پایان نامه ها

بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

-94615-5429252466975-679450
واحد رشت
دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی
گرایش: گیاهان زینتی
عنوان
بهبود عمر گلجاییگلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید
استاد راهنما:
دکتر داود هاشم آبادی
استاد مشاور:
دکتر بهزاد کاویانی
نگارش:
نیّر نظیری مقدم
تابستان 1392
-287020-615315
-311150-781685تقدیر و تشکر
الحمدلله رب العالمین.
در آغاز وظیفه خود می دانم از زحمات بی دریغ استاد راهنمای خود، جناب آقای دکتر داود هاشم آبادی، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم که قطعاً بدون راهنمایی های ارزنده ایشان، این مجموعه به انجام نمی رسید. از جناب آقای دکتر بهزاد کاویانی مشاور این رساله و همچنین اساتید محترم گروه باغبانی، آقایان دکتر رسول انسی نژاد، دکتر شهرام صداقت حور و دکتر علی محمدی ترکاشوند و همه عزیزانی که در آماده سازی این رساله، به نحو احسن اینجانب را مورد راهنمایی قرار دادند، کمال امتنان را دارم.
در پایان، بوسه می زنم بر دستان پر مهر پدر و مادر عزیزم به پاس زحمات بی دریغشان.
تقدیم به
به تماشا سوگند
و به آغاز کلام
و به پرواز کبوتر از ذهن…
این مجموعه را به خانواده مهربانم تقدیم می کنم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول : مقدمه
1-1- تاریخچه، گیاهشناسی و پراکنش گل رز3
1-2- اهمیت اقتصادی گل رز4
1-3-گیاهشناسی و پراکنش اکولوژیکی گل آفتابگردان 4
1-4- اهمیت اقتصادی گل آفتابگردان5
1-5- گیاهشناسی گل لیسیانتوس5
1-6- اهمیت اقتصادی گل لیسیانتوس5
1-7- بیان مسئله6
1-8- هدف آزمایش…………………………………………………………………………………………………..6
فصل دوم : بررسی منابع
2-1- پیری8
2-2- اتیلن و نقش آن در پیری گل های بریده8
2-2-1- عوامل مؤثر در تولید اتیلن 9
2-2-2- بیوسنتز اتیلن9
2-3- تیمار با مواد ضد اتیلن.10
2-3-1- سدیم نیتروپروساید.10
2-4-انسداد آوندی11
فصل سوم : مواد و روشها
3-1- مواد گیاهی13
3-2- نحوه آماده سازی گل ها و انجام تیمار سدیم نیتروپروساید13
3-3- پیاده کردن طرح آزمایشی و معرفی تیمارها 13
3-4- صفات کمی و کیفی مورد اندازه گیری15
3-4-1- عمر گلجایی15
3-4-2- جذب محلول 15
3-4-3- درصد ماده خشک15
3-4-4- شمارش باکتری15
3-4-4-1- تهیه محیط کشت16
3-4-4-2- شمارش باکتری در محلول پالس16
3-4-4-3- شمارش باکتری در ساقه16
3-4-5- روند باز شدن گل و گلچه و کاهش قطر گل17
3-4-6- کاهش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقهی گل)18
3-4-7- محتوای کلروفیل……………………………………………………………………………………………19
3-4-8- اندازه گیری اتیلن…………………………………………………………………………………………..19
3-4-9- محتوای پروتئین گلبرگ…………………………………………………………………………………..20
3-5- تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..20
فصل چهارم : نتایج و بحث
4-1- عمر گلجایی.22
4-2- درجه بریکس.25
4-3- باکتری ساقه27
4-4- باکتری محلول29
4-5- باز شدن گل و گلچه31
4-6- درصد ماده خشک33
4-7- جذب محلول35
4-8- اتیلن37
4-9- کلروفیل b………………………………………………………………………………………………………..39
4-10- کلروفیل a………………………………………………………………………………………………………………..41
4-11- پروتئین گلبرگ…………………………………………………………………………………………………43
4-12- بحث………………………………………………………………………………………………………………46
نتیجه گیری کلی..48
پیشنهادها..48
منابع..49
فهرست جداول
جدول 4-1- تجزیهی واریانس اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات22
جدول 4-2- مقایسهی میانگین اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات23
فهرست اشکال
شکل 2-1- تصویر سدیم نیتروپروساید…………………………………………………………………………….10
شکل 3-1- روش پیاده کردن طرح آزمایشی………………………………………………………………………14
شکل 3-2- تهیه محیط کشت باکتری……………………………………………………………………………….17
شکل 3-3- انداره گیری قطر گل رز…………………………………………………………………………………18
شکل 3-4- اندازه گیری قطر گل آفتابگردان………………………………………………………………………18
شکل 3-5- تهیه نمونه از برگ ها……………………………………………………………………………………19
شکل 3-6- روش استفاده از اسپکتروفتومتر………………………………………………………………………19
شکل3-7- نمونه های تهیه شده برای اندازه گیری اتیلن………………………………………………………19
شکل 3-8- نمونه گیری از هوای داخل ظرف……………………………………………………………………19
شکل 3-9- بالون حاوی گلبرگ و اسید سالیسیلیک و اسید سولفوریک روی هیتر……………………..20
شکل 4-1- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر عمر گلجایی گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……….24
شکل 4-2- اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید بر عمر گلجایی گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……….25
شکل 4-3- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر درجه بریکس گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………26
شکل 4-4- اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید بر درجه بریکس گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……..27
شکل 4-5- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر باکتری ساقه گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..28
شکل 4-6- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر باکتری ساقه گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………29
شکل 4-7- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر باکتری محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………30
شکل 4-8- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر باکتری محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……31
شکل4-9- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر باز شدن گل و گلچه گلهای رز…………………………………..32
شکل4-10-اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید برباز شدن گل و گلچه گلهای رز…………………………………33
شکل 4-11- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر درصد ماده خشک گلهای رز……………………………………34
شکل 4-12- اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید بر درصد ماده خشک گلهای رز…………………………………..35
شکل 4-13- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر جذب محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………36
شکل 4-14- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر جذب محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…….37
شکل 4-15- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر تولید اتیلن گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…………..38
شکل 4-16- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر تولید اتیلن گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..39
شکل 4-17- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل b گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…………..40
شکل 4-18- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل b گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..41
شکل 4-19- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل a گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…………..42
شکل 4-20- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل a گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..43
شکل 4-21- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر مقدار پروتئین گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………44
شکل 4-22- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر مقدار پروتئین گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……45
چکیده
به منظور بررسی اثرسدیم نیتروپروساید برعمر گلجایی گل های شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس مطالعه ای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور سدیم نیتروپروساید در چهار سطح(0، 20، 40 و 60 میکرومولار) در 12 تیمار،3 تکرار و 36 کرت با 180 شاخه گل انجام شد. در این آزمایش صفاتی همچون قطر گل(شاخص کاهش قطر گل)، شمارش گلچه، درصد ماده خشک، کاهش درجه بریکس، عمر گلجایی، جذب آب، میزان پروتئین گلبرگ، شمارش باکتری در محلول گلجایی و ساقه، میزان کلروفیل برگ و میزان اتیلن ارزیابی شدند. بیشترین عمر گلجایی در گل رز با غلظت 20 میکرومولار سدیم نیتروپروساید و آفتابگردان با غلظت 60 میکرومولار سدیم نیتروپروساید حاصل شد. تیمار با سدیم نیتروپروساید در مقایسه با تیمار شاهد میزان جذب آب و درجه بریکس و درصد ماده خشک را افزایش دادند. تحقیق حاضر نشان می دهد که با استفاده از غلظت های مناسب سدیم نیتروپروساید می توان عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس را افزایش داد.
کلمات کلیدی: سدیم نیتروپروساید- عمر گلجایی- رز- آفتابگردان- لیسیانتوس.
فصل اول
(مقدمه)
1-1- تاریخچه، گیاه شناسی و پراکنش گل رز
قدمت گل رز به دوران باستان باز می گردد. فسیل های گل رز مربوط به 35 تا 70 میلیون سال پیش بوده اند. در تمدن کهن یونان و روم و در اسطوره شناسی و ادبیات از گل رز به عنوان سمبل عشق، زیبایی و شادی یاد می شود. رزهای وحشی از زمان ماقبل تاریخ وجود داشته اند و حدود 150 گونه از آن ها در اروپا، آسیا و خاورمیانه رشد پیدا کرده اند و بعدها به دست بشر مورد کشت و کار و اصلاح نژاد قرار گرفته اند (گودین، 2001).
واژه rosa در زبان لاتین به معنای گل سرخ است که به زبان اسکانی یونانی های مهاجر در جنوب ایتالیا بوده است. در قرن 12 میلادی این گل به اروپا راه یافت و به علت رنگ قرمز روشن آن را گل سرخ یا رز نامیدند. اولین بار میشل آدانسون، طبیعی شناس فرانسوی در سال های 1763 تا 1963 نام رزا را برای خانواده گل سرخیان انتخاب کرد (هی وود،2007).
گل رز با نام علمی Rosa hybrida متعلق به تیره گل سرخیان می باشد و از لحاظ نحوه رشد، شکل بوته و تولید گل به انواع رزهای مینیاتوری، پاسیویی، هیبرید چای، فلوریبندا، درختچه ای و بالا رونده تقسیم می شود. گیاهان این خانواده به صورت علفی، درخت یا درختچه ای هستند. رز دارای گل های مشخص، منظم، دوجنسی و گاهی تک جنسی است که گلبرگ ها در آن آزادند. برگ های گل رز متناوب و ساقه های آن تیغ دارند که البته انواع اصلی و قدیمی دارای ساقه های بسیار پرتیغ بوده اند. در این گل 5 عدد کاسبرگ و 15 عدد یا بیشتر پرچم وجود دارد و دانه های بدون آلبومن هستند. تخمدان به صورت فوقانی یا تحتانی است که این به جنس آن بستگی دارد(ویسمان و ریتز، 2007).
1-2- اهمیت اقتصادی گل رز
یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه به رشد اقتصادی پایدار است. گل و گیاهان زینتی از جمله محصولاتی هستند که از قابلیت ارز آوری برخوردارند و می توانند به عنوان یکی از کالاهای عمده ی غیر نفتی در ترکیب صادرات کالا قرار بگیرند(ادریسی،1388).
مهمترین کشورهای صادرکننده گل، هلند(70درصد)، کلمبیا(2/9درصد)، ایتالیا(9/4 درصد)، کنیا(3/2درصد) وجزایرقناری(1/1درصد) هستندوکشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا، سوییس، ایتالیا، اتریش، دانمارک، سوئد، بلژیک، لوکزامبورگ و ژاپن از وارد کنندگان مهم گل در دنیا به شمار می روند (بی نام، 2005).
ایران از نظر تولید گل رتبه 17 و درعرصه صادرات گل رتبه 107 را از بین 117 کشور به خود اختصاص داده است که در فهرست صادرکنندگان جایگاه مناسبی نیست. در زمینه کشت و پرورش، گل رز مقام دوم را پس از گلایول در ایران دارد. سطح زیر کشت گل شاخه بریده رز گلخانه ای و فضای باز در حدود 400 هکتار است که استان اصفهان مقام اول تولید رز به ویژه رز هلندی را داراست و استان های تهران و مرکزی در رده های بعدی قرار دارند (کیانی و کافی، 1384).
1-3-گیاه شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل آفتابگردان
آفتابگردان گیاهی است یک ساله از جنس Helianthus در خانواده Asteraceae بومی آمریکای شمالی، دارای گل آذین شبیه خورشید با نام طبق با قطر حدوداً 15 سانتی متر می باشد. این گل دارای ساقه محکم و کرک دار و برگ های خشن و درشت است. لقاح غالباً از نوع دگر گشنی است.
آفتابگردان به عنوان یک گیاه بی تفاوت به طول روز طبقه بندی می شود زیرا در طیف وسیعی از طول روزها گل می دهد. این گل در خاک هایی که بافت آنها از شنی تا رسی تغییر می کند، به خوبی رشد می نماید.
1-4- اهمیت اقتصادی گل آفتابگردان
گل آفتابگردان سطح زیر کشتی بین 150-100 هکتار بصورت گلخانه اي و فضاي باز دارد، که در استان هاي تهران، مرکزي و اصفهان واقع است.
1-5- گیاه شناسی گل لیسیانتوس
لیسیانتوس با نام علمی Eustoma qrandiflorum (Raf.)Shin متعلق به خانواده Gentianaceae دارای گل‏های جالب توجه و ساقه های بلند ‏است (لوگاسی و همکاران، 2010)، بومی ایالات امریکا از ویومینگ، جنوب داکوتا، نبراسکا، کلرادو، کانزاس، اوکلاهاما،

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *