دسته‌بندی نشده

تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی -پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

 بيان مسئله تحقيق

وقتي كه از تمركز به عنوان جزيي از مديريت صحبت مي شود، منظور همان تفويض اختيارات و يا حبس تمركز اختيارات است. عدم تمركز از يك جهت علاوه بر ارتباط با تفويض اختيار فلسفه سازمان را نيز تحت تاثير قرار مي­دهد و به تصميماتي دقيق نيازمند است كه بايد سطوح ديگر سازمان آن­ها را انجام دهند عدم تمركز تمامي جنبه­هاي مديريت را تحت تاثير قرار مي­دهد و درواقع يك عامل مهم و اساسي براي يك سيستم مديريتي تلقي مي­شود. با توجه به اينكه، كارآمد كردن همكاري انسان­ها دليل وجود سازمان مي­باشد، لذا دليل ايجاد سطوح سازماني، ايجاد محدوده هاي مديريتي است كه آنرا محدوده كنترل مي­نامند. به عبارت ديگر، چون در تعداد انسانهايي كه مدير مي­تواند آن­ها را سرپرستي نمايد تنگناهايي وجود دارد. بنابراين سطوح سازماني مطرح مي شود. سابقه و قدمت محدوده كنترل در مديريت به اندازه قدمت سازمان مي باشد. در هر سازمان بايد مشخص شود كه محدوده مديريت چه مقدار بايد باشد. يا تعداد زيردستاني كه هر مدير بايد سرپرستي نمايد، چقدر بايد باشد. علاوه بر مطالب فوق، لازم به يادآوري است كه، تقسيم وظايف به صورت سازمان هرمي شكل و دستيابي به سطوح چندگانه همواره مطلوب نيست. در اينجا حدود وظايف مطرح مي­شود وظيفه­اي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد، وظيفه تهيه و تأمین كالا است، به علت دگرگوني­هايي كه در مديريت تداركات و فرآيند ساخت و تهيه كالاها ايجاد شده دستخوش عوامل مديريتي و سازماني بوده و علت اين تغييرات و دگرگوني­ها عدم توجه كافي به مسئله ساختار سازماني ازجمله متغيرهاي تمركز و رسميت در حوزه مورد تحقيق بوده است.(ترابی،1379)

در تحقیق حاضر تلاش شده است تا به بررسی رابطه تمرکز و رسمیت سازمانی با تأمین به موقع کالا پرداخته شود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir
دسته‌بندی نشده

تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی -پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

 بيان مسئله تحقيق

وقتي كه از تمركز به عنوان جزيي از مديريت صحبت مي شود، منظور همان تفويض اختيارات و يا حبس تمركز اختيارات است. عدم تمركز از يك جهت علاوه بر ارتباط با تفويض اختيار فلسفه سازمان را نيز تحت تاثير قرار مي­دهد و به تصميماتي دقيق نيازمند است كه بايد سطوح ديگر سازمان آن­ها را انجام دهند عدم تمركز تمامي جنبه­هاي مديريت را تحت تاثير قرار مي­دهد و درواقع يك عامل مهم و اساسي براي يك سيستم مديريتي تلقي مي­شود. با توجه به اينكه، كارآمد كردن همكاري انسان­ها دليل وجود سازمان مي­باشد، لذا دليل ايجاد سطوح سازماني، ايجاد محدوده هاي مديريتي است كه آنرا محدوده كنترل مي­نامند. به عبارت ديگر، چون در تعداد انسانهايي كه مدير مي­تواند آن­ها را سرپرستي نمايد تنگناهايي وجود دارد. بنابراين سطوح سازماني مطرح مي شود. سابقه و قدمت محدوده كنترل در مديريت به اندازه قدمت سازمان مي باشد. در هر سازمان بايد مشخص شود كه محدوده مديريت چه مقدار بايد باشد. يا تعداد زيردستاني كه هر مدير بايد سرپرستي نمايد، چقدر بايد باشد. علاوه بر مطالب فوق، لازم به يادآوري است كه، تقسيم وظايف به صورت سازمان هرمي شكل و دستيابي به سطوح چندگانه همواره مطلوب نيست. در اينجا حدود وظايف مطرح مي­شود وظيفه­اي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد، وظيفه تهيه و تأمین كالا است، به علت دگرگوني­هايي كه در مديريت تداركات و فرآيند ساخت و تهيه كالاها ايجاد شده دستخوش عوامل مديريتي و سازماني بوده و علت اين تغييرات و دگرگوني­ها عدم توجه كافي به مسئله ساختار سازماني ازجمله متغيرهاي تمركز و رسميت در حوزه مورد تحقيق بوده است.(ترابی،1379)

در تحقیق حاضر تلاش شده است تا به بررسی رابطه تمرکز و رسمیت سازمانی با تأمین به موقع کالا پرداخته شود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir