پایان نامه ها

تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار

دانشگاه شیراز
دانشکده کشاورزی
بخش علوم باغبانی
پایان نامه کارشناسی ارشد
تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار
به کوشش
پگاه احمدی 902079
استاد راهنما
دکتر اصغر رمضانیان
اسفند ماه 1392

centercenter
centercenter

سپاسگزاری
سپاس خدای متعال را که به من توفیق داد به این مرحله از علم برسم. بر خود لازم می‌دانم قدردان زحمات عزیزانی باشم که در این راه مرا یاری دادند. از استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقای دکتر اصغر رمضانیان کمال سپاس را دارم که در تمامی مراحل این پژوهش از راهنمایی‌های ارزنده ایشان بهره بردم و به حق برایم الگوی علم و اخلاق بودند و هستند. از اساتید محترم مشاور آقای دکتر مجید راحمی و خانم دکتر ندا مفتون آزاد کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم. همچنین از همه دوستان و هم‌کلاسی‌های عزیزم ممنون و سپاسگزار هستم. در پایان از زحمات و همکاریهای کارکنان بخش علوم باغبانی، مهندس نیکبخت، مهندس قشلاقی و سرکار خانم مهندس اسفندیاری سپاسگزاری می‌کنم.

چکیده
تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار
به کوشش
پگاه احمدی
ایران در حال حاضر بیشترین سطح زیر کشت و میزان تولید انار (Punica granatum L.) را در دنیا دارا میباشد. امروزه میوه انار به دلیل داشتن مواد غذایی موثر در سلامتی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. پوششهای خوراکی پلی ساکاریدی به عنوان یک ماده تجزیهپذیر به صورت طبیعی و بدون اثر جانبی، قابلیت نگهداری میوه ها را بهبود میبخشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پوششهای خوراکی کیتوزان، متیل سلولز، پکتین و نانوکیتوزان بر کیفیت و عمر انباری میوه انار و اناردانه انجام شد، تا با کاهش ضایعات کمی و کیفی آن بتوان زمینه صادرات هر چه بیشتر این محصول را فراهم نمود. به این منظور میوههای انار رقم رباب نیریز، که یکی از ارقام مهم و تجاری کشور میباشد، در زمان رسیدن تجاری برداشت شد. آزمایش بر پایه طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. میوه ها و اناردانهها با محلول کیتوزان 5/1% ، متیل سلولز 3%، پکتین 3% و نانو کیتوزان تهیه شده از شرکت نانو صنعت اصفهان تیمار گردید و در دمای 5 درجه سلسیوس به ترتیب به مدت 160 روز و 16 روز نگهداری شد. از میوه های انبار شده به فواصل هر 40 روز و از اناردانههای انبار شده به فواصل هر 4 روز نمونهگیری صورت گرفت و ویژگیهای کمی و کیفی آنها در طی دوره انبارداری ارزیابی شدند. در این پژوهش،کیتوزان به طور موثری باعث کاهش از دست دادن آب و ضایعات کمی میوهها و اناردانهها در طول نگهداری پس از برداشت شده است. اگرچه پوست و اناردانهها هردو در طی انبارداری آب از دست دادند اما کاهش وزن پس از برداشت در میوه انار به طور عمده مربوط به کاهش وزن پوست بود. تیمار پوششهای خوراکی و به ویژه کیتوزان باعث حفظ میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر، پهاش و شاخص طعم آبمیوه در مقایسه با شاهد شد. میزان آنتوسیانین کل آبمیوه در طی نگهداری در انبار در تمام میوهها و اناردانههای تیماره شده کاهش یافت. تیمار کیتوزان به طور معنیداری باعث به تاخیر انداختن مصرف اسیدهای آلی شد. فنول کل و فعالیت ضد اکسایشی آبمیوه در طی انبارداری کاهش یافت، هرچند پوشش کیتوزان به طور معنیداری باعث حفظ این ترکیبات ارزشمند گردید.
کلیدواژه: دمای انبارداری، آنتوسیانین، فنول کل، فعالیت ضد اکسایشی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u فصل اول PAGEREF _Toc407452625 h 11- مقدمه PAGEREF _Toc407452626 h 21-1- موطن و تاریخچه کشت انار PAGEREF _Toc407452627 h 31-2- رده بندی PAGEREF _Toc407452628 h 31-3- گیاه شناسی PAGEREF _Toc407452629 h 41-4- ارزش غذایی انار PAGEREF _Toc407452630 h 51-5- شرایط آب و هوایی مورد نیاز انار PAGEREF _Toc407452631 h 61-6- زمان برداشت و شاخص های کیفیت میوه انار PAGEREF _Toc407452632 h 71-7- مشکلات پس از برداشت PAGEREF _Toc407452633 h 81-8- اهمیت موضوع PAGEREF _Toc407452634 h 91-9- اهداف پژوهش PAGEREF _Toc407452635 h 11فصل دوم PAGEREF _Toc407452636 h 132- مروری بر پژوهش های پیشین PAGEREF _Toc407452637 h 142-1- دمای پایین PAGEREF _Toc407452638 h 142-2- پوشش های خوراکی PAGEREF _Toc407452639 h 162-2-1- کیتوزان PAGEREF _Toc407452640 h 172-2-2- متیل سلولز PAGEREF _Toc407452641 h 212-2-3- پکتین PAGEREF _Toc407452642 h 23فصل سوم PAGEREF _Toc407452643 h 263- مواد و روش ها PAGEREF _Toc407452644 h 273-1- روش انجام پژوهش PAGEREF _Toc407452645 h 273-1-1- مشخصات منطقه برداشت نمونه PAGEREF _Toc407452646 h 273-1-2- انتخاب رقم انار و ویژگی های کلی آن PAGEREF _Toc407452647 h 283-1-3-تهیه نمونه میوه PAGEREF _Toc407452648 h 283-1-4- جداسازی اناردانه ها PAGEREF _Toc407452649 h 293-1-5-آماده سازی نمونه ها PAGEREF _Toc407452650 h 293-1-6- شرایط نگهداری در سردخانه PAGEREF _Toc407452651 h 303-1-7- مراحل انجام آزمایش PAGEREF _Toc407452652 h 303-2- ویژگی های مورد ارزیابی و روش اندازه گیری آنها PAGEREF _Toc407452653 h 303-2-1- درصدکاهش وزن میوه ها و اناردانه ها PAGEREF _Toc407452654 h 303-2-2- چگالی میوه PAGEREF _Toc407452655 h 313-2-3- مواد جامد محلول (TSS) PAGEREF _Toc407452656 h 313-2-4- شاخص بلوغ میوه (TSS/TA) PAGEREF _Toc407452657 h 323-2-5- هدایت الکتریکی آب میوه (EC) PAGEREF _Toc407452658 h 323-2-6- پ هاش (pH) PAGEREF _Toc407452659 h 333-2-7- مقدار اسیدیته قابل تیتر (TA) PAGEREF _Toc407452660 h 333-2-8- اندازه گیری ویتامین ث PAGEREF _Toc407452661 h 343-2-9- مواد فنولی PAGEREF _Toc407452662 h 353-2-10- فعالیت آنتی اکسیدانی PAGEREF _Toc407452663 h 363-2-11- میزان آنتوسیانین کل PAGEREF _Toc407452664 h 373-3- واکاوی آماری داده ها PAGEREF _Toc407452665 h 384- نتایج و بحث PAGEREF _Toc407452666 h 404-1- عمر انبارداری PAGEREF _Toc407452667 h 404-1-1- اناردانه PAGEREF _Toc407452668 h 404-2- تغییرات کاهش وزن میوه طی دوره انبارداری PAGEREF _Toc407452669 h 424-2-1- اناردانه PAGEREF _Toc407452670 h 424-2-2- میوه انار PAGEREF _Toc407452671 h 464-3- تغییرات مواد جامد محلول کل در مدت انبارداری PAGEREF _Toc407452672 h 494-3-1- اناردانه PAGEREF _Toc407452673 h 494-3-2- میوه انار PAGEREF _Toc407452674 h 524-4- تغییرات اسیدیته قابل تیتراسیون PAGEREF _Toc407452675 h 544-4- 1- اناردانه PAGEREF _Toc407452676 h 544-4-2- میوه انار PAGEREF _Toc407452677 h 564-5- تغییرات شاخص طعم میوه در طی انبارداری PAGEREF _Toc407452678 h 584-5- 1- اناردانه PAGEREF _Toc407452679 h 584-5-2- میوه انار PAGEREF _Toc407452680 h 604-6- تغییرات پ هاش طی دوره انبارداری PAGEREF _Toc407452681 h 624-6-1- اناردانه PAGEREF _Toc407452682 h 624-6-2- میوه انار PAGEREF _Toc407452683 h 644-7- هدایت الکتریکی PAGEREF _Toc407452684 h 664-7-1- اناردانه PAGEREF _Toc407452685 h 664-7-2- میوه انار PAGEREF _Toc407452686 h 684-8- ویتامین ث PAGEREF _Toc407452687 h 714-8-1- اناردانه PAGEREF _Toc407452688 h 714-8-2- میوه انار PAGEREF _Toc407452689 h 734-9- تغییرات مواد فنولی کل PAGEREF _Toc407452690 h 764-9-1- اناردانه PAGEREF _Toc407452691 h 764-10- تغییرات فعالیت ضد اکسایشی در طول دوره انبارداری PAGEREF _Toc407452692 h 814-10-1- اناردانه PAGEREF _Toc407452693 h 814-10-2- میوه انار PAGEREF _Toc407452694 h 834-11- تغییرات میزان آنتوسیانین در طی دوره انبارداری PAGEREF _Toc407452695 h 854-11-1- اناردانه PAGEREF _Toc407452696 h 854-11-2- میوه انار PAGEREF _Toc407452697 h 874-12- تغییرات چگالی در طی دوره انبارداری PAGEREF _Toc407452698 h 904-12-1- میوه انار PAGEREF _Toc407452699 h 904-13- نتیجه گیری کلی PAGEREF _Toc407452700 h 924- 14- پیشنهادها PAGEREF _Toc407452701 h 93منابع PAGEREF _Toc407452702 h 111

فهرست جدولها
TOC h z t “جدولها” c جدول 4-1- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر درصد کاهش وزن انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791239 h 45جدول 4-2- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر درصد کاهش وزن میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791240 h 48جدول4- 3- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر مواد جامد محلول (%) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791241 h 51جدول 4-4- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر مواد جامد محلول (%) رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791242 h 53جدول 4-5- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان اسیدیته قابل تیتر (%) اناردانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791243 h 55جدول4-6- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر اسیدیته (%) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791244 h 57جدول4-7- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر شاخص طعم انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791245 h 59جدول4-8- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر شاخص طعم میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791246 h 61جدول 4-9- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر پ هاش انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791247 h 63جدول4-10- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر پهاش میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791248 h 65جدول 4-11- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر هدایت الکتریکیms/cm) ) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791249 h 67جدول 4-12- مقایسه میانگین اثر ت پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر هدایت الکتریکی ms/cm)) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای ℃ 5±1 PAGEREF _Toc406791250 h 70جدول 4-13- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان ویتامین ث mg/L)) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791251 h 72جدول 4-14- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان ویتامین ث (mg/L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791252 h 75جدول 4-15- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان مواد فنولی کل (µg GAE /L) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791253 h 77جدول 4-16- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان مواد فنولی کل (µg GAE /L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791254 h 80جدول 4-17- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر فعالیت ضد اکسایشی (%) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791255 h 82جدول4-18- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر فعالیت ضد اکسایشی (%) میوه انار رقم رباب در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791256 h 84جدول 4-19- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان آنتوسیانین (mg/L) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791257 h 86جدول 4-20- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان آنتوسیانین (mg/L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791258 h 89جدول 4-21- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر چگالی(g/ml) میوه انار در رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس PAGEREF _Toc406791259 h 91جدول پیوست 4-1- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های انار دانه در سردخانه PAGEREF _Toc406791260 h 111جدول پیوست 4-2- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های انار دانه در سردخانه PAGEREF _Toc406791261 h 112جدول پیوست 4-3- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های میوه انار در سردخانه PAGEREF _Toc406791262 h 113جدول پیوست 4-4- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های میوه انار در سردخانه PAGEREF _Toc406791263 h 114
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 3- SEQ نمودار3- * ARABIC 1- منحنی استاندارد حاصل از غلظتهای مختلف آسکوربیکاسید (nm 51λmax=) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………35 TOC

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *