عنوان مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها 92

به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و ار آن تخطی نکنیم:
1- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ایقیمت: 100 تومان

رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

موسسه آموزش عالی رجا
گروه حسابداری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی
استاد راهنما:
دکتر حسن فرج‏زاده دهکردی
استاد مشاور:
دکتر حسن همتی
پژوهشگر:
هاله سنایی
تابستان 1393
چکیده
این پایان‏نامه وضعیتی را مطالعه می‏کند که متورم بودن ترازنامه، استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود افزایشی را با محدودیت مواجه می‏سازد. ترازنامه متورم به واسطه استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در دوره‏های گذشته و انباشت این اقلام در خالص دارایی‏های عملیاتی شرکت‏ها بروز می‏کند. در چنین شرایطی پیش‏بینی می‏شود، شرکت‏ها به منظور اجتناب از گزارش سود غیرمنتظره منفی (عدم تحقق پیش‏بینی‏های سود)،قیمت: 100 تومان

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 93

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد اسلامشهر
 دانشکده مدیریت و حسابداری،گروه حسابداری
 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسیارشد« M.A. »
 
    عنوان:
تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 
استاد راهنما:
دکتر علی اصغر لطفی
استاد مشاور:
دکتر شاهرخ اسمی

نگارش:
هادی علی زاده
زمستان1393
سپاسگزاریفرض بود بر همه شکر و سپاس شکر و سپاسیقیمت: 100 تومان

بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران93

-47815554546500
-355600-65468500
دانشگاه علوم اقتصادی
دانشکده علوم مالی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
پژوهشگر:
جواد فخری قورمیک

استاد راهنما:
دکتر علی اصغر انواری رستمیاستاد مشاور:
دکتر خسرو منطقی
شهریور ماه 1393
152400-28448000
اظهارنامه دانشجو
موضوع پایان نامه :
بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر علی اصغر انواری رستمی
اینجانب جواد فخری قورمیک دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی به شماره دانشجویی 901512021 گواهی می نمایم که تحقیقات ارائه شده در این پایان نامه توسط شخصقیمت: 100 تومان

بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران92

56705591440
دانشکده
علوم و تحقیقات هرمزگان
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)
گرایش: حسابداری
عنوان :
بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
دکتر محمد حسین رنجبر
استاد مشاور :
دکتر مختار رنجبر
پژوهشگر :
محمد جواد شبان

زمستان 1392
فهرست مطالب
عنوانقیمت: 100 تومان

بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در

-57404033972500
-1217930-117221000
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سمنگان
دانشکده: علوم اقتصاد
گروه :حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
گرایش : حسابداری
عنوانقیمت: 100 تومان

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

2323465-38163500دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
دانشکده علوم انسانی
گروه مدیریت و حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
رشته حسابداری
عنوان:
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
استاد راهنما:
استاد مشاور:
دانشجو:
تقدیم به:
تشکر و قدردانی:

چکیده

842010579755فصل اول:
کلیات پژوهش
00فصل اول:
کلیات پژوهش

مقدمهبه دلیل جدایی مالکیت از مدیریت ومشکل کنترل شرکت، مدیران با سهامداران خارج شرکت در تضاد منافع هستند. معمولامدیران تمایل به ماندن درقدرت رادارند و مالکان زمانی که بخواهند تغییری در سیستم مدیریت بدهند، یک درگیری جدی بین مدیران و مالکان به وجود می‌آید. حاکمیت شرکتی مجموعه سازوکارهای هدایت و کنترل شرکت‌هاست. حاکمیت شرکتی را توزیع حقوق وقیمت: 100 تومان

اجل در اسناد تجاری

62159998698800
عقاید و نظرات مندرج در این پایان نامه اختصاص به نویسنده داشته و ارتباطی به موسسه ندارد.
نویسنده ی این پایان نامه متعهد است که قانون مالکیت معنوی را رعایت نموده و از اقتباس مطالب دیگران بدون ذکر ماخذ خودداری نموده است و در صورت استفاده از مطالب این پایان نامه در کتب یا مجلات یا همایش ها اعم از داخلی یا خارجی نام کامل و نشانی موسسه را قید نماید.
مریم جنیدی

1553845-8782000
موسسه ی آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی علامه محدث نوری(ره)
دانشکده اقتصاد و علوم اداری
(جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد)
اجل در اسناد تجاری
استاد راهنما:
آقای دکتر عبدالحمید مرتضوی
استاد مشاور:
آقای دکترقیمت: 100 تومان

تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

دانشکدهی علوم اقتصادی و اداری
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی
موضوع:
تاثیر جهانیشدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا
استاد راهنما:
دکتر احمد جعفری صمیمی
استاد مشاور:
دکتر امیر منصور تهرانچیان
نام دانشجو:
فاطمه عسگری
دی ماه 1393
سپاسگزاری
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است.
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصرقیمت: 100 تومان

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

]

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده اقتصاد
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی
اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران
نگارش:
حمیدرضا قاسمی بیستگانی
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر عباس شاکری
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر فرشاد مومنیشهریور 1393
تعهدنامه اصالت اثر
اینجانب حمیدرضا قاسمی بیستگانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش علوم اقتصادی متعهد می‌شوم در نگارش پایان‌نامه تحصیلی خود با عنوان:
((اثر اشاعهای نرخ ارز در اقتصاد ایران((
امانت را رعایت کرده‌ام ، نظرات مطرح‌شده در پایان‌نامه متعلق به اینجانب است و در تمامی مواردی که به نحوی از دیدگاه‌های دیگران بهره گرفته‌ام ، منبع یا منابع هر یک را به‌دقت ذکر کرده‌ام. چنانچه پس از تسلیم این پایان‌نامه، برای دفاع یاقیمت: 100 تومان

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

]

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده اقتصاد
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی
اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران
نگارش:
حمیدرضا قاسمی بیستگانی
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر عباس شاکری
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر فرشاد مومنیشهریور 1393
تعهدنامه اصالت اثر
اینجانب حمیدرضا قاسمی بیستگانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش علوم اقتصادی متعهد می‌شوم در نگارش پایان‌نامه تحصیلی خود با عنوان:
((اثر اشاعهای نرخ ارز در اقتصاد ایران((
امانت را رعایت کرده‌ام ، نظرات مطرح‌شده در پایان‌نامه متعلق به اینجانب است و در تمامی مواردی که به نحوی از دیدگاه‌های دیگران بهره گرفته‌ام ، منبع یا منابع هر یک را به‌دقت ذکر کرده‌ام. چنانچه پس از تسلیم این پایان‌نامه، برای دفاع یاقیمت: 100 تومان

سنجش محتوی عاملی تجارت ایران باتاکید بر محصولات منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر

161290266065

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده اقتصاد
عنوان پایان نامه:
سنجش محتوی عاملی تجارت ایران باتاکید بر محصولات منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر
نگارش:
سونیا سبزعلی زادهنرور
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علی اصغر بانویی
استادمشاور:
جناب آقای دکتر جاوید بهرامی
تاریخ دفاع
تابستان 1393
تعهدنامه اصالت اثر
اینجانب سونیا سبزعلی‌زاد هنرور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی متعهد می‌شوم در نگارش پایان‌نامه خود با عنوان:
«سنجش محتوی عاملی تجارت ایران با تاکید بر محصولات منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر»
امانت را رعایت کرده‌ام، نظرات مطرح شده در پایان‌نامه متعلق به اینجانب است و در تمامی مواردی که به نحوی از دیدگاه‌های دیگران بهره گرفته‌ام، منبع یا منابع هر یک را به دقتقیمت: 100 تومان