تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز93

بسم الله الرّحمن الرّحیم

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. )
گرایش: فضای سبز، گیاهان زینتی در منظر
عنوان:
تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه
چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز
استاد راهنما:
دکتر محمود دژم
نگارش:
حسین رمضانی
تابستان 1393

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
گرایش: فضای سبز، گیاهان زینتی در منظر
عنوان:
تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه
چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز
نگارش:
حسین رمضانی
ارزشیابی و تصویب شده توسط کمیته داوران با درجه بسیار خوب
امضاء اعضا کمیته پایان نامه
دکتر محمود دژم (استاد راهنما)
دکتر حمیدرضا میری (استاد داور 1)
دکتر عبدالرضا جعفری (استاد داور 2)
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی معاون پ‍ژوهش و فن آوری دانشگاه
دکتر حمید رضا میری دکتر حیدر آقابابا تابستان 1393
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان

2581275-440690دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
شماره: . . . . . . . . . . . . . . . . ..
تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب حسین رمضانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مهندسی کشاورزی گرایش فضای سبز، گیاهان زینتی در منظر که در تاریخ 31/6/1393 از پایاننامه خود تحت عنوان «بررسی تاثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز» با کسب نمره 17 و درجه بسیار خوب دفاع نموده‎ام، بدینوسیله متعهد می‎شوم:
1) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و. . . ) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و . . . از این پایان نامه داشته باشیم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: حسین رمضانی تاریــخ و امضــاء: اثرانگشت:
این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.
2393477-45466000
معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1. اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.
2. اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
3. اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
4. اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
5. اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان ونبات) و سایر صاحبان حق.
6. اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7. اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
8. اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
9. اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.تقدیم به:
پدر و مادر عزیزم که نخستین تکیه گاهم و نخستین راهنمای زندگیم بودند و کلام نافذشان نخستین درس مدرسه عشق بود و هست.
همسر عزیز و فداکارم که با گذشت و فداکاریهایش همیشه یار و یاور و مشوق راهم بوده است.
فرزندان دلبندم که امید زندگی را در دلم زنده نگه داشته‌اند.
تمام عزیزانی که همیشه مشوق و باعث دلگرمی من بوده‌اند و هستند.

سپاسگزاری
سپاس فراوان خدای را که تقدیر چنان شد تا روزگاری هر چند کوتاه در کنار دوستان و اساتیدی باشم که افکار بلندشان قله هایی نو، بردیدگانم گشودند تا بر فراز آن رازی از رازهای جهان را دریابم.
اینک که به یاری خداوند این پژوهش به انجام رسیده است، بر خود لازم می دانم از زحمات ارزنده استاد راهنمای گرامی‌ام جناب آقای دکتر محمود دژم که خالصانه و دلسوزانه با راهنمایی‌ها و دقت نظرهای تحسین برانگیزشان روشنی‌بخش راهم بودند تشکر و قدردانی نمایم. همچنین از استادان گرانقدر جناب آقای دکتر حمیدرضا میری و جناب آقای دکتر عبدالرضا جعفری که داوری جلسه دفاع اینجانب را عهده‌دار شدند نهایت تشکر را دارم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
TOC o “2-4” t “Heading 1;1” فصل اول: مقدمه
1-1- پیش‌گفتار PAGEREF _Toc410062311 h 3
1-2- قلمه و فواید تکثیر به وسیله آن PAGEREF _Toc410062312 h 6
1-2-1- قلمه ریشه PAGEREF _Toc410062313 h 6
1-2-2- قلمه ساقه PAGEREF _Toc410062314 h 7
1-2-3- قلمه برگ PAGEREF _Toc410062315 h 7
1-2-4- قلمه جوانه برگ PAGEREF _Toc410062316 h 8
1-3- عوامل موثر بر ریشه‎زایی قلمه‎ها PAGEREF _Toc410062317 h 8
1-3-1- عوامل فیزیولوژیکی موثر بر ریشه‎زایی PAGEREF _Toc410062318 h 10
1-3-1-1- مواد قابل حمل PAGEREF _Toc410062319 h 10
1-3-1-2- میزان اکسین PAGEREF _Toc410062320 h 11
1-3-1-3- وجود برگ و جوانه PAGEREF _Toc410062321 h 11
1-3-1-4- میزان مواد غذایی موجود در گیاه PAGEREF _Toc410062322 h 12
1-3-1-5- مرحله رشد گیاه PAGEREF _Toc410062323 h 12
1-3-1-6- محل ساقه روی گیاه PAGEREF _Toc410062324 h 12
1-3-1-7- نوع بافت قلمه PAGEREF _Toc410062325 h 13
1-3-1-8- زمان گرفتن قلمه PAGEREF _Toc410062326 h 13
1-3-1-9- کربوهیدرات‎ها PAGEREF _Toc410062327 h 14
1-3-1-10- شرایط فیزیولوژیکی پایه مادری PAGEREF _Toc410062328 h 14
1-3-1-11- تاثیر آناتومی ساختمان قلمه بر ریشه‎زایی PAGEREF _Toc410062329 h 15
1-3-1-12- تنظیم کننده‎های رشد گیاهی PAGEREF _Toc410062330 h 16
1-3-1-13- زمان تهیه قلمه در طول سال PAGEREF _Toc410062331 h 17
1-3-1-14- سن قلمه‎ها و نقش آن در ریشه‎زایی PAGEREF _Toc410062332 h 17
1-3-2- عوامل خارجی موثر بر ریشه‎زایی PAGEREF _Toc410062333 h 19
1-3-2-1- ایجاد زخم در انتهای قلمه PAGEREF _Toc410062334 h 19
1-3-2-2- هرس پایه‎های مادری قبل از تهیه قلمه PAGEREF _Toc410062335 h 20
1-3-2-3- شرایط محیطی جهت ریشه‎دار شدن قلمه‎ها PAGEREF _Toc410062336 h 20
1-3-2-3-1- دما PAGEREF _Toc410062337 h 20
1-3-2-3-2- اتمسفر PAGEREF _Toc410062338 h 21
1-3-2-3-3- سیستم مه افشانی PAGEREF _Toc410062339 h 21
1-3-2-3-4- محیط کشت PAGEREF _Toc410062340 h 21
1-3-2-3-5- آب PAGEREF _Toc410062341 h 22
1-3-2-3-6- نور PAGEREF _Toc410062342 h 23
1-3-2-3-7- تغذیه قلمه‎ها PAGEREF _Toc410062343 h 24
1-3-2-3-8- ضد عفونی قلمه‎ها PAGEREF _Toc410062344 h 24
1-3-2-3-9- مواد تنظیم کننده رشد گیاهی PAGEREF _Toc410062345 h 25
1-4- گونه‎های مورد استفاده در این پژوهش PAGEREF _Toc410062346 h 27
1-4-1- گل کاغذی PAGEREF _Toc410062347 h 27
1-4-2- شاه‎پسند درختی PAGEREF _Toc410062348 h 27
1-4-3- شیشه‎شور PAGEREF _Toc410062349 h 28
1-4-4- ختمی درختی PAGEREF _Toc410062350 h 28
1-5- اهداف پژوهش PAGEREF _Toc410062351 h 29
فصل دوم: مروری بر پژوهش‎های پیشین
2-1- پژوهش‎های صورت گرفته در ارتباط با ریشه‎زایی گونه‎های مورد بررسی PAGEREF _Toc410062354 h 31
2-2- استفاده از هورمون‎های رشد در بهبود ریشه‎زایی سایر گونه‎ها PAGEREF _Toc410062355 h 33
2-3- جمع‎بندی پژوهش‎های انجام شده در ارتباط با اثر هورمون‎های گیاهی بر افزایش ریشه‎زایی قلمه‎ها PAGEREF _Toc410062356 h 40
فصل سوم: مواد و روش‎ها
3-1‌- محل و سال اجرای آزمایش PAGEREF _Toc410062359 h 42
3-2- طرح آزمایشی و تیمار‌ها PAGEREF _Toc410062360 h 42
3-2- نحوه‎ی اجرای آزمایش PAGEREF _Toc410062361 h 43
3-2- اندازه‌گیری صفات مورد مطالعه PAGEREF _Toc410062362 h 44
3-3- تجزیه آماری PAGEREF _Toc410062363 h 44

فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- اثرات موقعیت قلمه و غلظت هورمون ایندول بوتریک اسید بر ریشه‎زایی قلمه‎های شاه‎پسند PAGEREF _Toc410062366 h 46
4-1-1- درصد ریشه‎زایی PAGEREF _Toc410062367 h 46
4-1-2- تعداد ریشه PAGEREF _Toc410062368 h 50
4-1-3- طول متوسط ریشه PAGEREF _Toc410062369 h 52
4-1-4- طول بزرگترین جوانه PAGEREF _Toc410062370 h 54
4-1-5- وزن تر ریشه PAGEREF _Toc410062371 h 56
4-1-6- وزن خشک ریشه PAGEREF _Toc410062372 h 58
4-2- اثرات موقعیت قلمه و غلظت هورمون ایندول بوتریک اسید بر ریشه‎زایی قلمه‎های گل کاغذی PAGEREF _Toc410062373 h 60
4-2-1- درصد ریشه‎زایی PAGEREF _Toc410062374 h 60
4-2-2- تعداد ریشه PAGEREF _Toc410062375 h 64
4-2-3- طول ریشه PAGEREF _Toc410062376 h 66
4-2-4- طول بزرگترین جوانه PAGEREF _Toc410062377 h 68
4-2-5- وزن تر ریشه PAGEREF _Toc410062378 h 70
4-2-6- وزن خشک ریشه PAGEREF _Toc410062379 h 72
4-3- اثرات موقعیت قلمه و غلظت هورمون ایندول بوتریک اسید بر ریشه‎زایی قلمه‎های شیشه‎شور PAGEREF _Toc410062380 h 74
4-3-1- درصد ریشه‎زایی PAGEREF _Toc410062381 h 74
4-3-2- تعداد ریشه PAGEREF _Toc410062382 h 78
4-3-3- طول ریشه PAGEREF _Toc410062383 h 80
4-3-4- طول بزرگترین جوانه PAGEREF _Toc410062384 h 82
4-3-5- وزن تر ریشه PAGEREF _Toc410062385 h 84
4-3-6- وزن خشک ریشه PAGEREF _Toc410062386 h 86
4-4- اثرات موقعیت قلمه و غلظت هورمون ایندول بوتریک اسید بر ریشه‎زایی قلمه‎های ختمی درختی PAGEREF _Toc410062387 h 88
4-4-1- درصد ریشه‎زایی PAGEREF _Toc410062388 h 88
4-4-2- تعداد ریشه PAGEREF _Toc410062389 h 92
4-4-3- طول ریشه PAGEREF _Toc410062390 h 94
4-4-4- طول بزرگترین جوانه PAGEREF _Toc410062391 h 96
4-4-5- وزن تر ریشه PAGEREF _Toc410062392 h 98
4-4-6- وزن خشک ریشه PAGEREF _Toc410062393 h 100
4-7- نتیجه‎گیری نهایی PAGEREF _Toc410062394 h 102
4-8- پیشنهادات PAGEREF _Toc410062395 h 103
منابع
منابع فارسی105
منابع انگلیسی107
چکیده انگلیسی114

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
TOC h z t “جدول” c جدول 4-1- نتایج تجزیه واریانس اثر موقعیت قلمه و غلظت هورمون ایندول بوتریک اسید بر ریشه‎زایی قلمه‎های شاه‎پسند PAGEREF _Toc410062506 h 47جدول 4-2- مقایسه میانگین اثر متقابل موقعیت قلمه و غلظت IBA بر صفات ریشه‎زایی اندازه‎گیری شده در شاه‎پسند (در هر قلمه) PAGEREF _Toc410062507 h 49جدول 4-3- نتایج تجزیه واریانس اثرات موقعیت قلمه و غلظت هورمون ایندول بوتریک اسید بر ریشه‎زایی قلمه‎های گل کاغذی (در هر قلمه) PAGEREF _Toc410062508 h 61جدول 4-4- مقایسه میانگین اثر متقابل موقعیت قلمه و غلظت IBA بر صفات ریشه‎زایی اندازه‎گیری شده در گل کاغذی (در هر قلمه) PAGEREF _Toc410062509 h 63جدول 4-5- نتایج تجزیه واریانس اثرات موقعیت قلمه و غلظت هورمون ایندول بوتریک اسید بر ریشه‎زایی قلمه‎های شیشه‎شور (در هر قلمه) PAGEREF _Toc410062510 h 75جدول 4-6- مقایسه میانگین اثر متقابل موقعیت قلمه و غلظت IBA بر صفات ریشه‎زایی اندازه‎گیری شده در قلمه‎های شیشه‎شور (در هر قلمه) PAGEREF _Toc410062511 h 77جدول 4-7- نتایج تجزیه واریانس اثرات موقعیت قلمه و غلظت هورمون ایندول بوتریک اسید بر ریشه‎زایی قلمه‎های ختمی درختی (در هر قلمه) PAGEREF _Toc410062512 h 89جدول 4-8- مقایسه میانگین اثر متقابل موقعیت قلمه و غلظت IBA بر صفات ریشه‎زایی اندازه‎گیری شده در قلمه‎های ختمی درختی (در هر قلمه) PAGEREF _Toc410062513 h 91
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
TOC h z t “شکل” c شکل 4-1- مقایسه میانگین مربوط به اثر موقعیت قلمه (A) و غلظت IBA (پی‎پی‎ام) (B) بر درصد ریشه‎زایی قلمه‎های شاه‎پسند (در هر قلمه) PAGEREF _Toc410062573 h 48شکل 4-2- مقایسه میانگین مربوط به اثر موقعیت قلمه (A) و غلظت IBA (پی‎پی‎ام) (B) بر تعداد ریشه شاه‎پسند(در هر قلمه) PAGEREF _Toc410062574 h 51شکل 4-3- مقایسه میانگین مربوط به اثر موقعیت قلمه (A) و غلظت IBA (پی‎پی‎ام) (B) بر طول ریشه شاه‎پسند (در هر قلمه) PAGEREF _Toc410062575 h 53شکل 4-4- مقایسه میانگین مربوط به اثر موقعیت قلمه

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *