پایان نامه ها

New folder (8)/تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

-29083021209000

دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پایان نامه:
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
دررشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش فیزیولوژی ورزشی)
عنوان:
تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان
استاد راهنما :
آقای دکتر لطفعلی بلبلی
استاد مشاور :
آقای دکتر عباس معمارباشی
توسط :
فاطمه احمدی میرک
زمستان 91

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان
توسط:
فاطمه احمدی میرک
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش فیزیولوژی ورزشی)
از
دانشگاه محقق اردبیلی
اردبیل ـ ایران
ارزیابی و تصویب شده توسط کمیته پایان نامه با درجه……………………………………..
دکتر لطفعلی بلبلی(استاد راهنما)…………………………………………………………………
دکتر عباس معمارباشی(استادمشاور)…………………………………………………………….
دکتر معرفت سیاه کوهیان(داور داخلی)…………………………………………………………
تقدیم به:
مادر بزرگوارم و همسر مهربانم که همیشه حامی من بوده‌اند.
تشكر و قدرداني
حمد وسپاس بي حد خداي را،انساني را گرامي داشت به شناختن و علم و تفكر و انديشيدن و.. و خدا را هزاران مرتبه حمد و سپاس كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به بنده ارزاني داشت تا بتوانم اين دوره تحصيلي را با موفقيت به پايان برسانم.
بي شك تهيه اين مجموعه بدون كمك و همياري سروران گرانقدر،اساتيد بزرگ مقدور نبود.از استاد راهنماي بزرگوارم جناب آقاي دكتر لطفعلي بلبلي و استاد مشاور ارجمندم جناب آقاي دكتر عباس معمارباشي كه راهنمایی‌ها و زحمات بسيار ارزنده‌ای را در مراحل اجرايي پايان نامه ارائه فرموده‌اند،كمال قدرداني و تشكر را دارم.
و در ادامه از زحمات كليه اعضاي خانواده‌ام كه در طول تحصيل و ارائه اين پايان نامه ياري كردند نهايت تشكر و قدرداني را دارم.
نام خانوادگی دانشجو: احمدی میرک نام:فاطمه
عنوان پایان نامه: تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان
استاد راهنما: دکتر لطفعلی بلبلی استاد مشاور:دکتر عباس معمارباشی
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد رشته:تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش: فیزیولوژی ورزشی دانشکده:علوم تربیتی وروانشناسی تاریخ فارغ التحصیلی: تعداد صفحه:78
كليد واژه‌ها: تمرين هوازي،وزن،درصد چربي بدن،دختران نوجوان
چكيده
هدف از اين پژوهش، تاثير تمرين هوازي تناوبی بر وزن و درصد چربي بدن دختران نوجوان بود.به همين منظور، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمي در استان اردبيل با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و دردو گروه 15نفره تجربي(سن،قد،وزن) و كنترل (سن،قد،وزن) قرار گرفتند. روش اجرا:15نفر از آزمودنی‌ها(گروه تجربي) در طی 8 هفته تحت فعاليت هوازي به شكل تناوبي،3جلسه در هفته و هر جلسه45دقيقه قرار گرفتند و 15نفر دوم(گروه كنترل) در طول 8 هفته هيچ تمريني انجام ندادند و وزن و درصد چربي،توده چربی بدن،توده بدون چربی،شاخص توده بدن آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرين هوازي تناوبی اندازه گيري شد.براي تجزيه و تحليل و مقايسه داده‌ها از آزمون آماري tمستقل و t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که وزن،درصد چربی بدن، وزن چربي،شاخص توده بدن در گروه تجربي به طور معني داري كاهش می‌یابد.در حالی که وزن بدون چربي درگروه تجربی افزایش معناداری داشت و در وزن،درصد چربي بدن،وزن چربي،وزن بدون چربي،شاخص توده بدن در گروه كنترل تفاوت معناداري نداشت.همچنين تفاوت اين متغيرها در بين گروه تجربي و كنترل در مرحله آخر معنادار بود. نتیجه گیری: به نظر می‌رسد تمرین تناوبی با تنوع و مزیت‌های بیشتر و خستگی کمتر می‌تواند روش مناسبی برای کاهش وزن و درصد چربی باشد و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
فهرست مطالب
عنوان صفحهفصل اول(کلیات تحقیق) TOC o “1-3” h z u مقدمه PAGEREF _Toc348715491 h 2بيان مسئله PAGEREF _Toc348715492 h 4اهميت و ضرورت تحقيق PAGEREF _Toc348715493 h 5فرضیات PAGEREF _Toc348715494 h 7اهداف تحقيق PAGEREF _Toc348715495 h 8تعریف نظری و عملیاتی متغییرها PAGEREF _Toc348715496 h 8فصل دوم(مبانی نظری و ادبیات تحقیق)
مقدمه PAGEREF _Toc348715497 h 12چاقی و اضافه وزن PAGEREF _Toc348715498 h 13علل چاقی PAGEREF _Toc348715499 h 14عوارض چاقی و اضافه وزن PAGEREF _Toc348715500 h 15ترکیب بدن چيست؟ PAGEREF _Toc348715501 h 15عوامل موثر در ترکیب بدن انسان PAGEREF _Toc348715502 h 16اجزای بدن و نقش آن‌ها PAGEREF _Toc348715503 h 19توده بدون چربی PAGEREF _Toc348715504 h 19چربی نسبی بدن PAGEREF _Toc348715505 h 20چربی‌ها PAGEREF _Toc348715506 h 20ماهیت چربی‌ها PAGEREF _Toc348715507 h 20نقش چربی در بدن PAGEREF _Toc348715508 h 21چربی ضروری و چربی غیرضروری یا ذخیره PAGEREF _Toc348715509 h 21تعادل چربی در تمرین‌های ورزشی PAGEREF _Toc348715510 h 23نقش ورزش در کاهش و کنترل وزن PAGEREF _Toc348715511 h 24ترکیب بدن و ورزش PAGEREF _Toc348715512 h 25اثرات ورزش بر رشد و بلوغ كودكان و نوجوانان PAGEREF _Toc348715513 h 26فعالیت هوازی PAGEREF _Toc348715514 h 27پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc348715515 h 29جمع بندی مبانی نظری و ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc348715516 h 37فصل سوم(روش تحقیق)
مقدمه PAGEREF _Toc348715517 h 40روش تحقیق PAGEREF _Toc348715518 h 41جامعه آماری PAGEREF _Toc348715519 h 41نمونه آماری و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc348715520 h 41ابزارهای جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc348715521 h 41متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc348715522 h 42محدودیت‌های تحقیق PAGEREF _Toc348715523 h 42روش جمع آوری داده‌ها PAGEREF _Toc348715524 h 42اندازه گیری وزن و قد PAGEREF _Toc348715525 h 43اندازه گیری درصد چربی PAGEREF _Toc348715526 h 43محل و نکات قابل توجه در اندازه گیری چربی زیر پوستی عبایتند از: PAGEREF _Toc348715527 h 44ابزارهای آماری PAGEREF _Toc348715529 h 46فصل چهارم(تجزیه و تحلیل آماری(
مقدمه PAGEREF _Toc348715530 h 48توصیف یافته‌ها PAGEREF _Toc348715531 h 49تحليل استنباطي یافته‌ها PAGEREF _Toc348715532 h 49فرضيه ششم: بين وزن دختران نوجوان،در گروه تجربي و كنترل تفاوت معناداري وجود دارد. PAGEREF _Toc348715533 h 54فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)
مقدمه PAGEREF _Toc348715534 h 61بحث PAGEREF _Toc348715535 h 62نتیجه گیری PAGEREF _Toc348715536 h 66پیشنهادات کاربردی PAGEREF _Toc348715537 h 67پیشنهادات پژوهشی PAGEREF _Toc348715538 h 67منابع PAGEREF _Toc348715539 h 68پیوست(1) PAGEREF _Toc348715540 h 76پیوست(2) PAGEREF _Toc348715541 h 78فهرست اشکال
عنوان صفحه3-1- چربي سنج پويا42
3-2- نحوه اندازه گيري چربي زير پوستي در ناحيه ران44
3-3- نحوه اندازه گيري چربي زير پوستي در ناحيه پشت بازو44
3-4- نحوه اندازه گيري چربي زيرپوستي در ناحيه فوق خاصره45فهرست جداول
عنوان صفحه3-1- نحوه انجام تمرين تناوبي در گروه تجربي45
4-1- جدول توصيفي مربوط به ویژگی‌های فردي آزمودنی‌ها49
4-2- جدول توصيفي مربوط به ویژگی‌های فردي آزمودنی‌ها 49
4-3- مقايسه وزن آزمودنی‌های گروه تجربي50
4-4- مقايسه وزن آزمودنی‌های گروه كنترل50
4-5- مقايسه درصد چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربي51
4-6- مقايسه درصد چربی بدن آزمودنی‌های گروه كنترل514-7- مقايسه توده چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربي52
4-8- مقايسه توده چربی بدن آزمودنی‌های گروه كنترل52
4-9- مقايسه توده بدون چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربي 53
4-10- مقايسه توده بدون چربی بدن آزمودنی‌های گروه كنترل53
4-11- مقايسه شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه تجربی54
4-12- مقايسه شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه کنترل 544-13- مقايسه وزن بدن گروه تجربی و کنترل55
4-14- مقايسه درصد چربي بدن گروه تجربي و كنترل 56
4-15- مقايسه توده چربی بدن گروه تجربي و کنترل57
4-16- مقايسه توده بدون چربی بدن گروه تجربی و كنترل58
4-17- مقايسه شاخص توده بدن گروه تجربي و كنترل59
فهرست نمودارها
عنوان صفحه4-1- میانگین و انحراف معیار وزن آزمودنی‌های گروه تجربی و کنترل55
4-2- میانگین و انحراف معیار درصد چربي آزمودنی‌های گروه تجربي و كنترل564-3- میانگین و انحراف معیار توده چربي بدن آزمودنی‌های گروه تجربي و كنترل57
4-4- میانگین و انحراف معیار توده بدون چربي آزمودنی‌های گروه تجربي و كنترل58
4-5- میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه تجربي و كنترل59
فصل اولطرح تحقیق مقدمه
فعالیت و تحرک جزء جدانشدنی زندگی بشر بوده که در هر دوره به اشکال خاص در زندگی انسان مطرح بوده است.در جوامع صنعتی و متمدن امروزی که حرکت انسان روز به روز محدودتر می‌شود،تربیت بدنی و فعالیت‌های جسمانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.زندگی ماشینی بشر امروز موجبات دوری او از فعالیت را فراهم ساخته و این فقر حرکتی نشاط و شادابی را از جسم او دور کرده و به جای آن عامل خطرآفرین چاقی را جایگزین ساخته است.
مطالعات انجام شده در آخرین دهه‌ی قرن گذشته نشان دادند که چاقی و چگونگی توزیع چربی بدن به ویژه در ناحیه‌ی میانی بدن(کمر و شکم)،پیشگوی مناسبی برای ابتلا به بیماری‌ها در آینده است.بر اساس نتایج این تحقیقات ،مهم‌ترین اختلالات تندرستی که با افزایش میزان چربی بدن به ویژه در نواحی شکم و کمر رابطه دارند،عبارتند از :هیپرلیپیدمی،بیماری پر فشارخونی،دیابت نوع دوم،بیماری کرونری قلب،سرطان سینه و رحم و پروستات،بیماری‌های تنفسی،ناهنجاری‌های ساختاری،عملکرد قلب و افسردگی از طرفی بعضی از پژوهشگران ارتباط چربی بدن به ویژه در ناحیه‌ی شکم را با میزان مرگ و میر مشخص کرده‌اند(کنایت،1979؛فرانین،1993).
اهمیت ترکیب بدن و رابطه‌ی آن را با سلامتی را نمی‌توان نادیده گرفت.بدن و ترکیبات آن در موفقیت و عدم موفقیت ورزشکاران نقش به سزایی دارد.این مسئله نه تنها برای شرکت برای شرکت در میادین ورزشی،بلکه برای سالم زیستن و شاداب ماندن از اهمیت بالایی برخوردار است.بنابراین ،ارزیابی ترکیبات بدن به منظور تعیین میزان مطلوب آن ضروری است(دسپرس،1991).
طی سال‌های اخیر شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان رشد زیادی داشته و هم اکنون به یک مشکل جدی در دنیا تبدیل شده است (افتخاری و همکاران، 1386؛اکبری و همکاران،1386). عامل اصلی چاقی به درستی مشخص نیست اما به نظر می‌رسد عواملی مانند تغییر در الگوی غذایی، مصرف میان وعده‌ها ، غذاهای آماده ، مصرف نوشابه، زندگی بی تحرک مثل تماشای بیش از حد تلویزیون، استفاده از کامپیوتر و بازی‌های کامپیوتری به خصوص کاهش فعالیت بدن در این زمینه مؤثر باشد. انجام فعالیت متوسط تا شدید به میزان حداقل 6 دقیقه در روز و پرهیز از سبک زندگی بی تحرک در دوره نوجوانی می‌تواند از چاقی جلوگیری کند.طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت،فعالیت فیزیکی به هر گونه حرکتی گفته می‌شود که با حرکت ماهیچه اسکلتی ایجاد می‌شود و انرژی مصرف می‌کند.این سازمان توصیه می‌کند در افراد 5 تا 17 ساله،حداقل 60 دقیقه در هفته فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید به میزان حداقل 60 دقیقه در روز به خصوص در دوره نوجوانی، به پیشگیری از چاقی کمک می‌کند(مانسون و همکاران،2008؛ فولهلم و همکاران،1999).بنابراین فعالیت ورزشی کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد زیرا سطح انرژی را افزایش می‌دهد و موجب سلامت جسم و روح و روان می‌شود و همچنین به بیماری‌های ناشی از کم تحرکی (مانند بیماری قلبی،فشار خون،دیابت،پوکی استخوان و مانند آن‌ها)کمک می‌کند(گائینی و دبیدی روشن،1387).
به طور کلی،ترکیب بدن ارزیابی می‌شود تا وضعیت آمادگی و تندرستی فرد مشخص و کنترل شود.این ارزیابی،ضمناً به طراحی برنامه‌های تمرینی ورزشکاران کمک می‌کند.به خوبی معلوم شده است که درصد زیاد چربی بدن(توده‌ی خالص کمتر در بدن)با بیشتر شدن خطر بیماری‌ها همراه است،از طرف دیگر،درصد زیاد توده‌ی خالص بدن و توده‌ی کم چربی،با موفقیت‌های ورزشی و تندرستی کامل توأم می‌باشد(گائینی و دبیدی روشن،1387).
بيان مسئلهافزايش وزن بدن در نتيجه عدم تعادل بين دريافت و مصرف انرژي است فعاليت بدني،مهم‌ترین عامل در مصرف انرژي است و در تنظيم وزن نقش به سزايي دارد.تمرین هوازی تمرینی است که با اجرای آن، کارایی دستگاه‌های تولید انرژی به روش هوازی، افزایش یابد و باعث افزایش استقامت قلبی- تنفسی شود. برای کسی که اهداف تندرستی را دنبال می‌کند، تمرین هوازی باید یک بخش ارزشمند در زندگی باشد. این تمرینات در افراد چاق که میزان چربی بدنشان بیش از حد طبیعی است با کاهش چربی بدن باعث کاهش وزن در آنها میشود (گائینی و رجبی،1387). چاقی مهم‌ترین مشکل تغذیه‌ای ـ بهداشتی نوجوانان در کشورهای توسعه یافته است. امروزه در کشورهای در حال توسعه نیز به دلیل تغییر در شیوه

  • 1
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *