.5-5) بررسی وضعیت اقلیمی شهر تبریز PAGEREF _Toc356395556 h Error! Bookmark not defined.5-5-1) اصول طراحی اقلیمی بناها در تبریز PAGEREF _Toc3563

95557 h Error! Bookmark not defined.بخش دوم: بافت تاریخی تبریز PAGEREF _Toc356395558 h Error! Bookmark not defined.5-6) بافت تاریخی تبریز PAGEREF _Toc356395559 h Error! Bookmark not defined.بخش سوم: بلوک شهری پاساژ (بلوک گلستان یا میارمیار) PAGEREF _Toc356395560 h Error! Bookmark not defined.5-7) بافت تاريخي بلوك شهري «پاساژ» در شهر تبريز- محله مهادمهین(میارمیار) PAGEREF _Toc356395561 h Error! Bookmark not defined.5-8) بررسی گونه های مداخله در بافت فرسوده PAGEREF _Toc356395562 h Error! Bookmark not defined.5-9) پیشینه تاریخی و سیر تحول و فرسودگی بافت محله پاساژ(مهادمهین) PAGEREF _Toc356395563 h Error! Bookmark not defined.5-10) برخی از مهمترین مشکلات موجود در بافت گلستان PAGEREF _Toc356395564 h Error! Bookmark not defined.5-11) جایگاه اجتماعی بلوک گلستان PAGEREF _Toc356395565 h Error! Bookmark not defined.5-12) معیارهای شاخص در پروژه گلستان PAGEREF _Toc356395566 h Error! Bookmark not defined.5-13) تبيين اهداف پروژه PAGEREF _Toc356395567 h Error! Bookmark not defined.فصل ششم: آنالیز سایت PAGEREF _Toc356395568 h Error! Bookmark not defined.6-1) تجزیه و تحلیل سایت PAGEREF _Toc356395570 h Error! Bookmark not defined.6-1-1) موقعیت سایت در شهر تبریز PAGEREF _Toc356395571 h Error! Bookmark not defined.6-1-2) ابعاد و شکل سایت PAGEREF _Toc356395572 h Error! Bookmark not defined.6-1-3) همجواری ها و کاربری های اطراف سایت PAGEREF _Toc356395573 h Error! Bookmark not defined.6-1-4) همجواري هاي مهم شهري بلوک پاساژ و کیفیت کالبدی آن PAGEREF _Toc356395574 h Error! Bookmark not defined.6-1-5) دسترسی ها PAGEREF _Toc356395575 h Error! Bookmark not defined.6-1-6) تحلیل اقلیمی سایت (جهت تابش، جهت باد، …) PAGEREF _Toc356395576 h Error! Bookmark not defined.6-1-7) بررسی جداره های وضع موجود PAGEREF _Toc356395577 h Error! Bookmark not defined.فصل هفتم: برنامه فیزیکی و استانداردها PAGEREF _Toc356395578 h Error! Bookmark not defined.بخش اول: معیارها و استاندارها PAGEREF _Toc356395580 h Error! Bookmark not defined.7-1) عرصه بندی کل مجموعه (معرفی فضاهای اصلی پژوهشکده) PAGEREF _Toc356395581 h Error! Bookmark not defined.7-2) معیارها، ضوابط و استانداردهای طراحی PAGEREF _Toc356395582 h Error! Bookmark not defined.7-2-1) فضاهای حوزه پژوهشی PAGEREF _Toc356395583 h Error! Bookmark not defined.7-2-2) فضاهای حوزه آموزشی PAGEREF _Toc356395584 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-1) آموزش های نظری PAGEREF _Toc356395585 h

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *