پایان نامه ها

تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین91

دانشكده کشاورزی
گروه علوم باغبانی
پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم باغبانی- میوه کاری
تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین
تحقيق و نگارش
حنیفه آژ
اساتید راهنما
دکتر محمد رضا اصغری
دکتر احمد آئین
بهمن 1391

تقدیم به:
دو خورشید بی غروب زندگیم
پدر و مادر عزیز و مهربانم
سپاسگزاری
هزار و یک شکرانه ی آسمانی پروردگار توانایی را که با لطف بی دریغ خویش، بنی آدم را از حضیض خاک برکشید و در جوار رحمت بی منتهای خود، منزلتی بایسته بخشید، آمرزگار مهربانی که مدارا و مودت را رکن مهرورزی و اساس سعادت جویندگان رستگاری قرار داد.
بر خود لازم می‌دانم تا از سر مهر و ارادت عالی ترین مراتب قدردانی خود را نسبت به تمامی بزرگوارانی که در انجام مراحل گوناگون این پایان نامه یاریم کرده اند پیشکش آورم.
ابتدا از اساتید بزرگوارم جناب آقای دکتر محمد رضا اصغری و جناب آقای دکتر احمد آئین عالی ترین مراتب قدردانی و سپاس را دارم که بر بنده منت نهادند و زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند و هماره با راهنمایی های خردمندانه شان یاریم کردند.
از داوران محترم پایان نامه جناب آقای دکتر علیرضا فرخزاد و جناب آقای دکتر حمید حسن پور که زحمت بازخوانی این پایان نامه را تقبل فرمودند سپاسگزاری می نمایم.
از مساعدت مدیریت محترم مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت و کهنوج جناب آقای دکترنجفی نیا و معاونت محترم پژوهشی مرکز جناب آقای دکتر پیمان نامور و همچنین همکاری صمیمانه کارمندان بخش اصلاح و تولید بذر، بخش خاک و آب و بخش حفظ نباتات تشکر و قدردانی می نمایم.
در نهایت از خانواده ارجمندم، به خصوص پدر و مادر عزیزم صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم که بی شک اگر هم موفقیتی کسب کرده‌ام در زیر سایه حمایت ها و تشویق های آنان بوده است.
چکیده
میوه پس از جدا شدن از گیاه مادری، زنده و دارای تنفس می‌باشد و پس از برداشت تغییرات معنی داری را متحمل خواهد شد. مدت نگهداری میوه‌ها را می‌توان با بهینه کردن شرایط محیطی، به حداقل رساندن آسیب‌های مکانیکی و استفاده از ترکیبات مفید مانند جیبرلین‌ها و پلی‌آمین‌ها افزایش داد. توسعه عمر پس از برداشت پرتقال هاملین بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 9 فاکتور مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش تاثیر قبل و پس از برداشت اسید‌‌ جیبرلیک در غلظت‌های صفر،50و 100 میلی‌گرم در لیتر و پوتریسین در غلظت های صفر، 1و2 میلی‌مول در لیتر بر عمر پس از برداشت و کیفیت میوه‌های پرتقال رقم هاملینطی انبار سرد مورد مطالعه قرار گرفت. میوه های تیمار شده با اسید جیبرلیک و پوتریسین طی رشد میوه (2 هفته قبل از برداشت)در دمای 5/0± 8درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5± 85 درصد و بمدت 0، 45 و 90 روز ذخیره شدند.صفات کیفی میوه شامل سفتی بافت میوه، کاهش وزن میوه، ویتامین ث، مواد جامد محلول، اسیدیته کل، نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته کل، فنل کل، pH آب میوه، سرمازدگی و خصوصیات ظاهری و بازارپسندیپس از 0، 45 و 90 روز نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمار قبل از برداشت اسید جیبرلیک به میزان 100 میلی گرم در لیتر باعث حفظ بهتر سفتی بافت میوه پس از 45 و 90 روز نگهداری شد. پوتریسین به میزان 2میلی مولار باعث حفظ pH آب میوه پس از 45 و 90 روز نگهداری شد. کاربرد توأم اسید جیبرلیک 100 میلی گرم در لیتر و پوتریسین 1میلی مولار بهترین اثر را در حفظ ظاهر و بازارپسندی پس از 90 روز نگهداری داشتند. پوتریسین دو میلی مولار بیشترین میزان ویتامین ث را در زمان قبل از نگهداری و 45 روز نگهداری داشت و اسید جیبرلیک 100میلی گرم در لیتر در زمان 90 روز نگهداری دارای بیشترین میزان ویتامین ث و حداقل کاهش را در میزان ویتامین ث دارا بود. کاربرد توأم اسید جیبرلیک و پوتریسین بر میزان ترکیبات فنلی کل در هر سه زمان قبل از نگهداری، 45 و 90 روز نگهداری اثر معنی داری داشت. کاربرد توأم اسید جیبرلیک و پوتریسین بطور کلی باعث حفظ بهتر خواص کیفی میوه پرتقال هاملین پس از 45 و 90 روز نگهداری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از اسید جیبرلیک و پوتریسین می تواند به عنوان راهبرد مؤثری در تکنولوژی پس از برداشت میوه پرتقال رقم هاملین معرفی گردد.
واژه های کلیدی: اسید جیبرلیک،پرتقال، پوتریسین، فنل کل،ویتامین ث.
عنوان فهرست مطالب صفحه
فصل اول مقدمه و کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
1-1–تاریخچه مرکبات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
1-1-1– تاریخچه مرکبات در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2– جایگاه مرکبات در جهان و ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-3- مناطق مهم کشت مرکبات در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-4- مناطق مرکبات خیز در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-5- گیاهشناسی مرکبات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-5-1- پرتقال هاملین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-6- خواص مرکبات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-6-1- خواص داروئی پرتقال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-7- ترکیبات شیمیایی پرتقال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-8- کیفیت ظاهری میوه مرکبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-9- کیفیت میوه مرکبات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-10- برداشت میوه مرکبات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-11- ارزیابی ضایعات پس از برداشت مرکبات………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-11-1- عوامل ایجاد ضایعات در میوه مرکبات در دوران نگهداری……………………………………………………………………………………………..11
1-11-2- سرمازدگی مرکبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
1-12- اهمیت کاربرد فناوری پس از برداشت در مرکبات……………………………………………………………………………………………………………13
1-13- فناوری تولید محصولات سالم……………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-14- کشف جیبرلین ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-15-اسید جیبرلیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-16- مسیر بیوسنتز جیبرلین ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
1-17- تاریخچه پلی آمین ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
1-18- کاربرد پلی آمین ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
1-19- مسیر بیوسنتز پلی آمین ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
1-20- هدف از انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20
فصل دوم بررسی منابع
2-1- بازدارنده های بیوسنتز جیبرلین ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-2- ارتباط مسیر بیوسنتز کاروتنوئیدها با جیبرلین ها………………………………………………………………………………………………………………….23
2-3- کاربرد اسید جیبرلیک در فیزیولوژی پس از برداشت…………………………………………………………………………………………………………….24
2-4- خصوصیات پلی آمین ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-5- اشکال مؤثر پلی آمین ها در پس از برداشت…………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-6- اهمیت پلی آمین ها در فیزیولوژی پس از برداشت………………………………………………………………………………………………………………..29
2-7- رابطه پلی آمین ها و تنش ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
2-7-1- نقش پلی آمین ها در تنش اکسیداتیو……………………………………………………………………………………………………………………………….31
عنوان فهرست مطالب صفحه
2-7-2- تنش مکانیکی و نقش پلی آمین ها در حفظ سفتی بافت میوه………………………………………………………………………………………..33
2-7-3- نقش پلی آمین ها در تنش سرما……………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-8- ارتباط بین پلی آمین ها، اتیلن و پیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-9- انواع رادیکال های آزاد، نحوه تولید و عمل آنها………………………………………………………………………………………………………………………38
2-10- ارتباط بین جیبرلین ها و پلی آمین

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *