پایان نامه با موضوع نقش رابطه تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط تمرکز و پیچیدگی و رسمیت

1-2-1-7 تمرکز و پیچیدگی: مدارک و شواهد دلالت بر یک رابطه معکوس بین تمرکز و پیچیدگی دارد، عدم تمرکز با پیچیدگی سطح بالا مرتبط می­شود. برای مثال افزایش در تعداد متخصصان حرفه­ای به معنای افزایش در تخصص و توانایی مورد نیاز برای اخذ تصمیمات است.

همچنین مدارک و شواهدی نیز وجود دارد که نشان می­دهد تمرکز بیشتر تصمیمات کاری در شرایطی است که آموزش­های حرفه­ای کمتری به کارکنان ارائه شده است. از این روی، وقتی ساختار سازمان­ها را بررسی می­شود انتظار است که پیچیدگی سطح بالا را با عدم تمرکز به دست آورد.

2-2-1-7 تمرکز و رسمیت: رسمیت زیاد می تواند با یک ساختار متمرکز و با یک ساختار غیرمتمرکز مرتبط شود. در سازمان­هایی که بیشتر کارکنان آن­ها غیرمتخصص­اند می­توان انتظار داشت که به منظور راهنمایی این افراد قوانین و مقررات متعدد تدوین شده باشد. وقتی مدیریت اختیار متمرکز را در سازمان حفظ می­کند مفروضات مدیریت اقتدارگر بر سازمان مسلط می­گردد در این حالت کنترل از طریق رسمیت و تمرکز تصمیم­گیری در سطح مدیریت عالی را به اجرا در می­آید.

از طرفی دیگر اگر سازمان متشکل از کارکنان حرفه­ای است شما باید انتظار داشته باشید که رسمیت و عدم تمرکز کمی بر سازمان حکمفرما باشد. مضافاً این که منافع کارکنان حرفه ای در کار فنی آن­ها نهفته است نه در تصمیم­گیری استراتژیک آن­ها این امر می تواند رسمیت و عدم تمرکز کم را موجب شود.

از این رو، تمرکز بیشتر با تصمیمات استراتژیک سازگار بوده تا تصمیمات عملیاتی. تصمیمات استراتژیک تأثیر کمی بر فعالیت­های کاری کارکنان حرفه­ای دارند.

3-2-1-7 رسمیت و پیچیدگی: مدارک و شواهدی وجود دارند که رابطه قوی بین این دو را نشان می دهد در جاهایی که کارکنان وظایف دقیق، تخصصی شده، تکراری و محدود را انجام می­دهند روال کاری آن­ها گرایش به استاندارد شدن داشته و قوانین و مقررات متعددی بر رفتار آن­ها حکمفرماست. تقسیم کار به منظور تسهیل هماهنگی و کنترل، رسمیت سطح بالا را موجب می­شود اشاره کرد.

 

2-1-8 تفویض اختیار

یکی از تعاریف مورد قبول اکثر صاحبنظران و نویسندگان علوم اداری درباره مدیریت عبارت است از  مدیریت یعنی کارکردن با افراد و به وسیله افراد و گروه‌های برای تحقّق هدف‌های سازمانی است.

از این تعریف جنبه‌های مختلفی قابل برداشت است. یکی از آن جنبه‌ها تفویض اختیاراست.

تفویض اختیار به عنوان یکی از مهمترین راه کارهای مشارکت سازمانی، در یاری دادن، درگیری شدن و احساس مسئولیت کاری درکارکنان یک‌سازمان بسیار اثربخش بوده‌ و چنانچه‌ با آگاهی انجام‌ گیرد برای‌ سازمان و شخص مدیر حکم ارزش افزوده را دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

بررسی رابطه تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

بررسی ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات تحقیق

این تحقیق دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.