دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش‌شناسي تحقيق

الف) روش تحقيق

دستيابي به هدف هاي علمي يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود، مگر زماني که يک روش شناسي درست صورت پذيرد. به عبارت ديگر تحقيق از حيث روش است که اعتبار مي يابد نه موضوع تحقيق. پس مي توان گفت: روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است(خاکي، 1384، ص201).

اين پژوهش با توجه به استفاده از نظريه ها، اصول و قوانيني که در تحقيقات بنيادي تدوين شده اند و بکارگيري و کاربرد آنها براي حل مسائل اجرايي و واقعي و تاکيد بر شناخت موثرترين فعاليت، براساس طبقه بندي برمبناي هدف[1]، در زمره تحقيقات کاربردي[2] مي باشد.

بنابراين نوع تحقيق حاضر از نوع كاربردي است كه به روش توصيفي انجام گرفته است.

تحقيق توصيفي آنچه را که هست توصيف و تفسير مي کند و به شرايط يا روابط موجود، عقايد متداول، فرايندهاي جاري، آثار مشهود يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد. تمرکز اصلي در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رويدادها و آثار گذشته را نيز که به شرايط موجود مربوط مي شوند مورد بررسي قرار مي دهد. تحقيق توصيفي(پيمايشي) چيزي بيش از تهيه سوالات و ارائه پاسخ هاي صرف است. در اين روش بايد ابزارها و وسائل خاصي فراهم آيد، ايجاد وسيله يا ابزار نياز به زمان و مهارت دارد و يک امر اتفاقي و عادي نيست. مساله عمده اي که تحقيق توصيفي را پيچيده تر مي کند، پاسخ ندادن يا برگشت ندادن پرسش نامه ها و يا شرکت نکردن در مصاحبه هاي برنامه ريزي شده است. اگر نرخ پاسخ دهي پايين باشد، نمي توان به نتايج معتبر رسيد(خاکي، 1384، 210).

 

1-11- جامعه آماري

با توجه به اينكه، در اين تحقيق محقق معتقد است تاثير گزاران در امر خريد محدود به كارشناسان خريد اداره مورد بررسي نمي شود، و كارمندان قسمت هاي مختلف بر روي تصميم گيري در خريد تاثير دارند، استفاده از روش خبرگان را غير ممكن مي سازد كه متعاقباً جامعه آماري اين تحقيق مديران، مسئولان و کارشناسان خريد واحد تدارکات کالاي پالايشگاه گاز پارس جنوبي هستند، که در امر انتخاب تامين کننده مناسب نقش دارند. براي نمونه گيري از نمونه گيري طبقه اي ساده استفاده شده است. محقق از اين روش زماني استفاده مي كند كه جامعه آماري به صورت طبقات مختلف شكل يافته باشد(آذر، 1382، 66-67). لذا با توزيع پرسشنامه به تعداد 83 عدد و مقايسه زوجي بين متغييرها، انجام شده است.

 

 

 

 

1-12- روش گردآوري اطلاعات

 • مشاهده
 • مطالعات كتابخانه‌اي از جمله مطالعه كتب، نشريات داخلي و خارجي، جستجو در پايگاه‌هاي اطلاعاتي(اينترنت) به منظور دستيابي به مباني نظري و استفاده از تجارب محققين ديگر، مشاوره با اساتيد و متخصصان در زمينه تجزيه و تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس صورت گرفته است.
 • استفاده از پرسش‌نامه به عنوان ابزار اصلي جمع‌آوري اطلاعات براي دستيابي به داده‌هاي مورد نظر.

براي اولويت بندي معيارها با استفاده از توزيع پرسشنامه به تعداد 83 عدد و مقايسه زوجي بين متغييرها، صورت گرفته است.

 

1-13- روش تجزيه و تحليل آماري

براي تحليل داده‌هاي جمع آوري شده از نرم‌افزارهاي  SPSS [3] و EXCEL  استفاده شده است.

در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل هاي آماري از روش تحليل توصيفي و براي اولويت بندي عوامل از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي استفاده شده است.

با توجه به اينكه داده ها از نوع كيفي بوده و از نظر مقياس اندازه گيري ترتيبي مي باشد و بيان آنها از سوي ماموران خريد بصورت كمي(بر مبناي طيف ليكرت) صورت مي گيرد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها در مرحله جمع آوري و اعتبار يابي از نرم‌افزار بسته آماري1  استفاده شده و در مرحله تعيين نتايج و بدست آوردن تصميمات نهايي از نرم افزار اكسپرت چويس[4] و اكسل[5]  استفاده شده است، اين نرم افزار در محاسبه و رتبه بندي تصميمات براساس چندين معيار مختلف كمك بسياري مي كند. سپس براي استفاده از روش به طور نمونه از جامعه تامين کنندگان، بخش خاصي از کالا براي اولويت بندي و صحت و سقم روش مذکور انتخاب و حل مي نماييم.

[1]– Research By Purpose

[2]– Applied Research

 1. Sciences Statistical Package for the Social

1.Expert choice

2.Excel

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir