پایان نامه ها

حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده¬های زمینی با رویکرد بازتولید

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک
پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق-مخابرات سیستم
حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستندههای زمینی با رویکرد بازتولید
به کوشش:
زهره اسدسنگابی
اساتید راهنما:
دکترمصطفی درختیان
دکتر عباس شیخی
بهمن ماه 1392

به نام خدا
اظهارنامه
اينجانب زهره اسدسنگابی (900712) دانشجوي رشتهي مهندسی برق گرايش مخابرات-سیستم دانشكدهي مهندسی برق و کامپیوتر اظهار ميكنم كه اين پايان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهايي كه از منابع ديگران استفاده كردهام، نشاني دقيق و مشخصات كامل آن را نوشتهام. همچنين اظهار ميكنم كه تحقيق و موضوع پايان نامهام تكراري نيست و تعهد مينمايم كه بدون مجوز دانشگاه دستاوردهاي آن را منتشر ننموده و يا در اختيار غير قرار ندهم. كليه حقوق اين اثر مطابق با آييننامه مالكيت فكري و معنوي متعلق به دانشگاه شيراز است.
نام و نام خانوادگی: زهره اسدسنگابی
تاریخ و امضا:

سپاسگزاری
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمیآید مفرح ذات پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب.
بر خود میدانم که مراتب سپاس و قدردانی را نسبت به همه عزیزان و بزرگوارانی که اینجانب را در تکمیل این پایاننامه یاری رساندند، ابراز نمایم. بدین وسیله از زحمات اساتید راهنما گرامی، جناب آقایان دکتر مصطفی درختیان و دکتر عباس شیخی و همچنین اساتید مشاور محترم جناب آقایان دکتر محمود فرهنگ و دکتر عزیزالله جمشیدی تشکر و قدردانی مینمایم. همچنین از خانواده و دوستانی که طی این مدت تحصیل یاری رسان بنده بودهاند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
چکیده
حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستندههای زمینی با رویکرد بازتولید
به کوشش
زهره اسدسنگابی
در این پایاننامه یک گیرندهی دیجیتال جهت پردازش سیگنال در گیرندهی مرجع رادار پسیو مبتنی بر مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد(OFDM) پخش زمینی تلویزیون دیجیتال(DVB-T) ارائه شده است. این گیرنده شامل بلوکهای همزمانسازی، تخمین آفست فرکانسی و تخمینگر کانال میباشد. پس از همزمانسازی، به تخمین و جبران آفست فرکانسی که هر دو با استفاده از تشخیص موقعیت زیرسمبلهای پایلوت انجام میشود، میپردازیم. سپس با استفاده از دو روش درونیابی خطی و کمترین مربع خطا ( LS) تخمین کانال انجام میشود. پس از اینکه کانال تخمین زده شد، به همسانسازی کانال خواهیم پرداخت و نهایتا نسخهی بازتولید سیگنال ارسالی ساخته میشود. جهت بررسی کارایی گیرنده موردنظر منحنی احتمال خطای آشکارسازی سمبلها را بر حسب نسبت توان سیگنال به توان نویز برای روشهای مختلف تخمین کانال ترسیم نمودهایم. همچنین برای بررسی دقیقتر کارایی الگوریتمهای پیشنهادی منحنی اتلاف تضعیف کلاتر در گیرندهی مراقبت رادار پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T ترسیم کردهایم تا مشخص نماییم که اگر با استفاده از سیگنال بازتولید شده در گیرندهی پیشنهادی، کلاتر را در گیرندهی مراقبت تضعیف نماییم این مقدار تضعیف نسبت به وضعیتی که سعی کنیم در گیرندهی مراقبت با استفاده از نسخهی ایدهآل از سیگنال ارسالی، کلاتر را حذف نماییم، دچار اتلاف خواهد شد.
کلید واژگان: همزمان سازی، همسان سازی، بازتولید
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 1
1-1- مقدمهای بر رادار پسیو ……………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- مروری بر سیستم DVB_T ………………………………………………………………………………………………. 5
1-3- ساختار پایاننامه ……………………………………………………………………………………………………………………. 7
فصل دوم: ساختار فریم OFDM …………………………………………………………………………………………………….. 9
2-1- مقدمهای بر OFDM ………………………………………………………………………………………………………….. 10
2-2- ساختار فرستنده و گیرندهی OFDM ……………………………………………………………………………….. 15
2-2-1- پریود سمبل، فواصل و فضای حامل ……………………………………………………………………… 16
2-2-2- پیاده سازی با استفاده از FFT و IFFT ………………………………………………………………… 18
2-3- مزایا و معایب سیستمهای OFDM …………………………………………………………………………………… 20
2-4- ساختار فریم OFDM در گیرندهی DVB-T …………………………………………………………………….. 21
2-4-1- نقاط منظومهای…………………………………………………………………………………………………………………30
فصل سوم: آشنایی با پخش زمینی تلویزیون دیجیتال ………………………………………………………………. 32
3-1- معایب انتقال آنالوگ ………………………………………………………………………………………………………….. 33
3-2- مزایای سیستم دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………. 35
3-2-1- کیفیت تصاویر ارسالی دیجیتال و آنالوگ ……………………………………………………………. 37
3-3- اجزای یک سیستم تلویزیون …………………………………………………………………………………………….. 38
3-3-1- طراحی تلویزیون ………………………………………………………………………………………………….. 40
3-3-2- تلویزیون همراه (DVB_T MOBILE) ……………………………………………………………….. 41
3-4- گسترش جهانی تلویزیون دیجیتال …………………………………………………………………………………… 42
3-4-1- تلویزیون دیجیتال در ایالات متحده ……………………………………………………………………. 42
3-4-2- تلویزیون دیجیتال در اروپا …………………………………………………………………………………… 43
3-4-3- تلویزیون دیجیتال در ژاپن …………………………………………………………………………………… 43
3-4-4- نحوهی پوشش DVB_T در ایران ……………………………………………………………………….. 44
3-5- سازمانها و استانداردهای عمومی تلویزیون دیجیتال ………………………………………………………. 46
3-6- فرستندههای تلویزیون دیجیتال ……………………………………………………………………………………….. 49
3-6-1- لزوم فشرده سازی به روش MPEG-2 ………………………………………………………………….. 51
3-6-2- کدهای درونی(کد کانولوشنال) ……………………………………………………………………………. 54
3-6-3- مدولاسیون درونی(داخلی) …………………………………………………………………………………… 55
3-6-4- کدگذاری خارجی …………………………………………………………………………………………………. 56
3-6-5- مدولاسیون درونی(داخلی) ………………………………………………………………………………….. 57
3-7- باند ارسال ………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
3-8- منطقهی پوشش فرستنده …………………………………………………………………………………………………. 58
3-9- دریافت سیگنال دیجیتال ………………………………………………………………………………………………….. 59
3-10- اصطلاحات دیجیتالی ………………………………………………………………………………………………………. 61
فصل چهارم: شبیهسازی گیرندهی سیگنال DVB_T ………………………………………………………………… 63
4-1- گیرندهی سیگنال DVB_T ………………………………………………………………………………………………. 64
4-1-1- مشخصات سیستم DVB_T …………………………………………………………………………………. 65
4-1-2- گیرندهی پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………… 66
4-2- همزمانسازی …………………………………………………………………………………………………………………….. 67
4-3- تخمین آفست فرکانسی …………………………………………………………………………………………………… 70
4-4- تخمین کانال ………………………………………………………………………………………………………………………. 76
4-4-1- روش درون یابی خطی …………………………………………………………………………………………. 76
4-4-2- روش کمترین مربعات (LS) ………………………………………………………………………………….. 78
4-4-3- تخمین کانال متغیر با زمان …………………………………………………………………………………. 81
4-5- همسانسازی ……………………………………………………………………………………………………………………. 82
4-6- دیمدولاسیون …………………………………………………………………………………………………………………. 83
4-7- روش بازتولید ……………………………………………………………………………………………………………………. 83
4-8- حساسیت سنجی روش بازتولید ………………………………………………………………………………………. 84
فصل پنجم: نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………. 96
– فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………100
– چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………103

فهرست جدولها

عنوان و شماره صفحه
1-1: قابلیت رزولوشن در برد برای چند سیگنالینگ مختلف 7
2-1: پارامترهای اساسی در استاندارد a 802.11 OFDM IEEE 14
2-2: اطلاعات مربوط به نرخ بیت ارسالی(Mbits/sec) بر حسب اطلاعات مدولاسیونها و نرخ کدینگ متفاوت 17
2-3: پارامترهای مودهای 2k و 8k 23
2-4: مشخصات فریم OFDM و مقادیر ممکن برای Tu و ∆ در فریم OFDM 24
2-5: مقادیر ممکن برای طول سمبل و زمان محافظ در پهنای باند8 مگاهرتز 25
2-6: فاصلهی محافظ و نرخ کد مدولاسیونهای QPSK، 16QAM، 64QAM 25
2-7: محل پایلوتهای پیوسته در هر سمبل OFDM 28
2-8: شماره حاملهای TPS در هر سمبل OFDM 29
3-1: شهرهای تحت پوشش DVB-T در ایران 45
3-2: استانداردهای تلویزیون دیجیتال 46
3-3: استانداردهای MPEG

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *