پایان نامه ها

تاثیر کاربرد کودهاي فسفره و همزیستی قارچ میکوریز با ذرت و آفتابگردان بر قابلیت دسترسی سرب در یک خاك آلوده

دانشکده مهندسی کشاورزی
گروه آب و خاک
پایاننامه کارشناسی ارشد
تاثیر کاربرد کودهاي فسفره و همزیستی قارچ میکوریز با ذرت و آفتابگردان بر قابلیت دسترسی سرب در یک خاك آلوده
مهدیه آموزگار
اساتید راهنما:
دکتر علی عباسپور
دكتر شاهین شاهسونی
اساتید مشاور:
دکتر حمیدرضا اصغری
دکتر مهدیه پارسائیان
بهمن ماه 1393
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا بر منتهای همت خود کامران شدم
تقدیم به مقدسترین واژه ها در لغت نامه دلم:
پدر گرانقدرم، مهربانی مشفق، بردبار و حامی.
مادر مهربانم ؛که زندگی ام را مدیون مهر و عطوفت آن می دانم. برادر و خواهرانم همراهان همیشگی و پشتوانه های زندگیم…
ره آوردی گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم،باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید.

«بوسه بر دستان پرمهرتان»
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. سپاسگذار کسانی هستم که سرآغاز تولد من هستند.از یکی زاده می شوم و از دیگری جاودانه.استادی که سپیدی را بر تخته سیاه زندگی ام نگاشت و مادری که تار مویی از او بپای من سیاه نماند.که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما…
از اساتتید گرانقدر جناب آقای دکتر علی عباسپور و جناب آقاي دكتر شاهین شاهسونی که صبورانه در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید ، لذا از محبت هاي بي دريغ و راهنمایی های ارزنده آنان صميمانه سپاسگزارم .باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
از اساتيد مشاور پايان نامه جناب آقاي دكتر حمیدرضا اصغری و سرکار خانم دكتر مهدیه پارسائیان به سبب راهنمائي هاي علمي شان و از اساتيد محترم داور اين پايان نامه جناب آقای دکتر محمد رضا عامریان و جناب آقای دکتر هادی قربانی كه زحمت بازخواني آن را را به عهده داشتند صميمانه تشكر و قدرداني مي نمايم.
از رياست محترم دانشكده كشاورزي و كاركنان آموزش دانشكده، كارشناس هاي آزمايشگاه هاي خاكشناسي، گياهشناسي، آبیاری و زراعت آقاي مهندس شاكري ، آقاي مهندس حسين پور، آقای مهندس گلی و آقاي مهندس مطهري نژاد، ساير دوستان و سروراني كه به نحوي از الطاف بي ريايشان بهره مند گشتم تشكر و قدرداني مي نمايم.
از برادر و خواهرانم كه با قبول مسئوليتهايم در خانواده فرصت تحصيل را برايم فراهم آوردندصميمانه تشكر و قدرداني مي نمايم.
«براي همه بهترين آرزوها را دارم»
center-372745تعهد نامه

00تعهد نامه

اینجانب مهدیه آموزگار دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود نویسنده پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: تاثیر کاربرد کودهاي فسفره و همزیستی قارچ میکوریز با ذرت و آفتابگردان بر قابلیت دسترسی سرب در یک خاك آلوده. تحت راهنمائی جناب آقای دکتر علی عباسپور و جناب آقای دکتر شاهین شاهسونی متعهد میشوم.
تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.
در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.
مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است.
کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه شاهرود می باشد و مقالات مستخرج با نام « دانشگاه صنعتی شاهرود » و یا « Shahrood University » به چاپ خواهد رسید.
حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایح اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقالات مستخرج از پایان نامه رعایت میگردد.
در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده ( یا بافتهای آنها ) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.
در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است اصل رازداری ، ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است. تاریخ
امضای دانشجو
-43815208915مالکیت نتایج و حق نشر
کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامه های رایانه ای، نرم افزار ها و تجهیزات ساخته شده است ) متعلق به دانشگاه شاهرود می باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.
استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.
00مالکیت نتایج و حق نشر
کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامه های رایانه ای، نرم افزار ها و تجهیزات ساخته شده است ) متعلق به دانشگاه شاهرود می باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.
استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.

چکیده
همزمان با رشد جمعيت، پيشرفت فعالیتهای صنایع و معادن نیز حادث شده است. پیامد این فعالیتها آلودگی محیط زیست به آلایندهها بخصوص فلزات سنگین میباشد. یکی از مهمترین این عناصر سرب میباشد زیرا این عنصر در اشکال یونی محلول بسیار سمی میباشد و میتواند منجربه کاهش کیفیت و عملکرد محصولات کشت شده در خاکهای آلوده به این عنصر شود. همزیستی ریشه این گیاهان با قارچ میکوریز میتواند مقاومت گیاه را در مقابل عناصر سنگین افزایش دهد. همچنین قابلیت دسترسی این عنصر برای ریشه گیاهان میتواند با تشکیل ترکیبات با حلال پذیری پایین و رسوب آنها توسط اصلاح کنندههای فسفره، کاهش یابد. بدین منظور آزمایشی گلدانی به صورت آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شاهرود انجام پذیرفت. تیمارهای این آزمایش شامل قارچ میکوریز با دو سطح تلقیح و عدم تلقیح و کودهای آلی و غیرآلی فسفره از قبیل شاهد، اسید هیومیک، دی آمونیوم فسفات، پودر استخوان و کاربرد توام پودر استخوان و اسید هیومیک بر روی دو گیاه ذرت و آفتابگردان میباشد. نتایج نشان داد تلقیح میکوریز در هر دو گیاه ذرت و آفتابگردان سبب افزایش معنی دار درصد کلونیزاسیون میکوریزایی و وزن خشک ریشه گیاهان شده است. کودهای فسفره در هر دو گیاه سبب افزایش معنی دار فسفر محلول و قابل دسترس خاک، وزن خشک اندام هوایی و ریشه شده است. غلظت و میزان جذب فسفر اندام هوایی و ریشه با کاربرد جداگانه قارچ میکوریز و کودهای فسفره در گیاه آفتابگردان معنی دار شده است در حالی که در گیاه ذرت اثرات متقابل آنها در این صفات معنی دار گشته است. اثرات متقابل میکوریز و کودهای فسفره بر کاهش سرب تبادلی خاک در هر دو گیاه معنی دار میباشد. تیمار دی آمونیوم فسفات در گیاه ذرت و تیمارهای اسید هیومیک و دی آمونیوم فسفات به همراه میکوریز در گیاه آفتابگردان، کاهش معنی دار سرب تبادلی خاک را سبب شدند. اثرات اصلی تیمارکودهای فسفره و میکوریز بر کاهش غلظت سرب اندام هوایی هر دوگیاه معنی دار میباشد در حالی که اثرات متقابل کود فسفره و میکوریز بر کاهش میزان جذب سرب اندام هوایی در گیاه ذرت معنی دار است و در گیاه آفتابگردان اثر اصلی تیمار کود فسفر معنی دار میباشد. غلظت سرب اندام هوایی گیاه ذرت توسط کاربرد تیمار دی آمونیوم فسفات بیشترین کاهش را در پی داشت در حالیکه در گیاه آفتابگردان تیمارهای دی آمونیوم فسفات،اسید هیومیک و پودر استخوان و کاربرد توام اسید هیومیک و پودر استخوان سبب کاهش معنی دار غلظت سرب اندام هوایی شدهاند. بطور کلی تیمار کودی دی آمونیوم فسفات بر اکثر صفات این پژوهش در هر گیاه سبب تاثیر مثبت و افزایش وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، فسفر قابل دسترس خاک و کاهش سرب تبادلی خاک، غلظت سرب گیاه و ریشه شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که استفاده از اصلاح کنندههای فسفره بر کاهش میزان سرب قابل دسترس و کاهش میزان جذب توسط گیاه میتواند موثر واقع شود.
کلمات کلیدی: میکوریز، فسفر، سرب، ذرت، آفتابگردان
مقالات مستخرج:
1- تاثیر کاربرد کودهای فسفره و همزیستی قارچ میکوریزا با گیاه ذرت بر قابلیت دسترسی فسفرخاک در خاک آلوده به سرب. اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار. دانشکده شهید مفتح. 20 شهریور 1393. همدان.
2- بررسی همزیستی قارچ میکوریزا در سطوح کودهای آلی و غیرآلی در گیاه آفتابگردان بر قابلیت دسترسی فسفر در خاک آلوده به سرب. هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. دانشکده محیط زیست. 15 الی 19 آذر 1393. دانشگاه تهران.
3- تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا در سطوح کودهای آلی و غیرآلی بر فراهمی فسفر خاک و محتوای فسفر گیاه ذرت در خاک آلوده به سرب. هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. دانشکده محیط زیست. 15 الی 19 آذر 1393. دانشگاه تهران.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2540014732000
TOC o “1-6” h z u 1 فصل یک: مقدمه………………………………………………………………………………11-1 مقدمه22 فصل دو: کلیات و بررسی منابع……………………………………………………………………..72-1 آفتابگردان82-2 ذرت82-3 خاک و اهمیت آن92-4 آلودگی خاک92-5 انواع آلایندهها102-5-1 آلایندههای آلی102-5-2 آلایندههای غیر آلی102-5-2-1 عناصر سنگین و مضرات آن102-5-2-2 پراکنش برخی فلزات سنگین در خاکهای ایران112-6 سرب121-6-2 سرب در اتمسفر132-6-2 سرب در خاک132-6-2-1 منشأ طبيعي142-6-2-2 منشأ انساني142-6-2-3 گونههاي سرب در محلول خاک142-6-3 سرب در گیاه152-6-4 سرب در انسان172-6-4-1 سرب در زنجيره غذايي172-6-4-2 تاثیر سرب بر سلامتي انسان172-7 روشهای پاکسازی و اصلاح خاکهای آلوده182-7-1 روشهای بیولوژیکی182-7-2 روشهای غیربیولوژیکی182-8 قارچهای میکوریز192-8-1تاریخچه192-8-2 تقسیم بندی و وظایف قارچهای میکوریز192-8-3 تاثیر و نقش میکوریز در خاکهای آلوده212-9 فسفر222-9-1 اهمیت فسفر222-9-2 نقش فسفر در اصلاح خاکهای آلوده222-10 اسید هیومیک232-10-1-1 تاریخچه شناسایی مواد هیومیکی232-10-2 شناخت و اهمیت اسیدهیومیک232-10-3 ساختار شیمیایی اسید هیومیک242-10-4 تشکیل اسید هیومیک در طول تجزیه بافتهای گیاهی و جانوری242-10-5 فرمهای اسید هیومیک موجود در بازار ایران252-10-6 معرفی ویژگیهای اقسام کودهای هیومیکی252-11 پودر استخوان263 فصل سوم: مواد و روشها………………………………………………………………………………………………….293-1 زمان، مشخصات آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی منطقه303-2 خصوصیات خاک303-3 انتخاب بذر مناسب و تهیه مایه تلقیح313-4 عملیات اجرایی313-4-1 نوع و قالب طرح آزمایشی313-4-2 آماده سازی و نحوه کاشت در گلدانها323-4-3 عملیات داشت333-4-4 برداشت نهایی و نمونه برداری از خاک و ریشه343-5 اندازه گیری درصد کلونیزاسیون ریشه343-6 اندازه گیری EC و pH در سوسپانسیون خاک363-7 اندازه گیری فسفر محلول363-8 اندازه گیری فسفر قابل جذب خاک به روش اولسن363-8-1 ساخت محلولهای شیمیایی لازم373-8-2 ساخت محلول استاندارد373-9 اندازه گیری میزان فسفر در بافت گیاهی (اندام هوایی و ریشه)373-9-1 تهیه محلول شیمیایی383-9-2 تهیه محلول استاندارد383-9-3 تهیه نمونهها393-10 اندازه گیری میزان سرب گیاه393-11 اندازه گیری میزان سرب محلول و تبادلی خاک393-12 تجزيه و تحليل آماري داده‏ها394 فصل چهارم: نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………..414-1 گیاه ذرت424-1-1 وزن خشک اندام هوایی424-1-2 وزن خشک ریشه434-1-3 هدایت الکتریکی خاک454-1-4pH خاک454-1-5 کلونیزاسیون میکوریزی474-1-6 فسفر محلول خاک484-1-7 فسفر قابل دسترس خاک494-1-8 غلظت فسفر اندام هوایی524-1-9 میزان جذب فسفر اندام هوایی524-1-10 غلظت فسفر ریشه534-1-11 میزان جذب فسفر ریشه554-1-12 سرب قابل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *