پایان نامه ها

بهبود عمر گلجایی گل بریده داوودی Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس

واحد رشت
دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد(M.Sc)
بهبود عمر گلجایی گل بریده داوودی Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس
استاد راهنما
دکتر بهزاد کاویانی
استاد مشاور
دکتر داود هاشم آبادی
نگارش
سارا حاتمی نژاد
تابستان 1393

تقدیم به
مادر مهربانم و روح پدر عزیزم
سپاسگزاری
شکر و سپاس خدای بزرگی را که توانایی شروع و به انجام رساندن این تحقیق را به من داد. از استاد راهنمای گرامی جناب آقای دکتر بهزاد کاویانی که در تمام مراحل این کار تحقیقاتی به من کمک کردند، کمال تشکر را دارم. از استاد مشاور گرامی جناب آقای دکتر داود هاشم آبادی صمیمانه سپاسگزارم که در این عرصه از هیچ کمکی بر من دریغ ننمودند. از مدیریت محترم گروه باغبانی جناب آقای دکتر شهرام صداقت حور و همچنین سایر اساتید محترم آقایان دکتر انسی نژاد، دکتر انصاری و مهندس حقیقت کمال تشکر را دارم که همواره از راهنمایی‏های بی‏دریغشان بهره‏مند بوده‏ام. از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت آقای دکتر علی محمدی ترکاشوند بی‏نهایت سپاسگزارم.
فهرست مطالب
چکیده9
فصل اول
مقدمه10
1-1- کلیات و گیاهشناسی11
1-2-بیان مساله12
1-3- اهداف تحقیق12
فصل دوم
بررسی منابع13
2-1- اهمیت گل داوودی14
2-2- عمر گلجایی گل داوودی14
2-3- انسداد آوندی14
2-4- ضدعفونی کننده‏ها14
2-5- پیشینه تحقیق15
2-5-1- نمکهای هیدروکسی کینولین15
2-5-2- اسانسهای گیاهی17
2-5-3- مس17
2-5-4- هومیک اسید18
فصل سوم
مواد و روشها19
3-1- مشخصات طرح20
3-2- مواد گیاهی20
3-3- معرفی تیمارها20
3-4- نحوه آماده سازی گل‏ها20
3-5- اندازه‏گیری صفات21
3-5-1- طول عمر گلجایی21
3-5-2- درصد ماده خشک در پایان عمر گلجایی21
3-5-3- کاهش مواد جامد محلول (درجه بریکس)21
3-5-4- جذب محلول21
3-5-5- کاهش وزن تر21
3-5-6- شمارش باکتری ساقه21
3-5-7- شمارش باکتری محلول22
3-5-8- اندازهگیری رنگیزه کاروتنوئید گلبرگ22
3-5-9- اندازه‏گیری کلروفیل a و b و کل برگ‏ها22
3-5-10- اندازه‏گیری پروتئین گلبرگ22
3-5-11- اندازه‏گیری فعالیت آنزیم پراکسیداز22
3-5-12- اندازه‏گیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز22
3-6- تجزیه و تحلیل داده‏ها22
فصل چهارم
نتایج23
4-1- عمر گلجایی25
4-2- شمارش باکتری محلول25
4-3- شمارش باکتری ساقه26
4-4- کاهش مواد جامد محلول (درجه بریکس)27
4-5- جذب محلول27
4-6- درصد مادهی خشک28
4-7- کاهش وزن تر29
4-8- کلروفیل کل29
4-9- پروتئین گلبرگ30
4-10- رنگیزه کاروتنوئید گلبرگ31
4-11- فعالیت آنزیم پراکسیداز31
4-12- فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز32
فصل پنجم
بحث33
5-1- بحث34
5-2- نتیجه‏گیری کلی38
5-3- پیشنهادات38
منابع39
فهرست جداول
جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی صفات اندازه‏گیری شده بر روی گل شاخه بریده‏ی داوودی24
جدول 4-2- مقایسه‏ی میانگین اثر تیمارهای مختلف روی صفات گل شاخه بریده‏ی داوودی24
فهرست اشکال
شکل 4-1- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر عمر گلجایی گل داوودی25
شکل 4-2- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان باکتری محلول گل داوودی26
شکل 4-3- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان باکتری ساقه گل داوودی26
شکل 4-4- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر کاهش درجهی بریکس گل داوودی27
شکل 4-5- اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان جذب محلول گل داوودی28
شکل 4-6- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان مادهی خشک گل داوودی28
شکل 4-7- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان کاهش وزن تر گل داوودی29
شکل 4-8- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان کلروفیل کل گل داوودی30
شکل 4-9- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان پروتئین گل داوودی30
شکل 4-10- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان کلروفیل کل گل داوودی31
شکل 4-11- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان پرکسیداز گل داوودی32
شکل 4-12- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان سوپراکسید دیسموتاز گل داوودی32
چکیده
داوودی (Chrysanthemum morifolum L.) جز گلهای شاخه بریدهی مهم دنیا است که امروزه رتبه دوم جهانی را پس از گل رز از لحاظ اقتصادی و کشت و کار دارا می‏باشد. یکی از مشکلات مهم این گل انسداد آوندی و بر هم خوردن تعادل آبی در است. بدین منظور مطالعه‏ای بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار اسید فولویک اسید در 3 سطح (50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر(، اسانس گیاهی بهارنارنج در 3 سطح (10، 30 و 50 درصد) و نانو ذرات مس در 3 سطح (5، 10 و 20 میلی گرم در لیتر) همراه با شاهد، در 3 تکرار و 36 پلات و چهار شاخه گل در هر پلات درآزمایشگاه پس از برداشت دانشکده کشاورزی انجام شد. دراین آزمایش عمر گلجایی، کاهش وزن تر، درصد ماده‏ی خشک، میزان کلروفیل a و b، کاهش درجه‏ی بریکس، جمعیت باکتریهای انتهای ساقه و محلول گلجایی ، رنگیزه کاروتنوئید و فعالیت آنزیم‏های موجود در گلبرگ مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به نتایج اثر تیمارهای مورد استفاده نشان داد که بیشترین عمر گلجایی مربوط به نانوذرات مس با میانگین 17 روز و کمترین آن از تیمار اسانس بهار نارنج با میانگین 14 روز بوده است. مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر تعداد باکتری‏های محلول نشان داد که بیشترین میزان مربوط به تیمار شاهد با میانگین 67/90 واحد بوده، و کمترین آن از تیمار N1 (5 میلی‏گرم در لیتر نانوذرات مس) با میانگین 33/49 واحد بدست آمد. مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر کاهش درجه بریکس نشان داد که بیشترین کاهش درجه بریکس مربوط به تیمار N2 (10 میلی‏گرم در لیتر نانوذرات مس) با میانگین 39/1 درصد و کمترین آن از تیمار B2 (30 درصد اسانس بهار نارنج) با میانگین 53/0 درصد بدست آمده است.اثر تیمارهای مورد استفاده بر مقدار جذب آب نشان داد که بیشترین جذب آب به تیمار B1(10 درصد اسانس بهارنارنج) با میانگین 20/1 میلی‏لیتر بر گرم وزن تر و کمترین آن به تیمار شاهد با میانگین 88/0 میلی‏لیتر بر گرم وزن تر اختصاص داشته است. همچنین بررسی تاثیر تیمارهای آزمایشی بر درصد ماده‏ی خشک نشان داد که بیشترین میزان مربوط به تیمار N1 (5 میلی‏گرم در لیتر نانوذرات مس) با میانگین 33/32 درصد و کمترین آن از تیمار شاهد با میانگین 33/11 درصد بدست آمده است. با توجه به نتایج بدست آمده، تاثیر تیمارها بر بهبود خصوصیات کیفی پس از برداشت گل داوودی معنی‏دار بوده است.
کلمات کلیدی: عمر گلجایی، اسانس گیاهی، فولویک اسید، نانوذرات مس،گل داوودی.

فصل اول:
مقدمه

فصل اول:
کلیات

1 -1- کلیات و گیاه‏شناسی
گل‏های بریده عمر کوتاهی دارند و بهصورت تازه مصرف میشوند و بهبود ماندگاری آنها یکی از اهداف اصلی صنعت گلکاری میباشد (همت زاده و همکاران، 1386؛ احمد و همکاران، 2011).
در سال 1389 بیش از یک میلیارد گل شاخه بریده در کشور تولید شد که 40% این میزان ضایعات بوده است (رستمی و راحمی، 1390). علیرغم اینکه گلهای شاخه بریده در بین محصولات باغی ارزش اقتصادی زیادی دارند، اما جزء فسادپذیرترین آنها به حساب میآیند. تنفس بالا، حساسیت به آسیبدیدگی و فسادپذیری سریع آنها باعث گردیده که به مراقبت بیشتری در مرحله پس از برداشت نیاز داشته باشند (چاناسوت و همکاران، 2003). با توجه به اهمیت کیفیت گل در تجارت گلهای بریده، باید تلاش شود تا گلهای بریده با کیفیت مطلوب به دست مشتری برسند. یکی از مهمترین معیارها برای مصرفکننده در انتخاب گل بریده، طول عمر آن میباشد؛ به همین دلیل یک برنامه مناسب بعد از برداشت به حفظ کیفیت گلهای بریده در زمان طولانیتر کمک میکند (ایسون و همکاران، 2001؛ روئین و حسنپور اصیل، 1390).
طبق آخرین آمار رسمی جهانی در سال 2008 در مجموع 121 کشور، صادرات گل هاي شاخه بریده داشته اند و ایران در رتبه 67 قرار داشته است. ایران در سال 88 با تولید سالانه حدود دو میلیارد شاخه گل، از نظر تولید در رتبه 17 جهان و از نظر صادرات، با صادرات سالانه تنها 10 میلیون شاخه در بین 150 کشور دنیا، در رتبه 107 قرار گرفت (ادریسی، 1388).
مهمترين گل هاي شاخه بريده توليدي در ايران رز، گلايول، مريم، ميخك، داودي، ليليوم، استرليتزيا، ژربرا، آنتوريم، مارگريت و آفتابگردان زينتي است (چیذری و همکاران، 1385).
داوودی با نام علمی Chrysanthemum morifolium L. از خانواده کلاهپرک سانان میباشد. رویشگاه اصلی اغلب گونههای امروزی چین میباشد. تولید هیبرید تجاری جهت اصلاح داوودی هنوز هم درآمریکا، آسیا و اروپا ادامه دارد. انتخاب آنها نه فقط بر مبنای شکل و رنگ گلها بلکه از لحاظ قدرت گلدهی در تمام فصول سال و کیفیت گلها پس ازبرداشت نیز انجام می‏گیرد)دول و ویلکینیز، 1999). گل داودی دارای عمر گلجایی طولانی است که به تولید کم اتیلن در دوران پیری آن نسبت داده می‏شود (بارتولی و همکاران، 1996). این گل از گروه گل‏های نافرازگرا است و پیری آن در پاسخ به تغییراتی است که در میزان کربوهیدرات‏ها رخ می‏دهد (آداچی و همکاران، 1999) و اتیلن در این فرایند نقش چندانی ندارد (نبی گل و همکاران، 1385). مهمترین مشکل پس از برداشت داوودی، زردی برگ‏ها و ناتوانی در جذب آب است که منجر به پژمردگی پیش از موعد برگ‏ها می‏شود (ادریسی، 1388).
1 -2- بیان مسئله
مهمترین مشکل پس از برداشت داوودی، زردی برگ ها و ناتوانی در جذب آب است که منجر به پژمردگی پیش از موعد برگ ها می شود (ادریسی، 1388). کاهش در کیفیت گل بریدنی داودی بیشتر به دلیل پژمردگی برگ های آن است (هالوی و مایاک، 1979) و تاخیر در پژمردگی برگ و به دنبال آن تاخیر در پیری سبب طولانی تر شدن عمر گلجایی داودی می شود (پتریدو و همکاران، 2001).
تعادل آب، عامل اصلی تعیین کیفیت و ماندگاری گل های شاخه بریده است (داسیلوا، 2003). کمبود آب به طور معمول باعث انسداد آوندهای ساقه می شود (واندورن و پریک، 1990). تشکیل حباب های هوا درون آوندهای ساقه داودی سبب کاهش در کیفیت گل ها می شود. این حباب ها از انتقال آب در ساقه جلوگیری می کنند و در نتیجه مقاومت هیدرولیکی افزایش می یابد و منجر به تنش آبی شدید می شود (وان لیپرن و همکاران، 2001). انسداد آوندی ناشی از حباب های هوا را می توان به وسیله تیمارهای کوتاه مدت با محلول یک ماده شوینده برطرف نمود (ادریسی، 1388).
عمر پس از برداشت گلهای بریده، عمدتاً تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله تولید اتیلن، دما، نور، رطوبت نسبی و میکروارگانیسمهای انتهای ساقه می‏باشد.اتیلن در گلهای شاخه بریده‏ی فراز گرا باعث کاهش طول عمر گلهای بریده از طریق تاٌثیر بر گیرنده‏های گیاهی می گردد (ادریسی،1388؛ هاشم آبادی، 1390). همچنین میکروارگانیسمهای ساقه باعث کاهش جذب آب و تاٌثیر منفی بر روابط آبی می گردد که باعث پژمردگی گلها و کاهش عمر گلجایی آنها می گردد (ادریسی، 1388؛ سلگی و همکاران، 2009). لذا یافتن راهکارهایی در این زمینه ضروری بنظر می‏رسد.
1-3- اهداف تحقیق
افزایش عمر پس از برداشت گل بریده‏ی داوودی
کاهش باکتری‏های محلول گلجایی و انتهای ساقه‏ی گل بریده‏ی داوودی
معرفی ترکیبات آلی و دوست با محیط زبست به‏عنوان جایگزین مواد شیمیایی
فصل دوم:
بررسی منابع

2-1- اهمیت گل داوودی
یکی از مهمترین گلهای بریدنی در دنیا بوده و دارای بیش از 200 گونه است که در بین گونه ها و رقمهای یک ساله علفی، چند ساله و درختچههای کوچک و بوته‏ای وجود دارد (قهساره و کافی، 1384). داوودی یکی از مهمترین گلها میباشد که هم به صورت گلدانی و هم به صورت بریدنی در بازارهای جهانی داد و ستد میشود به طوری که امروزه رتبه دوم جهانی را پس از گل رز از لحاظ اقتصادی و کشت و کار دارا میباشد. از آنجایی که ماندگاری گلهای بریدنی یکی از مهمترین فاکتورهای کیفی میباشد، بنابراین عمر طولانی مدت این گل‏ها بر میزان تقاضای مصرف کنندگان و همچنین بر ارزش گلهای بریدنی تأثیر به‏سزایی دارد (نبی گل و همکاران،1385).
2-2- عمر گلدانی داوودی
اتیلن در فرآیند پیری و زوال گل بریده‏ی داوودی نقش چندانی ندارد تشکیل حبابهای هوا درون آوندهای ساقهی داوودی سبب کاهش کیفیت گلها میشود. این حبابها از انتقال آب در ساقه جلوگیری میکنند و در نتیجه مقاومت هیدرولیکی افزایش مییابد و منجر به تنش آبی شدید میشود (وان لیپرن و همکاران، 2001). کاهش کیفیت گل بریدنی داودی بیشتر به دلیل پژمردگی برگهای آن است (هالوی و مایاک، 1979) و تأخیر در پژمردگی برگ و به دنبال آن تاخیر در پیری سبب طولانی تر شدن عمر گلجایی داودی می‏شود (پتریدو و همکاران، 2001). جلوگیری از جذب آب به عوامل دیگری از جمله بسته شدن آوندها به وسیله میکروارگانیسم‏ها نیز نسبت داده می‏شود (وان لیپرن و همکاران، 2001).
2-3- انسداد آوندی
برخی گونه ها چنانچه بعد از برداشت برای مدتی بدون آب نگهداری شوند، در جذب آب مشکل خواهند داشت . اما می‏توان برخی گونهها را برای مدت نسبتاً طولانیتری به صورت خشک انبار نمود. به‏عنوان مثال اگر شاخههای رز قبل از قرار گرفتن داخل آب مدتی به صورت خشک نگهداری شوند، گلبرگ‏ها نمیتوانند به اندازهی نهایی گلهای بدون تنش آبی برسند. در این وضعیت، باکتریها پس از قرار گرفتن گلها داخل آب از محل برش وارد آوندهای چوبی شده و در طول مدتی که گلها به صورت خشک نگهداری میشوند، در داخل آوندها تکثیر مییابند. هنگامی که گلها ابتدا مدتی در داخل آب قرار گرفته و سپس به صورت خشک انبار میشوند، باکتریهای موجود در آب به سطوح خارجی ساقهها چسبیده و پس از طی دوره انبار به جمعیت

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *