پایان نامه ها

تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های خونی و فلور میکروبی روده جوجه های نر گوشتی

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد رشت
دانشکده علوم کشاورزی
گروه علوم دامی
پایان‌نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته: علوم دامی گرایش: تغذیه‌ دام
عنوان:
تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های خونی و فلور میکروبی روده جوجه های نر گوشتی
استاد راهنما
مهندس فرامین جواندل صومعه سرایی
نگارش
مهرداد پاکیزه منش
بهار 1393
سپاسگزاری
از استاد بزرگوارم جناب آقای مهندس فرامين جواندل صومعه سرايي که زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته اندکمال تشکرو امتنان را دارم .
از آقایان دکتر عليرضا صيداوي و دكتر بهروز رسولي که علی رغم مشغله فراوان زحمت داوری این پایان نامه را بر عهده داشته اند کمال تشکر را دارم.
از جناب آقای دکتر عليرضا صيداوي مدیر محترم گروه علوم دامي که در طول تحصیل همواره از راهنمائی های ایشان بهره مند بوده ام تشکر می نمایم .

تقدیم به
پدر و مادرم به پاس تمام خوبیهایشان

و تقدیم به
همسر و فرزندانم به خاطر صبوریشان برای زمانهایی که به آنها اختصاص داشت و صرف انجام این پایان نامه گردید.

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده 1
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه 3
1-2-توليد گوشت مرغ در ايران3
1-3- توليد گوشت مرغ در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه3
1-4-صنعت مرغداری در ایران4
1-5- مکمل های معدنی و ویتامینی6
فصل دوم: کلیات و مرور منابع
2-1- مواد اولیه مورد استفاده در جیره های آزمایشی10
2-1-1- ذرت10
2-1-2- کنجاله سويا11
2-1-3- چربی ها15
2-1-4- تامین کلسیم و فسفر جیره20
2-1-4-1- دی کلسیم فسفات20
2-1-5- تامین اسیدهای اسیدهای آمینه ضروری در جیره 21
2-1-5-1- متیونین 23
2-1-5-2- لایزین25
2-1-6- پریمکس ویتامین – مواد معدنی27
2-1-6-1- ويتامين ها در پریمکس 5/0درصد مرغ گوشتی28
2-1-6-1- 1- ويتامين A29
2-1-6-1- 2- ويتامين D330
2-1-6-1- 3- ويتامين E31
2-1-6-1- 4- ويتامين 3K33
2-1-6-1- 5- تيامين (ويتامين 1B34
2-1-6-1- 6- ريبوفلاوين (ويتامين 2B) 34
2-1-6-1- 7- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B3 (ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ)34
2-1-6-1- 8- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5(ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ) 34
2-1-6-1- 9- پيريدوكسين (ويتامين 6B) 35
2-1-6-1- 10- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B12 (ﮐﻮﺑﺎﻻﻣﯿﻦ) 35
2-1-6-1- 11- ﮐﻮﻟﯿﻦ36
2-1-6-2- مواد معدنی کم نیاز در پریمکس 5/0 درصد مرغ گوشتی37
2-1-6-2-1- منگنز37
2-1-6-2-2- آهن38
2-1-6-2-3- روی39
2-1-6-2-4- مس40
2-1-6-2-5- ید 42
2-1-6-2-6- سلنیم 42
2-1-7- کوکسیدیواستات43
2-1-7-1- سالینومایسین44
2-2- کیفیت لاشه 44
2-3- فراسنجه های خونی46
2-3-1- پروتئین های عمده پلاسما47
2-3-2- چربی های خون48
2-3-2-1- كلسترول (Cholesterol 48
2-3-2- – تري گليسیريد (Triglyceride ) 49
2-4- میکروارگانیسمها در طیور50
2-4- 1- عوامل مؤثر بر ترکیب جمعیتی میکروفلور دستگاه گوارش51
فصل سوم: مواد و روش ها
3- 1- موقعيت سالن و محيط پرورش 55
3-2- روش انجام آزمايش 55
3-4- جيره‌هاي غذايي56
3- 6- روش اندازه‌گيري صفات مختلف 59
3- 6-1- کیفیت لاشه59
3-6-2- اندازه‎گيري فراسنجه‎هاي بيوشيميايي خون59
3-6-3- اندازه‎گيري فراسنجه‎هاي فلور میکروبی60
3-7- مدل آماري طرح آزمايشي 60
فصل چهارم: نتایج
4- نتایج لاشه62
4-1- صفات لاشه 62
4-1-1- درصد لاشه62
4-1-2- درصد لاشه قابل طبخ62
4-1-3- درصد سينه 62
4-1-4- درصد ران ها62
4-1-5- درصد کبد و صفرا62
4-1-6- درصد چربی محوطه بطنی62
4-2- صفات بیوشیمیایی خون63
4-2-1- پروتئین کل63
4-2-2- آلبومن63
4-2-3- گلوکز63
4-2-4- تری‌گلیسیرید63
4-2-5- کلسترول64
4-2-6- HDL64
4-2-7- LDL64
4-2-8- اسید اوریک 64
4-3- فلور میکروبی65
4-3-1- تعداد E. Coli65
4-3-2- تعداد لاکتوباسیل 65
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- صفات لاشه 67
5-2- فراسنجه های خونی68
5-3- فلور میکروبی روده باریک69
5-4- نتیجه گیری 70
پیشنهادات70
منابع71

4فهرست جداول و نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1- میزان تولید و تجارت انواع گوشت در جهان 4
جدول 1- ظرفيت واحدهاي مرغ گوشتي به تفكيك استان در سال 1389 ( واحد قطعه ) 5
شکل 2- اجزای لاشه طیور
جدول 3-1- دماي سالن در هفته‌هاي مختلف دوران پرورش جوجه‌هاي گوشتي55
جدول 3-2- زمان، نوع و روش واكسيناسيون56
جدول 3-3- اجزای جیره غذایی در دوره های مختلف پرورش56
جدول 3-4- پریمکس 5/0 % آوای کاسپین شمال گوشتی57
جدول 3-5- پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی آمینه گستر 57
جدول3-6- پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی سوادکوه 58
جدول 3-7- پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی داروسازان58
جدول 4-1- اثر جيره هاي آزمايشي بر صفات لاشه جوجه هاي گوشتي در پايان دورة آزمايش63
جدول 4-2- اثر جیره های آزمایشی بر متابولیت های خون جوجه های گوشتی65
جدول 4-3- تعداد E. coli و لاکتوباسیل ها در ایلئوم روده باریک در سن 42 روزگی 65
چکیده
اين تحقیق به منظور بررسي تاثیر استفاده از مكمل های ویتامین و مواد معدنی تجارتی، بر صفات لاشه، فراسنجه های خونی و فلور میکروبی ایلئوم جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتي نر راس ( 308 ) در قالب طرح كاملاً تصادفي به 16 گروه 15 قطعه ای با 4 تيمار و 4 تكرار تقسيم شدند. تيمارها با یک جیره یکسان بر اساس توصیه NRC (1994) با انرژي و پروتئين يكسان، و بطور آزاد تغذیه شدند. چهار گروه تیمار عبارت بودند از: پریمکس ویتامین و مواد معدنی سواد کوه، پریمکس ویتامین و مواد معدنی آوای کاسپین شمال، پریمکس ویتامین و مواد معدنی داروسازان و پریمکس ویتامین و مواد معدنی آمینه گستر. در پايان آزمايش، در سن 42 روزگی از هر تکرار دو قطعه پرنده با وزني نزديک به ميانگين وزني تکرار انتخاب، و جهت بررسي صفات لاشه هم چون درصدهای لاشه، لاشه قابل طبخ، سینه و ران ها، كبد و صفرا، پانکراس، سنگدان و درصد چربی محوطه بطنی، کشتار گرديد.، محتويات ايلئوم نیز جمع آوري، و براي بررسي فلور ميكروبي استفاده شدند. هم چنین پروتئین کل، آلبومین، گلوکز، اسید اوریک، كلسترول، تری‌گلیسیرید، HDL و LDL اندازه گیری شد. نتايج نشان داد تفاوت معنی داري بین جیره هاي آزمایشی از لحاظ صفات لاشه وجود نداشت (05/0 >P). پروتئین کل، آلبومین و تری‌گلیسیرید بین جیره هاي آزمایشی، تفاوت معنی داری از لحاظ آماری نشان نداد(05/0 >P). در بین تیمار ها مکمل سواد کوه به طور معنی داریHDL را افزایش و مکمل داروسازان کم ترین LDL را کاهش داد(05/0 >P). هم چنین تفاوت معنی داری بين تيمارها از نظر ميانگين تعداد E. coli و نیز از لحاظ تعداد لاکتوباسیل ها مشاهده نگردید(05/0 >P).
واژه های کلیدی :
ویتامینها ،مواد معدنی تجارتی ،مکملها ،صفات لاشه ،فراسنجه های خونی ،فلور میکروبی ایلئوم ،جوجه های گوشتی

فصل اول
مقدمه

1-1- مقدمه
در جهان امروز يكي از مشكلات اساسي بشر تأمين نيازهاي غذايي است، به گونه اي كه امنيت غذايي
به عنوان يكي از اهداف مهم سرلوحه برنامه هاي دولت ها قرار گرفته است. كشاورزي به دليل داشتن نقش حياتي در تأمين غذاي مورد نياز جامعه، يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي كشور محسوب مي شود. بدون شك به منظور نيل به امنيت غذايي، علاوه بر اتخاذ سياست هاي مطلوب و برخورداري از منابع كافي، بايد توليد كشاورزي به گونه اي باشد كه تمامي نيازهاي جامعه را برآورده كند. جمهوري اسلامي ايران، از معدود كشورهايي است كه از شرايط آب و هوايي بسيار متنوع بهره مند است. تنوع آب و هوايي يكي از مزاياي بسيار ارزشمند است كه تنوع محصولات كشاورزي را به همراه دارد(آمارنامه كشاورزي جلد دوم، 1390).
1-2- توليد گوشت مرغ در ايران
غذا و تأمين آن همواره به عنوان يكي از مهم ترين چالش هاي فرآروي بشر به شمار آمده و از اين رو، وجود امنيت غذايي در هر كشوري به عنوان يكي از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي آن كشور محسوب شده و در اين ميان عرضه پروتئين حيواني در سبد غذايي يك معيار اساسي در تأمين امنيت غذايي جامعه مي باشد. گوشت مرغ به دلايل گوناگون اقتصادي و بهداشتي از جايگاه ويژه اي در بين اقلام مختلف پروتئين حيواني برخوردار است. اين امر به نوبه خود، رشد و گسترش صنعت مرغداري در ايران و جهان را به همراه داشته است به گونه اي كه توليد گوشت مرغ در ايران از 42 هزار تن در سال 1344 به رقم 1670 هزار تن در سال 1388 افزايش يافته و از اين جهت حائز رتبه ششم در بين كشورهاي توليد كننده 2 درصد از كل توليد جهاني را به خود اختصاص داده است (ابريشمي، 1381). همسو با افزايش توليد، سرانه مصرف اين محصول نيز از 8/1 كيلوگرم در سال 1350 به رقم 8/20 كيلوگرم در سال 1388رسيده است كه خوشبختانه از متوسط سرانه مصرف گوشت مرغ در دنيا ( 12 كيلوگرم) نيز به مراتب بيشتر مي باشد(باقري، 1389).
1-3- توليد گوشت مرغ در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
بخش طيور سهم عمده اي در توليد، مصرف و تجارت دامي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه دارد به طوري كه طي دهه گذشته حدود نيمي از توليد انواع گوشت متعلق به اين بخش بوده است. توليد جهاني گوشت مرغ از 51 ميليون تن در سال 1995 به حدود 70 ميليون تن در سال در سال 2000 و 2/86 ميليون تن در سال 2007 رسيده و كشورهاي عمده توليد كننده آمريكا ، چين، اتحاديه اروپا و برزيل بو ده اند كه حدود 65 درصد از كل توليد گوشت مرغ در جهان را به خود اختصاص داده اند. وارد كنندگان عمده گوشت مرغ در جهان كشورهاي روسيه، ژاپن، چين و عربستان مي باشند. سهم توليد گوشت مرغ حدود 85 درصد از كل توليد طيور است در حالي كه ساير طيور شامل بوقلمون، اردك، غاز و ساير پرندگان حدود 15 درصد از توليد گوشت طيور را به خود اختصاص مي دهند. جدول شماره 1 ميزان توليد مرغ در كشورهاي جهان در سا ل هاي اخير را نشان مي دهد(محمديان و مهربانيان، 1387).

1-4- صنعت مرغداری در ایران
در ایران پرورش مرغ به شکل صنعتی از سال 1333 با وارد کردن جوجه مرغ هاي یک روزه یا تخم مرغ هاي نطفه دار از نژادهاي اصلاح شده خارجی آغاز شد و توسعه آن در این مدت به حدي بود که امروزه توانسته است بخش قابل توجهی از پروتئین حیوانی کشور را فراهم نماید. در حال حاضر واحدهاي مختلف مرغداري در سطح وسیع و در اقصی نقاط ایران توسعه یافته به طوري که در رابطه با برخی فعالیت ها توسعه این صنعت در حد نیاز می باشد ولی متأسفانه به دلیل وجود مسائل و مشکلات فراوان، از سرمایه گذاري هاي انجام شده در این زمینه به طور کامل و صحیح استفاده به عمل نمی آید. صنعت پرورش طیور در کشور ما از شش فعالیت اصلی، پرورش مرغ لاین، پرورش مرغ اجداد، پرورش مرغ مادر، تولید جوجه یکروزه، پرورش مرغ تخم گذار، پرورش مرغ گوشتی و یک فعالیت جنبی پرورش پولت تشکیل شده است، از بین فعالیت هاي یاد شده، اطلاع از چگونگی نحوه فعالیت هاي مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتی بسیار حائز اهمیت است، زیرا که محصول اصلی و تولید نهایی این دسته از مرغداري ها، گوشت مرغ است که به عنوان ماده پروتئینی مهم و مغذي در تأمین بخشی از پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه سهم به سزایی دارد. بر اساس نتایج حاصل از اجراي طرح در سال 1391 ، تعداد 18097 مرغداري با فعالیت پرورش مرغ گوشتی در کشور وجود داشته است که از این تعداد 14356 واحد مرغداري فعال و 3741 واحد غیر فعال می باشد. هم چنین در مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتی استان هاي اصفهان، مازندران و خراسان رضوي بیشترین تعداد مرغداري را در بین سایر استان هاي کشور به خود اختصاص داده اند (معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي مرکز آمار ایران، 1391). جدول شماره 1 ظرفيت واحدهاي مرغ گوشتي را به تفكيك استان ها در سال 1389 بر حسب قطعه نشان می دهد(آمارنامه كشاورزي جلد دوم، 1389).
جدول 1: ظرفيت واحدهاي مرغ گوشتي به تفكيك استان در سال 1389 ( واحد قطعه )
استان واحدهاي موجود استان واحدهاي موجود
تعداد ظرفيت تعداد ظرفيت
آذر بايجان شرقي 940 9348983 قزوين 427 10427980
آذربايجان غربي 565 10199230 قم 343 6436731
اردبيل 289 4551170 كردستان 461 8392400
اصفهان 1696 30354202 كرمان 744 6560000
ايلام 270 4300000 كرمانشاه 725 8041643
بوشهر 137 3289000 كهكيلويه و بويراحمد 117 1880000
تهران 707 18584982 گلستان 711 16499655
خراسان جنوبي 496 663641 گيلان 652 12299870
خراسان رضوي 1520 18500000 لرستان 413 7100000
خراسان شمالي 70 1308830 مازندران 1738 27442920
خوزستان 877 13419228 مركزي 506 8905446
زنجان 143 3823550 هرمزگان 233 467000
سمنان 386 8171720 همدان 673 7797300
سيستان و بلوچستان 135 3413113 يزد 833 9103580
فارس 1242 16296714 جنوب استان كرمان 14 170000
جمع كل 18192 285028388
صنعت مرغداري به دلايل گوناگوني از جمله سرعت بالاي رشد طيور در زمان كوتاه نسبت به ساير دام ها، ضريب تبديل غذايي پايين، امكان توليد در تمام شرايط آب و هوايي و بازگشت سريع سرمايه نسبت به ساير صنايع دامپروري داراي اولويت مي باشد. مضاف بر اين، مصرف گوشت مرغ از لحاظ جنبه هاي بهداشتي نيز به دليل عدم امكان انتقال سريع بيماري هاي ميكروبي، ويروسي و انگلي به انسان، ارزش غذايي بالا، تركيب مناسب اسيدهاي آمينه ضروري و ضريب هضم بالا نسبت به مصرف گوشت قرمز برتري دارد. هم چنين، شايان ذكر است كه اين صنعت در سال هاي اخير پيشرفت هاي فن آوري وسيعي در زمينه اصلاح ژنتيكي طيور داشته كه از لحاظ كمي و كيفي توليد را متأثر از خود ساخته است. بررسي هاي انجام شده توسط مركز پشتيباني طيور شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور نشان مي دهد كه به طور متوسط حدود 60 تا 70 درصد هزينه توليد يك كيلوگرم گوشت مرغ اختصاص به هزينه تغذيه (دان) دارد. در بين اقلام مختلف تشكيل دهنده غذاي مرغ، ذرت، كنجاله سويا و پودر ماهي به طور متوسط 62 تا 70 درصد از هزينه خوراك مرغ را تشكيل مي دهد. آن چه بر اهميت ذرت، كنجاله سويا و پودر ماهي به عنوان نهاده هاي اصلي صنعت مرغداري مي افزايد، آن است كه اين اقلام عمدتاً وارداتي بوده و نوسانات ناشي از قيمت واردات اين محصولات همواره باعث

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *