متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

Correlations CORRELATIONS /VARIABLESjazb moshtari Bazaryabi electroniki /PRINTTWOTAIL NOSIG /MISSINGPAIRWISE. CorrelationsJazb moshtariBazaryabi electronikiJazb moshtariPearson Correlation1.629Sig. (2-tailed).000N196196Bazaryabi electronikiPearson Correlation.6291Sig. (2-tailed).000N196196. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Correlations CORRELATIONS /VARIABLES jazb moshtari pasokhgoei /PRINTTWOTAIL NOSIG /MISSINGPAIRWISE. Correlationsjazb moshtaripasokhgoeijazb moshtariPearson Correlation1.648Sig. (2-tailed).000N196196pasokhgoeiPearson Correlation.6481Sig. (2-tailed).000N196196. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Correlations CORRELATIONS /VARIABLES jazb moshtari amnyat /PRINTTWOTAIL NOSIG /MISSINGPAIRWISE. Correlationsjazb moshtariamnyatjazb moshtariPearson Correlation1.651Sig. (2-tailed).000N196196amnyatPearson Correlation.6511Sig. (2-tailed).000N196196. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Correlations CORRELATIONS /VARIABLES jazbقیمت: 2300 تومان

متن کامل و مطالب مشابه در سایت هماتز