پایان نامه ها

تاثير عصاره روغني رزماري -Rosmarinus officinalis- بر عملکرد رشد و سيستم ايمني فيل‌ماهيان جوان -Huso huso-

-490855-81343500
-405130-91821000
centercenter
-576580-94678500
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشکده منابع طبيعي
تاثير عصاره روغني رزماري -Rosmarinus officinalis- بر عملکرد رشد و سيستم ايمني فيل‌ماهيان جوان -Huso huso-
پايان نامه کارشناسي ارشد تکثير و پرورش آبزيان
مجتبي حق‌جو جهرمي
استاد راهنما:
دکتر عيسي ابراهيمي
1392

-528955-98488500

-509905-91821000سپاسگزاري
منت خداي را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزيد نعمت. سپاس آن بي کران بي همتا را سزاست که همواره مورد عنايت و توجه خاص او بوده‌ام و حضورش در لحظه لحظه زندگي‌ام موجب آرامش و ضامن موفقيت من بوده است.
بي کران ترين سپاس ها را به پيشگاه عزيزترين آموزگارانم، پدر بزرگوارم و مادر دلسوز و مهربانم تقديم مي‌کنم. آنان که اولين بارقه‌هاي مهر و اميد را بر دل من تابانيده اند.
از استاد گرانقدر راهنمايم،‌ جناب آقاي دکتر عيسي ابراهيمي، به خاطر راهنمايي‌هاي علمي ارزشمند ايشان در انجام پايان نامه و صبر و شکيبائيشان در تحقق امور، نهايت سپاسگزاري و تشکر را دارم.
از استاد مشاور دلسوز و مهربانم جناب آقاي دکتر امين نعمت الهي که در به ثمر رسيدن اين تحقيق و هرچه پربارتر شدن آن مرا ياري دادند، سپاسگزاري مي‌کنم.
بر خود لازم مي‌دانم از اعضاي محترم هيئت علمي گروه شيلات دانشکده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان، جناب آقايان دکتر نصر اله محبوبي صوفياني، دکتر سالار درافشان، دکتر اميدوار فرهاديان، دکتر يزدان کيواني و سرکار خانم دکتر فاطمه پيکان حيرتي صميمانه تشکر و قدرداني نمايم.
از کارشناس محترم آزمايشگاه تغذيه و جيره نويسي، جناب آقاي مهندس ابراهيم متقي، كارشناس محترم آزمايشگاه فيزيولوژي و بهداشت و بيماريها، جناب آقاي مهندس سعيد اسداله نصرآبادي که برادرانه مرا ياري کرده‌اند، نهايت سپاسگزاري و احترام را دارم.
از همکاري رياست محترم سازمان شيلات ايران، جناب آقاي مهندس رزاقي در تهيه ماهيان صميمانه قدرداني مي‌کنم. همچنين لازم مي‌دانم از همکاري‌هاي سرکار خانم دکتر لاله حجازي ، مديرعامل محترم شرکت باريج اسانس کاشان و سرکار خانم‌ دکتر سحر سودبخش، رئيس محترم آزمايشگاه دامپزشکي بيطاران شيراز بخاطر همکاري‌هاي صميمانه با اينجانب نهايت تشکر و قدرداني را بعمل آورم.
مجتبي حق‌جو جهرمي
-548005-100393500
کليه حقوق مادي مترتب بر نتايج مطالعات،
ابتکارات و نوآوريهاي ناشي از تحقيق موضوع
اين پايان نامه متعلق به دانشگاه صنعتي اصفهان است

-624205-95631000
اين اثر تقديم مي‌گردد به:
پدر زحمت کش و دلسوزم
مادر مهربان و فداکارم
استاد عزيز و صبورم
-557530-87058500فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالبهشت
فهرست جداوليازده
فهرست اشکالدوازده
چکيده1
فصل اول: مقدمه
مقدمه2
فصل دوم: کليات و مرور منابع
2-1- استفاده از گياهان دارويي بعنوان محرک رشد و سيستم ايمني6
2-2- استفاده از گياهان دارويي در ماهيان مختلف7
2-2-1- کپور7
2-2-2- تيلاپيا7
2-2-3- قزل‌آلاي رنگين‌کمان8
2-2-4- ساير ماهيان8
2-3- استفاده از گياهان دارويي در درمان بيماري‌ها.8
2-3-1- بيماري‌هاي باکتريايي9
2-3-2- بيماري هاي ويروسي9
2-3-3- بيماري هاي ايجاد شده توسط کرم هاي انگل 9
2-4- عامل ضد استرس12
2-5- اثر ضد اکسيداسيوني و محافظت کنندگي گياهان دارويي در برابر فلزات سنگين10
2-6- گياه رزماري12
2-6-1- گياه شناسي رزماري12
2-6-2- استفاده تجاري از رزماري13
2-6-3- شيمي رزماري13
2-6-3-1- شيمي رزمارينيک اسيد14
2-6-3-1-1- داروشناسي رزمارينيک اسيد15
2-7- استفاده از رزماري در آبزي‌پروري15
2-8- استفاده از مواد محرک رشد و سيستم ايمني در فيل‌ماهيان جوان پرورشي15
-فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- سيستم پرورشي17
3-2- تهيه ماهيان و سازگاري18
3-3- تهيه عصاره رزماري18
2479040440055هشت
00هشت
3-4- ترکيب جيره هاي غذايي و نحوه تغذيه ماهيان18
-548005-946785003-5- فاکتورهاي مورد بررسي19
3-5-1- بررسي پارامترهاي رشد و عملکرد جيره19
3-5-1-1- آناليز تقريبي غذا و لاشه20
3-5-2- فاکتورهاي بيوشيميايي خون20
3-5-2-1- نمونه گيري20
3-5-2-2- شمارش افتراقي گلبول سفيد21
3-6- آناليزهاي آماري21
فصل چهارم: نتايج و بحث
4-1- ويژگي هاي فيزيکوشيميايي آب22
4-2- ترکيب شيميايي عصاره رزماري23
4-3- نتايج آناليز جيره هاي غذايي و لاشه23
4-3-1- درصد رطوبت لاشه24
4-3-2- درصد پروتئين لاشه24
4-3-3- درصد چربي لاشه25
4-3-4- درصد خاکستر لاشه25
4-3-5- چربي کبد26
4-4- شاخص هاي رشد26
4-4-1- وزن اوليه26
4-4-2- وزن نهايي26
4-4-3- درصد افزايش وزن بدن29
4-4-4- ضريب رشد ويژه29
4-4-5- ضريب تبديل غذايي29
4-4-6- شاخص وضعيت30
4-4-7- کارايي غذا30
4-4-8- بازده مصرف پروتئين30
4-4-9- شاخص کبدي31
4-4-10- ميزان بقا ماهيان31
4-5- شاخص هاي بيوشيميايي خون31
4-5-1- گلوکز31
4-5-2- آنزيم هاي کبدي32
4-5-3- آلبومين32
4-5-4- پروتئين کل32
4-5-5- گلوبولين34
2804795520700نه
00نه
4-5-6- کلسترول34
4-5-7- تري گليسيريد34
-695325-1025525004-5-8- هماتوکريت35
4-5-9- هموگلوبين35
4-5-10- شمارش افتراقي گلبول هاي سفيد36
4-5-10-1- لنفوسيت36
4-5-10-2- ائوزينوفيل37
4-5-10-3- نوتروفيل37
4-5-10-4- مونوسيت38
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1 نتيجه‌گيري کلي39
5-2 پيشنهادها40
پيوست41
منابع47
27762204983480ده
00ده
فهرست جداول
-615950-137033000جدول 1-1 جايگاه سيستماتيک فيل‌ماهي5
جدول 3-1 اجزاي تشکيل‌دهنده جيره‌هاي غذايي (برحسب درصد)19
جدول 3-3 فاکتورهاي بيوشيميايي بررسي‌شده21
جدول 4-1 مقادير پارامترهاي فيزيکوشيميايي آب در طول دوره آزمايش(ميانگين ± خطاي استاندارد) 22
جدول 4-2 مهم‌ترين ترکيبات شيميايي موجود در عصاره رزماري استفاده شده در اين تحقيق23
جدول 4-3 ترکيب شيميايي لاشه فيل‌ماهيان پرورشي در ابتدا و انتهاي آزمايش برحسب درصد در لاشه (ميانگين ± خطاي استاندارد)23
جدول 4-4 نتايج حاصل از بررسي پارامترهاي رشد در تيمارهاي مختلف آزمايشي ( ميانگين ± خطاي استاندارد) 28
جدول 4-5 حاصل از بررسي پارامترهاي بيوشيميايي در تيمارهاي مختلف ( ميانگين ± خطاي استاندارد) 33
23044155859145يازده
00يازده
جدول 4-6 نتايج شمارش افتراقي گلبول‌هاي سفيد خون(ميانگين ± خطاي استاندارد) 36
-443230-87439500فهرست اشکال
شکل 2-1 مسير سنتز طبيعي کافئيک اسيد، دهيدروکسي فنيل‌لاکتيک اسيد و رزمارينيک اسيد در برخي گياهان14
شکل 2-1 ساختار شيميايي کافئيک اسيد، دهيدروکسي فنيل لاکتيک اسيد و رزمارينيک اسيد14
شکل 6-1 شمارش تفريقي درصد گلبول‌هاي سفيد خون فيل‌ماهيان جوان تغذيه شده با عصاره روغني رزماري در سطوح 0، 1/0، 1، 10 و 20 گرم بر کيلوگرم (به ترتيب جيره‌هاي شماره 1 تا 6)، (الف)درصد لنفوسيت، (ب) درصد مونوسيت، (ج) درصد ائوزينوفيل و (د) درصد نوتروفيل (ميانگين ± خطاي استاندارد)41
شکل 6-2 ترکيب لاشه فيل‌ماهيان جوان تغذيه شده با عصاره روغني رزماري در سطوح 0، 1/0، 1، 10 و 20 گرم بر کيلوگرم (به ترتيب جيره‌هاي شماره 1 تا 6)، (الف) درصد رطوبت، (ب) درصد پروتئين در وزن تر، (ج) درصد چربي در وزن تر، (د) درصد خاکستر و (ه) درصد چربي کبد(ميانگين ± خطاي استاندارد)42
شکل 6-3 شاخص‌هاي وزن فيل‌ماهيان جوان تغذيه شده با عصاره روغني رزماري در سطوح 0، 1/0، 1، 10 و 20 گرم بر کيلوگرم (به ترتيب جيره‌هاي شماره 1 تا 6)، (الف) وزن نهايي (گرم)،‌ (ب) شاخص وضعيت، (ج) درصد افزايش وزن بدن و (د) ضريب رشد ويژه(ميانگين ± خطاي استاندارد)43
شکل 6-4 شاخص‌هاي وزن فيل‌ماهيان جوان تغذيه شده با عصاره روغني رزماري در سطوح 0، 1/0، 1، 10 و 20 گرم بر کيلوگرم (به ترتيب جيره‌هاي شماره 1 تا 6)، (الف) ضريب تبديل غذا،‌ (ب) کارايي غذا، (ج) ضريب تبديل پروتئين و (د) شاخص کبدي(ميانگين ± خطاي استاندارد)44
شکل 6-5 پارامترهاى بيوشيميايي فيل‌ماهيان جوان تغذيه شده با عصاره روغني رزماري در سطوح 0، 1/0، 1، 10 و 20 گرم بر کيلوگرم (به ترتيب جيره‌هاي شماره 1 تا 6)، (الف) پروتئين کل،‌ (ب) آلبومين، (ج) گلوبولين، (د) گلوکز، (ه)هماتوکريت و (ز) هموگلوبين(ميانگين ± خطاي استاندارد)45
شکل 6-6 شاخص هاي مرتبط با چربي کل در سرم خون فيل ماهيان جوان تغذيه شده با سطوح مختلف عصاره رزماري. (الف) کلسترول، (ب) تري گليسيريد(ميانگين ± خطاي استاندارد)46
شکل 6-7 آنزيم هاي شاخص کبدي در سرم خون فيل ماهيان جوان تغذيه شده با سطوح مختلف عصاره رزماري. (الف) GOT، (ب) GPT46
2661920369570دوازده
00دوازده

چکيده
پرورش ماهي نمونه‌اي از فعاليتهاي آبزي‌پروري است که امروزه به يکي از مهم‌ترين صنايع داراي رشد سريع تبديل شده است. به دليل پرورش متراکم آبزيان، توسعه بيماري‌هاي عفوني به عنوان يک مشکل اساسي در صنعت آبزي‌پروري محسوب شده و زيانهاي اقتصادي فراواني را به همراه داشته است. حساسيت بالاي ماهيان به استرس و گسترش سريع بيماري‌ها در آب، پرورش‌دهندگان آبزيان را ملزم به متمرکزکردن فعاليت‌هايشان به منظور ايمن‌کردن ماهيان در برابر بيماري‌هاي عفوني کرده است. تلاش‌هايي نظير پيشگيري‌هاي بهداشتي، ضدعفوني و دارودرماني (با تاکيد بر آنتي‌بيوتيک‌ها) براي کنترل بيماري‌ها انجام شده است. استفاده تجاري از آنتي‌بيوتيک‌ها و ديگر داروهاي شيميايي در پرورش ماهي به دليل ايجاد مقاومت باکتريايي، آلودگي محيط زيست و تجمع مواد آلاينده در بدن ماهي بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است. در سال‌هاي اخير توجه بسياري به مواد محرک سيستم ايمني معطوف شده است. مواد محرک سيستم ايمني، عصاره‌هاي زيستي و يا ساختگي هستند که رشد موجود و هم‌چنين پاسخ‌هاي ايمني بدن را تحريک مي‌کنند. رزماري يکي از ادويه‌هايي است که داراي خاصيت آنتي‌اکسيداني بالا مي‌باشد. از روغن رزماري بعنوان ماده‌اي با خاصيت آنتي‌باکتريايي و ضدقارچي، آنتي‌اکسيداني، آنتي‌ميکروبي و ضدسرطاني استفاده مي‌شود. بر اين اساس در تحقيق حاضر خواص عصاره روغني گياه رزماري به عنوان يک ماده محرک سيستم ايمني بر پارامترهاي رشد و تغذيه (شامل وزن نهايي، ضريب رشد ويژه، شاخص وضعيت، درصد افزايش وزن بدن، ضريب تبديل غذا، شاخص کبدي و بازده مصرف پروتئين)، فاکتورهاي بيوشيميايي و ايمني سلولي (شامل پروتئين کل، آلبومين، گلوبولين، گلوکز، کلسترول، تري‌گليسيريد و آنزيم‌هاي کبدي) و ترکيب شيميايي لاشه (شامل پروتئين، رطوبت و چربي) فيل‌ماهيان جوان پرورشي مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور بچه فيل‌ماهيان جوان پرورشي با متوسط وزن 28/5 ± 94/130 (ميانگين ± خطاي استاندارد) گرم به شش گروه (تيمارها) و هر گروه به سه زيرگروه (تکرارها) تقسيم شدند. گروه اول به عنوان شاهد با جيره پايه و فاقد عصاره رزماري و گروه‌هاي دوم، سوم،‌چهارم و ‌پنجم به ترتيب با جيره‌هاي حاوي 1/0، 1، 10 و 20 گرم عصاره روغني رزماري به ازاء هر کيلوگرم جيره غذايي و گروه ششم با جيره حاوي 03/0 گرم آنتي‌بيوتيک اکسي‌تتراسايکلين به ازاء هر کيلوگرم جيره غذايي به مدت 56 روز تغذيه شدند. نتايج حاصل نشان‌دهنده عدم وجود اختلاف معني‌داري در پارامترهاي رشد بين تيمارهاي مختلف بود. ميزان بقا در انتهاي دوره اختلاف معني‌داري را بين تيمارهاي مختلف نشان نداد (05/0 >p ). محتواي پروتئين لاشه تيمار g/kg1/0 عصاره رزماري به طور معني‌داري نسبت به تيمار شاهد افزايش داشت(05/0 >p ). در مقابل ميزان چربي کبد در تيمار مذکور و تيمار g/kg03/0 اکسي‌تتراسايکلين به طور معني‌داري نسبت به ديگر تيمارها کاهش نشان داد (05/0 >p ). در عين حال اختلاف معني‌داري در محتواي چربي و رطوبت لاشه بين تيمارهاي مختلف مشاهده نشد. محتواي پروتئين کل سرم و آلبومين در تيمارهاي حاوي عصاره رزماري به طور معني‌داري نسبت به تيمار شاهد افزايش نشان داد به طوري که کم‌ترين ميزان پروتئين کل در تيمار شاهد و بيشترين آن در تيمار g/kg1 عصاره رزماري بدست آمد(05/0 >p ). محتواي آلبومين نيز در تيمار g/kg1/0 عصاره رزماري به طور معني‌داري نسبت به تيمار شاهد افزايش نشان داد(05/0 >p ). آنزيم‌هاي کبدي به طور معني‌داري در تيمارهاي حاوي عصاره رزماري نسبت به تيمار شاهد کاهش يافت(05/0 >p ). محتواي گلوکز سرم خون در تيمار شاهد بطور معني‌داري بيشتر از ساير تيمارها بود(05/0 >p ) در حالي‌که ميزان کلسترول و تري‌گليسيريد تغيير معني‌داري را بين تيمارهاي آزمايشي نشان نداد. ميزان هموگلوبين خون در تيمار شاهد به طور معني‌داري نسبت به تيمارهاي حاوي عصاره رزماري افزايش يافت (05/0 >p ) اما تغييري در ميزان هماتوکريت خون بين تيمارهاي مختلف مشاهده نشد. شمارش افتراقي گلبول‌هاي سفيد خون، نشان‌دهنده وجود اختلاف معني‌داري در ميزان لنفوسيت،‌ ائوزينوفيل و نوتروفيل خون است به طوري که ميزان لنفوسيت در تيمارهاي حاوي عصاره رزماري بطور معني‌داري بالاتر از تيمار شاهد بود (05/0 >p ). در مقابل ميزان ائوزينوفيل و نوتروفيل خون در تيمار شاهد به طوري معني‌داري بالاتر از ديگر تيمارها بود(05/0 >p ). در مجموع نتايج اين تحقيق نشان داد که سطوح مختلف عصاره رزماري مورد استفاده، تاثير مثبت معني‌داري بر پارامترهاي رشد نداشته است اما سطح g/kg1/0 و g/kg1 آن در جيره غذايي باعث مي‌شود تا پارامترهاي بيوشيميايي خون و کيفيت لاشه را بهبود بخشيده و باعث تقويت سيستم ايمني گردد.
لغات کليدي: رزماري (Rosmarinus officinalis)، فيل‌ماهي (Huso huso)، شاخص‌هاي رشد، سيستم ايمني، کيفيت لاشه، فاکتورهاي بيوشيميايي سرم
-606425-174688500فصل اول
مقدمه
پرورش ماهي نمونه‌اي از فعاليتهاي آبزي‌پروري است که به يکي از مهم‌ترين صنايع داراي رشد بسيار سريع تبديل شده است [22]. از ميان موجودات مختلف پرورشي، تعداد زيادي از ماهيان آبهاي شيرين و شور بخش مهمي از صنعت آبزي‌پروري را شامل مي‌شوند که هر ساله بر تعداد آن‌ها

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *