New folder (8)/تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی

60921991833732715202056765

معاونت پژوهش و فناوری
فرم منشور اخلاق پژوهش
اینجانب……قاسم مهرعلی تبار فیروز جایی…..دانشجوی رشته….تربیت بدنی وعلوم ورزشی…تعهد می نمایم که اصول زیر را در انجام پایان نامه مدنظر قرار داده ام.
1-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان، نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظرداشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع دراختیار.
6-اصل راز داری: تعهد به صیانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.
محل امضاء و تاریخ
2853690-338455
واحد دامغان
عنوان:
تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی
نگارش:
قاسم مهرعلی تبار فیروزجائی
استاد راهنما:
دکتر طاهره باقر پور
استادمشاور
دکتر نعمت الله نعمتیرشته تحصیلی/ گرایش :
تر بیت بدنی و علوم ورزشی( فیزیولوژی ورزشی)
1393
تقدير و تشکر
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
بدینوسیله بر خود واجب دانسته تا ازاساتید گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و همچنینازاساتیدگروه تربیت بدنی ، مربيان عزيز، مسئولان و دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارکه نهايتهمکاري را با من داشتند، نهايت قدرداني و تشکر را دارم.
تقديم به
پدر و مادر عزيزم:
خداي را بس شاکرم که از روي کرم پدر و مادري فداکار نصيبم ساخته تا در سايه درخت پربار وجودشان بياسايم و از ريشه آنها شاخ و برگ گيرم و از سايه وجودشان در راه کسب و علم تلاش نمايم والديني که بودنشان تاج و افتخاري است بر سرم ونامشان دليلي است بر بودنم چرا که اين دو وجود پس ازپروردگارم مايه هستيام بودهاند دستم را گرفتند و راه رفتن را در اين وادي زندگي پر از فراز و نشيب آموختند.
همسر عزیزم:
همسری که محبت وتلاشش حضور سبزی در لحظه لحظه های زندگی ام داشته است.
آموزگاراني که برايم زندگي؛ بودن و انسان بودن را معناکردند
حال اين برگ سبزي است تحفه درويش تقديم آنان…..
چکيده
هدف ازانجام اين پژوهش بررسي تأثير یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی بوده است. به همين منظورتعداد22 نفرازپسران فعال، ميان دانشجویان ورزشکار به صورت هدفمندانتخاب شده وبراي همگن كردن اين آزمودني ها،ازآزمون بروس ((Bruceبرروي نوارگردان استفاده شده وسپس به دوگروه 11نفره تقسيم شدند. گروه اول ازمودنی ورزشکاران استقامتی وگروه دوم ازمودنی ورزشکاران سرعتی انتخاب شدند. برنامه گرم کردن20 دقيقهاي شامل: 5دقيقه حرکات نرمشي، 5دقيقه حرکات کششي و10دقيقه دويدن برروي نوارگردان باسرعت 6کيلومتردرساعت با شيب صفردرجه.ضربان قلب وميزان اسيدلاکتيک خون آزمودنيهاي دوگروه(ازانگشت اشاره دست به وسيله دستگاه لاکتومتر)درسه مرحله استراحت،بعدازگرم کردن وبعدازفعاليت شديد بيشينه که يک فعاليت شديد کوتاهمدت بر روي نوارگردان با سرعت 8/12 کيلومتردر ساعت و شيب 20درصد بود(آزمون کانينگهام فالکنر)اندازه گيري شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون tمستقل باسطح معني داري01/0p<استفاده شد.
تجزيه و تحليل اطلاعات نشان ميدهد که :
1- غلظت لاکتات خون آزمودنيهاي دو گروه متعاقب یک برنامه گرم کردن منتخب 20 دقيقهاي تفاوت معنيداري ندارد(935/0P= ) .
2-غلظت لاکتات خون آزمودنيهاي دو گروه ورزشکارن استقامتی وسرعتی بدنبال يک فعاليت شديد بيشينه تفاوت معنيداري دارد(000/0 P=) .
3-ضربان قلب آزمودنيهاي دو گروه ورزشکاران سرعتی و استقامتی، پس از یک برنامه گرم کردن منتخب 20 دقیقهای تفاوت معنیداری وجوددارد)000/0 P=)
4- ضربان قلب آزمودنيهاي دو گروه ورزشکاران سرعتی و استقامتی، پس از یک فعالیت بیشینه تفاوت معنیداری وجوددارد(000/0 P=)
واژگان کليدي : گرم کردن، فعاليت شديد بيشينه، تمرينات نرمشي، تمرينات کششي

فهرست عنوانها
عنوان
فصل اول: طرح تحقيق صفحه
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- بيان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-3- ضرورت واهميت تحقيق. …………………………………………………………………………………………………………8
1-4-هدفهاو فرضيههاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………. 9
1-4-1-هدفکلی پزوهش. …………………………………………………………………………………………………………………….8
1-4-2- اهداف ويژه.. ……………………………………………………………………………………………………………………………8
1-4-3- فرضيههای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….9
1-4-3-1- فرضيه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-5- روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-6- محدوديتهاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………….10
1-6-1- محدوديتهاي قابل کنترل……………………………………………………………………………………………………..10
1-6-2- محدوديتهايغيرقابل کنترل………………………………………………………………………………………………….10
1-7- تعريف عملياتي واژهها و اصلاحات………………………………………………………………………………………………11
فصل دوم:مباني نظري پيشينه تحقيق
2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-2-منابع انرژي داخل عضله ……………………………………………………………………………………………………………..13
2-2-1-منابع ATPغيرهوازي……………………………………………………………………………………………………………. 14
2-3- تداوم انرژي وتوالي ودرهم آميزي دستگاههاي انرژي درورزشها………………………………………………15
2-4- دستگاه گليکوليز بي هوازي ……………………………………………………………………………………………………….16
2-4-1- روند بيوشيميايي گليکوليز…………………………………………………………………………………………………… 17
2-4-1-1-اکسيداسيون گلوکزبه پيروات……………………………………………………………………………………………..19
2-4-1-2-سرنوشت پيروات…………………………………………………………………………………………………………………19
2-4-2- انرژي حاصل از تبديل گلوکز به لاکتات ……………………………………………………………………………….20
2-4-3 مزايا و محدوديتهاي دستگاه گليکوليز بي هوازي (دستگاه اسيدلاکتيک)……………………………20
2-5 رابطه خستگي و تجمع اسيدلاکتيک……………………………………………………………………………………………21
2-6-دفع اسيد لاکتيک از خون و عضله ……………………………………………………………………………………………..21
2-6-1 سرعت حذف شدن اسيدلاکتيک……………………………………………………………………………………………..22
2-6-2-تأثير فعاليت بدني در دوره بازيافت بر دفع اسيدلاکتيک………………………………………………………..22
2-6-3 سرنوشت اسيدلاکتيک فيزيولوژي دفع اسيدلاکتيک………………………………………………………………23
2-7 سازگاري با تمرينات بي هوازي ……………………………………………………………………………………………………25
2-7-1 سازگاري دستگاه گليکوليتيک…………………………………………………………………………………………………25
2-8 ارزيابي تغييرات ناشي از فعاليتهاي شديدبيشينه………………………………………………………………………25
2-9- گرم کردن ………………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-9-1- ضرورت گرم کردن …………………………………………………………………………………………………………………26
2-9-2-آثارفيزيولوژي گرم کردن…………………………………………………………………………………………………………26
2-9-3 آثار گرم کردن در جلوگيري از آسيب……………………………………………………………………………………..28
2-9-4-شدت ومدت گرم کردن………………………………………………………………………………………………………….28
2-9-5-اجزاي کلي گرم کردن…………………………………………………………………………………………………………… 29
2-9-6-محتواي برنامه گرم کردن ……………………………………………………………………………………………………….31
2-10-مروري بر تحقيقات مربوط به موضوع تحقيق ………………………………………………………………………….32
2-10-1-کنترل سوخت و ساز اسيدلاکتيک در مدت تمرينات………………………………………………………….32
2-10-1-1 توليد و دفع اسيدلاکتيک………………………………………………………………………………………………….33
2-10-1-2-مکانيسمهاي ذاتي کنترل غلظت لاکتات خون در مدت تمرينات…………………………………..33
2-10-2-تحقيقات در رابطه با شدت و مدت گرم کردن…………………………………………………………………….34
2-10-3-تحقيقاتي که تأثيرگرم کردن برتغييرات اسيدلاکتيک خون ورزشکاران را بررسی کردهاند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
فصل سوم:روش اجراي تحقيق
3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-2- روش پژوهشي……………………………………………………………………………………………………………………………42
3-3 جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-3-1-روش نمونه گيري و نحوه گزينش آنها…………………………………………………………………………………. .43
3-4 متغيرهاي

Author:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *