پایان نامه ها

تاثیرشرایطوروشهای مختلف خشک کردن برویژگی¬های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون92

2533650-485140
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده کشاورزی
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
گرايش تکنولوژی مواد غذایی
عنوان :
تاثیرشرایطوروشهای مختلف خشک کردن برویژگیهای آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون
استاد راهنما: دکتر سید مهدی جعفری
استاد مشاور: دکتر فريبرز ناهيدي
نگارش: مهشاد تاجیک
تابستان 1392
صفحه تاییدیه هیئت داوران
تقدیم به
خدای مهربانم
رب لایزال زندگیم
هم او که عشقش را و مهرش را در گل وجودم آمیخته
و روحش را در جانم به ودیعه نهاده
تا انسان بودن را در گستره کبریایی او تلمذ کنم
تقدیم به
پدر بزرگوارم
تکیه گاه زندگیم ، استوارترین کوه تاریخ بودنم
که صداقت را، صبر را و ایستادگی را
در وجود بی مثال ایشان یافتم
تقدیم به
مادر فداکارم
معنای زندگیم ، بهاراقلیم وجودم
که مهر را ، عشق را ، زندگی و نفسم را
وام دار وجود مقدس اویم
تقدیم به
همسر مهربانم
که پاکی را ،خلوص را و صفای دل را
در او به تماشا نشستم
به پاس حضور همیشگی شان در لحظه لحظه زندگیم …
تشكر و قدرداني
حمد و سپاس به درگاه خداوند عليم كه از سرچشمه زلال حكمت، توانايي گام‌هاي هر چند كوچك در راه كسب دانش را عطا فرمود. اكنون كه به ياري پروردگارم انجام اين تحقيق به پايان رسيده است، بر من است كه شكر ايزد گويم و سپاسگزار همه آنهايي باشم كه در اين راه ياريگرم بودند:
از پدر و مادر عزيز و مهربانم با تمام وجودم سپاسگزاري مي‌كنم
برخود لازم می‌دانم که در انجام این پژوهش از زحمات و مساعدت بی‌شائبه اساتید فن جناب آقای دکتر جعفری، استاد راهنمای ارجمند و سرکار خانم دکتر بلندی استاد مشاور محترم که با صعه صدر و بردباری فراوان پایان‌نامه را مورد راهنمایی و مطالعه قرار دادند کمال تشکر و قدردانی خویش را ابراز دارم.
از داور محترم جناب آقای دکتر محمدی به خاطر نظرات به جا و ارزشمند شان کمال تشکر را دارم.
در پایان از کلیه کسانی که به نحوی مشوق اینجانب بوده و مرا هدایت و راهنمایی کرده‌اند، خصوصا جناب آقای مهندس محمودی که در انجام این پایان نامه اینجانب را یاری نمودند کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم و امیدوارم که در تمام مراحل زندگی شاد، موفق و پیروز باشند.
تعهد نامه
فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول: TOC o “1-3” h z u مقدمهوکلیات PAGEREF _Toc365339073 h 131-1-زﯾﺘﻮن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ PAGEREF _Toc365339074 h 14‬‬1-2-ﺑﺮگزﯾﺘﻮنوﺧﻮاصآن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ PAGEREF _Toc365339075 h 14‬‬1-3- ﭘﻠﯽﻓﻨﻮلﻫﺎ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ PAGEREF _Toc365339076 h 14‬‬1-4- اﺳﺘﺨﺮاجﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻓﻨﻮﻟﯽ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ PAGEREF _Toc365339077 h 16‬‬1-5- خشککردنموادغذایی PAGEREF _Toc365339078 h 161-5-1- تکنولوژی‏هایخشککردنموادغذایی PAGEREF _Toc365339079 h 171-5-3- خشک‏کن‏هایبسترسیالی PAGEREF _Toc365339080 h 181-5-4- تکنولوژی‏هایخشککردنترکیبی: PAGEREF _Toc365339081 h 191-5-4-1- خشککردنبامایکروویو PAGEREF _Toc365339082 h 191-5-4-1-1- اصولخشککردنمایکروویو PAGEREF _Toc365339083 h 201-5-4-1-2- دوره‏هایخشککردنبامایکروویو PAGEREF _Toc365339084 h 211-6- تاثیرفرایندهایخشککردنبرارزشتغذیه‌ایوداروئیگیاهان PAGEREF _Toc365339085 h 211-7- پردازشتصویر PAGEREF _Toc365339086 h 221-7- اهدافتحقیق PAGEREF _Toc365339087 h 231-8- فرضیهها PAGEREF _Toc365339088 h 23فصل دوم: بررسیمنابع PAGEREF _Toc365339089 h 252-1- خشککردناندام‌هایگیاهی PAGEREF _Toc365339090 h 262-2- تکنولوژی‏هایخشککردنموادغذایی PAGEREF _Toc365339091 h 272-2-1-خشککردنبهوسیلهآون PAGEREF _Toc365339092 h 272-2-2- خشککردنبوسیلهبسترسیال PAGEREF _Toc365339093 h 282-2-3- خشککنهاترکیبیبااستفادهازپیشتیمارمایکروویو PAGEREF _Toc365339094 h 292-3- اﺳﺘﺨﺮاجﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻓﻨﻮﻟﯽازﻣﻨﺎﺑﻊﮔﯿﺎﻫﯽﻣﺨﺘﻠﻒ PAGEREF _Toc365339095 h 292-3-1- اﺳﺘﺨﺮاجﺑﺎروشﺳﻨﺘﯽ PAGEREF _Toc365339096 h 302-4- بررسیفعالیتآنتی‌اکسیدانیعصاره‌هایگیاهی PAGEREF _Toc365339097 h 302-4-1- ترکیباتفنولی PAGEREF _Toc365339098 h 322-4-1-1- اسیدهایفنولی PAGEREF _Toc365339099 h 322-4-1-2- فلاونوئیدها PAGEREF _Toc365339100 h 332-4-1-3- تانن‌ها PAGEREF _Toc365339101 h 332-4-2- اهمیتترکیباتفنلی PAGEREF _Toc365339102 h 342-5- تاثیرفرایندهایمختلفمانندخشککردنبررویمیزانترکیباتفنلی PAGEREF _Toc365339103 h 35جمعبندی PAGEREF _Toc365339104 h 36فصل سوم: موادوروش‌ها PAGEREF _Toc365339105 h 383-1- موادشیمیایی PAGEREF _Toc365339106 h 393-2-تهیهبرگ‌هایزیتون PAGEREF _Toc365339107 h 393-3-روش‌هایخشککردنبرگ‌هایزیتون PAGEREF _Toc365339108 h 393-3-1- خشککردنباآون PAGEREF _Toc365339109 h 393-3-2- خشککردنباخشککنبسترسیال PAGEREF _Toc365339110 h 393-3-3- خشککردنبهروشترکیبی PAGEREF _Toc365339111 h 403-3-3-1-روشترکیبیآونبههمراهپیشتیمارمایکروویو PAGEREF _Toc365339112 h 403-3-3-2-روشترکیبیبسترسیالبههمراهپیشتیمارمایکروویو PAGEREF _Toc365339113 h 403-4-آمادهسازیبرگ‌هایزیتونبرایاستخراجعصاره PAGEREF _Toc365339114 h 403-5-روشاستخراجترکیباتفنولیباروشغرقابی PAGEREF _Toc365339115 h 403-6-اندازه‌گیریترکیباتفنولی PAGEREF _Toc365339116 h 403-6-1-رسممنحنیاستاندارد PAGEREF _Toc365339117 h 403-6-2- اندازه‌گیریترکیباتفنولیپسازخشککردن PAGEREF _Toc365339118 h 413-6-3- ارزیابیمیزانمهاررادیکال‌هایآزاد PAGEREF _Toc365339119 h 423-7- ارزیابیرنگ PAGEREF _Toc365339120 h 423-8- روشآماری PAGEREF _Toc365339121 h 42فصل چهارم: نتایجوبحث PAGEREF _Toc365339122 h 434-1- تاثیرروش‌هایخشککردنرویمیزانترکیباتفنولی PAGEREF _Toc365339123 h 444-2- تاثیرروش‌هایخشککردنرویمهاررادیکالآزادDPPH PAGEREF _Toc365339124 h 474-3- تاثیرروش‌هایخشککردنرویرنگبرگزیتون PAGEREF _Toc365339125 h 514-3-1- بررسیشاخصهایL،a وbدرخشککردنبوسیلهآونوروشترکیبیمایکروویو- آون PAGEREF _Toc365339126 h 524-3-2- بررسیشاخصهایL ،aوbدرخشککردنبوسیلهبسترسیالوروشترکیبیمایکروویو- بسترسیال PAGEREF _Toc365339127 h 54فصل پنجم: نتیجهگیریکلیوپیشنهادات PAGEREF _Toc365339128 h 575-1- نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc365339129 h 585-2- پیشنهادات PAGEREF _Toc365339130 h 59منابع PAGEREF _Toc365339131 h 60
چکیده فارسی
سابقهوهدف:
برگ درخت زیتون، دارای ترکیبات متعددی از جمله اولئوروپین، است که عمده خواص داروئی به آن مربوط می‌شود. همچنین عصاره برگ زیتون غنی از ترکیبات فنلی می‌باشد. به منظور استخراج ترکیبات فنولی برگ‌های زیتون ابتدا بایستی خشک شوند. خشك كردنطبيعيوخشككردنباجريان هوايگرمازمهمترين روش هايمورداستفادهدرتوليدمادهگياهيخشكهستند. از دیگر روش های خشک کردن، استفاده از مایکروویو می‌باشد. سرعت بالايخشككردنوانرژيوروديكمازكاهشميزاناسانس جلوگيريمي‌كند. این مطالعه، بهمنظورتعيينبهترينروشخشككردنباتوجهبه روش های مختلف خشک کردن برگ های زیتون با بالاترین ویژگی های فیزیکوشیمیایی وباميزانمادهموثرهقابل قبول،صورت گرفت.
موادوروشها:
در این مطالعه، برگ های زیتون پس از گرد آوری به سه شیوه خشک شدند. در گروه اول، برگ های زیتون در آون(در 3 دمای مختلف) خشک شدند. در گروه دوم، برگ ها در خشک کن بستر سیال (در 3 دمای مختلف) خشک شدند و در گروه سوم، برگ ها به شیوه ترکیبی آون- مایکرویو و بستر سیال-مایکروویو خشک شدند.
پس از خشک کردن برگ، در آزمایشگاه میزان ترکیبات فنلی و مهار رادیکال آزاد DPPH در هر یک از شیوه های به کار رفته ارزیابی و مقایسه شدند و بهترین روش خشک کردن بر اساس استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی و فنلی موجود در برگ خشک شده تعیین گردید. همچنین در این پژوهش از روش پردازش تصویر برای بررسی تغییرات رنگ در طول خشک کردن استفاده گردید.
یافتهها:
در این مطالعه نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که استفاده از مایکروویو می‌تواند باعث افزایش بقای ترکیبات فنولی و مهار رادیکال آزاد DPPH شود. ولی با افزایش دمای خشک کن و توان مایکروویو این میزان کاهش می‌یابد. بطوریکه کمترین میزان ترکیبات فنلی و مهار رادیکال آزاد DPPHدر تیمارهای مختلف مربوط به دمای75 درجه سانتیگراد و بیشترین آن مربوط به دمای 35 درجه سانتیگراد بود، همچنین در تیمارهایی که از مایکروویو استفاده شده بود میزان ترکیبات فنلی و مهار رادیکال آزاد DPPHبیشتر از حالتی بود که از مایکروویو استفاده نمی‌شد، ولی با افزایش توان مایکروویو از 360 تا 720وات، این میزان کاهش یافت.
نتایج حاصل از پردازش تصویر نشان داد که با افزایش دمای خشک کن و توان مایکروویو میزان تخریب رنگ برگ‌ها افزایش می‌یابد. به عنوان مثال کمترین میزان شاخص L مربوط به دمای 35 درجه سانتیگراد و بدون پیش تیمار مایکروویو بود و بیشترین میزان مربوط به دمای 75 درجه سانتیگراد و توان 720 بود. تغییرات شاخص bنیز همانند شاخص L بود ولی شاخص a برعکس دو شاخص قبل بود بطوریکه این شاخص در دمای 35 درجه سانتیگراد بدون پیش تیمار مایکروویو بیشترین میزان را داشت و کمترین دمای آن مربوط به دمای 75 درجه سانتیگراد و توان 720 بود.
بحث:
علت کاهش میزان ترکیبات فنولی و مهار رادیکال آزاد DPPH با افزایش دمای خشک‌کن و توان مایکروویو را می‌توان به از بین رفتن ترکیبات فنولی و همچنین خروج این ترکیبات از اندامها طی خشک کردن نسبت داد.
علت افزایش تخریب رنگ برگ‌ها با افزایش دمای خشک کن و توان مایکروویو مربوط به حساسیت رنگدانه‌های برگ زیتون به توان‌ها و دماهای بالا می‌باشد.
کلیدواژهها: برگ زیتون، خشک کردن، ترکیبات فنلی، ترکیبات آنتی اکسیدانی، پردازش تصویر
فصل اول
مقدمه و کلیات‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-1-زﯾﺘﻮن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
زیتون (Olea europaer) درختچه ای از تیره Oleaceae با برگ های سبز دایمی است که به حال وحشی، ارتفاعی در حدود 5 متر یا اندکی بیشتر دارد ولی اگر در شرایط مساعد پرورش یابد، ارتفاع آن به 12 تا 15 متر و محیط تنه آن به 3 تا 4 متر می رسد. در‬ﺣﻮزهدرﯾﺎيﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ،ﺷﻤﺎلآﻓﺮﯾﻘﺎ،ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﯽآﺳﯿﺎ،ﺷﻤﺎلﺗﺎﺟﻨﻮبﭼﯿﻦ،اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ‬وﺷﺮقاﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽﮔﺴﺘﺮده‌ايدارد(ﻣﺎﻟﮏ،1385؛ﻣﻘﺼﻮدي،1384).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-2-ﺑﺮگزﯾﺘﻮنوﺧﻮاصآن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
برگ‌های زیتون دارای وضعیت متقابل بر روی ساقه و ظاهر بیضوی دراز، نوک تیز، چرمی به رنگ سبز روشن و زیبا در سطح فوقانی پهنک است ولی سطح تحتانی پهنک، رنگ روشن‌تری دارد (زرگری، 1369). پوست و برگ درخت زیتون دارای طعم تلخ و اثر مدر، مقوی، قابض، تب‌بر و کم کننده فشار خون است. دو خاصیت اخیر، بیشتر در برگ زیتون وجود دارد (زارزلو، 1991).برگ زیتونحاوی ترکیبات فنولی،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﺗﺮﭘﻨﯽ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻣﺤﻠﻮلدرﭼﺮﺑﯽ(اﺳﮑﻮاﻟﻦ،بتاکاروتن،‬آلفاتوکوفرول،بتاسیتوسترولواﻟﮑﻞﻫﺎيﺧﻄﯽ،آﻟﻔﺎآﻣﯿﺪﯾﻦ،ﺑﺘﺎآﻣﯿﺪﯾﻦو…)،ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات،اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ،ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﯽو… می‌باشد (ﮔﻮﯾﻨﺪا،2006). ﺑﺮگدرﺧﺖزﯾﺘﻮنﯾﮑﯽازﻓﺮاواﻧﺘﺮﯾﻦو‬ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦﻣﻨﺎﺑﻊﭘﻠﯽﻓﻨﻮﻟﯽدرﺑﯿﻦﮔﯿﺎﻫﺎنﻣﯽﺑﺎﺷﺪوالئوروپین ﻓﺮاوانﺗﺮﯾﻦﺗﺮﮐﯿﺐﻓﻨﻮﻟﯽﻣﻮﺟﻮددرآن‬اﺳﺖکه عمده خواص داروئی به آن مربوط می‌شود (ﻟﻮﺟﺎنوﻫﻤﮑﺎران،2006).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺮﺧﯽﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻧﺸﺎندادهاﺳﺖﮐﻪﺣﻀﻮرﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻓﻨﻮﻟﯽدرﻋﺼﺎرهاﯾﻦﺑﺮگ،اﺛﺮاتﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ،ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ و ﺿﺪ اﯾﺪزيدارد(ﮔﻮﯾﻨﺪا،2006).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-3-ﭘﻠﯽﻓﻨﻮلﻫﺎ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﭘﻠﯽﻓﻨﻮلﻫﺎﯾﮑﯽازﻓﺮاواﻧﺘﺮﯾﻦﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎيﮔﯿﺎﻫﯽﻫﺴﺘﻨﺪوازاﺟﺰاءﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮرژﯾﻢﻏﺬاﯾﯽاﻧﺴﺎنو‬حیوانات محسوب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. دردﻫﻪﻫﺎياﺧﯿﺮ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﭘﻠﯽﻓﻨﻮﻟﯽﺟﺎﯾﮕﺎهوﯾﮋه‌ايدرﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽو‬داروﺳﺎزيپیدا کرده است(ماناچ و همکاران،2004؛اﺳﮑﺎﻟﺒﺮتوﻫﻤﮑﺎران،2005). ﭘﻠﯽﻓﻨﻮلﻫﺎدر‬ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﺧﻮددارايﺣﻠﻘﻪآروﻣﺎﺗﯿﮏبنزوئیک (فنیل)و عامل ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ () OH‬ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻠﯽﻓﻨﻮلﻫﺎﺑﻪﭼﻨﺪﮔﺮوهﮐﻠﯽﺗﻘﺴﯿﻢﻣﯽﺷﻮﻧﺪﮐﻪﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: آﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﺪﯾﻦﻫﺎ، کاتچین‌ها،ﻓﻼواﻧﻮنﻫﺎ،‬ﻓﻼونﻫﺎ،ﻓﻼوﻧﻮلﻫﺎ،اﯾﺰوﻓﻼونﻫﺎ،ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽﺑﻨﺰوﺋﯿﮏاﺳﯿﺪﻫﺎ،ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽﺳﯿﻨﺎﻣﯿﮏاﺳﯿﺪﻫﺎ،لیگنان‌هاو‬تانن‌ها یاﭘﺮوآﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﺪﯾﻦﻫﺎ(ﻓﺎﻧﮓوﺑﻨﺪري،2010). درﺟﺪول 1-1ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽازﭘﻠﯽﻓﻨﻮلﻫﺎياﺻﻠﯽﺑﻪﻫﻤﺮاهﻣﻨﺒﻊﮔﯿﺎﻫﯽوبرخی خصوصیات شیمیاییآن‌ها،ﺟﻤﻊآوريﺷﺪهاﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﺟﺪول1-1- ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦﭘﻠﯽﻓﻨﻮلﻫﺎيﮔﯿﺎﻫﯽوﺧﻮاصآن‌ها‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﮔﺮوهﻓﻨﻮﻟﯽ‬ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ﻣﻨﺒﻊﮔﯿﺎﻫﯽ ﺧﻮاص‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
آﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﺪﯾﻦﻫﺎ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪﯾﻦ،دﻟﻔﯿﻨﯿﺪﯾﻦ،ﻣﺎﻟﻮﯾﻨﯿﺪﯾﻦ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﭘﻼرﮔﻮﻧﯿﺪﯾﻦ،ﭘﺌﻮﻧﯿﺪﯾﻦ،ﭘﺘﻮﻧﯿﺪﯾﻦ وﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯿﻮهوﮔﻞﻫﺎ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ رﻧﮕﺪاﻧﻪﻫﺎيﻃﺒﯿﻌﯽو ﺣﺴﺎسﺑﻪﻧﻮر،اﮐﺴﯿﮋن

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *