پایان نامه ها

تاثير دوره هاي نوري و جيره¬هاي جلبکي بر رشد، توليد، هم آوري و ترکيب اسيدهاي چرب در آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangula

405765146050
115570108966000

دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشکده منابع طبيعي
تاثير دوره هاي نوري و جيرههاي جلبکي بر رشد، توليد، هم آوري و ترکيب اسيدهاي چرب در آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangula
پايان نامه کارشناسي ارشد تکثير و پرورش آبزيان
دلارام تقوي
اساتيد راهنما
دکتر اميدوار فرهاديان
دکتر نصرالله محبوبي صوفياني
1390

دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشکده منابع طبيعي
پايان نامه کارشناسي ارشد رشته تکثير و پرورش آبزيان خانم دلارام تقوي
تحت عنوان
تاثير دوره هاي نوري و جيرههاي جلبکي بر رشد، توليد، هم آوري و ترکيب اسيدهاي چرب در آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangula
در تاريخ 25/11/1390 توسط کميته تخصصي زير مورد بررسي و تصويب نهايي قرار گرفت.
1-استاد راهنماي پايان نامه دکتر اميدوار فرهاديان
2-استاد راهنماي پايان نامه دکتر نصرالله محبوبي صوفياني
2-استاد مشاور پايان نامه دکتر يزدان کيواني
3-استاد داور دکتر عيسي ابراهيمي
4-استاد داور دکتر فاطمه پيکان حيرتي
سرپرست تحصيلات تکميلي دکتر محمد رضا وهابي
از کلیه اساتید عزیز که بزرگوارانه نسبت به تمامی دانشجویان با رافت و مهربانی رهنمودهای لازم را ابراز داشتهاند و همچون شمعی فروزان اندوخته های علمی خود را در طبق اخلاص اهداء نمودهاند بالاخص:
اساتید راهنمای محترم آقایان دکتر فرهادیان و دکتر محبوبی صوفیانی و استاد مشاور آقای دکتر کیوانی
که همگی با داشتن مشغله فراوان در طول مدت تحصیل و خصوصاً در تکمیل پایان نامه اینجانب کمال همکاری، همراهی و راهنمایی را ابراز داشته اند، و همچنین
داوران محترم آقای دکتر ابراهیمی و خانم دکتر پیکان حیرتی که وقت خود را صرف بهبود کیفیت پایاننامه اینجانب نموده اند،
تشکر و قدردانی میکنم.
و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری رساندهاند.
1097915281305کليه حقوق مادي مترتب بر نتايج مطالعات، ابتکارات و نوآوريهاي ناشي از تحقيق موضوع اين پاياننامه (رساله) متعلق به دانشگاه صنعتي اصفهان است.
00کليه حقوق مادي مترتب بر نتايج مطالعات، ابتکارات و نوآوريهاي ناشي از تحقيق موضوع اين پاياننامه (رساله) متعلق به دانشگاه صنعتي اصفهان است.

با نهایت احترام تقدیم به
پدر
و
مادر
بسیار عزیز، دلسوز و فداکارم که پیوسته جرعهنوش جام تعلیم و تربیت و فضیلت و انسانیت آنها بودهام و همواره چراغ وجودشان روشنگر راه من در سختیها و مشکلات بودهاست.
و به خواهران و برادر م که عزیزترین افراد عالمند.
-483870-6489704000020000
چکيده
آنتنمنشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangula به دليل داشتن دامنه تحمل گسترده به دماي آب و رژيم هاي نوري به علاوه پرورش آن با استفاده از گونه هاي مختلف جلبک هاي ميکروسکوپي پتانسيل خوبي جهت کشت انبوه و استفاده به عنوان غذاي زنده براي لاروهاي ماهي دارد. اين تحقيق با هدف بررسي اثر ترکيبي رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف روي رشد، توليد، همآوري و ترکيب اسيدهاي چرب در C. quadrangula انجامشد. سه آزمايش جداگانه تحت شرايط آزمايشگاهي انجامگرفت. در آزمايش اول، اثر چهار رژيم نوري شامل D4:L4 (4 ساعت نور: 4 ساعت تاريکي)، D6:L6، D8:L8 و D12:L12، و دو جيره تک جلبکي Senedesmus quadricauda و Chlorella vulgaris بر روي رشد و توليد C. quadrangula در يک طرح کاملا تصادفي با 6 تکرار انجامشد. در دومين آزمايش، تيمارهاي مشابه (همان طور که براي آزمايش اول شرح دادهشد) در سطوح انفرادي براي اندازهگيري همآوري مورد آزمايش قرارگرفت. در آزمايش سوم، C. quadrangula با استفاده از بهترين رژيمهاي نوري شامل D6:L6 و D12:L12 که از نتايج آزمايش اول و دوم بدست آمد، و جيرههاي جلبکي S. quadricauda و C. vulgaris کشت انبوه دادهشد. نتايج نشانداد تراکم جمعيت، ميزان رشد ويژه و زمان دوبرابر شدن جمعيت داراي تفاوت معنيداري بين تيمارهاي مختلف آزمايش هستند (p<0.05). بالاترين ميانگين تراکم جمعيت C. quadrangula تغذيهشده با S. quadricauda 9/50±1000 (ميانگين ±خطاي استاندارد)، 3/57±4/571، 3/62±5/690 و 7/58±1000 فرد در ليتر بهترتيب در تيمارهاي D4:L4، D6:L6، D8:L8 و D12:L12 بود، در حاليکه در همين تيمارهاي نوري با استفاده از C. vulgaris بهترتيب 0/46±9/1642، 2/72±9/2261، 0/75±8/1023 و 3/80±1/2619 فرد در ليتر در دوره آزمايش بدستآمد. علاوهبر اين، ميانگين رشد ويژه بدستآمده در تيمارهاي مختلف گسترهاي بين 04/0 تا 11/0 در روز داشت. بالاترين ميانگين طول (3/59±3/833 ميکرومتر)، عرض (8/28±3/553 ميکرومتر)، و وزن (1/1±8/6 ميکروگرم) بالغين C. quadrangula، در رژيم نوري D4:L4 و تغذيهشده با جيره C. vulgaris بدست آمد. بيشينه همآوري (3 فرد بر ماده) در تيمار نوري D6:L6 زمانيکه با جلبک S. quadricauda تغذيهشد بدستآمد. کشت انبوه C. quadrangula در رژيمهاي نوري D6:L6 و D12:L12 بهترتيب، 72/79±7/2466 و 5/74±2350 فر در ليتر در تغذيه با جلبک S. quadricauda و 7/46±3/1483 و 1/46±7/1666 فرد در ليتر در تغذيه با جلبک C. vulgaris توليد کرد. نتايج نشانداد ترکيب اسيد چرب تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي بهطور معنيداري تغيير يافت (p<0.05). SAFA (اسيدهاي چرب سير شده)، MUFA (اسيدهاي چرب تک غير اشباعي) و PUFA (اسيدهاي چرب چند غير اشباعي) C. quadrangula در رژيم نوري D6:L6 بهترتيب، 5/1±5/28%، 0/1±6/29% و 6/1±1/34% از اسيدچرب کل در تغذيه با S. quadricauda و 1/2±5/36%، 2/1±1/33% و 9/1±5/27% در تغذيه با C. vulgaris بود. ميزان اسيد چرب در رژيم نوري D12:L12 به ترتيب، 9/1±2/%35، 9/0±2/26% و 9/1±4/28% از اسيدچرب کل، در هنگام تغذيه با S. quadricauda و 6/1±6/30%، 1/1±1/30% و 3/2±4/33% در تغذيه با C. vulgaris بود. بالاترين درصد SAFA در 16:0 Cبدست آمد که برابر 1/22% در رژيم نوري D12:L12 تغذيهشده با S. quadricauda بود در حاليکه بالاترين درصد MUFA در 9-n1: 18C، 9/14% و در 7-n1: 18C برابر با 0/9% در تيمار نوري D6:L6 بهترتيب در هنگام تغذيه با C. vulgaris و S. quadricauda بدستآمد. در PUFA بالاترين دامنه ميانگين در 6-n2: 18C (2/20-8/9%) و 3-n3: 18C (0/16-9/6%) در ترکيبات مختلفي از رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مشاهدهشد. بر اساس نتايج بدستآمده از رشد و توليد، و ترکيب اسيد چرب ، اين تحقيق نشانميدهد که C. quadrangula توانايي کشت روي رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف را داراست، اما شرايط کشت در تيمارهاي نوري D12:L12 و D6:L6 کارايي بهتري را نشانميدهد.
کلمات کليدي: رژيمهاي نوري، Ceriodaphnia quadrangular، جلبکهاي ميکروسکوپي، ترکيب اسيد چرب، توليد، رشد
-539115-6578604000020000 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالبهشتفهرست اشکال يازده
فهرست جداولسيزده
چکيده1
فصل اول: مقدمه
TOC h z t “عنوان فصل;1;بخش;2;زیر بخش;3” مقدمه PAGEREF _Toc313882119 h 2فصل دوم: کليات
2-1-غذاهاي زنده PAGEREF _Toc313882121 h 52-2- Cladocera (آنتن منشعبها) PAGEREF _Toc313882122 h 62-2-1- خصوصيات مورفومتريک در تخم وجنين آنتن منشعبها PAGEREF _Toc313882123 h 62-3- خانواده Daphnidae (Straus, 1820) PAGEREF _Toc313882124 h 72-3-1- چرخه زندگي PAGEREF _Toc313882125 h 82-3-2- توليدمثل PAGEREF _Toc313882126 h 82-3-3- تخم نهان زي PAGEREF _Toc313882127 h 92-3-4- ارزش غذايي PAGEREF _Toc313882128 h 112-3-5- تراکم جمعيت PAGEREF _Toc313882129 h 112-4- جنس Ceriodaphnia (Dana, 1853) PAGEREF _Toc313882130 h 122-4-1- ريخت شناسي Ceriodaphnia PAGEREF _Toc313882131 h 122-4-2- پراکنش Ceriodaphnia PAGEREF _Toc313882132 h 132-4-3- تغذيه PAGEREF _Toc313882133 h 132-4-4- ردهبندي Ceriodaphnia quadrangula PAGEREF _Toc313882134 h 141125220527685هشت
4000020000هشت
2-5- مروري بر مطالعات انجامگرفته PAGEREF _Toc313882135 h 15-343535-62801540000200002-5-1- اهميت آنتن منشعبها PAGEREF _Toc313882136 h 15-553085-66802040000200002-6- نور و مفاهيم آن PAGEREF _Toc313882137 h 162-6-1- مطالعات در ارتباط با اثرات نور PAGEREF _Toc313882138 h 172-6-2- مطالعات در ارتباط با تغذيه PAGEREF _Toc313882139 h 222-6-3- اسيدهاي چرب در زئوپلانکتونها و عوامل موثر بر آنها PAGEREF _Toc313882140 h 24فصل سوم: مواد و روشها
3-1- مشخصات محل جمعآوري نمونه PAGEREF _Toc313882142 h 273-2- خالصسازي افي پيومها و تهيه ذخيره اوليه C. quadrangula PAGEREF _Toc313882143 h 283-3- کشت جلبکها PAGEREF _Toc313882144 h 283-4- آزمايشات انجامشده PAGEREF _Toc313882145 h 293-4-1- آزمايش اول: تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي بر رشد و توليد C. quadrangula PAGEREF _Toc313882146 h 293-4-2- آزمايش دوم: تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف بر همآوري PAGEREF _Toc313882147 h 333-4-3-آزمايش سوم:کشت انبوه C. quadrangula در شرايط نوري و تغذيهاي مختلف و تعيين اسيدچرب PAGEREF _Toc313882148 h 353-5- خشککردن نمونهها و نحوه تعيين اسيدهاي چرب PAGEREF _Toc313882149 h 363-6- شمارش زئوپلانکتونها PAGEREF _Toc313882150 h 373-7- محاسبه ميزان رشد ويژه و زمان دوبرابر شدن جمعيت PAGEREF _Toc313882151 h 373-8-اندازهگيري طول و عرض و وزن PAGEREF _Toc313882152 h 383-9- تجزيه وتحليل دادهها و آناليز آماري PAGEREF _Toc313882153 h 38فصل چهارم: نتايج و بحث
4-1- نتايج PAGEREF _Toc313882155 h 394-1-1- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت بر تراکم و رشد ويژه و زمان دوبرابرشدن جمعيت در کشت آزمايشگاهي PAGEREF _Toc313882156 h 394-1-2- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي بر تراکم بالغين و نوزادان در جمعيت در کشت آزمايشگاهي PAGEREF _Toc313882157 h 404-1-3- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي بر خصوصيات مرفومتريک بالغين و نوزادان PAGEREF _Toc313882158 h 501624330493395نه
020000نه
4-1-4- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي بر همآوري PAGEREF _Toc313882159 h 50-363855-64770040000200004-1-5- تاثير رژيمهاي نوري و نوع جيرههاي جلبکي بر تراکم، رشد ويژه و زمان دوبرابرشدن جمعيت در کشت انبوه PAGEREF _Toc313882160 h 55-243205-734695004-1-6- توليد تخمنهان زي در کشت آزمايشگاهي و انبوه تحت تاثير تيمارهاي مختلف آزمايش PAGEREF _Toc313882161 h 554-1-7- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف بر پروفيل اسيدچرب در C. quadrangula PAGEREF _Toc313882162 h 584-2-بحث PAGEREF _Toc313882163 h 644-2-1-تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت بر تراکم، رشد ويژه و زمان دوبرابرشدن جمعيت در کشت آزمايشگاهي PAGEREF _Toc313882164 h 644-2-2- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف بر تراکم بالغين و نوزادان در جمعيت در کشت آزمايشگاهي PAGEREF _Toc313882165 h 674-2-3- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف بر خصوصيات مرفومتريک بالغين و نوزادان PAGEREF _Toc313882166 h 674-2-4- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف بر همآوري در C. quadrangula PAGEREF _Toc313882167 h 694-2-5- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف بر تراکم، ميزان رشد ويژه و زمان دوبرابرشدن جمعيت در کشت انبوه C. quadrangula PAGEREF _Toc313882168 h 704-2-6- توليد افي پيوم در کشت آزمايشگاهي و انبوه در رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف734-2-7- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي بر پروفيل اسيدچرب در C. quadrangula PAGEREF _Toc313882170 h 74فصل پنجم: نتيجهگيري کلي و پيشنهادات
5-1- نتيجهگيري کلي PAGEREF _Toc313882172 h 765-2 – پيشنهادات PAGEREF _Toc313882173 h 77منابع7820027902788920ده
020000ده
TOC h z t “شکل” c
-319405-58801000 فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1: تخم هاي نهان زي متعلق به تعدادي از گونههاي جنس Ceriodaphnia. (الف) Ceriodaphnia quadrangula، (ب) Camptocercus rectirostris، (ج) Ceriodaphnia laticaudata، (د) Ceriodaphnia reticulata، (ه) Ceriodaphnia pulchella. PAGEREF _Toc313884589 h 10شکل 2-2: C. quadrangula PAGEREF _Toc313884590 h 14شکل3-1: (الف) کشتهاي جلبکي، (ب) جلبک S. quadricauda، (ج) جلبک C. vulgaris PAGEREF _Toc313884591 h 29شکل 3-2: (الف) اتاقکهاي آزمايش، (ب)محوطه داخلي اتاقک آزمايش PAGEREF _Toc313884593 h 32شکل3-3: ساعت فرمان Fur Aussen-geeignet مدل IP44 ، ساخت آلمان PAGEREF _Toc313884594 h 33شکل4-1: تراکم جمعيت C. quadrangula پرورشيافته تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت. (الف) بيشترين ميزان تراکم جمعيت در 10 روز ابتدايي آزمايش، (ب) بيشترين ميزان تراکم جمعيت در 10 روز مياني آزمايش و (ج) بيشترين ميزان تراکم جمعيت در 10 روز

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *