دسته‌بندی نشده

تعیین رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

چرا تمرکز مهم است؟

بديهي است كه عدم تمركز هميشه مطلوب نيست، وفتی که در اتخاذ تصمیمی دیدگاه جامع مورد نیاز است یا جائیکه صرفه جویی­های اقتصادی معناداری را موجب می­شود، تمرکز مزیت­های ویژهای را ایجاد می­کند. در چنين حالتي، مديران براي ملاحظه تصوير كلي از موقعيت ايجاد شده، در موضع بهتري قرار مي­گيرند. اين امر موجب مي­شود كه امكان روش­هايي را داشته باشند، كه به جاي تطبيق با منافع گروهي خاص با منافع كلي سازمان هماهنگ باشند گذشته ازاین برخي فعاليت­ها در حالت تمركز با كارايي بيشتري انجام مي­شود. به اين دليل است كه تصميمات مالي و حقوقي بايد بصورت متمركز اتخاذ مي­شوند. زيرا اين دو حالت بر كليه فعاليت­هاي سازماني تأثير داشته و اين تمركز، صرفه­جويي­هاي افتصادي ويژه­اي مترتب است. بنابراين تمركز در حد بالا يا پايين ممكن است مطلوب يا نامطلوب باشد. ميزان هر كدام را عوامل موقعيتي تعيين مي­كند تصميمات مديران مي­بايست با توجه به تعيين اثربخش­ترين روشي باشد كه از طريق آن محل اخذ تصميم در سطوح سازماني را مي­توان مشخص كرد. (گراهام و آليسون،1971)

تمركز و عدم تمركز: تمركز و عدم تمركز به هر شكل و صورتي كه باشد مظهر ساختار قدرت در تصميم­گيري است. نكته‌اي كه مي‌بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه مفهوم تمركز و يا عدم تمركز در عمل به صورتي مطلق تجلي و ظهور نمي‌يابد بلكه تصور آن امري است كه نسبي با درجات متفاوتي از تمركز.بايد دانست سبك و روشي كه دولت‌ها براي ادارة امور عمومي اتخاذ نموده‌اند يكسان نيست بلكه سبك اداره هر كشور عمدتاً تابع اوضاع سياسي، اقتصادي، جغرافيايي، مقتضيات زمان و مكان، عقايد و آراء فائق بر جامعه و يا به طور كلي تابع رشد سياسي و اجتماعي و فرهنگي افراد آن جامعه است.

در تمركز سازماني روابط ميان ساختارهاي مختلف حكومتي مطرح نيست بلكه تمركز سازماني امري است مربوط به نحوه مديريت مقام مسئول يك دستگاه از اين رو ناظر بر روابط مقامات مركزي يك دستگاه توسط رييس و يا احياناً معاونان او اتخاذ مي‌گردد. حال آنكه عدم تمركز سازماني وقتي است كه مديران، رؤسا و هر عضو سازمان بتواند در حدود وظايف و مسئوليت‌ها نسبت به امور محوله اتخاذ تصميم نمايد و از اختيارات كافي و متناسب با مسئولين برخوردار باشد. بنابراين مبناي عدم تمركز سازماني تفويض اختيار يا واگذاري اختيارات بيشتر و متناسب با مسئوليت‌ها به مديران و مسئولين سطوح مختلف سلسله مراتب سازماني از سوي مقام مسئول دستگاه (وزير يا رييس)  است.

تمركز و عدم تمركز سازماني: تمركز سازماني وقتي است كه مركز ثقل  تصميم­گيري در قسمت بالاي سلسله مراتب سازمان قرار دارد. به عبارت ديگر اكثر تصميمات توسط رئيس و معاونان اتخاذ مي­گردد. از طرف ديگر عدم تمركز سازماني وقتي است كه هر عضو سازمان بتواند با توجه به ميزان وظايف و مسووليت­ها، تصميم لازم اتخاذ نمايد. به طوري كه ملاحظه مي­شود مبناي عدم تمركز سازماني تفويض اختيار است

بررسي­ها نشان داده است كه بيش از هفتاد درصد فعاليت­هايي كه مديران انجام مي‌دهند مي­توانند به زيردستان خود تفويض نمايند يا به عبارت ديگر زيردستان قادر به انجام دادن آن هستند. معمولاً تمرکز و عدم تمرکز را روی یک پیوستار نشان می­دهند.( رابینز،1999)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir
دسته‌بندی نشده

تعیین رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

چرا تمرکز مهم است؟

بديهي است كه عدم تمركز هميشه مطلوب نيست، وفتی که در اتخاذ تصمیمی دیدگاه جامع مورد نیاز است یا جائیکه صرفه جویی­های اقتصادی معناداری را موجب می­شود، تمرکز مزیت­های ویژهای را ایجاد می­کند. در چنين حالتي، مديران براي ملاحظه تصوير كلي از موقعيت ايجاد شده، در موضع بهتري قرار مي­گيرند. اين امر موجب مي­شود كه امكان روش­هايي را داشته باشند، كه به جاي تطبيق با منافع گروهي خاص با منافع كلي سازمان هماهنگ باشند گذشته ازاین برخي فعاليت­ها در حالت تمركز با كارايي بيشتري انجام مي­شود. به اين دليل است كه تصميمات مالي و حقوقي بايد بصورت متمركز اتخاذ مي­شوند. زيرا اين دو حالت بر كليه فعاليت­هاي سازماني تأثير داشته و اين تمركز، صرفه­جويي­هاي افتصادي ويژه­اي مترتب است. بنابراين تمركز در حد بالا يا پايين ممكن است مطلوب يا نامطلوب باشد. ميزان هر كدام را عوامل موقعيتي تعيين مي­كند تصميمات مديران مي­بايست با توجه به تعيين اثربخش­ترين روشي باشد كه از طريق آن محل اخذ تصميم در سطوح سازماني را مي­توان مشخص كرد. (گراهام و آليسون،1971)

تمركز و عدم تمركز: تمركز و عدم تمركز به هر شكل و صورتي كه باشد مظهر ساختار قدرت در تصميم­گيري است. نكته‌اي كه مي‌بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه مفهوم تمركز و يا عدم تمركز در عمل به صورتي مطلق تجلي و ظهور نمي‌يابد بلكه تصور آن امري است كه نسبي با درجات متفاوتي از تمركز.بايد دانست سبك و روشي كه دولت‌ها براي ادارة امور عمومي اتخاذ نموده‌اند يكسان نيست بلكه سبك اداره هر كشور عمدتاً تابع اوضاع سياسي، اقتصادي، جغرافيايي، مقتضيات زمان و مكان، عقايد و آراء فائق بر جامعه و يا به طور كلي تابع رشد سياسي و اجتماعي و فرهنگي افراد آن جامعه است.

در تمركز سازماني روابط ميان ساختارهاي مختلف حكومتي مطرح نيست بلكه تمركز سازماني امري است مربوط به نحوه مديريت مقام مسئول يك دستگاه از اين رو ناظر بر روابط مقامات مركزي يك دستگاه توسط رييس و يا احياناً معاونان او اتخاذ مي‌گردد. حال آنكه عدم تمركز سازماني وقتي است كه مديران، رؤسا و هر عضو سازمان بتواند در حدود وظايف و مسئوليت‌ها نسبت به امور محوله اتخاذ تصميم نمايد و از اختيارات كافي و متناسب با مسئولين برخوردار باشد. بنابراين مبناي عدم تمركز سازماني تفويض اختيار يا واگذاري اختيارات بيشتر و متناسب با مسئوليت‌ها به مديران و مسئولين سطوح مختلف سلسله مراتب سازماني از سوي مقام مسئول دستگاه (وزير يا رييس)  است.

تمركز و عدم تمركز سازماني: تمركز سازماني وقتي است كه مركز ثقل  تصميم­گيري در قسمت بالاي سلسله مراتب سازمان قرار دارد. به عبارت ديگر اكثر تصميمات توسط رئيس و معاونان اتخاذ مي­گردد. از طرف ديگر عدم تمركز سازماني وقتي است كه هر عضو سازمان بتواند با توجه به ميزان وظايف و مسووليت­ها، تصميم لازم اتخاذ نمايد. به طوري كه ملاحظه مي­شود مبناي عدم تمركز سازماني تفويض اختيار است

بررسي­ها نشان داده است كه بيش از هفتاد درصد فعاليت­هايي كه مديران انجام مي‌دهند مي­توانند به زيردستان خود تفويض نمايند يا به عبارت ديگر زيردستان قادر به انجام دادن آن هستند. معمولاً تمرکز و عدم تمرکز را روی یک پیوستار نشان می­دهند.( رابینز،1999)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir