پایان نامه ها

New folder (8)/مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس

دانشگاه خوارزمی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پایاننامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
(گرایش رفتار حرکتی)
عنوان:
مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس
استاد راهنما:
دکتر معصومه شجاعی
استاد مشاور:
دکتر عباس بهرام
نگارش:
شهین تاران
بهمن 92
بسم الله الرحمن الرحیم
تقدیم به:
پدر و مادر عزیزم که وجودشان برایم سرشار از مهر و عطوفت بوده، توانشان رفت تا به توانایی برسم، مویشان سپید گشت تا رویم سپید گردد که هر آنچه دارم از سایه پر مهر آنان است.
و تقدیم به گوهرهای گرانبهای زندگی ام، خواهران و برادران مهربانم که وجود سرشار از خوبیشان شایسته عشق است و همچنین تقدیم به فلاسفه کوچکمان آوا، هانا و روژانو.
تقدیر و تشکر:
از سرکار خانم دکتر شجاعی و جناب آقای دکتر بهرام که با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمیرسید، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
با سپاس از:
تمامی کسانی که در دوران تحصیل و تحقیقم مرا یاری نمودند و وجودشان برایم همواره عزیز و قابل احترام است.
چکیده
هدف تحقیق حاضر مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس میباشد. بدين منظور 80 دختر نوجوان کم تحرک 13- 15 سال بر اساس سن شروع قاعدگی در دو گروه زودرس و ديررس انتخاب شده و هر گروه بهطور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند و در يک طرح تحقيق دو عاملی شرکت کردند. سطح فعالیت بدنی و خودپنداره جسمانی هرکدام به ترتیب با پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان و فرم کوتاه پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی (PSDQ- S) اندازهگیری شد. گروه های تجربی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه به تمرينات آمادگی جسمانی پرداختند. نتايج تحلیل کوواریانس 2 (تمرين) در 2 (باليدگی) 8 هفته برنامه آمادگی جسمانی بر خودتوصیفی جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس افزایش معناداری نشان داد که این اثر افزایشی در آنها متفاوت بود به این ترتیب که اثر تمرینات بر خودتوصیفی جسمانی دختران نوجوان کم تحرک زودرس، بیشتر بود. این نتایج، نیاز به برنامههای مداخلهای برای افزایش خودپنداره جسمانی با در نظر گرفتن بالیدگی را نشان میدهد.
واژگان کلیدی: بالیدگی، خودتوصیفی جسمانی، سطح فعالیت بدنی، سن شروع قاعدگی
فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول: طرح پژوهش
مقدمه2
بیان مسئله3
ضرورت5
اهمیت6
اهداف پژوهش6
فرضیات پژوهش7
قلمرو و محدودیتهای پژوهش8
واژههای کلیدی8
فصل دوم: مبانی نظری و کلیات پژوهش
2-1 مقدمه11
2-2-1 مفهوم خود11
2-2-2 خودپنداره11
2-2-3 مدلهای ساختاری خودپنداره14
2-2-4 تقسیم بندی خودپنداره15
2-2-5 خودپنداره جسمانی16
2-2-6 ابزارهای چندگانه خودپنداره17
2-2-7 عوامل موثر بر خودپنداره جسمانی19
2-2-7-1 بالیدگی و خودپنداره جسمانی19
2-2-7-2 فعالیت بدنی و خودپنداره جسمانی24
2-2-7-2-1 مدلهای تاثیر فعالیت بدنی بر خودپنداره جسمانی26
2-2-7-3 شاخص توده بدنی و خودپنداره جسمانی31
2-2-7-4 وضعیت اجتماعی- اقتصادی و خودپنداره جسمانی31
2-3 پیشینه تحقیقی33
2-3-1 تحقیقات مربوط به رابطه فعالیت بدنی و خودپنداره جسمانی33
2-3-2 تحقیقات مربوط به بالیدگی و خودپنداره جسمانی39
2-3-3 جمعبندی42
فصل سوم: روش شناسی
3-1 مقدمه44
3-2 روش و طرح تحقیق44
3-3 جامعه آماری44
3-4 نمونه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه44
3-5 متغیرهای تحقیق45
3-6 ابزار تحقیق45
3-6-1 پرسشنامه جمعیت شناختی45
3-6-2 فرم کوتاه پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی45
3-6-3 پرسشنامه بینالمللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان47
3-6-4 تمرین جسمانی48
3-7 شیوه اجرا48
3-6 روش تحلیل آماری49
فصل چهارم: یافتههای پژوهش
4-1 مقدمه51
4-2 توصیف خصوصیات آزمودنیها51
4-3 بررسی پیش فرضها54
4-4 تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودپنداره ظاهر بدنی56
4-4-1 آمارههای توصیفی56
4-4-2 بررسی پیش فرضها58
4-4-3 نتایج آزمونهای اثرات بین شرکت کنندگان59
4-4-4 بررسی فرضیههای اول، دوم و سوم62
4-5 تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودپنداره توانایی بدنی64
4-5-1 آمارههای توصیفی64
4-5-2 بررسی پیش فرضها65
4-5-3 نتایج آزمونهای اثرات بین شرکت کنندگان66
4-5-4 بررسی فرضیههای چهارم، پنجم و ششم70
4-6 تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودتوصیفی جسمانی71
4-6-1 آمارههای توصیفی72
4-6-2 بررسی پیش فرضها73
4-6-3 نتایج آزمونهای اثرات بین آزمودنیها74
4-6-4 بررسی فرضیههای هفتم، هشتم ونهم77
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
5-1 مقدمه80
5-2 خلاصه تحقیق80
5-2-1 خلاصه یافتههای تحقیق80
5-3 بحث81
5-3-1 بحث فرضیه اول81
5-3-2 بحث فرضیه دوم81
5-3-3 بحث فرضیه سوم82
5-3-4 بحث فرضیه چهارم84
5-3-5 بحث فرضیه پنجم84
5-3-6 بحث فرضیه ششم85
5-3-7 بحث فرضیه هفتم86
5-3-8 بحث فرضیه هشتم86
5-3-9 بحث فرضیه نهم87
5-4 نتیجه گیری89
5-5 پیشنهادها90
فهرست منابع91
پیوستها98
فهرست جدولها
جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد سنی، قدی، وزنی و … شرکت کنندگان52
جدول 4-2: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون سه متغیر وابسته53
جدول 4-3: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد پس آزمون سه متغیر وابسته54
جدول 4-4: بررسی توزی طبیعی بودن نمونهها55
جدول 4-5: آمارههای تحلیل واریانس یکراهه نمرههای خودپندتاره ظاهر بدنی56
جدول 4-6: آمارههای توصیفی گروههای چهارگانه در نمرههای پس آزمون خودپنداره ظاهر بدنی57
جدول 4-7: آمارههای مربوط به آزمون لون (خودپنداره ظاهر بدنی)58
جدول 4-8: نتایج آزمون همگونی شیب رگرسیونی(خودپنداره ظاهر بدنی)58
جدول 4-9: نتایج آزمون خطی بودن همبستگی متغیر همراش و مستقل (خودپنداره ظاهر بدنی)59
جدول 4-10: تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودپنداره ظاهر بدنی59
جدول 4-11: تحلیل کواریانس تاثیر بالیدگی بر خودپنداره ظاهر بدنی60
جدول 4-12: تحلیل کواریانس متغیر همراش60
جد.ول 4-13: تحلیل کواریانس تعامل برنامه و میزان بالیدگی61
جدول 14-4: میانگینهای اصلاح شده خودپنداره ظاهر بدنی61
جدول 4-15: آمارههای تحلیل واریانس یکراهه نمرههای خودپنداره ظاهر بدنی64
جدول 4-16: آمارههای توصیفی گروههای چهارگانه در نمرههای پس آزمون خودپنداره توانایی بدنی64
جدول 4-17: آمارههای مربوط به آزمون لون (خودپنداره توانایی بدنی)66
جدول 4-18: نتایج آزمون همگونی شیب رگرسیونی(خودپنداره توانایی بدنی)66
جدول 4-19: نتایج آزمون خطی بودن همبستگی متغیر
همراش و مستقل (خودپنداره توانایی بدنی)66
جدول 4-20: تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودپنداره توانایی بدنی67
جدول 4-21: تحلیل کواریانس تاثیر بالیدگی بر خودپنداره توانایی بدنی67
جدول 4-22: تحلیل کواریانس متغیر همراش68
جد.ول 4-23: تحلیل کواریانس تعامل برنامه و میزان بالیدگی68
جدول 14-24: میانگینهای اصلاح شده خودپنداره ظاهر بدنی69
جدول 4-25: آمارههای تحلیل واریانس یکراهه نمرههای خودتوصیفی جسمانی71
جدول 4-26: آمارههای توصیفی گروههای چهارگانه در نمرههای پس آزمون خودتوصیفی جسمانی72
جدول 4-27: آمارههای مربوط به آزمون لون (خودتوصیفی جسمانی)73
جدول 4-28: نتایج آزمون همگونی شیب رگرسیونی(خودتوصیفی جسمانی)73
جدول 4-29: نتایج آزمون خطی بودن همبستگی متغیر همراش و مستقل (خودتوصیفی جسمانی)74
جدول 4-30: تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودتوصیفی جسمانی74
جدول 4-31: تحلیل کواریانس تاثیر بالیدگی بر خودتوصیفی جسمانی74
جدول 4-32: تحلیل کواریانس متغیر همراش75
جد.ول 4-33: تحلیل کواریانس تعامل برنامه و میزان بالیدگی75
جدول 14-34: میانگینهای اصلاح شده خودتوصیفی جسمانی76
فهرست شکلها
شکل 2-1: مدل روانشناختی شرکت در فعالیتهای بدنی28
شکل 2-2: مدل تمرینات بدنی و عزت نفس29
شکل 3-2: راه حل بهنجار یک مدل گسترش یافته30
شکل 4-1: نمودار ستونی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون خودپنداره ظاهر بدنی در گروههای
تجربی و کنترل دیررس و زودرس57
شکل 4-2: نمودار میانگینهای اصلاح شده خودپنداره ظاهر بدنی62
شکل 4-3: نمودار ستونی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون خودپنداره توانایی بدنی در گروههای
تجربی و کنترل دیررس و زودرس63
شکل 4-4: نمودار میانگینهای اصلاح شده خودپنداره توانایی بدنی69
شکل 4-5: نمودار ستونی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون خودتوصیفی جسمانی در گروههای
تجربی و کنترل دیررس و زودرس72
شکل 4-6: نمودار میانگینهای اصلاح شده خودتوصیفی جسمانی76
فصل اول:
طرح پژوهش
1-1 مقدمه
امروزه تحرک و فعالیت ورزشی نوجوانان نسبت به دوران گذشته رو به افول گذاشته است به طوریکه فقر حرکتی و اضافه وزن از مشکلات عمده دانش آموزان است. شرکت افراد جوان در فعالیتهای ورزشی، علاوه بر تقویت قوای جسمانی، در افزایش اعتماد بهنفس و ارتقای سایر جنبههای سلامت روانی نیز موثر است. شناسایی عوامل بیولوژیکی، محیطی، اجتماعی و روانی اثرگذار بر فعالیت بدنی، ایده اساسی برای ترویج فعالیت بدنی در نوجوانان است (40).
اخیراً در کشور ما نوجوانان به شیوع بیماریهای ناشی از فقر حرکتی، بیشتر گرفتار میشوند. فقر حرکتی عامل بسیاری از بیماریهای جانفرسا مانند چاقی، ضعف دستگاههای قلبی عروقی و تنفسی است و سلامتی روانی را نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم به خطر میاندازد. یکی از مشکلات عمده نوجوانان وابستگی و اعتیاد به تلویزیون و تکنولوژیهای مشابه آن است که باعث کم تحرکی بیشتری میشود اما در نظر گرفتن برنامههای فعالیت بدنی میتواند راهبرد موثری برای مبارزه با این مشکلات باشد. زیرا ورزش و فعالیت بدنی بخش مهمی از برنامه آموزشی مدرسه و فرایند تربیت و پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان را تشکیل میدهد (10 و 15).
نوجوانی یک دوره مهم از زندگی است که ادراک از خود به طور عمیق تغییر میکند. مطالعات نشاندادهاست که این دوره یک دوره مهم برای «خود» و ساختارهای عصبی حمایت کنندهاش است (35). یکی از ابعاد «خود»، خودپنداره میباشد، خودپنداره، آگاهی شخصی از محدودیتها، ویژگیها و خصوصیات شخصی و خصوصیاتی که ممکن است شخص در آنها با بقیه مشابه یا متفاوت باشد. در واقع خودپنداره ادراکی است که شخص از خودش بدون قضاوت یا مقایسه شخصی زودگذر با دیگران دارد (51).
بر اساس نظر وینبرگ و گولد (1999) نباید خودپنداره را تنها به عنوان یک واژه کلی تلقی کرد بلکه باید آن را به عناصری مانند خودپنداره اجتماعی، خودپنداره تحصیلی و خودپنداره جسمانی تفکیک کرد (51). خودپنداره جسمانی هم شامل نحوه نگرش فرد نسبت به خود است و هم شامل شیوهای است که فرد توسط آن بدن خود را ادراک میکند و نگرش فرد را نسبت به ابعاد بدنی، تواناییها و مهارتهای بدنیاش نشان میدهد (78). از طرفی بالیدگی در شکلدهی خودپنداره فرد نقش بسزایی دارد (51). افراد نوجوان در سنین متنوعی به مرحله نوجوانی وارد میشوند و به وضعیت بالیدگی میرسند. بالیدگی به عنوان فرایندی از بالیده شدن یا پیشروی به طرف وضعیت بالیده تعریف میشود. لذا در یک گروه از کودکان با جنس و سن تقویمی همانند، در سن زیستی یا سطح بالیدگی زیست شناختی کسب شده، پراکندگی وجود دارد (65). رشد خودپنداره، یک جنبه مسلط در کودکی و نوجوانی است و اغلب تحت تاثیر سطح بالیدگی قرار میگیرد (مثلا تاخیر یا پیشرفت در بالیدگی). در این سنین از یک طرف رشد اجتماعی، شخصی و عاطفی و از طرف دیگر نیز جابجایی زمانی بالیدگی (تاخیر یا پیشرفت) وجود دارد که این جابجایی میتواند بر رشد خودپنداره فرد اثر بگذارد (51).
همچنین شرکت افراد جوان در فعالیتهای ورزشی، علاوه بر تقویت قوای جسمانی در افزایش اعتماد بهنفس و ارتقای سایر جنبههای سلامت روانی نیز موثر است و یکی از ابعادی که فعالیت بدنی و بهخصوص آمادگی جسمانی میتواند تاثیر بسیار زیادی روی آن داشته باشد خودپنداره است (51).
در این راستا این تحقیق در نظر دارد اثر یک دوره تمرین آمادگی جسمانی را بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان دیررس و زودرس کم تحرک بررسی و مقایسه کند.
1-2 بیان مسئله
سلامتی انسان ابعاد مختلفی اعم از بدنی، روانی، عاطفی و اجتماعی دارد که لازم است به همه آنها توجه شود. یکی از موضوعات مهمی که درباره سلامت روانی مطرح میشود عزت نفس و ادراک فرد از خودش است. ادراک فرد از خود تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد که فعالیت بدنی و شرکت در ورزش سازمان یافته یکی ازین عوامل است (34).
در جامعهای که اهمیت زیادی برای موفقیت در فعالیتهای ورزشی قائل هستند، طبیعی است که تصور شود خودپنداره به میزان زیادی افزایش خواهدیافت. یک خود پنداره منفی میتواند آثار مخربی بر تمام جنبههای زندگی فرد داشته باشد. مربیان و والدین باید نحوه بهکارگیری فعالیتهای حرکتی کودکان و نوجوانان را که باعث تشکیل خودپندارههای مثبت و باثبات میشوند، مشخص کنند (51).
خودپنداره جسمانی شامل نحوه نگرش فرد نسبت به خود است و هم شامل شیوهای است که فرد توسط آن بدن خود را ادراک میکند و نگرش فرد را نسبت به ابعاد بدنی، تواناییها و مهارتهای بدنیاش نشان میدهد. از طرفی بالیدگی در شکلدهی خودپنداره فرد نقش بسزایی دارد (51 و 78). افراد نوجوان در سنین متنوعی به مرحله نوجوانی وارد می شوند و به وضعیت بالیدگی میرسند. بالیدگی به عنوان فرایندی از بالیده شدن یا پیشروی به طرف وضعیت بالیده تعریف میشود. لذا در یک گروه از کودکان با جنس و سن تقویمی همانند، در سن زیستی یا سطح بالیدگی زیست شناختی کسب شده، پراکندگی وجود دارد (65). رشد خودپنداره، یک جنبه مسلط در کودکی و نوجوانی است و اغلب تحت تاثیر سطح بالیدگی قرار میگیرد (مثلا تاخیر یا پیشرفت در بالیدگی). در این سنین از یک طرف رشد اجتماعی، شخصی و عاطفی و از طرف دیگر نیز جابجایی زمانی بالیدگی (تاخیر یا پیشرفت) وجود دارد که این جابجایی میتواند بر رشد خودپنداره کودک اثر بگذارد (51).
تغییرات

  • 1
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *