برنامه ریزی بهره برداری از منابع تولید پراکنده،ذخیره سازها و راهکارهای مدیریت سمت مصرف در محیط رقابتی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحدبندرعباس
پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق.M.Sc
گرایش: قدرت
عنوان:
برنامه ریزی بهره برداری از منابع تولید پراکنده،ذخیره سازها و راهکارهای مدیریت سمت مصرف در محیط رقابتی
استاد راهنما:
دکتر سید مصطفی عابدی
استاد مشاور :
دکتر احسان علیشاهی
نگارنده:
پیمان سلطانیان
بهمن1393تقدیر و سپاسگزاری:
خداوندا کمکم کن تا در هایی که به سویم می گشایی،ندانسته نبندم؛
و کمکم کن تا درهایی که به رویم میبندی، به اصرار نگشایم
خدایا؛ به من توفیق وتوان عطا کن تا بر آنچه مرا از دانش بخشیده ای، شکرگذار باشم وبه همه ی آنان که زوایای تیره ی اندیشه ام را با آموزگاری خویش روشن نموده اند، اجر فراوان ده و مرا شایستگی عنایت فرما تا دربازمانده ی حیات خویش، سزاوار دانش فزونتر از خزانه ی بی نهایت عِلم تو باشم و مرحمتی کن، تا آموخته هایم بی ثمر نباشد و بتوانم به یاری دانشی که مرا به ودیعه داده ای، بنده ای شایسته برای تو و یاوری توانا برای بندگان تو باشم.
دراین جا لازم می دانم از همه ی کسانی که مرا درانجام این پژوهش یاری رساندند، تقدیر وتشکر نمایم:
در ابتدا از خانواده عزیزم بخصوص مادر بزرگوار و همسر مهربانم به پاس زحمات فراوانی که برای من متقبل شدند کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.
استاد راهنمای گرامی ام؛ جناب آقای دکتر سید مصطفی عابدی، به پاس راهنمایی های دلسوزانه شان که همواره همچون چراغی روشنی بخش راهم بوده صمیمانه سپاسگزارم.
همچنین از استاد مشاور ارجمندم؛ جناب آقای دکتر احسان علیشاهی، به پاس هدایت ها و تعالیم خردمندانه شان درپیشبرد این پژوهش قدردانی می نمایم.
علاوه بر آن، از دیگر اساتید محترم گروه برق دانشگاه آزاد بندرعباس، جناب آقایان دکتر سیروس محمدی، دکتر رضا یزدان پناه و دکتر عبدالرضا معماری, جناب آقای دکتر رضا شریفی ومدیر گروه محترم برق جناب آقای تجویدی سپاسگزارم، چرا که تمامی اندوخته هایم در طی این دو سال را مدیون زحمات بی دریغ این بزرگواران می باشم.
باشد که در آینده ای نه چندان دور پاسخگوی تمامی زحمات و تلاش هایی که در حق این جانب انجام داده اند باشم.
با سپاس فراوان
پیمان سلطانیان
تقدیم به آنها…
به آنها که شنا در اقیانوس وسیع زندگی و پرواز در آسمان نیلگون محبت را به من آموختند؛
به پدر و مادر و همسر مهربانم…
به خاطر تمام آن زمان هایی که در کنارم بودید
به خاطر آن حقایقی که چشم مرا بدان ها گشودید
به خاطر تمام آن سرور و مسرتی که به زندگی من آوردید
به خاطر تمام راستی هایی که با آن، اشتباهاتم را تصحیح کردید
به خاطر تمام آرزوهایی که برآورده ساختید
به خاطر عشقی که در شما یافتم
تمام آن چیزی که هستم، به خاطر این است که شما مرا دوست داشتید!
شما به من بال دادید و باعث شدید پرواز کنم
شما دستم را لمس کردید، من توانستم آسمان را لمس کنم
ایمانم را از دست دادم، شما دوباره آن را به من بازگرداندید
شما گفتید: هیچ ستاره ای دست نیافتنی نیست
شما کنارم ایستادید و من قد کشیدم
من، عشق شما را، تمام عشق شما را داشتم…از ته قلب فریاد می زنم: اقیانوس من،پدر و مادر من، هستی من، دوستتان دارم!
و تقدیم به او…
به او که مسیر سربلندی را به شیواترین روش به من آموخت؛ استاد گرامی ام جناب آقای دکتر سید مصطفی عابدی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
TOC o “1-3” h z u فصل اول : مقدمه1-1-کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31-2- ضرورت تحقیق وهدف از انجام پایاننامه………………………………………………………………………………………………………………………61-3- نوآوریهای پایاننامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71-4- سرفصلهای پایاننامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8فصل دوم : مروری برانواع مختلف تکنولوژیهای تولید پراکنده2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102-2- تعریف تولیدات پراکنده………………………………………………………………………………………………………………………………………….102-2-1- اهداف وکاربردهای تولیدات پراکنده………………………………………………………………………………………………………………………….112-2-2- ظرفیت تولیدات پراکنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………122-2-3- مکان نصب تولیدات پراکنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..132-3-تکنولوژی‌هایDG……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132-3-1-بررسی انواع تکنولوژی‌هایDG………………………………………………………………………………………………….. 142-3-1-1 ژنراتورهای مرسوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..162-3-1-2 ژنراتورهای غیرمرسوم………………………………………………………………………………………………………………………………………172-3-1-3- وسایل ذخیره انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………182-3-1-4 مولدهای برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر………………………………………………………………………………………………..212-3-2- مقایسه تکنولوژی تولیدپراکنده………………………………………………………………………………………………………………………………….252-3-3- قابلیت فنی تولیدات پراکنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..252-4- مشخصه عملکردی تکنولوژی‌هایDG…………………………………………………………………………………………………………………….262-5- مزایای استفاده ازمولدهایDG……………………………………………………………………………………………………………………………….272-6-قابلیت‌های فنی موردنیازDG……………………………………………………………………………………………………………………………………… 292-7- قوانین موجود در ارتباط با اتصالDGبه شبکه………………………………………………………………………………………………………………312-8- تجدید ساختار و محیط رقابتی………………………………………………………………………………………………………………………………..332-9- نقش تولیدات پراکنده در بازار برق………………………………………………………………………………………………………………………….352-10- خلاصه ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………36فصل سوم: مروری بر برنامه‌ریزی بهره‌برداری ازمنابع بادی،خودروهای قابل اتصال به شبکه و راهکارهای مدیریت مصرف3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………383-2- منابع بادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….383-2-1- سیاستهای حمایتی منابع بادی………………………………………………………………………………………………………………………………..393-3- تاثیرمنابع بادی بر بهره برداری درمحیط رقابتی………………………………………………………………………………………………………………403-4- تاثیرمنابع بادی بردینامیکهای قیمت بازارعمده فروشی………………………………………………………………………………………………….413-4-1- تغییرات کوتاه مدت قیمت………………………………………………………………………………………………………………………………………..413-4-2- قیمتهای منفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………423-5- ساختار بازارهای تعادل درحضورمنابع بادی………………………………………………………………………………………………………………433-6- تأثیرات افزایش نرخ نفوذ منابع بادی بر برنامهریزی دیگرنیروگاهها………………………………………………………………………………443-7- راهکارهای موجود جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری درچنین محیط رقابتی………………………………………………………………453-7-1- مکانیزم تشویقFIT………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………..463-7-2-مدل سهم مشخص وگواهینامه سبز…………………………………………………………………………………………………………………………….473-7-3-حراج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..473-7-4- تشویق مالی واعتبار مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………473-8-برنامه های مدیریت مصرف…………………………………………

……………………………………………………………………………………………483-8-1 مزایای حضورمشتریان در بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………..493-8-2-توسعه مدلهای خطی برنامه‌های پاسخگویی‌بار……………………………………………………………………………………………………………503-8-3- الاستیسیته قیمتی تقاضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 523-9-خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه درسیستم‌های قدرت……………………………………………………………………………………….563-9-1- ضرورت درنظرگرفتن خودروهای برقده به عنوان ذخیره ساز……………………………………………………………………………………….573-9-2-فناوری خودرو- به-

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *