پایان نامه ها

تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای

-768350

موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی بهاران
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)
رشته: تولیدات گیاهی (گرایش تولید محصولات باغبانی)
تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای
عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L)
پژوهش و نگارش:
صغری تاتلی
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر کامران رهنما
استاد مشاور:
جناب آقای مهندس احمد اجنی
سال: 1393
صورتجلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه خانم صغری تاتلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تولیدات گیاهی (گرایش تولید محصولات باغبانی) با شماره دانشجویی 9151102 تحت عنوان: تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum.l) درساعت 3 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 15/07/1393 در مؤسسه آموزش عالی بهاران گرگان با حضور هیأت داوران به شرح ذیل برگزار و پایان نامه با نمره 75/18 (به عدد)، هیجده و هفتاد وپنج (به حروف) و درجه بسیار خوب پذیرفته شد.
نام و نام خانوادگی دانشجو: صغری تاتلی امضاء و تاریخ:15/07/1393
………………………………………………………………………………………………………………………..
اعضاء هیات داوران سمت امضاء
جناب آقای دکتر کامران رهنما استاد راهنما
جناب آقای مهندس احمد اجنی استاد مشاور
3- جناب آقای دکتر ناصر لطیفی عضو هیأت داوران
جناب آقای دکتر احمد عبدل زاده عضو هیأت داوران
5- جناب آقای مهندس بیژن آقاپور نماینده تحصیلات تکمیلی
تعهدنامه پژوهشی
نظر به این که چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بهاران گرگان مبین بخشی از فعالیت های علمی- پژوهشی بوده، بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به موارد ذیل متعهد می شوند:
1) قبل از چاپ پایان نامه (رساله) خود، مراتب را قبلا به طور کتبی به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اطلاع داده و کسب اجازه نمایند.
2) در انتشار نتایج پایان نامه (رساله) در قالب مقاله، همایش، اختراع و اکتشاف و سایر موارد ذکر نام موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بهاران گرگان الزامی است.
3) انتشار نتایج پایان نامه (رساله) باید با اطلاع و کسب اجازه از استاد راهنما صورت گیرد.
اینجانب صغری تاتلی دانشجوی رشته تولیدات گیاهی گرایش تولید محصولات باغبانی مقطع کارشناسی ارشد تعهدات فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده و به آن ملتزم می شوم.
تقدیم به خانواده عزیزم بالاخص:
پدر دلسوز، مادر مهربان و همسر صبورم که در تمام مراحل انجام کار راهنما، مشوق و همراه من بودند و گلهای باغ زندگی ام ابوالفضل و فائزه که دوری و مشقت های زیادی را در جهت تحصیل اینجانب متحمل شده اند.
سپاس گزاری:
از اساتید محترم موسسۀ آموزش عالی بهاران علی الخصوص استاد راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر کامران رهنما که در طول اجرای این پروژه از راهنمایی های مفیدشان بهره مند می شدم و همچنین استاد مشاور جناب مهندس احمد اجنی که مرا در بهبود پیشبرد کارهای پایان نامه ام مساعدت نمودند تشکر و قدردانی می نمایم. از استاد محترم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جناب آقای دکتر خدایار همتی کمال تشکر را دارم، همچنین از اساتید ارجمند جناب آقای دکتر ناصر لطیفی و جناب آقای دکتر احمد عبدل زاده که زحمت داوری پایان نامه اینجانب را بر عهده داشتند کمال تشکر را دارم. از مسئولین کتابخانه دانشگاه گلستان، کتابخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، کتابخانه دانشگاه بهاران، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گنبد کاووس بویژه مهندس محمد صلاحی، جناب آقای علی منصوری دانشجوی دکترای اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه گنبد کاووس و دیگر کسانی که مرا در این امر راهنمایی و مساعدت نمودند تشکر و سپاسگزاری می نمایم.
عنوان پایان نامه: تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum.L)
نام محقق: صغری تاتلی
چکیده
به منظور مطالعه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر میزان تولید عملکرد بذر ریحان در طی سال های 92- 91 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور بستر در چهار سطح (ورمی کمپوست، پرلیت +کوکوپیت، مخلوط خاک گلدانی و شاهد یا کنترل) و تاریخ کاشت در دو سطح (27 فروردین و 18 اردیبهشت) با 4 تکرار در شهرستان کلاله اجرا شد. زمانی که 80 درصد بوته ها به گل رفتند، تعداد 5 بوته رقابت کننده از هر تیمار پس از حذف اثر حاشیه در سطح باقیمانده هر کرت به طور تصادفی انتخاب و صفات رویشی شامل ارتفاع بوته، فاصله بین گره ها، تعداد گره در بوته، تعداد شاخه های فرعی، سطح برگ، شاخص سطح برگ و وزن کل برگ در بوته با ترازوی حساس تعیین شد. سپس بوته های برداشت شده در تاریکی و در دمای 25 درجه سانتی گراد قرار گرفته و پس از آن صفاتی مانند وزن خشک اندازه گیری شد. پس از حذف حاشیه و خشک شدن یک سوم بالایی بوته ها و رسیدن کامل بذور، تعداد 10 بوته رقابت کننده از هر تیمار، جمع آوری بذور صورت گرفت که در این زمان متغیرهای قابل اندازه گیری شامل طول گل آذین، تعداد گل آذین، تعداد بذر در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در هکتار بود و پس از تمیز کردن و عبور دانه ها از الک، وزن آنها با ترازوی حساس اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزودن ورمی کمپوست (7 تن در هکتار) به خاک باعث بیشترین ارتفاع بوته (18/150 سانتی متر)، تعداد گل آذین در بوته (22/13)، طول گل آذین در بوته (47/31)، تعداد چرخه گل در هر گل آذین (02/17)، تعداد کل چرخه گل در بوته (4/225)، وزن بذر در بوته (36/9 گرم)، تعداد بذر در هر بوته (25/4517)، وزن هزار دانه (07/2 گرم)، عملکرد بیولوژیک (36/4902 کیلوگرم در هکتار)، شاخص برداشت (28/15)، عملکرد بذر در هکتار (46/749 کیلو گرم در هکتار) مربوط به تاریخ کاشت اول بود. این مطالعه نشان داد که تیمارهای حاوی کود های آلی و معدنی در مقایسه با شاهد و همچنین تاریخ کاشت اول (27 فروردین) در مقایسه با تاریخ کاشت دوم (18 اردیبهشت) اثرات بهتری بر صفات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ریحان داشت. نتایج این تحقیق می تواند در افزایش عملکرد بذر ریحان و نیز برنامه تولید بذر به کار رود.
واژه های کلیدی: ریحان سبز، بستر کاشت، تاریخ کاشت، بذر، عملکرد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- مقدمه کلیات
TOC h z c “1-” 1- 1- مقدمه21- 2- گیاه شناسی تیره نعناع21- 3- تاریخچه کشت ریحان41- 4- معرفی و اهمیت ریحان41- 5- خواص دارویی ریحان51- 6- نیاز های آب و هوایی و خاکی برای تولید بذر گیاه ریحان81-7- تکثیر مستقیم یا جنسی9
1-8- گلدهی در گیاه ریحان91-9- گرده افشانی در ریحان91-10- تولید و مصرف فرآورده های ریحان101-11- بذر PAGEREF _Toc170964006 h 111-12- مشخصات فیزیکی و شیمیایی بذر ریحان PAGEREF _Toc170964007 h 121-13- ورمی کمپوست (Vermicompost)121-14- پرلیت141-15- کوکوپیت151- 16- شلتوک برنج161-17- اهداف تحقیق161-18- فرضیه های تحقیق16فصل دوم- منابع
بررسی منابع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………18
فصل سوم- مواد و روش ها TOC h z c “3-”
3-1- محل و زمان اجرای پروژه253-2- مشخصات طرح253-3- مراحل انجام کار253-3-1- نمونه گیری از خاک263-3-2- تهیه بستر کاشت263-3-3- زمان سبز شدن273-3-4- عملیات آبیاری273-3-5- عملیات تنک کردن273-3-6- روش مبارزه با علف های هرز، آفات و بیماری ها273-4- اندازه گیری صفات رشدی و اجزاء عملکرد بذر گیاه ریحان سبز….283-4- SEQ 3-10- * ARABIC 1- روش اندازه گیری ارتفاع بوته در مرحله 80 درصد گلدهی293-4- 2- روش اندازه گیری تعداد شاخه اصلی، تعداد شاخه فرعی گل دار و تعداد شاخه فرعی فرعی گل دار در هر بوته در مرحله 80 درصد گلدهی………………………………………………………………………………..293-4-3- روش اندازه گیری تعداد گره، میان گره و فواصل بین میان گره ها در مرحله 80 درصد گلدهی…………………………………………………………………………………………………………………………………293-4- 4- روش اندازه گیری طول و وزن تر ریشه در مرحله 80 درصد گلدهی………………………29
3-4- 5- روش اندازه گیری وزن تر برگ در مرحله 80 درصد گلدهی ……………………………………………………303-4- 6- روش اندازه گیری وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ زمان 80 درصد گلدهی و وزن خشک اندام های هوایی زمان برداشت……………………………………………………………………………………………………………………….303-4-7- اندازه گیری سطح برگ و شاخص سطح برگ در مرحله 80 درصد گلدهی……………………………….30
3- 4-8- مرحله برداشت………………………………………………………………………………………………………………………………..313-4-9- روش اندازه گیری وزن تر اندام های هوایی زمان برداشت………………………………………………..31
3-4-10- روش اندازه گیری تعداد گل آذین در بوته، تعداد چرخه گل در گل آذین و تعداد کل چرخه در بوته در مرحله برداشت……………………………………………………………………………………………………………31
3-4-11- روش اندازه گیری طول گل آذین ها در بوته………………………………………………………………..31
3-4-12- جمع آوری بذر و تعیین وزن بذر در بوته…………………………………………………………………….32
3-4-13- وزن هزار دانه…………………………………………………………………………………………………………32
3-4-14- شمارش تعداد کل بذر در بوته…………………………………………………………………………………..32
3- 4-15- میانگین تعداد کل بذر در هر چرخه…………………………………………………………………………..32
3- 4-16- تعداد بذر در هر گل آذین………………………………………………………………………………………..32
3-4-17- وزن بذر در هر گل آذین…………………………………………………………………………………………..33
3-4-18- عملکرد بیولوژیک……………………………………………………………………………………………………33
3- 4-19- شاخص برداشت…………………………………………………………………………………………………….33
3- 4-20- میزان عملکرد بذر در هکتار……………………………………………………………………………………..33
3-4-21- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………34
فصل چهارم- نتایج و بحث
4-1- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر صفات رشدی ریحان سبز در زمان 80 درصد گلدهی…42
4-1-1- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته………………………………………………………42
4-1-2- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر تعداد شاخه فرعی گلدار در بوته و تعداد شاخه فرعی فرعی گلدار در بوته……………………………………………………………………………………………………………….43
4-1-3- تأثیر انواع بسترکاشت و تاریخ کاشت بر تعداد گره، میان گره و طول میان گره ها………………..45
4-1-4- تأثیر انواع بسترکاشت و تاریخ کاشت بر سطح برگ (LA) و شاخص سطح برگ (LAI)………..47
4-1-5- تأثیر انواع بسترکاشت و تاریخ کاشت بر طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه……………………….48
4-1-6- تأثیر انواع بسترکاشت و تاریخ کاشت بر وزن تر و خشک کل برگ در بوته………………………..50
4-2- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر صفات واجزای عملکرد بذر در ریحان سبز زمان برداشت………………………………………………………………………………………………………………………………..52
4-2-1- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر تعداد گل آذین، طول گل آذین، تعداد چرخه گل در هر گل آذین و تعداد کل چرخه در بوته…………………………………………………………………………………….52
4-2-2- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر وزن بذر در بوته، تعداد بذر در بوته، وزن بذر در گل آذین و تعداد بذر در گل آذین………………………………………………………………………………………………….55
4-2-3- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر تعداد بذر در هر چرخه گل………………………………..57
4-2-4- تأثیر انواع بستر

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *