پایان نامه مدیریت: تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا ملی مناطق نفت خیز جنوب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو مکانی پژوهش: قلمروی مکانی پژوهش، مدیران، معاونین، متخصصان، کارشناسان و کارکنان مرتبط با موضوع در واحد تدارکات کالا درشرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب میباشند.

 

3-7-1- قلمرو زمانی پژوهش: قلمرو زمانی پژوهش حاضر، به مدت 6 ماه، از بهمن سال 1390 تا تیر ماه 1391 میباشد.

 

1-8-روش شناسی تحقیق

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است. هدف ازتحقیق کاربردی درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص وشناخته شده برطرف گردد.(خاکی،1390) این تحقیق ازنوع هدف تحقیق کاربردی می باشد. و از لحاظ روش توصیفی همبستگی می­باشد؛ زیرا تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می­کند و به شرایط و روابط موجود تمرکز دارد. واز طرفی چون به بررسی روابط بین متغیرها نیز می­پردازد، یک پژوهش همبستگی نیز می باشد.

روش میدانی بیشتر شبیه چتری است که در برگیرنده فعالیت­های هر روش ممکن برای دستیابی به دانسته­ها مورد نظر آینده­های تحلیل درباره اطلاعات است.

 

1-9 مدل پژوهش متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی‏و شرح چگونگی بررسی و      اندازه­گیری متغیرها

– متغیر مستقل: آن متغیری است که تاثیر آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می‏گیرد.

– متغیر وابسته: آن متغیری است که متغیرهای مستقل بر روی آن اثر می­گذارند.

این تحقیق دارای دو متغیر پیش­بین(مستقل) است که عبارتند از «رسمیت» و «تمرکز».

و یک متغیر ملاک (وابسته) که عبارت است از «تأمین به موقع کالا»

مدل تحقیق باید بتواند رابطه منسجم و معنا‏داری میان مفاهیم و فرضیه‌های آن تحقیق برقرار نماید تا بدان وسیله محقق را به سمت پاسخ‌ها راهنمایی کند، از این رو برای ساخت چنین چارچوبی پیمودن مراحل زیر لازم می­باشد:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

بررسی رابطه تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

بررسی ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات تحقیق

این تحقیق دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پایان نامه مدیریت: تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا ملی مناطق نفت خیز جنوب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو مکانی پژوهش: قلمروی مکانی پژوهش، مدیران، معاونین، متخصصان، کارشناسان و کارکنان مرتبط با موضوع در واحد تدارکات کالا درشرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب میباشند.

 

3-7-1- قلمرو زمانی پژوهش: قلمرو زمانی پژوهش حاضر، به مدت 6 ماه، از بهمن سال 1390 تا تیر ماه 1391 میباشد.

 

1-8-روش شناسی تحقیق

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است. هدف ازتحقیق کاربردی درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص وشناخته شده برطرف گردد.(خاکی،1390) این تحقیق ازنوع هدف تحقیق کاربردی می باشد. و از لحاظ روش توصیفی همبستگی می­باشد؛ زیرا تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می­کند و به شرایط و روابط موجود تمرکز دارد. واز طرفی چون به بررسی روابط بین متغیرها نیز می­پردازد، یک پژوهش همبستگی نیز می باشد.

روش میدانی بیشتر شبیه چتری است که در برگیرنده فعالیت­های هر روش ممکن برای دستیابی به دانسته­ها مورد نظر آینده­های تحلیل درباره اطلاعات است.

 

1-9 مدل پژوهش متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی‏و شرح چگونگی بررسی و      اندازه­گیری متغیرها

– متغیر مستقل: آن متغیری است که تاثیر آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می‏گیرد.

– متغیر وابسته: آن متغیری است که متغیرهای مستقل بر روی آن اثر می­گذارند.

این تحقیق دارای دو متغیر پیش­بین(مستقل) است که عبارتند از «رسمیت» و «تمرکز».

و یک متغیر ملاک (وابسته) که عبارت است از «تأمین به موقع کالا»

مدل تحقیق باید بتواند رابطه منسجم و معنا‏داری میان مفاهیم و فرضیه‌های آن تحقیق برقرار نماید تا بدان وسیله محقق را به سمت پاسخ‌ها راهنمایی کند، از این رو برای ساخت چنین چارچوبی پیمودن مراحل زیر لازم می­باشد:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

بررسی رابطه تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

بررسی ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات تحقیق

این تحقیق دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.