تاثیر دوره های نوری و جیره¬های جلبکی بر رشد، تولید، هم آوری و ترکیب اسیدهای چرب در آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula

405765146050
115570108966000

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده منابع طبیعی
تاثیر دوره های نوری و جیرههای جلبکی بر رشد، تولید، هم آوری و ترکیب اسیدهای چرب در آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula
پایان نامه کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
دلارام تقوی
اساتید راهنما
دکتر امیدوار فرهادیان
دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
1390

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده منابع طبیعی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان خانم دلارام تقوی
تحت عنوان
تاثیر دوره های نوری و جیرههای جلبکی بر رشد، تولید، هم آوری و ترکیب اسیدهای چرب در آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula
در تاریخ 25/11/1390 توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.
1-استاد راهنمای پایان نامه دکتر امیدوار فرهادیان
2-استاد راهنمای پایان نامه دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
2-استاد مشاور پایان نامه دکتر یزدان کیوانی
3-استاد داور دکتر عیسی ابراهیمی
4-استاد داور دکتر فاطمه پیکان حیرتی
سرپرست تحصیلات تکمیلی دکتر محمد رضا وهابی
از کلیه اساتید عزیز که بزرگوارانه نسبت به تمامی دانشجویان با رافت و مهربانی رهنمودهای لازم را ابراز داشتهاند و همچون شمعی فروزان اندوخته های علمی خود را در طبق اخلاص اهداء نمودهاند بالاخص:
اساتید راهنمای محترم آقایان دکتر فرهادیان و دکتر محبوبی صوفیانی و استاد مشاور آقای دکتر کیوانی
که همگی با داشتن مشغله فراوان در طول مدت تحصیل و خصوصاً در تکمیل پایان نامه اینجانب کمال همکاری، همراهی و راهنمایی را ابراز داشته اند، و همچنین
داوران محترم آقای دکتر ابراهیمی و خانم دکتر پیکان حیرتی که وقت خود را صرف بهبود کیفیت پایاننامه اینجانب نموده اند،
تشکر و قدردانی میکنم.
و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری رساندهاند.
1097915281305کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع این پایاننامه (رساله) متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان است.
00کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع این پایاننامه (رساله) متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان است.

با نهایت احترام تقدیم به
پدر
و
مادر
بسیار عزیز، دلسوز و فداکارم که پیوسته جرعهنوش جام تعلیم و تربیت و فضیلت و انسانیت آنها بودهام و همواره چراغ وجودشان روشنگر راه من در سختیها و مشکلات بودهاست.
و به خواهران و برادر م که عزیزترین افراد عالمند.
-483870-6489704000020000
چکیده
آنتنمنشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula به دلیل داشتن دامنه تحمل گسترده به دمای آب و رژیم های نوری به علاوه پرورش آن با استفاده از گونه های مختلف جلبک های میکروسکوپی پتانسیل خوبی جهت کشت انبوه و استفاده به عنوان غذای زنده برای لاروهای ماهی دارد. این تحقیق با هدف بررسی اثر ترکیبی رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف روی رشد، تولید، همآوری و ترکیب اسیدهای چرب در C. quadrangula انجامشد. سه آزمایش جداگانه تحت شرایط آزمایشگاهی انجامگرفت. در آزمایش اول، اثر چهار رژیم نوری شامل D4:L4 (4 ساعت نور: 4 ساعت تاریکی)، D6:L6، D8:L8 و D12:L12، و دو جیره تک جلبکی Senedesmus quadricauda و Chlorella vulgaris بر روی رشد و تولید C. quadrangula در یک طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار انجامشد. در دومین آزمایش، تیمارهای مشابه (همان طور که برای آزمایش اول شرح دادهشد) در سطوح انفرادی برای اندازهگیری همآوری مورد آزمایش قرارگرفت. در آزمایش سوم، C. quadrangula با استفاده از بهترین رژیمهای نوری شامل D6:L6 و D12:L12 که از نتایج آزمایش اول و دوم بدست آمد، و جیرههای جلبکی S. quadricauda و C. vulgaris کشت انبوه دادهشد. نتایج نشانداد تراکم جمعیت، میزان رشد ویژه و زمان دوبرابر شدن جمعیت دارای تفاوت معنیداری بین تیمارهای مختلف آزمایش هستند (p<0.05). بالاترین میانگین تراکم جمعیت C. quadrangula تغذیهشده با S. quadricauda 9/50±1000 (میانگین ±خطای استاندارد)، 3/57±4/571، 3/62±5/690 و 7/58±1000 فرد در لیتر بهترتیب در تیمارهای D4:L4، D6:L6، D8:L8 و D12:L12 بود، در حالیکه در همین تیمارهای نوری با استفاده از C. vulgaris بهترتیب 0/46±9/1642، 2/72±9/2261، 0/75±8/1023 و 3/80±1/2619 فرد در لیتر در دوره آزمایش بدستآمد. علاوهبر این، میانگین رشد ویژه بدستآمده در تیمارهای مختلف گسترهای بین 04/0 تا 11/0 در روز داشت. بالاترین میانگین طول (3/59±3/833 میکرومتر)، عرض (8/28±3/553 میکرومتر)، و وزن (1/1±8/6 میکروگرم) بالغین C. quadrangula، در رژیم نوری D4:L4 و تغذیهشده با جیره C. vulgaris بدست آمد. بیشینه همآوری (3 فرد بر ماده) در تیمار نوری D6:L6 زمانیکه با جلبک S. quadricauda تغذیهشد بدستآمد. کشت انبوه C. quadrangula در رژیمهای نوری D6:L6 و D12:L12 بهترتیب، 72/79±7/2466 و 5/74±2350 فر در لیتر در تغذیه با جلبک S. quadricauda و 7/46±3/1483 و 1/46±7/1666 فرد در لیتر در تغذیه با جلبک C. vulgaris تولید کرد. نتایج نشانداد ترکیب اسید چرب تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بهطور معنیداری تغییر یافت (p<0.05). SAFA (اسیدهای چرب سیر شده)، MUFA (اسیدهای چرب تک غیر اشباعی) و PUFA (اسیدهای چرب چند غیر اشباعی) C. quadrangula در رژیم نوری D6:L6 بهترتیب، 5/1±5/28%، 0/1±6/29% و 6/1±1/34% از اسیدچرب کل در تغذیه با S. quadricauda و 1/2±5/36%، 2/1±1/33% و 9/1±5/27% در تغذیه با C. vulgaris بود. میزان اسید چرب در رژیم نوری D12:L12 به ترتیب، 9/1±2/%35، 9/0±2/26% و 9/1±4/28% از اسیدچرب کل، در هنگام تغذیه با S. quadricauda و 6/1±6/30%، 1/1±1/30% و 3/2±4/33% در تغذیه با C. vulgaris بود. بالاترین درصد SAFA در 16:0 Cبدست آمد که برابر 1/22% در رژیم نوری D12:L12 تغذیهشده با S. quadricauda بود در حالیکه بالاترین درصد MUFA در 9-n1: 18C، 9/14% و در 7-n1: 18C برابر با 0/9% در تیمار نوری D6:L6 بهترتیب در هنگام تغذیه با C. vulgaris و S. quadricauda بدستآمد. در PUFA بالاترین دامنه میانگین در 6-n2: 18C (2/20-8/9%) و 3-n3: 18C (0/16-9/6%) در ترکیبات مختلفی از رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مشاهدهشد. بر اساس نتایج بدستآمده از رشد و تولید، و ترکیب اسید چرب ، این تحقیق نشانمیدهد که C. quadrangula توانایی کشت روی رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف را داراست، اما شرایط کشت در تیمارهای نوری D12:L12 و D6:L6 کارایی بهتری را نشانمیدهد.
کلمات کلیدی: رژیمهای نوری، Ceriodaphnia quadrangular، جلبکهای میکروسکوپی، ترکیب اسید چرب، تولید، رشد
-539115-6578604000020000 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالبهشتفهرست اشکال یازده
فهرست جداولسیزده
چکیده1
فصل اول: مقدمه
TOC h z t “عنوان فصل;1;بخش;2;زیر بخش;3” مقدمه PAGEREF _Toc313882119 h 2فصل دوم: کلیات
2-1-غذاهای زنده PAGEREF _Toc313882121 h 52-2- Cladocera (آنتن منشعبها) PAGEREF _Toc313882122 h 62-2-1- خصوصیات مورفومتریک در تخم وجنین آنتن منشعبها PAGEREF _Toc313882123 h 62-3- خانواده Daphnidae (Straus, 1820) PAGEREF _Toc313882124 h 72-3-1- چرخه زندگی PAGEREF _Toc313882125 h 82-3-2- تولیدمثل PAGEREF _Toc313882126 h 82-3-3- تخم نهان زی PAGEREF _Toc313882127 h 92-3-4- ارزش غذایی PAGEREF _Toc313882128 h 112-3-5- تراکم جمعیت PAGEREF _Toc313882129 h 112-4- جنس Ceriodaphnia (Dana, 1853) PAGEREF _Toc313882130 h 122-4-1- ریخت شناسی Ceriodaphnia PAGEREF _Toc313882131 h 122-4-2- پراکنش Ceriodaphnia PAGEREF _Toc313882132 h 132-4-3- تغذیه PAGEREF _Toc313882133 h 132-4-4- ردهبندی Ceriodaphnia quadrangula PAGEREF _Toc313882134 h 141125220527685هشت
4000020000هشت
2-5- مروری بر مطالعات انجامگرفته PAGEREF _Toc313882135 h 15-343535-62801540000200002-5-1- اهمیت آنتن منشعبها PAGEREF _Toc313882136 h 15-553085-66802040000200002-6- نور و مفاهیم آن PAGEREF _Toc313882137 h 162-6-1- مطالعات در ارتباط با اثرات نور PAGEREF _Toc313882138 h 172-6-2- مطالعات در ارتباط با تغذیه PAGEREF _Toc313882139 h 222-6-3- اسیدهای چرب در زئوپلانکتونها و عوامل موثر بر آنها PAGEREF _Toc313882140 h 24فصل سوم: مواد و روشها
3-1- مشخصات محل جمعآوری نمونه PAGEREF _Toc313882142 h 273-2- خالصسازی افی پیومها و تهیه ذخیره اولیه C. quadrangula PAGEREF _Toc313882143 h 283-3- کشت جلبکها PAGEREF _Toc313882144 h 283-4- آزمایشات انجامشده PAGEREF _Toc313882145 h 293-4-1- آزمایش اول: تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر رشد و تولید C. quadrangula PAGEREF _Toc313882146 h 293-4-2- آزمایش دوم: تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف بر همآوری PAGEREF _Toc313882147 h 333-4-3-آزمایش سوم:کشت انبوه C. quadrangula در شرایط نوری و تغذیهای مختلف و تعیین اسیدچرب PAGEREF _Toc313882148 h 353-5- خشککردن نمونهها و نحوه تعیین اسیدهای چرب PAGEREF _Toc313882149 h 363-6- شمارش زئوپلانکتونها PAGEREF _Toc313882150 h 373-7- محاسبه میزان رشد ویژه و زمان دوبرابر شدن جمعیت PAGEREF _Toc313882151 h 373-8-اندازهگیری طول و عرض و وزن PAGEREF _Toc313882152 h 383-9- تجزیه وتحلیل دادهها و آنالیز آماری PAGEREF _Toc313882153 h 38فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- نتایج PAGEREF _Toc313882155 h 394-1-1- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت بر تراکم و رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت آزمایشگاهی PAGEREF _Toc313882156 h 394-1-2- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر تراکم بالغین و نوزادان در جمعیت در کشت آزمایشگاهی PAGEREF _Toc313882157 h 404-1-3- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر خصوصیات مرفومتریک بالغین و نوزادان PAGEREF _Toc313882158 h 501624330493395نه
020000نه
4-1-4- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر همآوری PAGEREF _Toc313882159 h 50-363855-64770040000200004-1-5- تاثیر رژیمهای نوری و نوع جیرههای جلبکی بر تراکم، رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت انبوه PAGEREF _Toc313882160 h 55-243205-734695004-1-6- تولید تخمنهان زی در کشت آزمایشگاهی و انبوه تحت تاثیر تیمارهای مختلف آزمایش PAGEREF _Toc313882161 h 554-1-7- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف بر پروفیل اسیدچرب در C. quadrangula PAGEREF _Toc313882162 h 584-2-بحث PAGEREF _Toc313882163 h 644-2-1-تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت بر تراکم، رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت آزمایشگاهی PAGEREF _Toc313882164 h 644-2-2- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف بر تراکم بالغین و نوزادان در جمعیت در کشت آزمایشگاهی PAGEREF _Toc313882165 h 674-2-3- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف بر خصوصیات مرفومتریک بالغین و نوزادان PAGEREF _Toc313882166 h 674-2-4- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف بر همآوری در C. quadrangula PAGEREF _Toc313882167 h 694-2-5- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف بر تراکم، میزان رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت انبوه C. quadrangula PAGEREF _Toc313882168 h 704-2-6- تولید افی پیوم در کشت آزمایشگاهی و انبوه در رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف734-2-7- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر پروفیل اسیدچرب در C. quadrangula PAGEREF _Toc313882170 h 74فصل پنجم: نتیجهگیری کلی و پیشنهادات
5-1- نتیجهگیری کلی PAGEREF _Toc313882172 h 765-2 – پیشنهادات PAGEREF _Toc313882173 h 77منابع7820027902788920ده
020000ده
TOC h z t “شکل” c
-319405-58801000 فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1: تخم های نهان زی متعلق به تعدادی از گونههای جنس Ceriodaphnia. (الف) Ceriodaphnia quadrangula، (ب) Camptocercus rectirostris، (ج) Ceriodaphnia laticaudata، (د) Ceriodaphnia reticulata، (ه) Ceriodaphnia pulchella. PAGEREF _Toc313884589 h 10شکل 2-2: C. quadrangula PAGEREF _Toc313884590 h 14شکل3-1: (الف) کشتهای جلبکی، (ب) جلبک S. quadricauda، (ج) جلبک C. vulgaris PAGEREF _Toc313884591 h 29شکل 3-2: (الف) اتاقکهای آزمایش، (ب)محوطه داخلی اتاقک آزمایش PAGEREF _Toc313884593 h 32شکل3-3: ساعت فرمان Fur Aussen-geeignet مدل IP44 ، ساخت آلمان PAGEREF _Toc313884594 h 33شکل4-1: تراکم جمعیت C. quadrangula پرورشیافته تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت. (الف) بیشترین میزان تراکم جمعیت در 10 روز ابتدایی آزمایش، (ب) بیشترین میزان تراکم جمعیت در 10 روز میانی آزمایش و (ج) بیشترین میزان تراکم جمعیت در 10 روز

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *