پایان نامه ها

برنامه ريزي بهره برداري از منابع توليد پراكنده،ذخيره سازها و راهكارهاي مديريت سمت مصرف در محيط رقابتي

دانشگاه آزاد اسلامی
واحدبندرعباس
پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق.M.Sc
گرایش: قدرت
عنوان:
برنامه ريزي بهره برداري از منابع توليد پراكنده،ذخيره سازها و راهكارهاي مديريت سمت مصرف در محيط رقابتي
استاد راهنما:
دکتر سيد مصطفي عابدي
استاد مشاور :
دكتر احسان عليشاهي
نگارنده:
پیمان سلطانیان
بهمن1393تقدیر و سپاسگزاری:
خداوندا کمکم کن تا در هایی که به سویم می گشایی،ندانسته نبندم؛
و کمکم کن تا درهایی که به رویم میبندی، به اصرار نگشایم
خدایا؛ به من توفيق وتوان عطا کن تا بر آنچه مرا از دانش بخشيده اي، شکرگذار باشم وبه همه ي آنان که زواياي تيره ي انديشه ام را با آموزگاري خويش روشن نموده اند، اجر فراوان ده و مرا شايستگي عنايت فرما تا دربازمانده ي حيات خويش، سزاوار دانش فزونتر از خزانه ي بي نهايت عِلم تو باشم و مرحمتي کن، تا آموخته هايم بي ثمر نباشد و بتوانم به ياري دانشی که مرا به وديعه داده اي، بنده اي شايسته براي تو و ياوري توانا براي بندگان تو باشم.
دراين جا لازم مي دانم از همه ي کساني که مرا درانجام اين پژوهش ياري رساندند، تقدير وتشکر نمايم:
در ابتدا از خانواده عزیزم بخصوص مادر بزرگوار و همسر مهربانم به پاس زحمات فراوانی که برای من متقبل شدند کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.
استاد راهنماي گرامي ام؛ جناب آقای دکتر سید مصطفی عابدی، به پاس راهنمايي هاي دلسوزانه شان که همواره همچون چراغی روشنی بخش راهم بوده صمیمانه سپاسگزارم.
همچنین از استاد مشاور ارجمندم؛ جناب آقای دکتر احسان علیشاهی، به پاس هدايت ها و تعالیم خردمندانه شان درپيشبرد اين پژوهش قدردانی می نمایم.
علاوه بر آن، از دیگر اساتيد محترم گروه برق دانشگاه آزاد بندرعباس، جناب آقایان دکتر سیروس محمدی، دکتر رضا یزدان پناه و دکتر عبدالرضا معماری, جناب آقای دکتر رضا شریفی ومدير گروه محترم برق جناب آقاي تجويدي سپاسگزارم، چرا که تمامي اندوخته هايم در طی این دو سال را مديون زحمات بي دريغ اين بزرگواران مي باشم.
باشد که در آینده ای نه چندان دور پاسخگوی تمامی زحمات و تلاش هایی که در حق این جانب انجام داده اند باشم.
با سپاس فراوان
پیمان سلطانیان
تقدیم به آنها…
به آنها که شنا در اقیانوس وسیع زندگی و پرواز در آسمان نیلگون محبت را به من آموختند؛
به پدر و مادر و همسر مهربانم…
به خاطر تمام آن زمان هایی که در کنارم بودید
به خاطر آن حقایقی که چشم مرا بدان ها گشودید
به خاطر تمام آن سرور و مسرتی که به زندگی من آوردید
به خاطر تمام راستی هایی که با آن، اشتباهاتم را تصحیح کردید
به خاطر تمام آرزوهایی که برآورده ساختید
به خاطر عشقی که در شما یافتم
تمام آن چیزی که هستم، به خاطر این است که شما مرا دوست داشتید!
شما به من بال دادید و باعث شدید پرواز کنم
شما دستم را لمس کردید، من توانستم آسمان را لمس کنم
ایمانم را از دست دادم، شما دوباره آن را به من بازگرداندید
شما گفتید: هیچ ستاره ای دست نیافتنی نیست
شما کنارم ایستادید و من قد کشیدم
من، عشق شما را، تمام عشق شما را داشتم…از ته قلب فریاد می زنم: اقیانوس من،پدر و مادر من، هستی من، دوستتان دارم!
و تقدیم به او…
به او که مسیر سربلندی را به شیواترین روش به من آموخت؛ استاد گرامی ام جناب آقای دکتر سید مصطفی عابدی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
TOC o “1-3” h z u فصل اول : مقدمه1-1-کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31-2- ضرورت تحقیق وهدف از انجام پایاننامه………………………………………………………………………………………………………………………61-3- نوآوريهاي پایاننامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71-4- سرفصلهای پایاننامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8فصل دوم : مروری برانواع مختلف تکنولوژیهای تولید پراکنده2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102-2- تعريف توليدات پراكنده………………………………………………………………………………………………………………………………………….102-2-1- اهداف وكاربردهاي توليدات پراكنده………………………………………………………………………………………………………………………….112-2-2- ظرفيت توليدات پراكنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………122-2-3- مكان نصب توليدات پراكنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..132-3-تکنولوژي‌هايDG……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132-3-1-بررسي انواع تکنولوژي‌هايDG………………………………………………………………………………………………….. 142-3-1-1 ژنراتورهاي مرسوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..162-3-1-2 ژنراتورهاي غيرمرسوم………………………………………………………………………………………………………………………………………172-3-1-3- وسايل ذخيره انرژي………………………………………………………………………………………………………………………………………182-3-1-4 مولدهاي برق با استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير………………………………………………………………………………………………..212-3-2- مقايسه تكنولوژي توليدپراكنده………………………………………………………………………………………………………………………………….252-3-3- قابليت فني توليدات پراكنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..252-4- مشخصه عملکردي تکنولوژي‌هايDG…………………………………………………………………………………………………………………….262-5- مزاياي استفاده ازمولدهايDG……………………………………………………………………………………………………………………………….272-6-قابليت‌هاي فني موردنيازDG……………………………………………………………………………………………………………………………………… 292-7- قوانين موجود در ارتباط با اتصالDGبه شبكه………………………………………………………………………………………………………………312-8- تجدید ساختار و محیط رقابتی………………………………………………………………………………………………………………………………..332-9- نقش تولیدات پراکنده در بازار برق………………………………………………………………………………………………………………………….352-10- خلاصه ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………36فصل سوم: مروری بر برنامه‌ریزی بهره‌برداری ازمنابع بادی،خودروهای قابل اتصال به شبکه و راهکارهای مدیریت مصرف3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………383-2- منابع بادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….383-2-1- سياستهاي حمايتي منابع بادي………………………………………………………………………………………………………………………………..393-3- تاثیرمنابع بادی بر بهره برداری درمحیط رقابتی………………………………………………………………………………………………………………403-4- تاثیرمنابع بادی بردینامیکهای قیمت بازارعمده فروشی………………………………………………………………………………………………….413-4-1- تغییرات کوتاه مدت قیمت………………………………………………………………………………………………………………………………………..413-4-2- قیمتهای منفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………423-5- ساختار بازارهای تعادل درحضورمنابع بادی………………………………………………………………………………………………………………433-6- تأثیرات افزایش نرخ نفوذ منابع بادی بر برنامهریزی دیگرنیروگاهها………………………………………………………………………………443-7- راهکارهای موجود جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری درچنین محیط رقابتی………………………………………………………………453-7-1- مکانیزم تشویقFIT………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………..463-7-2-مدل سهم مشخص وگواهینامه سبز…………………………………………………………………………………………………………………………….473-7-3-حراج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..473-7-4- تشویق مالی واعتبار مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………473-8-برنامه های مدیریت مصرف…………………………………………

……………………………………………………………………………………………483-8-1 مزاياي حضورمشتریان در بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………..493-8-2-توسعه مدلهای خطی برنامه‌های پاسخگويی‌بار……………………………………………………………………………………………………………503-8-3- الاستیسیته قیمتی تقاضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 523-9-خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه درسيستم‌های قدرت……………………………………………………………………………………….563-9-1- ضرورت درنظرگرفتن خودروهای برقده به عنوان ذخیره ساز……………………………………………………………………………………….573-9-2-فناوری خودرو- به-

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *