پایان نامه ها

بلند مرتبه سازی

چکیده
طرح تحقیق
طرح موضوع و بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….1
شرح موضوع و ضرورت اجرای آن………………………………………………………………………………………………2
اهداف کلی و تفصیلی…………………………………………………………………………………………………………………3
فرضیه و یا سوالات کلیدی تحقیق……………………………………………………………………………………………4
روش تحقیق و شیوه های مورد استفاده……………………………………………………………………………………4
ساختار رساله……………………………………………………………………………………………………………………………..5
بررسی ادبیات موضوع و بیان چهارچوب نظری…………………………………………………………………………5
فصل اول: شناخت مفاهیم (مسکن)
تعاریف و سلسله مراتب همجواری در مسکن
خانه …………………………………………………………………………………………………………………………………..7
گروه های مسکونی (دسته بندی واحدها به منظور ایجاد همسایگی)………………………………8
واحد همسایگی………………………………………………………………………………………………………………….9
بعد ذهنی
بعد کالبدی
محله………………………………………………………………………………………………………………………………..12
عوامل ایجاد مطلوبیت در محله مسکونی………………………………………………….13
مرکزیت محله……………………………………………………………..15
شبکه سواره…………………………………………………………………15
مسیرها و شبکه پیاده………………………………………………….16
اختلاط کاربری ها در محله…………………………………………16
تاثیر محله مسکونی در پایداری اجتماعی…………………………………………………….18
جمع بندی
شناخت اجتماع و مسکن اجتماعی
ماهیت اجتماع و الزام اجتماعی شدن……………………………………………………….20
ابعاد اجتماعی مسکن………………………………………………………………………………..22
تاریخچه و روند مسکن اجتماعی………………………………………………………………22
مسکن اجتماعی بلندمرتبه………………………………………………………………………..27
آپارتمان های بلند
مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط
کیفیت مسکن و آسیب های اجتماعی………………………………………………………28
محیط و پیرامون مسکن های اجتماعی…………………………………………………….29
فضای باز و بسته شهری…………………………………………………………………………….30
فضای باز در گذشته و حال
فعالیت در فضای باز مابین ساختمان ها
جمع بندی
فصل دوم: بلند مرتبه سازی
گسترش عمودی شهر
نظریه های جامعه شناسی شهری……………………………………………………………….35
نظریه جبرگرایی
نظریه ی ترکیب گرایی
نظریه خرده فرهنگی
ساختمان های بلند و نظریه توسعه شهری…………………………………………………..37
گسترش افقی شهرها
شهرهای عمودی
جمع بندی
تعریف مسکن بلند مرتبه و پیشینه آن، نیازها
مسکن بلند مرتبه………………………………………………………………………………………….40
قواعد اخلاقی توسعه بلند مرتبه ها
تعریف ساختمان بلند…………………………………………………………………….41
انواع ساختمان های بلند………………………………………………………………..43
پيشينه ي تاريخي …………………………………………………………………………44
بررسی دیدگاه های مربوط به بلند مرتبه سازی……………………………………….45
دیدگاه های مخالف با ساختمان های بلند مرتبه
دیدگاه های موافق با ساختمان های بلند مرتبه
بررسی تجربه زندگی
عوامل فرهنگی – اجتماعی دخیل در بناهای بلند مرتبه…………………………50
پیامدهای ساختمان های بلند مرتبه بر ساکنان……………………………………….51
ضرورت بررسي كيفيت محيط سكونت در مجتمع هاي مسكوني بلند مرتبه…………………………………………………………………………………………………………55
جمع بندی
مجتمع مسکونی بلند مرتبه و شهر، محیط، انسان
ارتباط ساختمان بلند با محیط شهری………………………………………………………………57
ترکیب ساختمان های بلند با محیط شهری………………………..57
تاثیر ساختمان های بلند بر فضاهای شهری………………………….58
فضای محدود شده
کیفیت زیباشناسانه از فضا
عملکرد ها و فعالیت های اجتماعی
تاثیر ساختمان های بلند بر چشم انداز شهری………………………………60
مقیاس…………………………………………………………………………………………..61
مقیاس همسایگی
مقیاس بلوک شهری
مقیاس اجزای نمای شهری
استقرار، همجواری، موقعیت………………………………………………………….64
ساختمان های بلند و پدیده اشراف……………………………………………….64
جمع بندی
کالبد ساختمان بلند مرتبه
فرم…………………………………………………………………………………………………67
انواع اشکال بلند مرتبه ها……………………………………………………………….69
سکو، در طراحی ساختمان های بلند
فضای باز در ساختمان های بلند……………………………………………………71
جمع بندی
ملاحظات طراحی ساختمان های بلند مرتبه…………………………………74
توصیه هایی برای ساخت و ساز ساختمان های بلند در ایران…………75
جمع بندی
فصل سوم: پایداری اجتماعی
تعاریف و صفات پایداری و پایداری اجتماعی
پایداری چیست؟………………………………………………………………………………………………79
پایداری اجتماعی……………………………………………………………………………………………..80
معماری با رویکرد پایداری اجتماعی ……………………………………………………………….89
پیوند های اجتماعی………………………………………………………………………………………….90
محله پایدار
مسکن پایدار
بررسی عوامل پایداری اجتماعی در مسکن
عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………..93
دسترسی به خدمات ضروری (دسترسی به تسهیلات و امکانات رفاهی………………………………………………………………………………………………93
پیوستگی عرصه ها
پایداری جامعه…………………………………………………………………………………………….94
3-2-2-1- غرور و احساس تعلق به مکان………………………………………………………………….94
اصول طراحی احساس تعلق به مسکن و محله
3-2-2-2- تعاملات اجتماعی……………………………………………………………………………………97
نیاز به ارتباط و تعامل اجتماعی در مسکن
گره ها، مسیرهای عبوری و مرکزیت کارکردی
اصول طراحی تعاملات اجتماعی
مرکزیت کارکردی و پایداری اجتماعی
فضای عمومی و تعامل اجتماعی
مجاورت کارکردی و پایداری اجتماعی
3-2-2-3- ایمنی / امنیت ……………………………………………………………………………………..102
ایمنی و امنیت در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه
دیدگاه نظریه پردازان در باب ایمنی و امنیت
نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی
3-2-2-4- کیفیت درک شده از محیط سکونت…………………………………………………….108
3-2-2-5- رضایت از خانه و محله ……………………………………………………………………….110
3-2-2-6- مشارکت در گروه دسته جمعی / فعالیت های مشارکتی……………………..112
شکلگیری گروه های برگزار کننده مراسم
3-2-2-7- ضرورت حضور فعال همه گروه های سنی در جامعه…………………………..113
نیاز کودکان به حضور در اجتماع………………………………114
مشکلات کودکان و ساختمان های بلند
کودک و محیط
تعامل کودک و فضا
محیط و نیازهای مرتبط با دوره نوجوانی و جوانی…….117
نیاز سالمندان به حضور در اجتماع…………………………..118
سالمندان و ساختمان های بلند
طراحی و سالمندان
تناسب زندگی آپارتمانی با گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی………….. 120
نتیجه گیری
ایمنی و ساختمان های بلند…………………………………………….122
ساختمان های بلند و سازه نگهدارنده…………………..123
شکل مناسب در برابر نیروهای جانبی…………………………………………………124
فاصله هسته تا پوسته …………………………………………………………………………..125
خوشایندی ساختمان …………………………………………………………………………..126
طراحی هسته خدماتی …………………………………………………………………………126
سیستم های دال مسطح ………………………………………………………………………126
ایمنی در برابر آتش سوزی……………………………………127
سیستم اطفاء حریق
جمع بندی
فصل چهارم: نمونه و مصادیق موردی
4-1- طراحی پایدار اجتماعی (چارچوبی برای اقدام عملی)………………………………….131
نمونه موردی 1……………………………………………………………………………………..132
نمونه موردی 2……………………………………………………………………………………..133
نمونه موردی 3……………………………………………………………………………………..134
نمونه موردی 4……………………………………………………………………………………..135
استراتژی های پایداری اجتماعی در داخل محوطه های مسکونی…………136
مغازه های راحتی محله……………………………………………………137
فضاهای عمومی برای ملاقات و گردهمایی………………………137
فرصت های تفریحی برای جوانان و ساکنین……………………138
مهدکودک برای کودکان………………………………………………….139
ارتقاء ایمنی و امنیت………………………………………………………..139
مدیریت سر و صدا و اثرات ترافیک…………………………………..141
ارتقا و ترویج سلامت و رفاه ساکنان………………………………..141
ترویج و ارتقاء دسترسی ها و ارتباطات……………………………..142
ارتقای یکپارچگی و انسجام اجتماعی……………………………..142
جمع بندی
فصل پنجم: خلاصه معیارها و ضوابط طراحی
جداول و راهکارها…………………………………………………………………………………144
فصل ششم: خواسته های کارفرما و نیازهای انسان در مسکن
نیازهای انسان در مسکن……………………………………………………………………..159
اهداف خواسته شده توسط کارفرما……………………………………………………..160
فصل هفتم: تقرب به طرح
آنالیز سایت
روند طراحی
منابع
طرح تحقیق
طرح موضوع و بیان مساله
معماری بیان هنری است که همه مردم خواه و نا خواه در معرض آن قرار می گیرند. مردم در فضای معماری زندگی و کار می کنند، و عشق می ورزند. با این همه، به گفته والتر بنیامین، معماری معمولاً به ناخودآگاه رانده شده و به شیوه ای آشفته درک می شود. هر بنایی از آسمان خراش‌ها گرفته تا مقبره ها، ضرورتاً به مردم مربوط می شود.
پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی وضعیتی است که در آن، ساکنان از زندگی در خانه و مجتمع خود رضایت دارند و از همسایگی با سایر ساکنان لذت می برند. مجموعه شرایط زندگی به نحوی است که با گذشت زمان تعاملات اجتماعی بیشتر می شود و بیشتر افراد نسبت به محل زندگی خویش تعلق خاطر و دلبستگی می یابند. بنابراین

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *