پایان نامه ها

–اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

54800520320000
23964902984500
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده کشاورزی
گروه آموزشی زراعت
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
عنوان:
اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان
استاد راهنما :
دکتر محمد نقی صفرزاده
استاد مشاور :
دکتر هاشم امین پناه
نگارش :
راحیل مهدوی نرگسی
نیمسال تحصیلی
94-93
تقدیم به :
پدر و مادر مهربانی که تا رسیدن به این مرحله از تحصیلم را مدیون محبت های بی منتشان میدانم
و تقدیم به همسر مهربانم که در تمام طول تحصیل همراه و همگام من بوده است و نشانه لطف الهی در زندگی من است.
سپاسگزاری :
قالَ علی (ع): من علمنی حرفاً ، فقد صیرنی عبداً
هرکس ذره ای علم به من بیاموزد ، مرا بنده خویش ساخته است .
خدای متعال را سپاسگزارم که به بنده توفیق داد تا پژوهش حاضر را به پایان برسانم. بی شک انجام این تحقیق، بدون راهنماییها و مساعدتهای استادان و دوستان بزرگوار میسر نمیگردید لذا لازم میدانم مراتب سپاسگزاری خود را از همه این عزیزان، ابراز نمایم .
از استاد گرامی، جناب آقای دکترمحمد نقی صفرزاده که به عنوان استاد راهنما، همواره از راهنماییهای ارزشمند و نقطه نظرات مفید ایشان، بهره مند بودم سپاسگزاری مینمایم.
از مساعدتها و راهنماییهای استاد گرامی، جناب آقای دکتر امین پناه که به عنوان مشاور پایان نامه، بنده را یاری نمودهاند تشکر و قدردانی میکنم .
از استاد ارجمندم، جناب آقای دکتر پیمان شریفی که زحمت داوری این پایان نامه را بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی مینمایم.
همچنین از همه دوستان و عزیزانی که به نحوی من را در انجام این تحقیق یاری نمودهاند، تشکر و قدردانی میکنم.
از خانوادهام، علی الخصوص، پدر، مادر و همسرم که همواره در کلیه مراحل زندگی، به ویژه جهت ادامه تحصیل، بزرگترین مشوق و پشتیبانم و همراهم بودهاند، تشکر و قدردانی مینمایم.
در پایان، از کلیه اساتید بزرگوار دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت که در دوران تحصیل، همواره از راهنماییهای آنها بهرهمند بودهام، سپاسگزاری مینمایم.
تابستان 1393
راحیل مهدوی نرگسی
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول : مقدمه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
فصل دوم : بررسی منابع
2-1- تاریخچه و مبداء باقلا…………………………………………………………………………………………………………..6 2-2- سطح زیر کشت و باقلا در ایران و جهان ……………………………………………………………………………….6 2-3- اهمیت اقتصادی باقلا……………………………………………………………………………………………………………6 2-4-گیاه شناسی باقلا…………………………………………………………………………………………………………………..6 2-5- نیازهای اقلیمی باقلا…………………………………………………………………………………………………………….8 2-6- عملکرد و اجزای عملکرد باقلا…………………………………………………………………………………………….10 2-7- آرایش کاشت………………………………………………………………………………………………………………….. 11 2-7-1- اثر آرایش کاشت بر رشد باقلا……………………………………………………………………………………….. 12
2-7-2- اثر آرایش کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد باقلا……………………………………………………………13
2-8- تراکم بوته………………………………………………………………………………………………………………………….17
2-8-1- اثر تراکم بوته بر رشد باقلا………………………………………………………………………………………………18
2-8-2- اثر تراکم بوته بر عملکرد باقلا…………………………………………………………………………………………20
2-8-3- اثر تراکم بوته بر اجزای عملکرد باقلا……………………………………………………………………………….21
2-8-4- اثر تراکم بوته بر وزن صد دانه باقلا………………………………………………………………………………….23
2-8-5- اثر تراکم بوته بر انشعابات ساقه باقلا………………………………………………………………………………..23

فهرست مطالب :
عنوان صفحه
فصل سوم : مواد و روش ها
3-1- مشخصات جغرافیایی و آب و هوایی منطقه…………………………………………………………………………26 3-2- مشخصات خاک و شرایط آب و هوایی……………………………………………………………………………….26 3-3-روش انجام آزمایش……………………………………………………………………………………………………………28 3-4-صفات مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………28
فصل چهارم : نتایج و بحث
4-1- ارتفاع بوته…………………………………………………………………………………………………………………………33 4-2- انشعاب بارور و غیر بارور ساقه…………………………………………………………………………………………..33 4-3- تعداد غلاف در بوته……………………………………………………………………………………………………………33 4-4- تعداد انشعاب ساقه…………………………………………………………………………………………………………….33 4-5- عملکرد دانه تر………………………………………………………………………………………………………………….33 4-6- عملکرد قسمتهای هوایی……………………………………………………………………………………………………..33 4-7- عملکرد بیولوژیک…………………………………………………………………………………………………………… 35
4-8- عملکرد دانه خشک…………………………………………………………………………………………………………. 36
4-9- عملکرد غلاف سبز……………………………………………………………………………………………………………..38
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..42
5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………42
منابع مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………43
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………47
فهرست جدول ها :
عنوان صفحه
2-1- کشورهای عمده تولید کننده باقلا………………………………………………………………………………………..7 3-1- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش ……………………………………………………………………………….26 4-1- نتایج تجزیه واریانس خصوصیات مورد بررسی…………………………………………………………………..40
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل3-1- تغییرات حداقل و حداکثر دما طی دوره رشد باقلا…………………………………………………………..27
شکل3-2- تغییرات مقدار بارندگی طی دوره رشد باقلا……………………………………………………………………27
شکل 4-1- اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه تر………………………………………………………………………………….33
شکل4-2- اثر تراکم بوته بر عملکرد قسمت های هوایی…………………………………………………………………34
شکل4-3- اثر تراکم بوته بر عملکرد بیولوژیک………………………………………………………………………………36
شکل 4-4- اثر آرایش کاشت بر عملکرد دانه خشک………………………………………………………………………37.
شکل 4-5- اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه خشک…………………………………………………………………………..37.
2904490582295000شکل 4-6- اثر تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز……………………………………………………………………………39
چکیده
به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا، آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در شهرستان صومعه سرا در سال 1391 انجام گردید: فاكتوراول، آرايش كاشت در 2 سطح (آرايش كاشت مربع و آرايش كاشت مستطيل) و فاكتور دوم تراكم بوته، در4سطح (31000،41000،55000،80000 بوته در هكتار) بود. صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقههای جانبی، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد انشعاب بارور ساقه، تعداد انشعاب غیر بارور ساقه، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و وزن 100 دانه اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها به جز صفت عملکرد دانه خشک، از لحاظ اثر آرایش کاشت، اختلاف معنی داری مشاهده نشد (5% P≤ ). نتايج تجزيه واريانس اثر تراکم بوته بر عملکرد در مورد صفاتی همچون،عملکرد دانه تر، عملکرد قسمتهای هوایی، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه خشک و عملکرد غلاف سبز معنی دار شد. (1% P≤ ).
واژه های کلیدی: باقلا، آرایش، تراکم، عملکرد
فصل اول
مقدمه
گیاهان خانواده فاباسه با داشتن 17 تا 32 درصد پروتئین، نقش مهمی در تامین مواد پروتئینی و تولید کالری مورد نیاز انسان دارند. باقلا جزء گياهان مقاوم به سرما به حساب مي آيد و اين گياه محصول فصل خنك است و تا 5- سانتی گراد را تحمل مي كند، گرماي زياد باعث اختلالات جنيني باقلا مي شود و ريزش گلها و كاهش تعداد بذر در غلاف را به همراه خواهد داشت. در كشت باقلا تعيين تراكم بهينه و الگوي مناسب كاشت، براي استفاده مطلوب از نهاده ها مانند زمين، آب، نور و مواد غذايي نقش مفيد و موثري دارد و موجب افزايش كمي و كيفي محصول مي شود (شورگشتي،1377). به نظر مي رسد كه توجه به اين موضوع مهم در نزديك شدن به سقف پتانسيل توليدي گياه نقش مهم و موثري داشته باشد. با توجه به اين موضوعات ضعف در اعمال مديريت زراعي درست و استفاده نامناسب از نهاده هاي توليد و استفاده از تجهيزات نامناسب ، مقدار بذر براي كشت و در نتيجه تراكم نامناسب بوته در واحد سطح، نامناسب بودن روش هاي كنترل علف هاي هرز…از ديگر مشكلات به زراعي حبوبات است (باقري و همكاران،1385) به همين علت تراكم بوته و آرايش كاشت مناسب در افزايش عملكرد محصول نقش به سزايي داشته است. عملكرد يك گياه زراعي تحت تاثير چندين عامل و اثرات متقابل قرار مي گيرد، اين عوامل به طور كل شامل آب و هوا، خاك، گياه

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *