پایان نامه ها

بررسی مقایسه‌ای اقتصادی سازه‌های مسکونی چوبی و بتنی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان
دانشکده جنگلداری و فناوری چوب
پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد (M.Sc.) در رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ (گرایش حفاظت و اصلاح چوب)
بررسی مقایسه‌ای اقتصادی سازه‌های مسکونی چوبی و بتنی
پژوهش و نگارش:
اسکندر حاجی پور
استاد راهنما:
محراب مدهوشی
استاد مشاور:
محمد کریم علیزاده حصاری
1390

فهرست
فصل اول
مقدمه
1-1- مقدمه‌اي بر سازه های مسکونی چوبی………………………………………………………………………………….8
مزایای خانه های چوبی………………………………………………………………………………………………..10
1-1-2-اتصالات……………………………………………………………………………………………………………………….13
1-1-3- نماو نازک کاری…………………………………………………………………………………………………………..13
1-1-4- مقاومت در برابر آتش…………………………………………………………………………………………………..14
1-1-5- مقاومت در برابر زلزله……………………………………………………………………………………………………15
1-1-6- رفتار چوب در برابر آتش………………………………………………………………………………………………15
1-1-7- انرژی در ساختمان………………………………………………………………………………………………………..16
1-1-8- بررسی قابلیت چوب از نظر ساختمانی……………………………………………………………………………16
1-1-9- عوامل موثر در مقاومت چوب………………………………………………………………………………………..16
1-2- مقدمه ای بر سازه مسکونی بتنی………………………………………………………………………………………….17
1-2-1- مزایای سازه بتنی………………………………………………………………………………………………………….18
1-2-2- توجیه مصرف بتن………………………………………………………………………………………………………..19
1-3- بیان سوالات اصلی…………………………………………………………………………………………………………..20
1-4- فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………….21
1-5- اهداف انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………21
1-6- ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………21
فصل دوم
2- سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….23
فصل سوم
3-1- مواد …………………………………………………………………………………………………………………….26
3-1-1- تهیه پلان از یک سازه ی چوبی…………………………………………………………………………………….26
3-1-2- برآورد هزینه ساختمان مسکونی چوبی………………………………………………………………………….27
3-1- 3- تهیه پلان از یک سازه مسکونی بتنی……………………………………………………………………………..33
– مشخصات فنی ساختمان ها…………………………………………………………………………………………………….41
3-2- روش ها
3-2- 1- پردازش آماری داده ها…………………………………………………………………………………………………36
فصل چهارم
نتایج وبحث
4-1- برآورد هزینه سازه مسکونی چوبی………………………………………………………………………………………44
4-2- برآورد هزینه سازه مسکونی بتنی…………………………………………………………………………………………46
4-3- تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………48
4-3-1- خریداران وتولیدکنندگان سازه های مسکونی چوبی وبتنی………………………………………………….49
4-3-1-1- دلیل ساخت یا خرید بیشتر از یک سازه………………………………………………………………50
4-3-1-2- مهمترین مقاومت در ساختمان چوبی…………………………………………………………………………..52
4-3-1-3- مهمترین مقاومت در ساختمان بتنی……………………………………………………………………………..54
4-3-1-4- مهمترین شاخص در سازه ها اعم از چوبی یا بتنی……………………………………………………….56
4-3-1-5- سرعت عمل ساخت در سازهها ی مسکونی ………………………………………………………………58
4-3-1-6- مهمترین فاکتور در هنگام خرید مواد و مصالح …………………………………………………………….60
4-3-1-7- مدت زمان ساخت در سازه های مسکونی ………………………………………………………………..62
4-3-1-8- شاخص های سازگاری مصالح چوبی با طبیعت……………………………………………………………64
4-3-1-9- شاخص افزایش آگاهی مردم از ساختمان های چوبی ………………………………………………….66
4-3-1-10- شاخص افزایش تقاضا مردم از ساختمان های چوبی …………………………………………………68
4-3-1-11- نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………70
4-3-1-11-1- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای زمان و میزان صرفه اقتصادی…….70
4-3-1-11-2- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای سازگاری مصالح چوبی و میزان تقاضا……………………………………………………………………………………………………………………………………….71
4-3-1-11-3- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای افزایش اگاهیهای اجتماعی از مزایای اقتصادی و زیست محیطی مصالح چوبی و صرفه اقتصادی آن سازه………………………………………………….72
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1- مقایسه تفاوت بارز از نقطه نظر اقتصادی در دو سازه مسکونی چوبی وبتنی……………………………..75
5-1-2- هزینه تمام شده سازه مسکونی چوبی………………………………………………………………………………75
5-1-3- هزینه تمام شده سازه مسکونی بتنی ……………………………………………………………………………….76
5-2- نتایج مربوط به مقایسه از نقطه نظر زمان ساخت و صرفه اقتصادی………………………………77
5-3- نتایج مربوط به مقایسه از نقطه نظر سازگاری مصالح چوبی با طبیعت ومیزان تقاضا ساخت برای ساختمان ……………………………………………………………………………………………………………………….78
5-4- نتایج مربوط به افزایش آگاهی های اجتماعی از مزایای اقتصادی مصالح چوبی وصرفه اقتصادی سازه …………………………………………………………………………………………………………………………….78
5-5- نتیجه‌گیری نهایی ……………………………………………………………………………………………………………..80
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………..80
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….80
فهرست جداول واشکال
جدول 3-1- قطعات اصلی ساختمان چوبی………………………………………………………………………………….29
جدول 3-2- ابعاد وتعداد قطعات بکار رفته در ساختمان چوبی……………………………………………………….30
جدول 3-3- مصالح بکار رفته بر روی بام و نمای ساختمان چوبی………………………………………………….32
جدول 3-4- تعداد قطعات درب و پنجره بکار رفته در ساختمان چوبی……………………………………………33
جدول 4-1- برآورد هزینه ساختمان چوبی……………………………………………………………………………………44
جدول 4-2- برآورد هزینه ساختمان بتنی……………………………………………………………………………………..46
جدول 4-3- دلیل استفاده بیشتر از یک سازه…………………………………………………………………………………50
جدول 4-4- مهمترین مقاوتها در ساختمان چوبی………………………………………………………………………….52
جدول 4-5- مهمترین مقاومتها در ساختمان بتنی…………………………………………………………………………..54
جدول 4-6- مهمترین شاخص در ساختمان چوبی وبتنی………………………………………………………………..56
جدول 4-7- سرعت عمل ساخت در سازه های مسکونی……………………………………………………………….58
جدول 4-8- مهمترین فاکتور در هنگام خرید مواد ومصالح…………………………………………………………….60
جدول 4-9- مدت زمان ساخت در سازه های مسکونی………………………………………………………………….62
جدول 4-10- شاخص سازگاری مصالح چوبی با طبیعت……………………………………………………………….64
جدول 4-11- شاخص افزایش آگاهی مردم از از ساختمان های چوبی…………………………………………….66
جدول 4-12- شاخص میزان تقاضا از ساختمان های چوبی……………………………………………………………68
جدول 4-13- نتایج بین متغیرهای زمان و صرفه اقتصادی………………………………………………………………70
جدول 4-14- نتایج بین سازگاری مصالح چوبی با طبیعت و میزان تقاضا ………………………………………..71
جدول 4-15- نتایج بین افزایش اگاهی های مردم وصرفه اقتصادی………………………………………………….72
جدول 5-1- هزینه تمام شده ساختمان چوبی……………………………………………………………………………….76
شکل 4-1- پلا ن سازه ی چوبی…………………………………………………………………………………………………27
فصل اول
مقدمه و کلیات
1- مقدمه وکلیات
توسعه و پیشرفت جوامع شهری از یک سو و کمبود شدید چوب در کشور ما از سوی دیگر استفاده بهینه از چوب را به امری ضروری تبدیل کرده است.
از آغاز تمدن بشری تا زمان صنعتی حاضر چوب همیشه نقش مهمی در ارتباط بشر با محیط‌اش ایفا کرده است با مطالعه کاربرد چوب به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مصالح در ساختمان‌ها، چوب به‌عنوان الگویی برای سیستم‌های ساختمانی قرار گرفته است.
اطلاعات و تجربیات ساختمانی در طی سال‌ها در سراسر جهان و در همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و فراتر از مرزهای جغرافیایی گسترش و توسعه یافته است. تقریبا هیچ ماده‌ای نتوانسته این چنین در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
ساختمان‌های چوبی قدیمی که بیشتر به شیوه سنتی ساخته شده‌اند تا به امروز به طور مرتب توسعه یافته‌اند. امروزه به‌علت شیوه‌های مدرن در ساخت اتصالات و پرداخت چوب میتوان از تولیدات چند سازه چوبی وبا استحکام بالاتر استفاده نمود(شیرعلی1382).
بواسطه تحقیقات گسترده نه تنها طراحی تیر های چوبی بهبود یافته بلکه انواع جدیدی از مواد چوبی با کیفیت بالا به بازار ارائه می‌شود. قابلیت سازه‌های چوبی را می‌توان نه تنها در سازه‌های تحسین برانگیز استاتیکی مانند پل‌ها و سالن‌های بزرگ بلکه در ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله هم مشاهده کرد.
مزیت ساختمان‌های چوبی در اقتصادی بودن و آسانی کار با آن است. سازه‌های چوبی مقاوم در برابر زلزله نه به‌واسطه

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *