دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت: تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا ملی مناطق نفت خیز جنوب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو مكاني پژوهش: قلمروي مكاني پژوهش، مديران، معاونين، متخصصان، کارشناسان و کارکنان مرتبط با موضوع در واحد تدارکات کالا درشرکت ملي نفت مناطق نفتخيز جنوب ميباشند.

 

3-7-1- قلمرو زماني پژوهش: قلمرو زماني پژوهش حاضر، به مدت 6 ماه، از بهمن سال 1390 تا تیر ماه 1391 ميباشد.

 

1-8-روش شناسی تحقیق

اين تحقيق از لحاظ هدف کاربردي است. هدف ازتحقیق کاربردی درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص وشناخته شده برطرف گردد.(خاکی،1390) این تحقیق ازنوع هدف تحقیق کاربردی می باشد. و از لحاظ روش توصیفی همبستگي می­باشد؛ زیرا تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می­کند و به شرایط و روابط موجود تمرکز دارد. واز طرفی چون به بررسی روابط بین متغیرها نیز می­پردازد، یک پژوهش همبستگی نیز می باشد.

روش میدانی بیشتر شبیه چتری است که در برگیرنده فعالیت­های هر روش ممکن برای دستیابی به دانسته­ها مورد نظر آینده­های تحلیل درباره اطلاعات است.

 

1-9 مدل پژوهش متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي‏و شرح چگونگي بررسي و      اندازه­گيري متغيرها

– متغير مستقل: آن متغيري است که تاثير آن را بر ساير متغيرها مورد سنجش قرار مي‏گيرد.

– متغير وابسته: آن متغيري است که متغيرهاي مستقل بر روي آن اثر مي­گذارند.

اين تحقيق داراي دو متغير پيش­بين(مستقل) است که عبارتند از «رسمیت» و «تمرکز».

و یک متغير ملاک (وابسته) که عبارت است از «تأمین به موقع کالا»

مدل تحقيق بايد بتواند رابطه منسجم و معنا‏داري ميان مفاهيم و فرضيه‌هاي آن تحقيق برقرار نمايد تا بدان وسيله محقق را به سمت پاسخ‌ها راهنمايي کند، از اين رو براي ساخت چنين چارچوبي پيمودن مراحل زير لازم مي­باشد:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir
دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت: تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا ملی مناطق نفت خیز جنوب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو مكاني پژوهش: قلمروي مكاني پژوهش، مديران، معاونين، متخصصان، کارشناسان و کارکنان مرتبط با موضوع در واحد تدارکات کالا درشرکت ملي نفت مناطق نفتخيز جنوب ميباشند.

 

3-7-1- قلمرو زماني پژوهش: قلمرو زماني پژوهش حاضر، به مدت 6 ماه، از بهمن سال 1390 تا تیر ماه 1391 ميباشد.

 

1-8-روش شناسی تحقیق

اين تحقيق از لحاظ هدف کاربردي است. هدف ازتحقیق کاربردی درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص وشناخته شده برطرف گردد.(خاکی،1390) این تحقیق ازنوع هدف تحقیق کاربردی می باشد. و از لحاظ روش توصیفی همبستگي می­باشد؛ زیرا تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می­کند و به شرایط و روابط موجود تمرکز دارد. واز طرفی چون به بررسی روابط بین متغیرها نیز می­پردازد، یک پژوهش همبستگی نیز می باشد.

روش میدانی بیشتر شبیه چتری است که در برگیرنده فعالیت­های هر روش ممکن برای دستیابی به دانسته­ها مورد نظر آینده­های تحلیل درباره اطلاعات است.

 

1-9 مدل پژوهش متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي‏و شرح چگونگي بررسي و      اندازه­گيري متغيرها

– متغير مستقل: آن متغيري است که تاثير آن را بر ساير متغيرها مورد سنجش قرار مي‏گيرد.

– متغير وابسته: آن متغيري است که متغيرهاي مستقل بر روي آن اثر مي­گذارند.

اين تحقيق داراي دو متغير پيش­بين(مستقل) است که عبارتند از «رسمیت» و «تمرکز».

و یک متغير ملاک (وابسته) که عبارت است از «تأمین به موقع کالا»

مدل تحقيق بايد بتواند رابطه منسجم و معنا‏داري ميان مفاهيم و فرضيه‌هاي آن تحقيق برقرار نمايد تا بدان وسيله محقق را به سمت پاسخ‌ها راهنمايي کند، از اين رو براي ساخت چنين چارچوبي پيمودن مراحل زير لازم مي­باشد:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir