پایان نامه ها

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری92

17649757667900بِسم اللهِ الرَََََّّحمنِ الرَّّحیم
-165735-49184200
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات بروجرد
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران « M.Sc. »
گرایش: مهندسی و مدیریت ساخت
عنوان:
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی
چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
استاد راهنما:
دکتر امید رضائی فر
استاد مشاور:
دکتر علی خیرالدین
نگارنده:
مبین یاراحمدی
سال تحصیلی1392-1391
13865138795700سپاسگزاری
از استاد ارجمند جناب آقای دکتر امید رضائی فر که با راهنمایی های
مدبرانه و ارئه نقطه نظرات مفید و تکمیلی خود موجبات کامل تر شدن
این رساله را فراهم نمودند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علی خیرالدین که با بزرگواری،
بنده را در انجام این رساله یاری نمودند، بسیار سپاسگذارم.
13865138795700تقدیم به
به نام خالقی که از روح خویش در جسم ما دمید تا اشرف مخلوقات شویم.
تقدیم به پدر فداکار و مادر دلسوزم که همواره
در دوران زندگی و تحصیل مشوق
من بودند و مرا یاری نمودند.
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….3
بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………..4
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………….4
اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..5
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ……………………………………………………………………………….6
سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….7
فرضيه‏هاي تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….7
محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………7
بهره وران تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………8
تعريف واژه‏ها ……………………………………………………………………………………………………………..8
بهره وری …………………………………………………………………………………………………………8
پروژه ……………………………………………………………………………………………………………….8
مدیریت پروژه ……………………………………………………………………………………………….. 9
منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………… 9
مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………………………. 9
راهنمای گستره دانش مدیریت پروژهPMBOK ………………………………………………… 10
چرخه حیات پروژه PLC…………………………………………………………………………………11
فاز اجرایی چرخه حیات پروژه ……………………………………………………………………….. 12
ساخت و ساز شهری ……………………………………………………………………………………… 12
مراحل انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………13
ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………… 15
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
تعریف کلی بهره وری …………………………………………………………………………………………………. 18
تعریف لغوی بهره وری ……………………………………………………………………………………… 19
تعریف کاربردی بهره وری …………………………………………………………………………………. 19
تعاریف سازمان های تخصصی بین المللی برای بهره وری ……………………………………… 20
تاریخچه بهره وری در ایران ……………………………………………………………………………….. 22
انواع بهره وری …………………………………………………………………………………………………………. 22
بهره وری جزئی ………………………………………………………………………………………………..22
بهره وری کلی …………………………………………………………………………………………………. 23
بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………………………..23
واحد اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………… 24
روش های اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………… 24
روش نمونه گیری از کار ………………………………………………………………………….. 24
2-4-2-2- روش ارزیابی 5 دقیقه ای…………………………………………………………………………… 25
2-4-2-3- روش پرسشنامه کارگران ماهر…………………………………………………………………….. 25
2-4-2-4- روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران…………………………………………………… 26
2-4-2-5- روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی……………………………….. 26
2-4-2-6- روش زمان سنجی گروه…………………………………………………………………………….. 26
2-4-2-7- روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژهPLP ………………………………………… 27
2-6-2-8- روش تحلیل پوششی داده ها DEA……………………………………………………………… 28
اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت………………………………………………………………………. 28
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
2-5-1- عوامل موثر بر بهره وری…………………………………………………………………………………….. 29
نقدی بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………………… 33
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
روش تحقیق در بررسی کیفی …………………………………………………………………………………………35
روش تحقیق در بررسی کمی ……………………………………………………………………………………….. 36
دیاگرام روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 37
فصل چهارم: بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد PLC در پروژه های ساخت و ساز شهری
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 39
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 39
4-2-1- تعیین حجم نمونه آماری …………………………………………………………………………………… 40
4-2-2- استفاده از روش آماری ……………………………………………………………………………………….. 40
روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 41
عوامل موثر بر بهره وری ساخت بر اساس تحقیقات مشابه انجام شده گذشته……………. 41
عوامل موثر بر اساس مستندات فنی پروژه های گذشته …………………………………………… 41
نظرات متخصصین با تجربه، کارشناسان و اساتید دانشگاهی ……………………………………. 41
اجزای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………… 42
خصوصیات و اهداف پرسشنامه …………………………………………………………………………………… 43
دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز شهری ………………………… 46
روایی سئوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………… 47
پردازش داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. 47
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………….. 48
4-9-1- روش شاخص اهمیت نسبی ………………………………………………………………………………. 48
4-9-2- روش منطق فازی ………………………………………………………………………………………………. 48
4-9-2-1- مقدمه ای بر منطق فازی …………………………………………………………………………….. 49
4-9-2-2- اعداد فازی ذوزنقه ای ……………………………………………………………………………….. 50
4-9-2-3- اعداد فازی مثلثی ……………………………………………………………………………………….50
4-9-2-4- عملیات ریاضی با اعداد فازی ……………………………………………………………………….51
4-9-2-5- تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی ……………………………………………………………. 51
4-9-2-6- رتبه بندی پاسخ ها ……………………………………………………………………………………. 52
نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 54
توصیف جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 55
توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 57
رتبه بندی نتایج داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی ……………………………………………….. 57
4-13-1- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 61
4-13-2- رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش شاخص اهمیت نسبی در هر دسته …………. 62
تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش فازی ……………………………………………………………….. 62
4-14-1- رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی ……………………………………… 62
4-14-2- رتبه

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *