پایان نامه ها

–اثر کم آبیاری و دوره بحرانی تاج خروس بر رشد و عملکرد آفتابگردان

230251093345 دانشکده‌ی کشاورزی
پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی کشاورزی (زراعت)
اثر کم آبیاری و دوره بحرانی تاج خروس بر رشد و عملکرد آفتابگردان
به کوشش
زهرا کیامرثی
استاد راهنما
دکتر سید عبدالرضا کاظمینی
شهریور ماه 1391

چکیده
اثر کم آبیاری و دوره بحرانی تاج خروس بر رشد و عملکرد آفتابگردان
به کوشش
زهرا کیامرثی
به منظور بررسی اثر کم آبیاری و دوره بحرانی تاج خروس بر رشد و عملکرد آفتابگردان، آزمایشی مزرعه ای در سال های زراعی 89-1388 و 90-1389 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل آبیاری به عنوان عامل اصلی(آبیاری نرمال، آبیاری در 75 درصد ظرفیت مزرعه و آبیاری در 50 درصد ظرفیت مزرعه) و علف هرز در دو سطح با و بدون تاج خروس هر کدام در 5 مرحله رشدآفتابگردان (8 برگی، 12 برگی، ظهور طبق، گلدهی و رسیدگی) به عنوان عامل فرعی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که کم آبیاری درصد روغن، عملکرد دانه و اجزاء عملکرد دانه آفتابگردان (تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه) در هر دو سال را کاهش داد. میزان کاهش عملکرد در سال اول از 100 به 75 و به 50 درصد ظرفیت مزرعه، به ترتیب 41/12 و 47/24 درصد و در سال دوم به ترتیب 8 و 5/12 درصد بود.حضور علف هرز در تمام فصل رشد، عملکرد دانه آفتابگردان را در سال اول و دوم به ترتیب به میزان44 و 36 درصد کاهش داد. با افزایش طول دوره تداخل تاج خروس، عملکرد دانه و اجزای عملکرد کاهش یافت و این کاهش از مرحله 12برگی به مرحله ظهور طبق معنی دار بود. طول دوره بحرانی کنترل تاج خروس، با پذیرش افت 5 درصدی عملکرد دانه در تیمار آبیاری نرمال، در سال اول 35 تا 86 و در سال دوم 49 تا 94 روز بعد از کشت بود و با کاهش میزان آب مصرفی تا 75 درصد ظرفیت مزرعه طول دوره بحرانی علف هرز به ترتیب 34 تا 100 روز در سال اول و 50 تا 101 روز بعد از کشت در سال دوم و در 50 درصد ظرفیت، در سال اول 32 تا 105 روز بعد از کشت و در سال دوم 44 تا 98 روز بعد از کشت افزایش یافت. به عبارت دیگر، کم آبیاری طول دوره بحرانی کنترل تاج خروس را افزایش داد.
فهرست مطالب
.عنوان…………………………………………………………………..شماره صفحه
فصل اول: TOC o “1-3” h z u مقدمه11-1- اهمیت آفتابگردان PAGEREF _Toc335035660 h 22-1-گیاه شناسی آفتابگردان PAGEREF _Toc335035661 h 43-1-سازگاری محیطی PAGEREF _Toc335035662 h 54-1-اهمیت کم آبیاری و تاثیر آن بر خصوصیات رشد و نمو گیاه PAGEREF _Toc335035663 h 65-1-اهمیت علف هرز PAGEREF _Toc335035664 h 96-1-علف هرز تاج خروس PAGEREF _Toc335035665 h 107-1-دوره بحرانی کنترل علف هرز PAGEREF _Toc335035666 h 118-1-اهداف پژوهش PAGEREF _Toc335035667 h 13فصل دوم: مروری بر پژوهش های گذشته PAGEREF _Toc335035668 h 151-2- اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد آن PAGEREF _Toc335035669 h 152-2-تاثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد روغن دانه PAGEREF _Toc335035670 h 173-2-تاثیر تنش خشکی برخصوصیات فیزیولوژیکی گیاه PAGEREF _Toc335035671 h 184-2- اثر رقابت علف های هرز بر رشد و عملکرد گیاه PAGEREF _Toc335035672 h 195-2-اثر دوره بحرانی کنترل علف هرز بر رشد و عملکرد گیاه PAGEREF _Toc335035673 h 21فصل سوم: مواد و روش ها PAGEREF _Toc335035674 h 251-3-مشخصه های محل آزمایش PAGEREF _Toc335035675 h 25عنوان…………………………………………………………………..شماره صفحه
4-3- اعمال تيمار کم آبیاری PAGEREF _Toc335035676 h 325-3- پارامترهای اندازه گیری شده PAGEREF _Toc335035677 h 335-5-3-اجزای عملکرد دانه PAGEREF _Toc335035678 h 356-5-3-درصد و عملکرد روغن دانه آفتابگردان PAGEREF _Toc335035679 h 356-3- پارامتر های علف هرز PAGEREF _Toc335035680 h 367-3- تجزیه و تحلیل آماری داده ها PAGEREF _Toc335035681 h 37فصل چهارم: نتایج و بحث PAGEREF _Toc335035682 h 391-4- آفتابگردان PAGEREF _Toc335035683 h 441-1-4- ارتفاع نهایی بوته PAGEREF _Toc335035684 h 442-1-4- خميدگي ساقه PAGEREF _Toc335035685 h 483-1-4- قطر میانی ساقه PAGEREF _Toc335035686 h 514-1-4- قطر طبق PAGEREF _Toc335035687 h 555-1-4- تعداد دانه در طبق PAGEREF _Toc335035688 h 606-1-4-وزن هزار دانه PAGEREF _Toc335035689 h 657-1-4- وزن خشک ساقه PAGEREF _Toc335035690 h 717-1-4- وزن خشک طبق PAGEREF _Toc335035691 h 749-1-4- عملکرد دانه PAGEREF _Toc335035692 h 7710-1-4- عملكرد بيولوژيك PAGEREF _Toc335035693 h 8511-1-4- شاخص برداشت PAGEREF _Toc335035694 h 89عنوان…………………………………………………………………..شماره صفحه
12-1-4- درصد روغن PAGEREF _Toc335035695 h 9213-1-4 عملکرد روغن PAGEREF _Toc335035696 h 9714-1-4- وزن بذر PAGEREF _Toc335035697 h 10115-1-4- وزن پوسته PAGEREF _Toc335035698 h 1042-4- تاج خروس PAGEREF _Toc335035699 h 1082-2-4- شاخص سطح برگ PAGEREF _Toc335035700 h 1113-3-4- وزن خشک تاج خروس PAGEREF _Toc335035701 h 1133-4-تعیین دوره بحرانی کنترل تاج خروس PAGEREF _Toc335035702 h 1161-3-4-دوره بحرانی تداخل تاج خروس PAGEREF _Toc335035703 h 1162-3-4-دوره بحرانی عاری از تاج خروس PAGEREF _Toc335035704 h 1174-4-نتیجه گیری کلی PAGEREF _Toc335035705 h 1265-4-پیشنهادات PAGEREF _Toc335035706 h 127منابع PAGEREF _Toc335035707 h 128
فهرست شکل‌ها
شکل و شماره………………………………………………………………….صفحه
TOC h z t “نمودار” c شکل1-3 – مقدار کل بارندگی در سال های انجام آزمایش(آمار ایستگاه هوا شناسی PAGEREF _Toc334958979 h 26شکل 1-4- اثر سطوح کم آبیاری بر ارتفاع نهایی بوته آفتابگردان PAGEREF _Toc334958980 h 46شکل2-4-اثر سطوح علف هرز بر ارتفاع بوته آفتابگردان PAGEREF _Toc334958981 h 47شکل 3-4- اثر سطوح کم آبیاری بر خمیدگی ساقه آفتابگردان PAGEREF _Toc334958982 h 49شکل4-4- اثر علف هرز بر خمیدگی ساقه آفتابگردان PAGEREF _Toc334958983 h 50شکل 5-4- اثر سطوح کم آبیاری بر قطر میانی ساقه آفتابگردان PAGEREF _Toc334958984 h 53شکل6-4- اثر سطوح مختلف علف هرز قطر میانی ساقه آفتابگردان PAGEREF _Toc334958985 h 54شکل8-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر قطر طبق آفتابگردان PAGEREF _Toc334958986 h 57شکل8-4- اثر سطوح مختلف علف هرز برقطر طبق در آفتابگردان PAGEREF _Toc334958987 h 58شکل10-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان PAGEREF _Toc334958988 h 63شکل10-4- اثر سطوح مختلف علف هرز بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان PAGEREF _Toc334958989 h 64شکل11-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر وزن هزار دانه در آفتابگردان PAGEREF _Toc334958990 h 68شکل 12-4- اثر سطوح مختلف علف هرز بر وزن هزار دانه در آفتابگردان PAGEREF _Toc334958991 h 69شکل13-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر وخشک ساقه در آفتابگردان PAGEREF _Toc334958992 h 72شکل14-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر وزن خشک ساقه در آفتابگردان PAGEREF _Toc334958993 h 73شکل 15-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر وزن خشک طبق در آفتابگردان PAGEREF _Toc334958994 h 75شکل 16-4- اثر سطوح علف هرز بر وزن خشک طبق در آفتابگردان PAGEREF _Toc334958995 h 76شکل 17-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد دانه در آفتابگردان PAGEREF _Toc334958996 h 83شکل18-4-اثر سطوح مختلف علف هرز بر عملکرد دانه در آفتابگردان PAGEREF _Toc334958997 h 84شکل 19-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد بیولوژیک در آفتابگردان PAGEREF _Toc334958998 h 87شکل و شماره………………………………………………………………….صفحه
شکل20-4- اثر سطوح علف هرز بر عملکرد بیولوژیک در آفتابگردان PAGEREF _Toc334958999 h 88شکل21-4- تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری بر شاخص برداشت در آفتابگردان PAGEREF _Toc334959000 h 90شکل 22-4- اثر سطوح علف هرز برشاخص برداشت در آفتابگردان PAGEREF _Toc334959001 h 91شکل 23-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر درصد روغن دانه در آفتابگردان PAGEREF _Toc334959002 h 95شکل 46-4- اثر سطوح مختلف علف هرز بر درصد روغن دانه در آفتابگردان PAGEREF _Toc334959003 h 96شکل 25-4-اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد روغن در آفتابگردان PAGEREF _Toc334959004 h 99شکل 26-4- اثر سطوح مختلف علف هرز بر عملکرد روغن در آفتابگردان PAGEREF _Toc334959005 h 100شکل 27-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر وزن وزن بذر در آفتابگردان PAGEREF _Toc334959006 h 102شکل28-4- اثر سطوح مختلف علف هرز بر وزن بذر در آفتابگردان PAGEREF _Toc334959007 h 103شکل 29-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر وزن پوسته در آفتابگردان PAGEREF _Toc334959008 h 105شکل 30-4- اثر سطوح علف هرز بر وزن پوسته در آفتابگردان PAGEREF _Toc334959009 h 1061-2-4- ارتفاع تاج خروس PAGEREF _Toc334959010 h 108شکل31-4- تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری بر ارتفاع تاج خروس PAGEREF _Toc334959011 h 109شکل32-4- تاثیر سطوح مختلف رقابت بر ارتفاع تاج خروس PAGEREF _Toc334959012 h 109شکل33-4- تاثیر طول دوره تداخل، بر ارتفاع تاج خروس PAGEREF _Toc334959013 h 110شکل34-4- تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری بر شاخص سطح برگ تاج خروس PAGEREF _Toc334959014 h 111شکل35-4- تاثیر سطوح مختلف تداخل بر شاخص سطح برگ تاج خروس PAGEREF _Toc334959015 h 112شکل36-4- تاثیر طول دوره تداخل، بر شاخص سطح برگ تاج خروس PAGEREF _Toc334959016 h 112شکل37-4 تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری بر وزن خشک تاج خروس PAGEREF _Toc334959017 h 114کل38-4 تاثیر سطوح مختلف رقابت بر وزن خشک تاج خروس PAGEREF _Toc334959018 h 115شکل39-4- تاثیر طول دوره تداخل، بر وزن خشک تاج خروس PAGEREF _Toc334959019 h 115شکل 40-4- تاثیر تداخل تاج خروس بر عملکرد نسبی دانه آفتابگردان در آبیاری نرمال در سال اول PAGEREF _Toc334959020 h 120شکل و شماره………………………………………………………………….صفحه
شکل 41-4-تاثیر تداخل تاج خروس بر عملکرد نسبی دانه آفتابگردان در آبیاری 75 درصد ظرفیت مزرعه در سال اول PAGEREF _Toc334959021 h 121شکل 42-4-تاثیر تداخل تاج خروس بر عملکرد نسبی دانه آفتابگردان در آبیاری50 درصد ظرفیت مزرعه در سال اول PAGEREF _Toc334959022 h 122شکل 43-4- تاثیر تداخل تاج خروس بر عملکرد نسبی دانه آفتابگردان در آبیاری نرمال درصد ظرفیت مزرعه در سال دوم PAGEREF _Toc334959023 h 123شکل 44-4- تاثیر تداخل تاج خروس بر عملکرد نسبی دانه آفتابگردان در آبیاری 75 درصد ظرفیت مزرعه در سال دوم PAGEREF _Toc334959024 h 124شکل 45-4- تاثیر تداخل تاج خروس بر عملکرد نسبی دانه آفتابگردان در آبیاری 50 درصد ظرفیت مزرعه در سال دوم PAGEREF _Toc334959025 h 125
فهرست جدول‌ها
جدول و شماره………………………………………………………………..صفحه
TOC h z t “جدول” c جدول1-3-برخی ویژگی های کمی و کیفی خاک محل آزمایش PAGEREF _Toc334959203 h 26جدول 1-4 نتایج تجزیه‌ی واریانس اثر کم آبیاری و علف هرز بر برخی صفات اندازه گیری شده در سال اول PAGEREF _Toc334959204 h 40جدول 2-4- ادامه جدول قبل PAGEREF _Toc334959205 h 41جدول 3-4 نتایج تجزیه‌ی واریانس اثر کم آبیاری و علف هرز بر برخی صفات اندازه گیری شده در سال دوم PAGEREF _Toc334959206 h 42جدول 4-4- ادمه جدول قبل PAGEREF _Toc334959207 h 43جدول 5-4- برهمکنش کم آبیاری و سطوح مختلف علف هرز بر قطر طبق در سال دوم (میانگین دو سال) PAGEREF _Toc334959208 h 59جدول 6-4- برهمکنش کم آبیاری و سطوح مختلف علف هرز بر وزن هزار دانه در سال دوم PAGEREF _Toc334959209 h 70جدول 7-4- برهمکنش کم آبیاری و سطوح مختلف علف هرز بر وزن پوسته در سال اول PAGEREF _Toc334959273 h 107جدول9-4-دوره بحرانی کنترل تاج خروس در آفتابگردان بر اساس کاهش 5، 10،15 و 20 درصدعملکرد قابل قبول در سه سطح کم آبیاری در سال 1389 PAGEREF _Toc334959274 h 118جدول10-4-دوره بحرانی کنترل تاج خروس در آفتابگردان بر اساس کاهش 5، 10،15 و 20 درصدعملکرد قابل قبول در سه سطح کم آبیاری در سال 1390 PAGEREF _Toc334959275 h 119
فصل اول

مقدمه1-1- اهمیت آفتابگردان
منظور از گیاهان صنعتی گیاهانی است که محصولات آنها به صورت گسترده پس از فرآیندسازی صنعتی مورد استفاده بشر قرار می گیرد. این گیاهان را به صورت سنتی در گروه روغنی، لیفی، قندی، نشاسته ای و تخدیری قرار داده اند(خواجه پور، 1383). روغن بدست آمده از گیاهان دانه روغنی برای ساختن صابون، مواد پاک کننده، پلاستیک ها، روغن های خوراکی، مارگارین و غیره به کار می رود. دانه های روغنی بخش مهمی از تولیدات کشاورزی جهان را تشکیل می دهند(Weiss, 1983).
آفتابگردان(Helianthus annuus L.) یکی از دانه های روغنی بوده که امروزه در سطح دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است (Arshi, 1992). دانه آفتابگردان 15 تا 25 درصد پروتئین دارد. میزان درصد روغن در ارقام روغنی غالبا 40 تا50 درصد است، (خواجه پور، 1383). روغن آفتابگردان به دلیل رنگ روشن، فقدان بو، طعم مطلوب، درجه دودی شدن بالا و کیفیت غذایی مطلوب بسیار ارزشمند است. روغن آفتابگردان توکوفرول های بیشتری نسبت به سایر روغن ها دارد. توکوفرول ها در تشکیل ویتامین E نقش دارند (ناگاراج، 1378).
پروتئین دانه آفتابگردان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *