تاثیر چرخه¬های خشک و مرطوب شدن بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاک جنگل بلوط

center952284

-250795-534389

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده کشاورزی
تاثیر چرخههای خشک و مرطوب شدن بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاک جنگل بلوط
پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی
امین کلانتری
استاد راهنما
دکتر فرشید نوربخش
1394
-144470-566287

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده کشاورزی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی آقای امین کلانتری
تحت عنوان
تاثیر چرخههای خشک و مرطوب شدن بر فرایند معدنی شدن نیتروژن
در خاک جنگل بلوط
در تاریخ 22/2/1394 توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.
1- استاد راهنمای پایان نامه دکتر فرشید نوربخش
2- استاد داور دکتر مهران شیروانی
3- استاد داور دکتر قدرت اله سعیدی

center1223621سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده دکتر محمد مهدی مجیدی
-378386-757673
تقدیر و تشکر
قدردان خداوندم به پاس موهبتهایی که بر من ارزانی داشت و این بنده خود را به مسیر علم سوق داد. مصاعب روزگار بر من چیره میگشت اگر از وجود عزیزانم بی بهره بودم. خالصانهترین سپاسها نثار پدر و مادر مهربانم که مرا در وادی دانش اندوزی پرورش دادند و با آیین علم آموزی آشنا نمودند. از برادران عزیزم به واسطه تشویقها و حمایتهای بی دریغشان متشکرم. از استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقای دکتر نوربخش که با نگاهی پدرانه مرا به شاگردی خویش مفتخر ساختند سپاسگزارم. از جناب آقای دکتر شیروانی و جناب آقای دکتر سعیدی که زحمت بازخوانی و داوری این پایان نامه را پذیرفتند کمال تشکر و قدردانی را دارم. در پایان از دوستان عزیزم آقایان گلیج، فیوجی، حاتمی، خدامرادی ، غلامزاده و کفیری که مرا در انجام این پایان نامه یاری نمودند سپاسگزاری می کنم.
امین کلانتری
1394
-165735-555655
کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتکارات و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع
این پایان نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان است.
-197633-555655
به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که بهترین پشتیبان است
به پاس قلب های بزرگشان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند
این مجموعه را به پدر و مادر عزیز و برادران مهربانم تقدیم می کنم.
-218898-598185
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… هشت
فهرست اشکال ……………………………………………………………………………………………………………………………….. یازده
فهرست جداول ………………………………………………………………………………………………………………………………. پانزده
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: مقدمه و بررسی منابع
1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- شاخصهای کیفیت یا سلامت خاک ………………………………………………………………………………………………. 3
1-2-1- شاخصهای قابل مشاهده ……………………………………………………………………………………………………………. 4
1-2-2- شاخصهای فیزیکی خاک …………………………………………………………………………………………………………. 4
1-2-3- شاخصهای شیمیایی خاک …………………………………………………………………………………………………………. 4
1-2-4- شاخصهای بیولوژیک خاک ……………………………………………………………………………………………………… 4
1-3- تنشهای طبیعی …………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-3-1- کمبود آب و خشکی خاک ………………………………………………………………………………………………………… 8
1-3-2- خشک و مرطوب شدن خاک ……………………………………………………………………………………………………. 11
1-4- تنشهای ناشی از فعالیتهای بشر ………………………………………………………………………………………………….. 18
1-4-1- تبدیل جنگل به اراضی دیم ………………………………………………………………………………………………………… 18
1-5- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
1950144480710هشت
هشت

-133837-5769201-6- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 27
فصل دوم: مواد و روشها
2-1- منطقهی مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………………………………… 28
2-2- نمونهبرداری خاک …………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-3- خصوصیات کلی خاکها ……………………………………………………………………………………………………………. 30
2-4- آزمایشهای انکوباسیونی …………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-4-1- آمادهسازی خاکها ………………………………………………………………………………………………………………… 30
2-4-2- تیمارهای رطوبتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 30
2-4-3- طراحی آزمایش اول ……………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-4-4- طراحی آزمایش دوم ……………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-4-5- دورهی انکوباسیون ………………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-5- اندازهگیریهای پس از دوره انکوباسیون …………………………………………………………………………………………. 32
2-5-1- آرجینین آمونیفیکاسیون …………………………………………………………………………………………………………… 32
2-5-2- معدنی شدن خالص نیتروژن، آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون …………………………………………………………… 32
2-6- آنالیزهای آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 32
فصل سوم: نتایج و بحث
3-1-آزمایش اول ………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
3-1-1-خصوصیات عمومی خاکها ………………………………………………………………………………………………………. 34
3-1-2-بررسی اثر تیمارها بر معدنی شدن نیتروژن ……………………………………………………………………………………… 35
3-1-3- همبستگی بین صفات اندازهگیری شده …………………………………………………………………………………………. 42
3-1-4- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی به کمک صفات اندازهگیری شده ………………………………………………….. 43
1992674673381نه
نه

-271795-5551083-1-5- نمودار درختی ………………………………………………………………………………………………………………………… 48
3-2-آزمایش دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 49
3-2-1- خصوصیات عمومی خاکها …………………………………………………………………………………………………….. 49
3-2-2- بررسی اثر تیمارها بر معدنی شدن نیتروژن …………………………………………………………………………………….. 50
3-2-3- همبستگی بین صفات اندازهگیری شده ………………………………………………………………………………………… 60
3-2-4- تحلیل تبعیضی خاکهای جنگل بلوط به کمک صفات اندازهگیری شده …………………………………………… 61
3-2-5- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی به کمک صفات اندازهگیری شده ………………………………………………….. 65
3-2-6-نمودار درختی …………………………………………………………………………………………………………………………. 70
3-3- همبستگی ساده بین فرایندهای اندازه گیری شده و خصوصیات خاک …………………………………………………… 71
3-4- رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………………………………………….. 73
3-4-1- رگرسیون چند متغیره بین آرجینین آمونیفیکاسیون و پارامترهای اندازهگیری شده ……………………………….. 73
3-4-2- رگرسیون چند متغیره بین آمونیفیکاسیون و پارامترهای اندازهگیری شده …………………………………………….. 74
3-4-3- رگرسیون چند متغیره بین نیتریفیکاسیون و پارامترهای اندازهگیری شده ……………………………………………… 74
3-4-4- رگرسیون چند متغیره بین معدنی شدن خالص نیتروژن و پارامترهای اندازهگیری شده …………………………… 74
فصل چهارم: نتیجهگیری کلی و پیشنهادها
4-1- نتیجهگیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………………… 75
4-1-1-آزمایش اول …………………………………………………………………………………………………………………………… 75
4-1-2-آزمایش دوم …………………………………………………………………………………………………………………………… 75
4-2- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 88
2120265639593ده
ده

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل1-1- محیط خاک ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
شکل1-2- تغییرات کربن و نسبت کربن به نیتروژن با عمق ………………………………………………………………………………… 5
شکل1-3- نمودار اثر خشک شدن بر نیتروژن معدنی شده، نیتروژن توده زنده میکروبی و تنفس میکروبی تجمعی ………. 10
شکل1-4- اثر خشک شدن بر

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *