پایان نامه ها

تعیین تناسب اراضی دشت ایذه برای گیاهان مورد ارزیابی اراضی واقع شده و استفاده از فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی در این خصوص

فهرست
TOC o “1-3” h z u فصل اول مقدمه و اهداف PAGEREF _Toc221267874 h 31-1 مقدمه PAGEREF _Toc221267876 h 31-2 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc221267877 h 121-2-1 اهداف اصلی: PAGEREF _Toc221267878 h 121-2-2 اهداف فرعي: PAGEREF _Toc221267879 h 12فصل دوم مروری بر پیشینه موضوع PAGEREF _Toc221267881 h 152-1 مقدمه PAGEREF _Toc221267883 h 152-2 تعاریف PAGEREF _Toc221267884 h 152-2-1 تعریف ارزیابی اراضی PAGEREF _Toc221267885 h 152-2-2 اراضی PAGEREF _Toc221267886 h 152-2-3 واحد اراضی PAGEREF _Toc221267887 h 162-2-4 استفاده های اصلی از اراضی PAGEREF _Toc221267888 h 162-2-5 تیپ های بهره وری از اراضی PAGEREF _Toc221267889 h 162-2-6 خصوصیات اراضی PAGEREF _Toc221267890 h 162-2-7 کیفیات اراضی PAGEREF _Toc221267891 h 172-2-8 احتیاجات نوع استفاده ومحدودیت ها PAGEREF _Toc221267892 h 172-2-9 عملیات اصلاحی اراضی PAGEREF _Toc221267893 h 172-3 روش های ارزیابی اراضی PAGEREF _Toc221267894 h 172-3-1 روش های ارزیابی برای اراضی فاریاب PAGEREF _Toc221267895 h 172-3-2 روش ارزیابی برای اراضی دیم PAGEREF _Toc221267896 h 182-3-3 ارزیابی اراضی به روش فائو PAGEREF _Toc221267897 h 192-4 سوابق تحقیق PAGEREF _Toc221267898 h 232-5 گیاهان زراعی مهم مورد ارزیابی در تناسب اراضی: PAGEREF _Toc221267899 h 262-5-1 گندم: PAGEREF _Toc221267900 h 262-5-2 ذرت علوفه ای: PAGEREF _Toc221267901 h 262-5-3 یونجه: PAGEREF _Toc221267902 h 272-5-4 پنبه: PAGEREF _Toc221267903 h 272-5-5 سورگوم: PAGEREF _Toc221267904 h 282-6 سیستم اطلاعات جغرافیایی PAGEREF _Toc221267905 h 282-6-1 تاریخچه سیستم اطلاعات جغرافیایی PAGEREF _Toc221267906 h 292-6-2 تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی PAGEREF _Toc221267907 h 302-6-3 اجزاء سیستم اطلاعات جغرافیایی PAGEREF _Toc221267908 h 322-6-4 منابع داده ها PAGEREF _Toc221267909 h 332-6-5 روش های ورودی داده ها PAGEREF _Toc221267910 h 342-6-6 اطلاعات پایه PAGEREF _Toc221267911 h 362-6-7 محدودیت ها و کاربردها PAGEREF _Toc221267912 h 392-8 بررسی مطالعات صورت گرفته در ایران و سایر نقاط دنیا PAGEREF _Toc221267913 h 40فصل سوم مواد و روش ها PAGEREF _Toc221267916 h 553-1 شرح وضعيت عمومي منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc221267918 h 553-1-1 موقعيت و وسعت PAGEREF _Toc221267919 h 553-1-2 اقلیم PAGEREF _Toc221267920 h 583-1-3 فیزیوگرافی و زمین شناسی عمومی منطقه PAGEREF _Toc221267921 h 593-1-4 هيدرولوژي PAGEREF _Toc221267922 h 573-1-5 گياهان بومي و وضعيت كشاورزي PAGEREF _Toc221267923 h 583-2 رژيمهاي رطوبتي و حرارتي خاك PAGEREF _Toc221267924 h 593-2-1 رژيم حرارتي خاك) (Soil Temperature Regimes PAGEREF _Toc221267925 h 593-2-2 رژيم رطوبتي خاك (Soil Moisture Regimes) PAGEREF _Toc221267926 h 603-2-3-1 رژيم رطوبتي يوستيک (Ustic Moisture Regime ) PAGEREF _Toc221267927 h 603-4 روش های ارزيابي کيفي تناسب اراضي و استفاده از GIS جهت پهنه بندی زیرکلاس اراضی PAGEREF _Toc221267928 h 603-4-1 روش استوري PAGEREF _Toc221267929 h 613-4-2 روش ريشه دوم PAGEREF _Toc221267930 h 613-4-3 روش کالوگیرو PAGEREF _Toc221267931 h 613-5 ارزیابی خصوصیات اراضی: PAGEREF _Toc221267932 h 623-5-1 شاخص و درجه اقلیمی : PAGEREF _Toc221267933 h 623-5-2 درجه بافت و ساختمان خاک PAGEREF _Toc221267934 h 633-5-3 درجه سنگ و سنگ ریزه PAGEREF _Toc221267935 h 633-5-4 درجه عمق خاک PAGEREF _Toc221267936 h 633-5-5 درجه آهک PAGEREF _Toc221267937 h 633-5-6 درجه گچ PAGEREF _Toc221267938 h 643-5-7 درجه ظرفیت تبادل کاتیونی PAGEREF _Toc221267939 h 643-5-8 درجه مواد آلی PAGEREF _Toc221267940 h 643-5-9 درجه اسیدیته خاک PAGEREF _Toc221267941 h 643-5-10 درجه EC PAGEREF _Toc221267942 h 653-5-11 درجه ESP PAGEREF _Toc221267943 h 653-6 بررسی صحت ارزیابی مدل های استوری ریشه دوم و کالوگیرو PAGEREF _Toc221267944 h 653-7 تجزيه هاي آزمايشگاهي PAGEREF _Toc221267945 h 663-7-1 آزمايش هاي فيزيكوشيميايي PAGEREF _Toc221267946 h 66فصل چهار نتایج و بحث PAGEREF _Toc221267948 h 714-1 مطالعات ميداني و جمع آوري داده هاي خاک در ارزيابي کيفي تناسب اراضي PAGEREF _Toc221267950 h 714-2 طبقه بندي خاك ها ( Soil Classification ) PAGEREF _Toc221267951 h 724-2-1 راسته انتي سول ( Entisols) PAGEREF _Toc221267952 h 724-2-1-1 سری كهشور: PAGEREF _Toc221267953 h 744-2-1-2 سری پرچستان: PAGEREF _Toc221267954 h 744-2-1-3 سري خاك يار علي وند PAGEREF _Toc221267955 h 744-2-1-4 سري خاك خنگ اژدر PAGEREF _Toc221267956 h 754-2-1-5 سري منقار PAGEREF _Toc221267957 h 754-2-2 راسته اينسپتی سول ( Inceptisols) PAGEREF _Toc221267958 h 754-2-2-1 سری ميانگران PAGEREF _Toc221267959 h 764-2-2-2 سری ايذه PAGEREF _Toc221267960 h 764-2-2-3 سری كول فرح PAGEREF _Toc221267961 h 774-2-2-4 سری كهباد PAGEREF _Toc221267962 h 774-2-2-5 سري كمالوند PAGEREF _Toc221267963 h 774-2-3 راسته مولي سول ( Mollisols) PAGEREF _Toc221267964 h 784-2-3-1 سری بندان PAGEREF _Toc221267965 h 794-2-4 واحدهای اراضی PAGEREF _Toc221267967 h 814-2 ارزیابی کیفی تناسب اراضی در منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc221267968 h 824-2-1 ذرت علوفه ای PAGEREF _Toc221267969 h 824-2-1-1 تعیین و محاسبه شاخص و درجه اقلیمی ذرت علوفه ای PAGEREF _Toc221267970 h 824-2-1-2 پهنه بندی تناسب اراضی برای کشت گیاه ذرت علوفه ای در منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc221267971 h 864-2-1-2-1 روش استوری PAGEREF _Toc221267972 h 864-2-1-2-2 روش ریشه دوم PAGEREF _Toc221267973 h 874-2-1-2-3روش کالوگیرو PAGEREF _Toc221267974 h 884-2-1-3مقایسه روش های استوری، ریشه دوم و کالوگیرو در تعیین تناسب اراضی برای کشت ذرت علوفه ای در دشت ایذه PAGEREF _Toc221267975 h 894-2-2 گندم PAGEREF _Toc221267976 h 914-2-2-1 تعیین و محاسبه شاخص و درجه اقلیمی گندم PAGEREF _Toc221267977 h 914-2-2-2 پهنه بندی تناسب اراضی برای کشت گیاه گندم در منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc221267978 h 954-2-2-2-1 روش استوری PAGEREF _Toc221267979 h 954-2-2-2-2 روش ریشه دوم PAGEREF _Toc221267980 h 964-2-2-2-3روش کالوگیرو PAGEREF _Toc221267981 h 974-2-2-3 مقایسه روش های استوری، ریشه دوم و کالوگیرو در تعیین تناسب اراضی برای کشت کندم در دشت ایذه PAGEREF _Toc221267982 h 984-2-3 یونجه PAGEREF _Toc221267983 h 1004-2-3-1 تعیین و محاسبه شاخص و درجه اقلیمی یونجه PAGEREF _Toc221267984 h 1004-2-3-2 پهنه بندی تناسب اراضی گیاه یونجه در منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc221267985 h 1034-2-3-2-1 روش استوری PAGEREF _Toc221267986 h 1034-2-3-2-2 روش ریشه دوم PAGEREF _Toc221267987 h 1044-2-3-2-3روش کالوگیرو PAGEREF _Toc221267988 h 1054-2-3-3 مقایسه روش های استوری، ریشه دوم و کالوگیرو در تعیین تناسب اراضی برای کشت یونجه در دشت ایذه PAGEREF _Toc221267989 h 1064-2-4 پنبه PAGEREF _Toc221267990 h 1084-2-4-1 تعیین و محاسبه شاخ

ص و درجه اقلیمی پنبه PAGEREF _Toc221267991 h 1084-2-4-2 پهنه بندی گیاه پنبه در منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc221267992 h 1124-2-4-2-1 روش استوری PAGEREF _Toc221267993 h 1124-2-4-2-2روش ریشه دوم PAGEREF _Toc221267994 h 1134-2-4-2-3 روش کالوگیرو PAGEREF _Toc221267995 h 1144-2-4-3 مقایسه روش های استوری، ریشه دوم و کالوگیرو در تعیین تناسب اراضی برای کشت پنبه در دشت ایذه PAGEREF _Toc221267996 h 1154-2-5 سورگوم PAGEREF _Toc221267997 h 1174-2-5-1 تعیین و محاسبه شاخص و درجه اقلیمی سورگوم PAGEREF _Toc221267998 h 1174-2-5-2 پهنه بندی تناسب اراضی گیاه سورگوم در منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc221267999 h 1184-2-5-2-1 روش استوری PAGEREF _Toc221268000 h 1184-2-5-2-2 روش ریشه دوم PAGEREF _Toc221268001 h 1194-2-5-2-3روش کالوگیرو PAGEREF _Toc221268002 h 1204-2-5-3 مقایسه روش های استوری، ریشه دوم و کالوگیرو در تعیین تناسب اراضی برای کشت سورگوم در دشت ایذه PAGEREF _Toc221268003 h 1214-3 بررسی صحت ارزیابی مدل های استوری ریشه دوم و کالوگیرو PAGEREF _Toc221268004 h 123فصل پنج نتیجه گیری کلی و پیشنهاد PAGEREF _Toc221268006 h 1315-1 نتیجه گیری کلی PAGEREF _Toc221268008 h 1315-2 پیشنهادات PAGEREF _Toc221268009 h 132فهرست منابع PAGEREF _Toc221268011 h 137
فهرست جداول
TOC h z t “JADVAL,3” جدول 2-1 سیکل رشد گندم در منطقه ایذه PAGEREF _Toc221268012 h 26جدول 2-2 سیکل رشد ذرت علوفه ای در منطقه ایذه PAGEREF _Toc221268013 h 27جدول 2-3 سیکل رشد یونجه در منطقه ایذه PAGEREF _Toc221268014 h 27جدول 2-4 سیکل رشد پنبه در منطقه ایذه PAGEREF _Toc221268015 h 28جدول 2-5 سیکل رشد سورگوم در منطقه ایذه PAGEREF _Toc221268016 h 28جدول 3-1 میانگین آمار ايستگاه سینوپتیک ایذه PAGEREF _Toc221268017 h 56جدول 3-2 راهنماي تعيين كلاس تناسب كلي زمين PAGEREF _Toc221268018 h 62جدول3-3 تعداد ضرایب وزنی برای خاک هایی با عمق مختلف PAGEREF _Toc221268019 h 65جدول 4-1 طبقه بندي خاكهاي دشت ايذه و هماهنگي آن با طبقه بندی جهانی PAGEREF _Toc221268020 h 80جدول4-2 مساحت واحدهای اراضی در دشت ایذه PAGEREF _Toc221268021 h 81جدول4-3 ارزیابی اراضی برای کشت ذرت علوفه ای به سه روش مورد مطالعه PAGEREF _Toc221268022 h 84جدول4-4 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت ذرت علوفه ای به روش استوری PAGEREF _Toc221268023 h 86جدول4-5 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت ذرت علوفه ای به روش ریشه دوم PAGEREF _Toc221268024 h 87جدول4-6 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت ذرت علوفه ای به روش کالوگیرو PAGEREF _Toc221268025 h 88جدول4-7 ارزیابی اراضی برای کشت گندم به سه روش مورد مطالعه PAGEREF _Toc221268026 h 93جدول 4-8 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای زراعت گندم به روش استوری PAGEREF _Toc221268027 h 95جدول 4-9 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای زراعت گندم به روش ریشه دوم PAGEREF _Toc221268028 h 96جدول4-10 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت گندم به روش کالوگیرو PAGEREF _Toc221268029 h 97جدول 4-11 ارزیابی اراضی برای کشت یونجه به سه روش مورد مطالعه PAGEREF _Toc221268030 h 101جدول 4-12 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت یونجه به روش استوری PAGEREF _Toc221268032 h 103جدول 4-13 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت یونجه به روش ریشه دوم PAGEREF _Toc221268033 h 104جدول 4-14 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت یونجه به روش کالوگیرو PAGEREF _Toc221268034 h 105جدول 4-15 ارزیابی اراضی برای کشت پنبه به سه روش مورد مطالعه PAGEREF _Toc221268035 h 110جدول 4-16 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت پنبه به روش استوری PAGEREF _Toc221268037 h 112جدول 4-17 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت پنبه به روش ریشه دوم PAGEREF _Toc221268038 h 113جدول 4-18 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت پنبه به روش کالوگیرو PAGEREF _Toc221268039 h 114جدول 4-19 ارزیابی اراضی برای کشت سورگوم به سه روش مورد مطالعه PAGEREF _Toc221268040 h 118جدول4-20 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کاشت سورگوم به روش استوری PAGEREF _Toc221268042 h 118جدول 4-21 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کشت سورگوم به روش ریشه دوم PAGEREF _Toc221268043 h 119جدول 4-22 وسعت و درصد اراضی بر پایه درجه و کلاس تناسب سرزمین برای کاشت سورگوم به روش کالوگیرو PAGEREF _Toc221268044 h 120جدول 4-23 مقادیر تولید پیش بینی شده و تولید واقعی و شاخص خاک واحدهای اراضی برای کشت گندم آبی PAGEREF _Toc221268045 h 124
فهرست اشکال
TOC h z t “SHEKL,2” شکل3-1 موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و نمایش موقعیت پروفیل هایی حفر شده در منطقه PAGEREF _Toc221277437 h 56شکل3-2 منحنی آمبرو ترمیک ایذه PAGEREF _Toc221277438 h 59شکل 4-1 نقشه واحدهای اراضی در دشت ایذه PAGEREF _Toc221277439 h 81شکل 4-2 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت ذرت علوفه ای به روش استوری در دشت ایذه PAGEREF _Toc221277440 h 86شکل 4-3 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت ذرت علوفه ای به روش ریشه دوم در دشت ایذه PAGEREF _Toc221277441 h 87شکل 4-4 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت ذرت علوفه ای به روش کالوگیرو در دشت ایذه PAGEREF _Toc221277442 h 88شکل 4-5 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت گندم به روش استوری در دشت ایذه PAGEREF _Toc221277443 h 95شکل 4-6 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت گندم به روش ریشه دوم در دشت ایذه PAGEREF _Toc221277444 h 96شکل 4-7 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت گندم به روش کالوگیرو در دشت ایذه PAGEREF _Toc221277445 h 97شکل 4-8 توزیع تحت کلاس های مربوط به کشت یونجه به روش استوری در دشت ایذه PAGEREF _Toc221277446 h

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *