پایان نامه ها

–ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده بادی با بررسی اثر آب و هوا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایـان نـامـه
مقطـع کارشناسـی ارشـد
رشته:مهندسی برق قدرت
عنـوان: ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده بادی با بررسی اثر آب و هوا
استـاد راهنمـا: جنـاب آقای دکتـر جواد روحـی
استـاد مشاور: جناب آقای دکتـر جعفـر عبـادی
دانشجـو: سعیـد ماه پـروی (89451119)
بهار 1392
چکیـده
به دلیل گستردگی و نیز پیچیدگی شبکه های توزیع ، احتمال بروز حادثه در آن ها بسیار زیاد است که بروز حادثه می تواند مشترکین زیـادی را تحـت تاثیر خـود قرار دهـد. بنابراین قابلیت اطمینان یکی از پارامترهای کلیدی مشخص کننده ی میزان موفقیت سیستم در ارائه برق به مصرف کنندگان است. لذا بررسـی و تحلـیل قابـلیت اطمیـنان شـبکه توزیـع از اهمیـت خاصـی برخـوردار است.
این کار بر آن است که با روش شبیه سازی ترتیبی مونت کارلو و با استفاده از نرم افزار MATLAB قابلیت اطمینان شبکه توزیع واقع در منطقه جنوبی شهرستان مشهد به نام شهر بینالود را با حضور نیروگاه بادی بینالود و با در نظر گرفتن شرایط جوی، مورد ارزیابی قرار دهد و این پیش فرض ها را مد نظر قرار می دهد که قابلیت اعتماد شبکه توزیع در حضور نیروگاه بادی افزایش می یابد و همچنین در نظر گرفتن شرایط جوی منجر به کاهش شاخص های قابلیت اطمینان می گردد.
کلمات کلیدی:قابلیت اطمینان- نیروگاه بادی بینالود- شرایط جوی- شبیه سازی مونت کارلو
فهـرسـت مطالب
فصل اول:تولید پراکنده و قابلیت اطمینان در سیستم قدرت
1-1 ویژگی های اصلی منابع پراکنده……………………………………………………………………………………………..11 1-1-1 مشخصات منابع پراکنده…………………………………………………………………………………………………..11 2-1-1 مزایای بکارگیری منابع پراکنده…………………………………………………………………………………………11 3-1-1 مشکلات بکارگیری منابع پراکنده…………………………………………………………………………………….12 2-1 تعریف قابلیت اطمینان……………………………………………………………………………………………………….12 3-1 مطالعات و اهداف…………………………………………………………………………………………………………….13 4-1 روش های ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………14 5-1 مدل سازی اثر تولید پراکنده روی قابلیت اطمینان…………………………………………………………………15
6-1 در نظر گرفتن امکان عدم دسترسی به واحد های تولید پراکنده……………………………………………..17 7-1 مقایسه قابلیت اطمینان بین دو محیط سنتی و تجدید ساختار شده………………………………………18
فصل دوم:مفاهیم و ساختار توربین بادی 1-2 کلیات و مفاهیم انرژی باد………………………………………………………………………………………………..22 1-1-2 منشا انرژی باد………………………………………………………………………………………………………….22 2-1-2 پیش بینی پذیری……………………………………………………………………………………………………..22 3-1-2 استفاده از زمین……………………………………………………………………………………………………….23 4-1-2 توزیع سرعت باد……………………………………………………………………………………………………..23
384810-38105-1-2 ضریب ظرفیت………………………………………………………………………………………………….. 23
005-1-2 ضریب ظرفیت………………………………………………………………………………………………….. 23

6-1-2 محدودیت های ادواری و نفوذ…………………………………………………………………………………24 7-1-2 آثار زیست محیطی……………………………………………………………………………………………………24 8-1-2 جاگذاری توربین………………………………………………………………………………………………………25 9-1-2 اندازه گیری سرعت باد………………………………………………………………………………………………25 10-1-2 تغییرات سرعت باد…………………………………………………………………………………………………25 11-1-2 انواع باد ها…………………………………………………………………………………………………………….26 2-2 انواع توربین بادی از لحاظ ظرفیت…………………………………………………………………………………..27 3-2 برق بادی در مقیاس های کوچک…………………………………………………………………………………….27
4-2 نیروگاه بادی …………………………………………………………………………………………………….28
5-2 انواع توربین بادی………………………………………………………………………………………………..29
6-2 اجزای توربین بادی ……………………………………………………………………………………………31
7-2 نواحی کاری توربین بادی……………………………………………………………………………………33
8-2 اصول عملکرد توربین بادی ………………………………………………………………………………..34
9-2 بهره برداری از برق بادی ……………………………………………………………………………………38
10-2 استاندارد ها و تاییدیه های مربوط به توربین های بادی…………………………………………….39
1-10-2 تاییدیه فنی ………………………………………………………………………………………………40 2-10-2 تاییدیه نوع ……………………………………………………………………………………………….41 3-10-2 استاندارد های توربین های بادی …………………………………………………………………………41 فصل سوم: تاثیر شرایط آب و هوایی بر قابلیت اطمینان 1-3 اثر آب و هوا بر قابلیت اطمینان ………………………………………………………………………………..45 2-3 مدل ترکیب کننده ……………………………………………………………………………………………………46 3-3 محاسبه احتمال تولید انرژی الکتریکی توربین بادی ………………………………………………………47 4-3 تغییرات سرعت باد و توان خروجی در فصول مختلف ………………………………………………….49 5-3 روش شبیه سازی …………………………………………………………………………………………………….50
فصل چهارم: ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مورد مطالعه 1-4 نیروگاه بینالود…………………………………………………………………………………………………….53 2-4 سیستم مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………..53 3-4 ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان…………………………………………………………………………….55 1-3-4 ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان بدون در نظر گرفتن تولید پراکنده و اثر آب و هوا……56 2-3-4 ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن تولید پراکنده و عدم اثر آب وهوا……56 3-3-4 ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن تولید پراکنده و اثر آب وهوا……………57 4-3-4 مقایسه حالت های ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان…………………………………………………57
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………61
2-5 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………62 منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………63
فهرست اشکال، نمودارها و جداول
شکل(1-1): فیدر توزیع نمونه به همراه یک واحد تولید پراکنده…………………………………………………………..17 شکل (2-1): نمایش انواع نیروهای تولید شده توسط باد ها………………………………………………………………….27 شکل(2-2):توربین بادی با محور چرخش عمودی…………………………………………………………………………….30 شکل(2-3):توربین بادی با محور چرخش افقی…………………………………………………………………………………31 شکل(2-4): اجزای تشکیل دهنده توربین بادی……………………………………………………………………………………34 شکل(2-5): نمایش کارکرد توربین بادی با توجه به سرعت باد……………………………………………………………..35 شکل(2-6): نحوه عملکرد توربین بادی……………………………………………………………………………………………..36 جدول(2-1): رتبه بندی 10 کشور برتر تولید کننده انرژی باد تا سال2011…………………………………………..40
شکل(3-1): نرخ خرابی یک جزء در یک دوره تناوب با در نظر گرفتن شرایط جوی………………………………46 شکل(3-2) ضریب ساعتی زمان تعمیر در طول یک روز……………………………………………………………………..48 جدول(3-1): COPT یک توربین 660 کیلو واتی در منطقه منجیل………………………………………………………49 شکل(3-3):احتمال خروج از ظرفیت یک توربین بادی 660 کیلو واتی در منجیل………………………………….49 جدول(3-2): مقادیر محاسبه شده متوسط سرعت باد برای فصول مختلف…………………………………………….50 شکل (3-4): احتمال سرعت باد در فصول پاییز،تابستان و سالانه در منطقه منجیل…………………………………50 شکل (3-5): احتمال خروج از ظرفیت توربین بادی 660 در فصول پاییز،تابستان و سالانه در منجیل………51 جدول(4-1): مقادیر محاسبه شده متوسط سرعت باد برای فصول مختلف……………………………………………54
جدول(4-2): شبکه توزیع فشار متوسط در منطقه بینالود…………………………………………………………………….55 جدول(4-3): اطلاعات فیدر های سیستم مورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *