پایان نامه ها

–اثر کاهش رطوبت داخلی بذر بر کیفیت جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی، مازودار و ویول

دانشکده علوم جنگل
پایاننامه جهت اخذ درجه کارشناسی‌ارشد در رشته
جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل
اثر کاهش رطوبت داخلی بذر بر کیفیت جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی، مازودار و ویول
پژوهش و نگارش:
احسان بازوند
استاد راهنما:
دکتر علیرضا علیعرب
زمستان 1392

تعهدنامه پژوهشی
نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه‌های تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مبین بخشی از فعالیت‌های علمی- پژوهشی بوده و همچنین با استفاده از اعتبارات دانشگاه انجام می‌شود؛ بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می‌شوند:
قبل از چاپ پایان ‌نامه خود، مراتب را قبلا به طور کتبی به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اطلاع داده و کسب اجازه نمایند.
قبل از چاپ پایان نامه در قالب مقاله، همایش، اختراع و اکتشاف و سایر موارد، ذکر نام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان الزامی است.
انتشار نتایج پایان نامه باید با اطلاع و کسب اجازه از استاد راهنما صورت گیرد.
اینجانب احسان بازوند دانشجوی رشته جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل مقطع کارشناسی‌ارشد تعهدات فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده و به آن ملتزم می‌شوم.
نام و نام خانوادگی و امضاء
احسان بازوند

تقدیم به
مادر و پدر فداکارم و خانواده عزیزم
و استاد ارجمندم جناب آقای دکتر علیرضا علی عرب
و همه دوستان گرامی

با سپاس و تشکر فراوان از:
استاد بزرگوار جناب آقای دکتر علیرضا علیعرب ، استاد محترم راهنما، که در این پژوهش دانش گسترده و چکیده سالها بررسی و تحقیق را با رویی گشاده به من ارزانی داشتند و پرسشهای بی شمارم را برادرانه و بی هیچ منتی پاسخ دادند.
کارمندان محترم گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانُ به خاطر همه بزرگواریهایشان.
دوستان و همکلاسی های عزیزم خانم ها بیرانوند، نورالهی، و آقایان نوریان، رستمیان و نکوبین عزیز، سلیمیان، بابائیان، آرویش، حسنی ، جعفری ، یزدی که شرمنده مهربانی ها و سپاسگزار همکاری های بی دریغشان هستم.
و همچنین لازم میدانم که از اساتید گرانقدرم در طول تحصیل بهویژه جناب مهندس ابراهیمی رستاقی و سرکار خانم دکتر پیام نور و جناب اقای دکتر آزادفر و همچنین دکتر کاووسی عزیز و همه کسانی که مرا در این امر صمیمانه یاری رساندند، تشکر و قدردانی نمایم.
آرزوی سلامتی و موفقیت همهی این عزیزان را دارم

چکیده
در تحقیق حاضر بهمنظور بررسی راه‌کارهای افزایش شانس موفقیت بذرکاری برودار، مازودار و ویول، برخی از مهمترین عوامل موثر بر فرآیند تجدید حیات مصنوعی این گونهها در جنگلهای زاگرس شمالی (مریوان استان کردستان) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور بذر 30 درخت مادری (برای هرگونه 10 پایه مادری) در ارتفاع 1600 تا 1800 متر از سطح دریا جمعآوری شد و پس از آمادهسازی و تعیین رطوبت اولیه در نمونههای 30 تایی در مجاورت ماده رطوبت‌گیر قوی (سیلیکاژل) قرار گرفته و سپس در 5 سطح رطوبتی (رطوبت اولیه، 40%، 35%، 30% و 25%) مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رطوبت داخلی بذر نقش مهمی در تعیین قدرت حیاتی، جوانهزنی و بنیه بذر دارد، بهطوری‌که وقتی سطح رطوبت بذر گونههای برودار، مازودار و ویول بهترتیب به 76/39، 30/40 و 65/40 درصد رسید قدرت حیاتی بذرها شروع به کاهش نمود و وقتی بهترتیب 82/34، 03/35 و 29/35 درصد رسید قدرت حیاتی بذرها بیش از 50 درصد کم شد. همچنین کاهش رطوبت داخلی بهطور معنیداری منجر به کاهش درصد جوانهزنی، انرژی جوانهزنی، سرعت جوانهزنی و ارزش جوانهزنی شد. مطابق نتایج بدست آمده در این تحقیق کاهش رطوبت بذور بهطور معنیداری بنیه بذرهای برودار، مازودار و ویول را کاهش داد بهطوری‌که وقتی رطوبت داخلی بذرها به 40 درصد و کمتر رسید همواره از مقدار شاخص بنیه بذرها کاسته شد.
واژههای کلیدی: برودار، مازودار، ویول، رطوبت داخلی بذر، حساسیت به خشکی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1. مقدمه و هدف2
1-1-2. سوالات و فرضیه‌های تحقیق4
1-2. کلیات5
1-2-1. تخریب جنگلها و جنگل‌کاری5
1-2-2. اثر کاهش رطوبت بر جنگلکاری6
1-2-3. ویژگی‌های برودار (Quercus brantii)7
1-2-4. ویژگی‌های مازودار (Quercus infectoria)8
1-2-5. ویژگی‌های ویول (Quercus libani)9
1-2-6. محصولات اقتصادی گونه‌های بلوط در زاگرس10
فصل دوم: مرور منابع
2-1. سابقه تحقیق در خارج از كشور12
2-2. سابقه تحقیق در ایران13
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1. موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه16
3-2. ویژگیهای اقلیمی منطقه16
3-3. پوشش گیاهی منطقه17
3-4. حیات وحش منطقه18
3-5. جمعآوری، آماده‌سازی و نگهداری بذرها18
3-6. تعیین رطوبت داخلی19
3-7. خشک کردن بذور20
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-8. آزمونهای تعیین رطوبت21
3-9. آزمون جوانهزنی21
3-10. جمعآوری و محاسبه دادهها22
3-11. تجزیه و تحلیل آماربرداری دادهها24
فصل چهارم: نتایج
4-1. اثر کاهش محتوای رطوبتی بر قدرت حیاتی بذرهای برودار، مازودار و ویول26
4-2. اثر کاهش رطوبت داخلی بر درصد جوانهزنی بذرهای برودار، مازودار و ویول28
4-3. اثر محتوای رطوبتی بر اوج جوانهزنی گونههای برودار، مازودار و ویول31
4-4. اثر کاهش رطوبت داخلی بر سرعت جوانهزنی برودار،مازودار و ویول33
4-5. اثر کاهش رطوبت داخلی بذر بر انرژی جوانهزنی برودار، مازودار و ویول36
4-6. اثرکاهش رطوبت داخلی بذر بر متوسط زمان جوانهزنی گونههای برودار، مازودار و ویول38
4-7. اثر کاهش محتوای رطوبتی بذرها بر ارزش جوانهزنی برودار، مازودار و ویول41
4-8. اثر کاهش محتوای رطوبت داخلی بذور بر دوره جوانهزنی برودار، مازودار و ویول43
4-9. اثر کاهش رطوبت بر شروع جوانهزنی بذرهای برودار، مازودار و ویول46
4-10. اثر کاهش رطوبت داخلی بذرها بر پایان جوانهزنی بذرهای برودار، مازودار و ویول48
4-11. اثر کاهش رطوبت داخلی بر طول ساقهچههای برودار، مازودار و ویول50
4-12. اثر کاهش رطوبت داخلی بر طول ریشهچه بذرهای جوانهزده برودار، مازودار و ویول52
4-13. اثر کاهش رطوبت داخلی بذرها بر وزن خشک ساقهچه برودار، مازودار و ویول55
4-14. اثر کاهش رطوبت داخلی بذرها بر وزن خشک ریشهچه برودار، مازودار و ویول57
4-15. اثر کاهش رطوبت داخلی بذرها بر طول گیاهچه برودار، مازودار و ویول60
4-16. اثر کاهش رطوبت بر وزن خشک گیاهچه برودار، مازودار و ویول62
4-17. اثر کاهش رطوبت بذرها بر نسبت طول ساقهچه به ریشهچه برودار، مازودار و ویول64
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-18. اثر کاهش رطوبت بذرها بر نسبت وزن خشک ساقهچه به ریشهچه66
4-19. اثر کاهش رطوبت بذرها بر شاخص بنیه بذرهای برودار، مازودار و ویول68
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات
5-1. بحث و پیشنهادات72
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 3-1. میانگین رطوبت داخلی بذرها20
جدول 3-2. روابط مورد استفاده در محاسبه شاخصهای جوانهزنی و بنیه23
جدول 4-1. نتایج تجزیه واریانس مقادیر قدرت حیاتی بذرها در گونهها و سطوح رطوبتی مختلف26
جدول 4-2. رطوبت آستانه، بحرانی و کشنده گونههای برودار، مازودار و ویول27
جدول 4-3. نتایج تجزیه واریانس مقادیر درصد جوانهزنی بذرهای گونهها و سطوح رطوبتی29
جدول 4-4. اثر متقابل گونه و سطوح رطوبت داخلی بر درصد جوانهزنی30
جدول 4-5. نتایج تجزیه واریانس مقادیر اوج جوانه‌زنی بذرها در گونه‌ها و سطوح رطوبتی مختلف31
جدول 4-6. اثر متقابل گونه و سطوح رطوبت داخلی بر اوج جوانهزنی33
جدول 4-7. نتایج تجزیه واریانس مقادیر سرعت جوانهزنی34
جدول 4-8. اثر متقابل گونه و سطوح رطوبت داخلی بر سرعت جوانهزنی36
جدول 4-9. نتایج تجزیه واریانس مقادیر انرژی جوانهزنی36
جدول 4-10. اثر متقابل گونه و سطوح رطوبتی بر انرژی جوانهزنی38
جدول 4-11.تجزیه واریانس مقادیر متوسط زمان جوانهزنی39
جدول 4-12. اثر متقابل بین گونه و سطوح محتوای رطوبتی بر متوسط زمان جوانهزنی40
جدول 4-13. تجزیه واریانس مقادیر ارزش جوانهزنی در گونهها و سطوح رطوبتی مختلف41
جدول 4-14. اثر متقابل بین گونه و سطوح رطوبتی بر ارزش جوانهزنی43
جدول 4-15. تجزیه واریانس مقادیر دوره جوانهزنی44
جدول 4-16. اثر متقابل بین گونه و سطوح رطوبت داخلی بر دوره جوانهزنی45
جدول 4-17. نتایج تجزیه واریانس مقادیر شروع جوانهزنی گونه و سطوح رطوبت داخلی46
جدول 4-18. اثر متقابل بین گونه و سطوح رطوبت داخلی شروع جوانهزنی48
جدول 4-19. نتایج تجزیه واریانس مقادیر پایان جوانهزنی گونه و سطوح رطوبتی48
جدول 4-21. اثر اصلی تیمارها بر زمان پایان جوانهزنی50
جدول 4-20. اثرات متقابل گونه و سطوح رطوبت داخلی بر پایان جوانهزنی50
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 4-21. نتایج تجزیه واریانس مقادیر طول ساقه‌چه بر گونهها وسطوح رطوبت داخلی50
جدول 4-22. اثرات متقابل بین گونه وسطوح رطوبت داخلی بر طول ساقهچه52
جدول 4-23. نتایج تجزیه واریانس مقادیر طول ریشه‌چه بر گونهها و سطوح رطوبت داخلی53
جدول 4-24. اثرات متقابل بین گونه وسطوح رطوبت داخلی بر طول ریشه‌چه55
جدول 4-25. نتایج تجزیه واریانس مقادیر وزن خشک ساقهچه55
جدول 4-26. اثرات متقابل بین گونه وسطوح رطوبت داخلی بر وزن خشک ساقهچه57
جدول 4-27. نتایج تجزیه واریانس مقادیر وزن خشک ساقهچه57
جدول 4-28. اثرات متقابل بین گونه وسطوح رطوبت داخلی بر وزن خشک ریشه‌چه59
جدول 4-29. نتایج تجزیه واریانس مقادیر طول گیاهچه60
جدول 4-30. اثرات متقابل بین گونه و سطوح رطوبت داخلی62
جدول 4-31. نتایج تجزیه واریانس مقادیر وزن خشک گیاهچه62
جدول 4-32. اثر متقابل بین گونه و سطوح رطوبت داخلی بر وزن خشک گیاهچه64
جدول 4-33. نتایج تجزیه واریانس مقادیر نسبت طول ساقهچه به طول ریشه‌چه64
جدول 4-34. اثر متقابل بین گونه و سطوح رطوبت داخلی نسبت طول ساقهچه به ریشه‌چه66
جدول 4-35. نتایج تجزیه واریانس مقادیر نسبت وزن خشک ساقهچه به ریشه‌چه66
جدول 4-36. اثر متقابل بین گونه و سطوح رطوبت داخلی68
جدول 4-37. نتایج تجزیه واریانس مقادیر شاخص بنیه بذر68
جدول 4-38. اثر متقابل بین گونه و سطوح رطوبت داخلی بر شاخص بنیه بذر70
فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه
شکل 3-1. موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه16
شکل 3-2. نمودار آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی مریوان (کردستان)17
شکل 4-1. اثر کاهش رطوبت بر قدرت حیاتی برودار27
شکل 4-2. اثر کاهش رطوبت بر قدرت حیاتی مازودار28
شکل 4-3. اثر کاهش رطوبت بر قدرت حیاتی ویول28
شکل 4-4. اثر اصلی کاهش رطوبت بر جوانهزنی سه گونه29
شکل 4-5. اثر کاهش رطوبت بر درصد جوانه زنی تیمارها30
شکل 4-6. اثر اصلی گونه بر اوج جوانهزنی32
شکل 4-7. اثر اصلی تیمارها بر اوج جوانهزنی32
شکل 4-8.. اثر اصلی تیمار بر سرعت جوانهزنی34
شکل 4-9. اثر اصلی گونه بر سرعت جوانهزنی35
شکل 4-10. اثر اصلی گونه بر انرژی جوانهزنی37
شکل 4-11. اثر اصلی تیمار بر انرژی جوانهزنی37
شکل4-12. اثر اصلی گونه بر متوسط زمان جوانهزنی39
شکل 4-13. اثر اصلی سطوح مختلف رطوبت داخلی بر متوسط زمان جوانهزنی40
شکل 4-14. اثر اصلی گونه بر میانگین ارزش جوانهزنی42
شکل 4-15. اثر اصلی سطوح رطوبت داخلی بر ارزش جوانهزنی42
شکل4-16. اثر اصلی گونه بر دوره جوانهزنی44
شکل 4-17. اثر اصلی تیمارها بر دوره جوانهزنی45
شکل 4-18. اثراصلی گونه بر شروع جوانهزنی47
شکل 4-19. اثر اصلی تیمارها بر شروع جوانهزنی47
شکل 4-20. اثر اصلی گونه بر زمان پایان جوانهزنی49
شکل 4-21. اثر اصلی تيمارها بر زمان پایان جوانهزنی49
فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه
شکل 4-22. اثر اصلی گونه بر طول ساقهچه (سانتیمتر)51
شکل 4-23. اثر اصلی تیمار بر طول ساقهچه51
شکل 4-24. اثر اصلی گونه بر طول ریشهچه53
شکل 4-25. اثر اصلی تیمار بر طول ریشهچه54
شکل 4-26. اثر اصلی گونه بر وزن خشک ساقهچه56
شکل 4-27. اثر اصلی تیمارها بر وزن خشک ساقهچه56
شکل 4-28. اثر گونه بر وزن خشک ریشهچه58
شکل 4-29. اثر تیمار بر وزن خشک ریشهچه58
شکل 4-30. اثر اصلی گونه بر طول گیاهچه61
شکل 4-31. اثر اصلی تیمارها بر طول گیاهچه61
شکل 4-32. اثر اصلی گونه بر وزن خشک گیاهچه63
شکل 4-33. اثر اصلی تیمار بر وزن خشک گیاهچه63
شکل 4-34. اثراصلی گونه بر نسبت ساقهچه به ریشهچه65
شکل 4-35.اثر اصلی تیمارها بر نسبت طول ساقهچه به ریشهچه65
شکل 4-36. اثر اصلی گونه بر نسبت وزن خشک ساقهچه به ریشهچه67
شکل 4-37. اثر اصلی تیمار بر نسبت وزن خشک ساقهچه به ریشهچه67
شکل 4-38. اثر اصلی گونه بر شاخص بنیه بذر69
شکل 4-39. اثر اصلی تیمار بر شاخص بنیه بذر69

21052776587933
فصل اول
مقدمه و کلیات
1-1. مقدمه و هدف
جنگل‌ها به عنوان پیچیده‌ترین اکوسیستمهای کره زمین هم از نظر تجاری و تامین مواد اولیه صنعتی و هم از نظر زیست محیطی وحفظ تعادل اکوسیستم عمومی زمین‌داری اهمیت بسیار زیادی هستند. ارزش این زیست بوم‌ها در مناطق خشک و بیابانی به وضوح قابل فهم وغیر‌قابل انکار است.
جنس بلوط شامل400 گونه و از خانواده راش، و از مهمترین

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *