تحقیق علمی ایرانداک - \"”(سایت مقاله )”\"

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

دانشکدهی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
پایاننامه کارشناسی ارشد در رشتهی علوم اقتصادی (اقتصاد نظری)

متن کامل در سایت امید فایل 

بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران:
طی دورهی زمانی 1388- 1350
توسط
فریبا مهرپور
استاد راهنما
دکتر علی حسین صمدی
بهمن ماه 1391

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *