پایان نامه ها

–افزایش عمر پس از برداشت گل داودی (Dendranthema grandiflorum L.) به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد

176530775970

2133600-9525
واحد رشت دانشکده کشاورزی
گروه آموزشی باغبانی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
رشته: باغبانی- گیاهان زینتیعنوان افزایش عمر پس از برداشت گل داودی (Dendranthema grandiflorum L.) به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد استاد راهنما دکتر داود هاشم آبادینگارش ائمه قنبری تابستان 93

تقدیر و تشکر
سپاس خداوندگار حکیم را که با لطف بی کران خود، آدمی را زیور عقل آراست و به رحمتش همه پدیده- ها را آفرید، پرورش و روزی داد و به هر آفریده اش آنچه که را که لازم داشت عنایت فرمود.
انجام این تحقیق میسر نبود مگر با عنایت و لطف خداوند بزرگ و زحمات سروران و اساتید ارجمند. لذا بر خود لازم می دانم تا از زحمات استاد راهنمای محترم و بزرگوار جناب آقای دکتر داود هاشم آبادی که مرا در تمام مراحل تحقیق یاری کردند تشکر نمایم. و بر خود واجب میدانم تا از زحمات و راهنمایی های بی دریغ اساتید محترم گروه باغبانی که در دوران تحصیل اینجانب را راهنمایی فرمودند تشکر و قدر دانی نمایم.
در پایان مراتب سپاس و امتنان خود را نسبت به تمامی دوستان و دانشجویان عزیز، آقای محمدصادق مهری و خانم سمانه عزیزی که در طول اجرای تحقیق و مراحل انجام آزمایش یاری کردند ابراز دارم.
ائمه قنبری
شهریور 93
تقدیم به
پدر و مادر عزیزم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………………………………2
1-1-گیاهشناسی………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- اهمیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-4- هدف از انجام آزمایش……………………………………………………………………………………………………….5
فصل دوم بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………………6
2-1- پیری……………………………………………………………………………………………………………………………….7
2-2- انسداد توسط باکتری ها……………………………………………………………………………………………………..7
2-3- تیمار با ترکیبات ضد عفونی کننده و بهبود دهنده عمر گلجایی……………………………………………….7
2-4- اسانس ها…………………………………………………………………………………………………………………………7
2-5- تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر اسانس های گیاهی بر عمر گلجایی…………………………………….8
فصل سوم: مواد و روشها………………………………………………………………………………………………………10
3-1- مواد گیاهی ……………………………………………………………………………………………………………………11
3-2- پیاده کردن طرح آزمایشی…………………………………………………………………………………………………11
3-3- نحوه آماده سازی گل ها…………………………………………………………………………………………………..12
3-4- معرفی تیمارها………………………………………………………………………………………………………………..12
3-5- اندازه گیری صفات…………………………………………………………………………………………………………13
3-5-1- عمر گلجایی………………………………………………………………………………………………………………13
3-5-2- افزایش وزن تر……………………………………………………………………………………………………………13
3-5-3- درصد ماده خشک………………………………………………………………………………………………………14
3-5-4- جذب آب………………………………………………………………………………………………………………….14
3-5-5- محتوای پروتئین گلبرگ……………………………………………………………………………………………….14
3-5-6- افزایش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)……………………………………………………15
3-5-7- رنگیزه کاروتنویید گلبرگ…………………………………………………………………………………………….15
3-5-8- کلروفیل a، b و کل برگ……………………………………………………………………………………………..16
3-5-9- شاخص کاهش قطر گل ………………………………………………………………………………………………16
3-5-10- شمارش باکتری ساقه و محلول گلجا…………………………………………………………………………..17
3-5-11- پراکسیده شدن لیپیدها……………………………………………………………………………………………….17
3-5-12- آنزیم پراکسیداز POD……………………………………………………………………………………………..17
3-5-13- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز SOD……………………………………………………………………………18
3-5- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….18
فصل چهارم: نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………19
4-1- عمر گلجایی…………………………………………………………………………………………………………………..20
4-2- جذب آب………………………………………………………………………………………………………………………24
4-3- درصد ماده خشک…………………………………………………………………………………………………………..25
4-4- شاخص کاهش قطر گل ………………………………………………………………………………………………….26
4-5- افزایش درجه بریکس………………………………………………………………………………………………………28
4-6- افزایش وزن تر……………………………………………………………………………………………………………….29
4-7- کاروتنویید گلبرگ…………………………………………………………………………………………………………..31
4-8- پروتئین گلبرگ……………………………………………………………………………………………………………….32
4-9- کلروفیل a……………………………………………………………………………………………………………………..34
4-10- کلروفیل b……………………………………………………………………………………………………………………34
4-11- کلروفیل کل………………………………………………………………………………………………………………….35
4-12- شمارش باکتری ساقه و محلول گلجا……………………………………………………………………………….37
4-13- پراکسیداسیون لیپیدها MDA (میزان مالون دی آلدئید)……………………………………………………..39
4-14- آنزیم های آنتی اکسیدانی (سوپراکسید دیسموتاز و پرکسیداز)…………………………………………….42
نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………45
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………..46
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….47
فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر اسانس های مختلف بر صفات اندازه گیری شده…………………………….21
جدول 4-2- مقایسه میانگین اثر ژرانیوم، مورد و اکالیپتوس بر صفات اندازه گیری شده…………………..21
جدول 4-3- همبستگی صفات اندازه گیری شده…………………………………………………………………………22
جدول 4-4- تجزیه واریانس اثر اسانس های مختلف بر صفات اندازه گیری شده…………………………..39
جدول 4-5- مقایسه میانگین اثر ژرانیوم، مورد و اکالیپتوس بر صفات اندازه گیری شده…………………40
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1- گل داودی………………………………………………………………………………………………………………3
شکل 3-1- نحوه پیاده کردن طرح آزمایشی………………………………………………………………………………..11
شکل 3-2- روز اول عمر گلجایی……………………………………………………………………………………………..13
شکل 3-3- پایان عمر گلجایی………………………………………………………………………………………………….13
شکل 3-4- نحوه اندازه گیری پروتئین……………………………………………………………………………………….14
شکل 3-5- اندازه گیری درجه بریکس……………………………………………………………………………………….15
شکل 3-6- استخراج کلروفیل…………………………………………………………………………………………………..16
شکل 3-7- کشت باکتری…………………………………………………………………………………………………………17
شکل 4-1- اثر اسانس های مختلف بر روی عمر گلجایی……………………………………………………………..20
شکل 4-2- اثر اسانس های مختلف بر روی جذب آب…………………………………………………………………24
شکل 4-3- اثر اسانس های مختلف بر روی ماده خشک……………………………………………………………….26
شکل 4-4- اثر اسانس های مختلف بر روی شاخص کاهش قطر گل……………………………………………..27
شکل 4-5- اثر اسانس های مختلف بر روی افزایش درجه بریکس………………………………………………….29
شکل 4-6- اثر اسانس های مختلف بر روی افزایش وزن تر…………………………………………………………..30
شکل 4-7- اثر اسانس های مختلف بر روی رنگیزه کاروتنویید……………………………………………………….31
شکل 4-8- اثر اثر اسانس های مختلف بر روی پروتئین گلبرگ……………………………………………………..33
شکل 4-9- اثر اسانس های مختلف بر روی کلروفیل a…………………………………………………………………35
شکل 4-10- اثر اسانس های مختلف بر روی کلروفیل b………………………………………………………………36
شکل 4-11- اثر اسانس های مختلف بر روی کلروفیل کل…………………………………………………………….36
شکل 4-12- اثر اسانس های مختلف بر روی جمعیت باکتری محلول گلجا………………………………………38
شکل 4-13- اثر اسانس های مختلف بر روی جمعیت باکتری انتهای

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *