تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های خونی و فلور میکروبی روده جوجه های نر گوشتی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم کشاورزی
گروه علوم دامی
پایان‌نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته: علوم دامی گرایش: تغذیه‌ دام
عنوان:
تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های خونی و فلور میکروبی روده جوجه های نر گوشتی
استاد راهنما
مهندس فرامین جواندل صومعه سرایی
نگارش
مهرداد پاکیزه منش
بهار 1393
سپاسگزاری
از استاد بزرگوارم جناب آقای مهندس فرامین جواندل صومعه سرایی که زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته اندکمال تشکرو امتنان را دارم .
از آقایان دکتر علیرضا صیداوی و دکتر بهروز رسولی که علی رغم مشغله فراوان زحمت داوری این پایان نامه را بر عهده داشته اند کمال تشکر را دارم.
از جناب آقای دکتر علیرضا صیداوی مدیر محترم گروه علوم دامی که در طول تحصیل همواره از راهنمائی های ایشان بهره مند بوده ام تشکر می نمایم .

تقدیم به
پدر و مادرم به پاس تمام خوبیهایشان

و تقدیم به
همسر و فرزندانم به خاطر صبوریشان برای زمانهایی که به آنها اختصاص داشت و صرف انجام این پایان نامه گردید.

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده 1
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه 3
1-2-تولید گوشت مرغ در ایران3
1-3- تولید گوشت مرغ در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه3
1-4-صنعت مرغداری در ایران4
1-5- مکمل های معدنی و ویتامینی6
فصل دوم: کلیات و مرور منابع
2-1- مواد اولیه مورد استفاده در جیره های آزمایشی10
2-1-1- ذرت10
2-1-2- کنجاله سویا11
2-1-3- چربی ها15
2-1-4- تامین کلسیم و فسفر جیره20
2-1-4-1- دی کلسیم فسفات20
2-1-5- تامین اسیدهای اسیدهای آمینه ضروری در جیره 21
2-1-5-1- متیونین 23
2-1-5-2- لایزین25
2-1-6- پریمکس ویتامین – مواد معدنی27
2-1-6-1- ویتامین ها در پریمکس 5/0درصد مرغ گوشتی28
2-1-6-1- 1- ویتامین A29
2-1-6-1- 2- ویتامین D330
2-1-6-1- 3- ویتامین E31
2-1-6-1- 4- ویتامین 3K33
2-1-6-1- 5- تیامین (ویتامین 1B34
2-1-6-1- 6- ریبوفلاوین (ویتامین 2B) 34
2-1-6-1- 7- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B3 (ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ)34
2-1-6-1- 8- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5(ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ) 34
2-1-6-1- 9- پیریدوکسین (ویتامین 6B) 35
2-1-6-1- 10- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B12 (ﮐﻮﺑﺎﻻﻣﯿﻦ) 35
2-1-6-1- 11- ﮐﻮﻟﯿﻦ36
2-1-6-2- مواد معدنی کم نیاز در پریمکس 5/0 درصد مرغ گوشتی37
2-1-6-2-1- منگنز37
2-1-6-2-2- آهن38
2-1-6-2-3- روی39
2-1-6-2-4- مس40
2-1-6-2-5- ید 42
2-1-6-2-6- سلنیم 42
2-1-7- کوکسیدیواستات43
2-1-7-1- سالینومایسین44
2-2- کیفیت لاشه 44
2-3- فراسنجه های خونی46
2-3-1- پروتئین های عمده پلاسما47
2-3-2- چربی های خون48
2-3-2-1- کلسترول (Cholesterol 48
2-3-2- – تری گلیسیرید (Triglyceride ) 49
2-4- میکروارگانیسمها در طیور50
2-4- 1- عوامل مؤثر بر ترکیب جمعیتی میکروفلور دستگاه گوارش51
فصل سوم: مواد و روش ها
3- 1- موقعیت سالن و محیط پرورش 55
3-2- روش انجام آزمایش 55
3-4- جیره‌های غذایی56
3- 6- روش اندازه‌گیری صفات مختلف 59
3- 6-1- کیفیت لاشه59
3-6-2- اندازه‎گیری فراسنجه‎های بیوشیمیایی خون59
3-6-3- اندازه‎گیری فراسنجه‎های فلور میکروبی60
3-7- مدل آماری طرح آزمایشی 60
فصل چهارم: نتایج
4- نتایج لاشه62
4-1- صفات لاشه 62
4-1-1- درصد لاشه62
4-1-2- درصد لاشه قابل طبخ62
4-1-3- درصد سینه 62
4-1-4- درصد ران ها62
4-1-5- درصد کبد و صفرا62
4-1-6- درصد چربی محوطه بطنی62
4-2- صفات بیوشیمیایی خون63
4-2-1- پروتئین کل63
4-2-2- آلبومن63
4-2-3- گلوکز63
4-2-4- تری‌گلیسیرید63
4-2-5- کلسترول64
4-2-6- HDL64
4-2-7- LDL64
4-2-8- اسید اوریک 64
4-3- فلور میکروبی65
4-3-1- تعداد E. Coli65
4-3-2- تعداد لاکتوباسیل 65
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- صفات لاشه 67
5-2- فراسنجه های خونی68
5-3- فلور میکروبی روده باریک69
5-4- نتیجه گیری 70
پیشنهادات70
منابع71

4فهرست جداول و نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1- میزان تولید و تجارت انواع گوشت در جهان 4
جدول 1- ظرفیت واحدهای مرغ گوشتی به تفکیک استان در سال 1389 ( واحد قطعه ) 5
شکل 2- اجزای لاشه طیور
جدول 3-1- دمای سالن در هفته‌های مختلف دوران پرورش جوجه‌های گوشتی55
جدول 3-2- زمان، نوع و روش واکسیناسیون56
جدول 3-3- اجزای جیره غذایی در دوره های مختلف پرورش56
جدول 3-4- پریمکس 5/0 % آوای کاسپین شمال گوشتی57
جدول 3-5- پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی آمینه گستر 57
جدول3-6- پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی سوادکوه 58
جدول 3-7- پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی داروسازان58
جدول 4-1- اثر جیره های آزمایشی بر صفات لاشه جوجه های گوشتی در پایان دوره آزمایش63
جدول 4-2- اثر جیره های آزمایشی بر متابولیت های خون جوجه های گوشتی65
جدول 4-3- تعداد E. coli و لاکتوباسیل ها در ایلئوم روده باریک در سن 42 روزگی 65
چکیده
این تحقیق به منظور بررسی تاثیر استفاده از مکمل های ویتامین و مواد معدنی تجارتی، بر صفات لاشه، فراسنجه های خونی و فلور میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی انجام گرفت. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر راس ( 308 ) در قالب طرح کاملاً تصادفی به 16 گروه 15 قطعه ای با 4 تیمار و 4 تکرار تقسیم شدند. تیمارها با یک جیره یکسان بر اساس توصیه NRC (1994) با انرژی و پروتئین یکسان، و بطور آزاد تغذیه شدند. چهار گروه تیمار عبارت بودند از: پریمکس ویتامین و مواد معدنی سواد کوه، پریمکس ویتامین و مواد معدنی آوای کاسپین شمال، پریمکس ویتامین و مواد معدنی داروسازان و پریمکس ویتامین و مواد معدنی آمینه گستر. در پایان آزمایش، در سن 42 روزگی از هر تکرار دو قطعه پرنده با وزنی نزدیک به میانگین وزنی تکرار انتخاب، و جهت بررسی صفات لاشه هم چون درصدهای لاشه، لاشه قابل طبخ، سینه و ران ها، کبد و صفرا، پانکراس، سنگدان و درصد چربی محوطه بطنی، کشتار گردید.، محتویات ایلئوم نیز جمع آوری، و برای بررسی فلور میکروبی استفاده شدند. هم چنین پروتئین کل، آلبومین، گلوکز، اسید اوریک، کلسترول، تری‌گلیسیرید، HDL و LDL اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین جیره های آزمایشی از لحاظ صفات لاشه وجود نداشت (05/0 >P). پروتئین کل، آلبومین و تری‌گلیسیرید بین جیره های آزمایشی، تفاوت معنی داری از لحاظ آماری نشان نداد(05/0 >P). در بین تیمار ها مکمل سواد کوه به طور معنی داریHDL را افزایش و مکمل داروسازان کم ترین LDL را کاهش داد(05/0 >P). هم چنین تفاوت معنی داری بین تیمارها از نظر میانگین تعداد E. coli و نیز از لحاظ تعداد لاکتوباسیل ها مشاهده نگردید(05/0 >P).
واژه های کلیدی :
ویتامینها ،مواد معدنی تجارتی ،مکملها ،صفات لاشه ،فراسنجه های خونی ،فلور میکروبی ایلئوم ،جوجه های گوشتی

فصل اول
مقدمه

1-1- مقدمه
در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه ای که امنیت غذایی
به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه های دولت ها قرار گرفته است. کشاورزی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تأمین غذای مورد نیاز جامعه، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور محسوب می شود. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی، علاوه بر اتخاذ سیاست های مطلوب و برخورداری از منابع کافی، باید تولید کشاورزی به گونه ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. جمهوری اسلامی ایران، از معدود کشورهایی است که از شرایط آب و هوایی بسیار متنوع بهره مند است. تنوع آب و هوایی یکی از مزایای بسیار ارزشمند است که تنوع محصولات کشاورزی را به همراه دارد(آمارنامه کشاورزی جلد دوم، 1390).
1-2- تولید گوشت مرغ در ایران
غذا و تأمین آن همواره به عنوان یکی از مهم ترین چالش های فرآروی بشر به شمار آمده و از این رو، وجود امنیت غذایی در هر کشوری به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی آن کشور محسوب شده و در این میان عرضه پروتئین حیوانی در سبد غذایی یک معیار اساسی در تأمین امنیت غذایی جامعه می باشد. گوشت مرغ به دلایل گوناگون اقتصادی و بهداشتی از جایگاه ویژه ای در بین اقلام مختلف پروتئین حیوانی برخوردار است. این امر به نوبه خود، رشد و گسترش صنعت مرغداری در ایران و جهان را به همراه داشته است به گونه ای که تولید گوشت مرغ در ایران از 42 هزار تن در سال 1344 به رقم 1670 هزار تن در سال 1388 افزایش یافته و از این جهت حائز رتبه ششم در بین کشورهای تولید کننده 2 درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص داده است (ابریشمی، 1381). همسو با افزایش تولید، سرانه مصرف این محصول نیز از 8/1 کیلوگرم در سال 1350 به رقم 8/20 کیلوگرم در سال 1388رسیده است که خوشبختانه از متوسط سرانه مصرف گوشت مرغ در دنیا ( 12 کیلوگرم) نیز به مراتب بیشتر می باشد(باقری، 1389).
1-3- تولید گوشت مرغ در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
بخش طیور سهم عمده ای در تولید، مصرف و تجارت دامی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد به طوری که طی دهه گذشته حدود نیمی از تولید انواع گوشت متعلق به این بخش بوده است. تولید جهانی گوشت مرغ از 51 میلیون تن در سال 1995 به حدود 70 میلیون تن در سال در سال 2000 و 2/86 میلیون تن در سال 2007 رسیده و کشورهای عمده تولید کننده آمریکا ، چین، اتحادیه اروپا و برزیل بو ده اند که حدود 65 درصد از کل تولید گوشت مرغ در جهان را به خود اختصاص داده اند. وارد کنندگان عمده گوشت مرغ در جهان کشورهای روسیه، ژاپن، چین و عربستان می باشند. سهم تولید گوشت مرغ حدود 85 درصد از کل تولید طیور است در حالی که سایر طیور شامل بوقلمون، اردک، غاز و سایر پرندگان حدود 15 درصد از تولید گوشت طیور را به خود اختصاص می دهند. جدول شماره 1 میزان تولید مرغ در کشورهای جهان در سا ل های اخیر را نشان می دهد(محمدیان و مهربانیان، 1387).

1-4- صنعت مرغداری در ایران
در ایران پرورش مرغ به شکل صنعتی از سال 1333 با وارد کردن جوجه مرغ های یک روزه یا تخم مرغ های نطفه دار از نژادهای اصلاح شده خارجی آغاز شد و توسعه آن در این مدت به حدی بود که امروزه توانسته است بخش قابل توجهی از پروتئین حیوانی کشور را فراهم نماید. در حال حاضر واحدهای مختلف مرغداری در سطح وسیع و در اقصی نقاط ایران توسعه یافته به طوری که در رابطه با برخی فعالیت ها توسعه این صنعت در حد نیاز می باشد ولی متأسفانه به دلیل وجود مسائل و مشکلات فراوان، از سرمایه گذاری های انجام شده در این زمینه به طور کامل و صحیح استفاده به عمل نمی آید. صنعت پرورش طیور در کشور ما از شش فعالیت اصلی، پرورش مرغ لاین، پرورش مرغ اجداد، پرورش مرغ مادر، تولید جوجه یکروزه، پرورش مرغ تخم گذار، پرورش مرغ گوشتی و یک فعالیت جنبی پرورش پولت تشکیل شده است، از بین فعالیت های یاد شده، اطلاع از چگونگی نحوه فعالیت های مرغداری های پرورش مرغ گوشتی بسیار حائز اهمیت است، زیرا که محصول اصلی و تولید نهایی این دسته از مرغداری ها، گوشت مرغ است که به عنوان ماده پروتئینی مهم و مغذی در تأمین بخشی از پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه سهم به سزایی دارد. بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح در سال 1391 ، تعداد 18097 مرغداری با فعالیت پرورش مرغ گوشتی در کشور وجود داشته است که از این تعداد 14356 واحد مرغداری فعال و 3741 واحد غیر فعال می باشد. هم چنین در مرغداری های پرورش مرغ گوشتی استان های اصفهان، مازندران و خراسان رضوی بیشترین تعداد مرغداری را در بین سایر استان های کشور به خود اختصاص داده اند (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران، 1391). جدول شماره 1 ظرفیت واحدهای مرغ گوشتی را به تفکیک استان ها در سال 1389 بر حسب قطعه نشان می دهد(آمارنامه کشاورزی جلد دوم، 1389).
جدول 1: ظرفیت واحدهای مرغ گوشتی به تفکیک استان در سال 1389 ( واحد قطعه )
استان واحدهای موجود استان واحدهای موجود
تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
آذر بایجان شرقی 940 9348983 قزوین 427 10427980
آذربایجان غربی 565 10199230 قم 343 6436731
اردبیل 289 4551170 کردستان 461 8392400
اصفهان 1696 30354202 کرمان 744 6560000
ایلام 270 4300000 کرمانشاه 725 8041643
بوشهر 137 3289000 کهکیلویه و بویراحمد 117 1880000
تهران 707 18584982 گلستان 711 16499655
خراسان جنوبی 496 663641 گیلان 652 12299870
خراسان رضوی 1520 18500000 لرستان 413 7100000
خراسان شمالی 70 1308830 مازندران 1738 27442920
خوزستان 877 13419228 مرکزی 506 8905446
زنجان 143 3823550 هرمزگان 233 467000
سمنان 386 8171720 همدان 673 7797300
سیستان و بلوچستان 135 3413113 یزد 833 9103580
فارس 1242 16296714 جنوب استان کرمان 14 170000
جمع کل 18192 285028388
صنعت مرغداری به دلایل گوناگونی از جمله سرعت بالای رشد طیور در زمان کوتاه نسبت به سایر دام ها، ضریب تبدیل غذایی پایین، امکان تولید در تمام شرایط آب و هوایی و بازگشت سریع سرمایه نسبت به سایر صنایع دامپروری دارای اولویت می باشد. مضاف بر این، مصرف گوشت مرغ از لحاظ جنبه های بهداشتی نیز به دلیل عدم امکان انتقال سریع بیماری های میکروبی، ویروسی و انگلی به انسان، ارزش غذایی بالا، ترکیب مناسب اسیدهای آمینه ضروری و ضریب هضم بالا نسبت به مصرف گوشت قرمز برتری دارد. هم چنین، شایان ذکر است که این صنعت در سال های اخیر پیشرفت های فن آوری وسیعی در زمینه اصلاح ژنتیکی طیور داشته که از لحاظ کمی و کیفی تولید را متأثر از خود ساخته است. بررسی های انجام شده توسط مرکز پشتیبانی طیور شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور نشان می دهد که به طور متوسط حدود 60 تا 70 درصد هزینه تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ اختصاص به هزینه تغذیه (دان) دارد. در بین اقلام مختلف تشکیل دهنده غذای مرغ، ذرت، کنجاله سویا و پودر ماهی به طور متوسط 62 تا 70 درصد از هزینه خوراک مرغ را تشکیل می دهد. آن چه بر اهمیت ذرت، کنجاله سویا و پودر ماهی به عنوان نهاده های اصلی صنعت مرغداری می افزاید، آن است که این اقلام عمدتاً وارداتی بوده و نوسانات ناشی از قیمت واردات این محصولات همواره باعث

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *