پایان نامه ها

تراکم¬های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی¬دار دارد

فهرست مطالب
فصل اول 3
مقدمه 3
1-1 ضرورت و اهمیت موضوع 3
2-1 فرضیهها 6
3-1 اهداف پژوهشی عبارتند از 6
مروری بر پژوهش‌ها 9
1-2 سطح زیر کشت و میزان تولید جو 9
2-2 اهمیت جو 10
3-2 موارد مصرف جو 11
4-2 استفاده از علوفه غلات در تغذیه دام 11
5-2 اهمیت جو علوفهای 13
6-2 ترکیبات شیمیایی دانه جو 14
7 -2 اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در کشت دو منظوره 15
8-2 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد و اجزای عملکرد در کشت دو منظوره 17
9-2 نتیجهگیری کلی 21
مواد و روش‌ها 25
1-3 موقعیت جغرافیایی محل آزمایش 25
2-3 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش 25
3-3 خصوصیات هواشناسی محل اجرای آزمایش 26
4-3 خصوصیات طرح آزمایشی 27
5-3 مشخصات رقم مورد استفاده 28
6- 3 آماده سازی زمین و اجرای طرح آزمایشی 28
7-3 عملیات کاشت 29
8-3 عملیات داشت 29
9-3 عملیات برداشت 30
10-3 صفات مورد بررسی 31
11-3 روش تعین وزنتر و خشک علوفه 31
12-3 شاخص سطح برگ 31
13-3 درصد رطوبت 31
14-3 عملکرد و اجزای عملکرد 32
15-3 عملکرد بیولوژیک، عملکرد کاه و شاخص برداشت 32
16-3 ارتفاع بوته 32
17-3 تعداد پنجه در بوته 33
18-3 طول سنبله 33
19-3 تعداد سنبلچه در سنبله 33
20-3 درصد پروتئین 33
21-3 آنالیزآماری 34
نتایج و بحث 37
1-4 ارتفاع بوته 37
1-1-4 تاثیر سطوح تراکم کاشت بر ارتفاع بوته 37
2-1-4 اثر سطوح مختلف زمان برداشت علوفه بر ارتفاع بوته 38
3-1-4 اثر متقابل سطوح تراکم بوته و زمان برداشت علوفه بر ارتفاع بوته 39
2-4 طول سنبله 46
1-2-4 تاثیر سطوح تراکم کاشت بر طول سنبله 46
2-2-4 اثر سطوح مختلف زمان برداشت علوفه بر طول سنبله 46
3-2-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر طول سنبله 47
3-4 تعداد پنجه 48
1-3-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد پنجه 48
2-3-4 اثر سطوح زمان برداشت علوفه بر تعداد پنجه 49
4-4 تعداد سنبلچه در سنبله 49
1-4-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد سنبلچه در سنبله 49
2-4-4 اثر زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبلچه در سنبله 50
5-4 وزن هزار دانه 50
1-5-4 اثر تراکم بوته بر وزن هزاردانه 50
2-5-4 اثر زمان برداشت علوفه بر وزن هزاردانه 51
3-5-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر وزن هزاردانه 52
6-4 تعداد دانه در سنبله 53
1-6-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد دانه در سنبله 53
2-6-4 اثر زمان برداشت علوفه بر تعداد دانه در سنبله 54
3-6-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر تعداد دانه در سنبله 55
7-4 تعداد سنبله در مترمربع 56
1-7-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد سنبله در مترمربع 56
2-7-4 اثر زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبله در مترمربع 57
3-7-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبله در مترمربع 57
8-4 عملکرد دانه 58
1-8-4 اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه 58
2-8-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد دانه 59
3-8-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد دانه 60
9-4 عملکرد بیولوژیک 61
1-9-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد بیولوژیک 61
2-9-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد بیولوژیک 62
3-9-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد بیولوژیک 63
10-4 عملکرد کاهقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *