دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط تمرکز و پیچیدگی و رسمیت

1-2-1-7 تمرکز و پیچیدگی: مدارک و شواهد دلالت بر یک رابطه معکوس بین تمرکز و پیچیدگی دارد، عدم تمرکز با پیچیدگی سطح بالا مرتبط می­شود. برای مثال افزایش در تعداد متخصصان حرفه­ای به معنای افزایش در تخصص و توانایی مورد نیاز برای اخذ تصمیمات است.

همچنین مدارک و شواهدی نیز وجود دارد که نشان می­دهد تمرکز بیشتر تصمیمات کاری در شرایطی است که آموزش­های حرفه­ای کمتری به کارکنان ارائه شده است. از این روی، وقتی ساختار سازمان­ها را بررسی می­شود انتظار است که پیچیدگی سطح بالا را با عدم تمرکز به دست آورد.

2-2-1-7 تمرکز و رسمیت: رسمیت زیاد می تواند با یک ساختار متمرکز و با یک ساختار غیرمتمرکز مرتبط شود. در سازمان­هایی که بیشتر کارکنان آن­ها غیرمتخصص­اند می­توان انتظار داشت که به منظور راهنمایی این افراد قوانین و مقررات متعدد تدوین شده باشد. وقتی مدیریت اختیار متمرکز را در سازمان حفظ می­کند مفروضات مدیریت اقتدارگر بر سازمان مسلط می­گردد در این حالت کنترل از طریق رسمیت و تمرکز تصمیم­گیری در سطح مدیریت عالی را به اجرا در می­آید.

از طرفی دیگر اگر سازمان متشکل از کارکنان حرفه­ای است شما باید انتظار داشته باشید که رسمیت و عدم تمرکز کمی بر سازمان حکمفرما باشد. مضافاً این که منافع کارکنان حرفه ای در کار فنی آن­ها نهفته است نه در تصمیم­گیری استراتژیک آن­ها این امر می تواند رسمیت و عدم تمرکز کم را موجب شود.

از این رو، تمرکز بیشتر با تصمیمات استراتژیک سازگار بوده تا تصمیمات عملیاتی. تصمیمات استراتژیک تأثیر کمی بر فعالیت­های کاری کارکنان حرفه­ای دارند.

3-2-1-7 رسمیت و پیچیدگی: مدارک و شواهدی وجود دارند که رابطه قوی بین این دو را نشان می دهد در جاهایی که کارکنان وظایف دقیق، تخصصی شده، تکراری و محدود را انجام می­دهند روال کاری آن­ها گرایش به استاندارد شدن داشته و قوانین و مقررات متعددی بر رفتار آن­ها حکمفرماست. تقسیم کار به منظور تسهیل هماهنگی و کنترل، رسمیت سطح بالا را موجب می­شود اشاره کرد.

 

2-1-8 تفويض اختيار

يكي از تعاريف مورد قبول اكثر صاحبنظران و نويسندگان علوم اداري دربارة مديريت عبارت است از  مديريت يعني كاركردن با افراد و به وسيله افراد و گروه‌هاي براي تحقّق هدف‌هاي سازماني است.

از اين تعريف جنبه‌هاي مختلفي قابل برداشت است. يكي از آن جنبه‌ها تفويض اختياراست.

تفويض اختيار به عنوان يكي از مهمترين راه كارهاي مشاركت سازماني، در ياري دادن، درگيري شدن و احساس مسئوليت كاري دركاركنان يك‌سازمان بسيار اثربخش بوده‌ و چنانچه‌ با آگاهي انجام‌ گيرد براي‌ سازمان و شخص مدير حكم ارزش افزوده را دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir