پایان نامه ها

–اثرات تغذیه¬ای سطوح مختلف نانو¬سلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجه¬های خونی و خصوصیات لاشه جوجه¬های گوشتی

دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين
دانشكده علوم دامی و صنایع غذایی
گروه علوم دامی
پايان نامهي كارشناسي ارشد فیزیولوژی دام
عنوان:
اثرات تغذیهای سطوح مختلف نانوسلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجههای خونی و خصوصیات لاشه جوجههای گوشتی

نگارش:
فاطمه بهوندی
استاد راهنما:
دکتر خلیل میرزاده
استادان مشاور:
دکتر احمد طاطار
دکتر سمیه سالاری
بهمن 1393

نام خانوادگی دانشجو: بهوندی نام: فاطمه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته و گرایش: علوم دامی – فیزیولوژی دام
استاد راهنما: دکتر خلیل میرزاده تاریخ دفاع: 26/11/1393
اساتید مشاور: دکتر احمد طاطار
دکتر سمیه سالاری
اثرات تغذیهای سطوح مختلف نانوسلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجههای خونی و خصوصیات لاشه جوجههای گوشتی
چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر غلظتهای مختلف نانوسلنیوم مخلوط در آب آشامیدنی بر پاسخ ایمنی، فراسنجههای خونی و خصوصیات لاشه جوجههای گوشتی انجام شد. برای این منظور، مقادیر معین نانوسلنیوم از آغاز هفته چهارم تا انتهای هفته ششم به مدت 21 روز به آب آشامیدنی افزوده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی، با 176 قطعه جوجه گوشتی سویه راس در 4 تیمار (سطح مصرف صفر، 1/0، 2/0 و 3/0 پیپیام نانوسلنیوم در لیتر آب) با 4 تکرار و 11 قطعه جوجه در هر تکرار انجام گرفت. جهت بررسی پاسخ ایمنی و تعیین برخی فراسنجههای خونی، در روز 42 ام دوره پرورش، دو قطعه جوجه از هر تکرار به طور تصادفی انتخاب و خونگیری از ورید زیر بال آنها انجام گرفت و سپس شمارش انواع گلبول های سفید خون و اندازهگیری میزان گلوکز، تریگلیسرید، کلسترول، HDL و LDL صورت گرفت. علاوه بر آن، جهت ارزیابی خصوصیات لاشه، در روز آخر دوره پرورش یک قطعه جوجه از هر تکرار کشتار شده و بخشهای مختلف لاشه نظیر رانها، سینه، پشت و بالها، چربی حفره بطنی، کبد، سنگدان، قلب و اندامهای لنفوئیدی توزین گردیدند. نتایج به دست آمده نشان داد فراسنجههای ایمنی به طور قابل توجهی تحت تأثیر تیمارها قرار گرفتند (05/0P<). بدین صورت که با افزایش سطح نانوسلنیوم، درصد مونوسیتها، لنفوسیتها و ائوزینوفیلها افزایش (05/0P<) و درصد هتروفیلها و نیز نسبت هتروفیل به لنفوسیت روندی نزولی داشت (05/0P<). همچنین، افزایش غلظت نانوسلنیوم در مقایسه با گروه شاهد، باعث افزایش میزان HDL (05/0P<) و کاهش میزان تریگلیسرید، کلسترول و LDL شد (05/0P<) اما تأثیر معنیداری بر میزان گلوکز خون نداشت (05/0P>). از نظر درصد وزن رانها، پشت و بالها، قلب و سنگدان جوجهها تفاوت معنیداری مشاهده نشد (05/0P>) در حالی که درصد وزن سینه، چربی محوطه بطنی و کبد به طور معنیداری تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت (05/0P<). همچنین، درصد وزن هیچیک از اندامهای ایمنی بررسی شده شامل بورس فابریسیوس، تیموس و طحال تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (05/0P>).
واژههای کلیدی: پاسخ ایمنی، جوجههای گوشتی، خصوصیات لاشه، فراسنجههای خونی، نانوسلنیوم

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-1 ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………….3
2-1 بیان مسئله و ضرورت اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………4
3-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-3-1 اهداف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
2-3-1 اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
فصل دوم: مروری بر پژوهشهای انجام شده………………………………………………………………………………………….9
1-2 مواد معدنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
2-2 سلنیوم و خصوصیات آن……………………………………………………………………………………………………………………………..9
3-2 منابع مختلف سلنیوم………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-3-2 منابع سلنیوم در طبیعت………………………………………………………………………………………………………………………10
2-3-2 سلنیوم در خاک……………………………………………………………………………………………………………………………………10
3-3-2 منابع گیاهی سلنیوم…………………………………………………………………………………………………………………………….11
4-3-2 سلنیوم در آب………………………………………………………………………………………………………………………………………11
4-2 قابلیت دسترسی سلنیوم………………………………………………………………………………………………………………………….11
5-2 اشکال فیزیکی و شیمیایی سلنیوم…………………………………………………………………………………………………………..12
6-2 نانوتکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-6-2 نانوتکنولوژی در کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………16
1-1-6-2 کاربرد فنانوری نانو در امور دام………………………………………………………………………………………………………..17
2-1-6-2 کاربرد فنانوری نانو در ماشینهای کشاورزی…………………………………………………………………………………..17
3-1-6-2 کاربرد فنانوری نانو در اصلاح نباتات………………………………………………………………………………………………..17
4-1-6-2 کاربرد فنانوری نانو در صنایع غذایی……………………………………………………………………………………………….18
2-6-2 نگاهی به توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی کشور……………………………………………………………………….18
7-2 نانوسلنیوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
1-7-2 روشهای تولید ذرات نانوسلنیوم………………………………………………………………………………………………………….23
8-2 متابولیسم سلنیوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..26
9-2 هموستازی سلنیوم……………………………………………………………………………………………………………………………………27
10-2 انتقال، جذب و دفع سلنیوم……………………………………………………………………………………………………………………27
11-2 اعمال فیزیولوژیکی سلنیوم…………………………………………………………………………………………………………………….28
1-11-2 کاربرد سلنیوم در سیستم ایمنی……………………………………………………………………………………………………….28
1-1-11-2 خاصیت آنتیاکسیدانی سلنیوم……………………………………………………………………………………………………..28
2-1-11-2 سیستم ایمنی………………………………………………………………………………………………………………………………..31
1-2-1-11-2 سیستم میلوئیدی……………………………………………………………………………………………………………………..32
2-2-1-11-2 سیستم مونوسیتی…………………………………………………………………………………………………………………….33
3-1-11-2 پاسخهای ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………………….35
1-3-1-11-2 دفاع غیراختصاصی……………………………………………………………………………………………………………………36
2-3-1-11-2 دفاع اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………….37
4-1-11-2 دستگاه لنفاوی………………………………………………………………………………………………………………………………37
1-4-1-11-2 غده تیموس………………………………………………………………………………………………………………………………38
2-4-1-11-2 غده بورس فابریسیوس……………………………………………………………………………………………………………..39
3-4-1-11-2 طحال………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
2-11-2 سلنیوم و ویتامین E…………………………………………………………………………………………………………………………..42
3-11-2 کاربرد سلنیوم در تولیدمثل……………………………………………………………………………………………………………….44
4-11-2 سلنیوم و غده تیروئید………………………………………………………………………………………………………………………..44
12-2 احتیاجات طیور به سلنیوم……………………………………………………………………………………………………………………..45
13-2 کمبود سلنیوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
14-2 سمیت سلنیوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
فصل سوم: مواد و روشها…………………………………………………………………………………………………………………….51
1-3 مراحل آزمایشهای مزرعهای……………………………………………………………………………………………………………………51
1-1-3 محل و زمان انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………..51
2-1-3 آمادهسازی سالن…………………………………………………………………………………………………………………………………..51
3-1-3 مدیریت پرورش…………………………………………………………………………………………………………………………………….52
2-3 گروههای آزمایشی و پرندگان آزمایشی…………………………………………………………………………………………………….53
3-3 برنامه واکسیناسیون در دوران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *